Nr. 38 (13561)

2021-04-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 38 (13561) skaitykite:

 • Aly­tu­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 165, Aly­taus ra­jo­ne – 44
 • Į že­mę įkas­to­je sta­ti­nė­je su van­de­niu nu­sken­do sep­ty­nias­de­šimt­me­tė
 • Ve­ly­ki­nė Aly­taus ro­ta­rie­čių ak­ci­ja – se­ne­lių džiaugs­mui
 • Jau­ni­mo par­ką pa­pil­dys iš­raiš­kin­ga krep­ši­nio aikš­te­lė
 • Minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­ja „Ja­kob­sen Ho­me Co” ple­čia sa­vo veik­lą – ati­da­ro nau­ją pa­da­li­nį
 • Dau­gu­ma žmo­nių ban­kru­tuo­ja per daug in­ves­ta­vę į
 • gy­ve­ni­mo pro­zą. Ban­kru­tuo­ti dėl po­ezi­jos – gar­bin­ga
 • Ko­kią mo­kyk­lą kur­si­me ir į ko­kią mo­kyk­lą su­grį­ši­me po ka­ran­ti­no?
 • Ver­bų rišc ro­zu su šei­mu pa­dė­jo ir ver­bi­ni­mo „bur­ta­žo­džiai”
 • Pus­tre­čio met­ro aukš­čio Dau­gų
 • mar­gu­tis grį­žo po me­tų per­trau­kos
 • La­lau­nin­kai. Ve­ly­kų ak­cen­tas – is­to­ri­ja iš pa­sa­ko­to­jo lū­pų
 • Au­tis­tai su­ge­ba my­lė­ti. Kaip ir vi­si ki­ti žmo­nės
Ko­vo 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gar­si­no šios par­ti­jos frak­ci­jos ta­ry­bo­je pa­reiš­ki­mą,...
Lab­da­ros ir pa­ra­mos „Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pė“ bei de­ga­lų pre­ky­bos ben­dro­vė „Sta­te­ta“ pa­kvie­tė vi­sus vai­ruo­jan­čius pri­si­jung­ti prie ak­ci­jos „Įsi­pilk de­ga­lų ir...
2021 me­tų sau­sio 8 die­ną me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis straips­ny­je: „Iš di­de­lio de­be­sies – nė la­šo lie­taus: teis­mas abu L. Ra­dze­vi­čiū­tės mes­tus kal­ti­ni­mus me­rui at­me­tė“...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau du kar­tus vyk­dė dvie­jų elek­tri­nių au­to­bu­sų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ta­čiau jų nu­pirk­ti vis dar ne­pa­vyks­ta. Pir­mą­kart pir­ki­me...
LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2020: 19-ojo nacionalinio fotografijų konkurso paroda
Spau­do­je bent ke­le­tą kar­tų bu­vo skelb­ta sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja apie esa­mus ir bū­si­mus po­ky­čius Aly­taus Jau­ni­mo par­ke. Jau­ni­mo par­ką pla­nuo­ja­ma su­skirs­ty­ti į...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria lie­ka pa­nai­kin­tas 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Jaunimo parkas – geriausia vieta kiekvienam šeimos nariui: mažam ir dideliam, jaunam ir sulaukusiam garbaus amžiaus. Siekdama vystyti naująją Jaunimo parko viziją, Alytaus miesto savivaldybės sudaryta...
Nors Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimų rezultatų laukia platesnio opozicijos bendradarbiavimo norintys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ir Darbo partijos...
Šylantys orai ir saulėtos dienos vis dažniau kviečia laiką leisti gryname ore, sportuoti ir mėgaujantis kiekvienu, nors ir nedrąsiu, saulės spinduliu. Tad natūralu, kad vos nutirpus sniegui į gatves...
Eilinis kovo mėnesio vakaras Prienuose ir vos per plauką išvengta mirtinos nelaimės. Kilus konfliktui tarp keleto asmenų, įtūžęs ir neblaivus vyras peiliu sužalojo kitą vyrą jo paties namuose ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.