Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė: „Juo­kia­si tas, kas juo­kia­si pas­ku­ti­nis” (5)

Laura Radzeviiūtė
Laura Radzevičiūtė: „Ma­no skun­dą teis­mas ne at­me­tė, kaip me­la­gin­gai tei­gia me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, o at­si­sa­kė skun­dą pri­im­ti, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad man, kaip ta­ry­bos na­rei, nė­ra įsta­ty­mu su­teik­ta tei­sė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.“
2021 me­tų sau­sio 8 die­ną me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis straips­ny­je: „Iš di­de­lio de­be­sies – nė la­šo lie­taus: teis­mas abu L. Ra­dze­vi­čiū­tės mes­tus kal­ti­ni­mus me­rui at­me­tė“ (2021-01-08 da­ta) ir „Ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas teis­mo ver­dik­tas: L.Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai me­rui at­mes­ti“ (2021-03-24 da­ta) me­la­vo, kaip skaitytojus klaidino ir ži­niask­lai­da, teig­da­ma, kad jei­gu as­muo pa­tei­kia teis­mui skun­dą, o teis­mas dėl pro­ce­dū­ri­nių prie­žas­čių at­si­sa­ko skun­dą pri­im­ti nag­ri­nė­ti, tai reiš­kia, kad teis­mas jau iš­nag­ri­nė­jo skun­dą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­pa­žin­ti, jog skun­das ne­pa­grįs­tas.

Ko ge­ro, ne­rei­kia bū­ti tei­si­nin­ku, kad su­pras­tum, jog jei­gu ta­vo skun­do ne­pri­ima nag­ri­nė­ti, tai ne­reiš­kia, kad skun­de mi­ni­mi pa­žei­di­mai pa­da­ry­ti ne­bu­vo. Ta­čiau bū­tent taip mums tei­gia­ma. To­dėl dar kar­tą sa­kau – tai yra me­las.

2021 me­tų ko­vo 25 die­nos straips­ny­je tei­gia­ma, kad „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui dar kar­tą nepa­si­tvir­ti­no. Šį­syk sa­vo žo­dį ta­rė Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas. L. Ra­dze­vi­čiū­tės skun­das dėl į ta­ry­bos dar­bo­tvarkę ne­įtrauk­to klau­si­mo pa­ta­rė­jų pa­rei­gy­bėms nai­kin­ti ko­vo 17 d. bu­vo at­mes­tas.“

Tai ab­so­liu­tus me­las, nes skun­do teis­mas ne­nag­ri­nė­jo ir ne­pa­nai­ki­no me­rui mes­tų Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mų dėl jo pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų. Tai­gi me­ras ne­re­a­bi­li­tuo­tas, me­ras ne­iš­tei­sin­tas, me­ras tie­siog iš­si­su­ko nuo pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų nag­ri­nė­ji­mo. Kol kas. Bet gy­ve­ni­mas yra toks, kad anks­čiau ar vė­liau tie­sa iš­aiš­kė­ja ir ji tam­pa įro­dy­ta tik po kruopš­taus įro­di­nė­ji­mo pro­ce­so, ta­čiau ji bū­na.

Aly­tiš­kius in­for­muo­ju, kad ma­no skun­dą teis­mas ne at­me­tė, kaip me­la­gin­gai tei­gia me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, o at­si­sa­kė skun­dą pri­im­ti, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad man, kaip ta­ry­bos na­rei, nė­ra įsta­ty­mu su­teik­ta tei­sė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Teis­mas lai­kė­si nuo­mo­nės, kad „pa­reiš­kė­ja, teik­da­ma skun­dą teis­mui, iš es­mės sie­kė ap­gin­ti įsta­ty­mo sau­go­mą in­te­re­są, t. y. vie­šą­jį in­te­re­są. Ta­čiau pa­reiš­kė­jai ne­su­teik­ta tei­sė gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, ji, kaip at­ski­ras sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ne­tu­ri Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­tos sub­jek­ti­nės tei­sės kon­kre­čiu at­ve­ju kreip­tis į ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą.“

Be to, teis­mas at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo at­ve­ju įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są tei­sę tu­ri tik pro­ku­ro­ras.

Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ko ge­ro, no­ri, kad pa­žei­di­mų, da­ro­mų jo, nie­kas ne­nag­ri­nė­tų ir ne­ko­men­tuo­tų, ta­čiau, bent jau iš ma­no pu­sės, to tik­rai li­ku­sius dve­jus me­tus ne­bus, nes, pa­dė­ju­si ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, pri­sie­kiau gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus.

Me­la­gie­no­mis ra­gin­da­mas ma­ne „už­si­im­ti tik­rais dar­bais ir pra­dė­ti dirb­ti mies­tui, o ne pūs­ti oro bur­bu­lus ir vel­tui ne­eik­vo­ti bran­gaus tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jų lai­ko“, feis­bu­ko pa­tik­tu­kų Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tur­būt ne­pa­ste­bė­jo, kad, ne­bū­da­ma val­dan­čio­je dau­gu­mo­je, esu dau­giau­sia ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tų pa­ren­gu­si ta­ry­bos na­rė.

Po­nas me­ras tur­būt pa­mir­šo, kad dėl ma­no pa­reng­tų, už­re­gist­ruo­tų ir pa­teik­tų ko­le­goms svars­ty­ti ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tų ir il­ga­me­tė ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma bu­vo iš­spręs­ta, ir re­zo­nan­są vi­suo­me­nė­je su­kė­lu­si ne­tei­sin­ga švie­ti­mo re­for­ma bu­vo at­šauk­ta, ir mies­to ben­dra­sis pla­nas su ati­tin­ka­mais sau­gik­liais bu­vo pa­tvir­tin­tas, ir li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to vie­šo­jo kon­kur­so afe­ra bu­vo už­kar­dy­ta, ir ne­tei­sė­ti me­ro po­tvar­kiai bu­vo pa­nai­kin­ti, ir dar ai­bės ki­tų ma­no pro­jek­ti­nių ini­cia­ty­vų, ku­rio­mis pa­ti­kė­jo di­džio­ji dau­gu­ma ko­le­gų ta­ry­bos na­rių, po jo­mis dė­jo sa­vo pa­ra­šus ir pa­lai­kė jas bal­sa­vi­mais.

Be­je, dau­gu­mai iš iš­var­dy­tų ma­no ini­cia­ty­vų mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ne tik kad ne­pri­ta­rė, bet ir vi­sais įma­no­mais bū­dais joms kliu­dė, prie­ši­no­si ir, liau­diš­kai ta­riant, nau­do­da­ma­sis sa­vo, kaip me­ro, au­to­ri­te­tu ki­šo pa­ga­lius, kad tik jos ne­pa­tek­tų į ta­ry­bos po­sė­dį.

Skir­tin­gai nei Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ne­si­gi­riu per dve­jus sa­vo ka­den­ci­jos me­tus pa­da­ry­tais dar­bais ir ne­vai­di­nu, taip kaip me­ras, feis­bu­ko did­vy­rės, jo­jan­čios ant bal­to žir­go.

Prie­šin­gai, ne kar­tą esu įvar­di­ju­si ir pa­dė­ko­ju­si as­me­niš­kai ko­le­goms ta­ry­bos na­riams, ku­rie per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus pri­si­dė­jo prie ma­no idė­jų ir ini­cia­ty­vų įgy­ven­di­ni­mo.

Skir­tin­gai nei me­rui, ku­riam jau dau­giau nei me­tai ne­si­se­ka su­telk­ti val­dan­čio­sios dau­gu­mos, man pa­vyks­ta dėl ge­ros idė­jos ir ini­cia­ty­vos su­telk­ti ir skir­tin­gų par­ti­jų, ir ju­dė­ji­mų ko­le­gas ta­ry­bos na­rius. Tur­būt dėl to, kad ne „pia­ras“ ma­no pri­ori­te­tas.

Tai, kad tei­sin­gu­mas ei­na iš pas­kos ir mi­na me­rui ant kul­nų, ga­liu teig­ti, nes ly­gia­gre­čiai dar 2021 me­tų sau­sio 11 die­ną esu pa­da­vu­si pa­reiš­ki­mą Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

Šį lai­ko­tar­pį bu­vo vis­ko. Skun­das taip pat bu­vo at­mes­tas, bet ka­dan­gi gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, taip, kaip pri­klau­so, lai­ky­da­ma­si įsta­ty­mų ir pro­ce­dū­rų, Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai ap­skun­džiau Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mą at­si­sa­ky­ti tai­ky­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo prie­mo­nes, ir 2021 me­tų ko­vo 3 die­ną Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riaus pro­ku­ro­rės spren­di­mu Kau­no apy­gar­dos vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo pro­ku­ro­ras įpa­rei­go­tas ma­no skun­dą nag­ri­nė­ti iš nau­jo.

Si­tu­a­ci­ja dar la­biau pa­ju­dė­jo į prie­kį, nes Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vie­šo­jo gy­ni­mo pro­ku­ro­ras, vi­sa­pu­siš­kai ir iš es­mės įver­ti­nęs ma­no pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, jau krei­pė­si į Vy­riau­si­ą­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją bū­tent dėl me­ro ga­li­mai ne­tei­sė­tai skir­tos 2376 eu­rų pre­mi­jos tei­sė­tu­mo. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ty­ri­mą jau pra­dė­jo, to­dėl ti­kiu, kad po tri­jų mė­ne­sių šio­je is­to­ri­jo­je bus ga­lu­ti­niai taš­kai su­dė­ti.

Me­rui la­bai ne­ma­lo­nu, bet bū­ti­na pri­min­ti, kad 2019 me­tų sau­sio 21 die­ną Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tei­kė iš­va­dą, ku­rio­je bu­vo kon­sta­tuo­ta, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas, ku­ria­me bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad me­ro pa­ta­rė­jas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius šiurkš­čiai pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir prie­mo­nė­mis veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to ir elg­tis taip, kad ne­kil­tų abe­jo­nių, jog toks kon­flik­tas yra, tei­sė­tas.

Tai­gi re­mian­tis 2019 me­tų gruo­džio 20 die­ną ga­lio­ju­sia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo 15 straips­nio 1 da­lies re­dak­ci­ja, įsta­ty­me im­pe­ra­ty­viai reg­la­men­tuo­ta, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­pa­žin­ti pa­žei­du­siais ki­tus šio įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, vie­ne­rius me­tus, o as­me­nys, pri­pa­žin­ti šiurkš­čiai pa­žei­dę šio įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, tre­jus me­tus nuo pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mi, pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į aukš­tes­nes pa­rei­gas.

Tai­gi įsta­ty­mas reg­la­men­tuo­ja, kad 2018 me­tais šiurkš­čiai pa­žei­dęs įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ne­ga­lė­jo bū­ti ska­ti­na­mas 2376 eu­rų prie­mo­ko­mis ir iš­mo­ko­mis.

Val­di­nin­kų ir po­li­ti­kų spren­di­mai ap­da­ly­ti vie­nas ki­tą pre­mi­jo­mis se­niai spau­džia šir­dį rin­kė­jams, to­dėl ar dėl me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ne­tei­sė­tai skir­tų sa­vo pa­ta­rė­jui Au­re­li­jui Ja­ru­še­vi­čui 2376 eu­rų man už­merk­ti akis ir ne­eik­vo­ti, kaip siū­lo Ne­ri­jus Ce­siu­lis, bran­gaus tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų lai­ko, nu­sprę­si­te Jūs, aly­tiš­kiai, po dve­jų me­tų per sa­vi­val­dos rin­ki­mus.

O da­bar ne­be­no­rė­da­ma Jū­sų var­gin­ti su­dė­tin­gais tei­si­niais ka­zu­sais, tie­siog at­sa­kin­gai pa­reiš­kiu: „Nuo­bo­džiu tei­si­niu ke­liu ei­siu iki ga­lo. Jei­gu me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­rė­tų ga­li­my­bę – už­čiaup­tų vi­sus, ku­rie jį kri­ti­kuo­ja, bet, ačiū Die­vui, vis dar gy­ve­na­me de­mo­kra­tinėje, o ne to­ta­li­ta­ri­nė­je vals­ty­bė­je, to­dėl ne­sė­dė­siu ty­liai kam­pu­ty­je ir ne­ty­lė­siu. Kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis su­ge­ba nu­til­dy­ti mik­ro­fo­ną per ta­ry­bos po­sė­dį, jau yra ne kar­tą pa­de­monst­ra­vęs, bet vi­si ki­ti jo „ge­bė­ji­mai“ yra vi­so la­bo tik ge­rai „pia­ro“ spe­cia­lis­tės Ag­nės su­re­ži­suo­ti ir už vi­sų aly­tiš­kių pi­ni­gus iš­tran­sliuo­ti „CE­SIU­LIO SHOW“.

Pa­gar­biai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  sakau jums: saugokitės tokių "teisuolių", kurie viena ranka drumsčia kūdros vandenį, šaukdami su kenkėjais kovojantys, o kita ranka toje kūdroje sau riebias žuvis gaudo. Prisiminkite, kaip vidury dienos rimtu veidu viena tarybos "teisuolė" norėjo iš mūsų nušvilpti mažiausiai 30 tūkst. eurų savo patrono firmai, kurioje pati buvo dirbusi. Tada apie savo privačių ir viešųjų interesų konfliktą buvo pamiršta. Na, o juokas - dalykas rimtas: yra, kas juokiasi pirmas, yra - kas paskutinis, bet yra ir tokių, iš kurių nuolat juokiamasi.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.