Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­sas: skun­das teis­mui ir ke­ti­ni­mai kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Irma Maskeliūnienė
Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras tei­kia glo­bos, slau­gos, re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to pa­slau­gas. Jo direktoriaus pareigų laimėtoja – 34-erių Irma Maskeliūnienė yra nepartinė, Sveikatos mokslų universitete baigusi visuomenės sveikatos bakalauro ir magistro studijas.
Aist­ros dėl ko­vo 19-ąją vy­ku­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelbto kon­kur­so ei­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas ne­rims­ta. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus, kad bū­tų pa­nai­kin­ti šio cen­tro di­rek­to­riaus vie­šo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo nuo­sta­tai kaip ne­ati­tin­kan­tys Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­to tam tik­ro ap­ra­šo. Kon­kur­so lai­mė­to­ja, da­bar mi­nė­ta­me cen­tre dir­ban­ti di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja ir lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti cen­trui Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė ren­gia do­ku­men­tus krei­pi­mui­si į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­skleis­tos ne­va klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos apie jos ir vi­ce­me­rės Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės gi­mi­nys­tės ry­šius.

Teis­mas pri­ver­tė skelb­ti nau­ją kon­kur­są

2019-ai­siais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, tei­kian­čio glo­bos, slau­gos, re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to pa­slau­gas, di­rek­to­rių vie­šo kon­kur­so bū­du pa­vy­ko pa­rink­ti iš tre­čio kar­to.

Pir­mas kon­kur­sas ne­įvy­ko, nes pre­ten­den­tai ne­su­rin­ko rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus. Ant­ra­me kon­kur­se bu­vo nu­sta­ty­tas lai­mė­to­jas, ta­čiau pa­rei­gų at­si­sa­kė.

2019-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je mi­nė­tos vie­šo­sios įstai­gos, ku­ri tu­ri du da­li­nin­kus – mies­to sa­vi­val­dy­bę ir Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­rių, va­do­vo kon­kur­se bu­vo pen­ki pre­ten­den­tai. Jį lai­mė­jo tuo­me­tė mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja I.Mas­keliū­nie­nė. Į lai­mė­tas pa­rei­gas pa­skir­ta 2019-ųjų rug­sė­jo pra­džio­je, kaip rei­ka­lau­ja svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, – pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus krei­pė­si vie­nas iš kon­kur­so da­ly­vių. Teis­mui nu­ro­dy­ta, kad pa­žeis­tas tuo­met be­si­va­di­nęs Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas. Mat lai­mė­to­ja, kaip sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja, vyk­dė svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, tarp jų Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, veik­los prie­žiū­rą, o to­kiais at­ve­jais as­me­niui drau­džia­ma vie­nus me­tus dirb­ti iki tol ko­or­di­nuo­tos įstai­gos va­do­vu.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mas ieš­ki­nį at­me­tė, nes sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai 2015-ųjų ru­de­nį pa­kei­tė pa­val­džių ir kon­tro­liuo­ja­mų įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­nių re­gu­lia­vi­mo sri­čiai są­ra­šą ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo re­gu­lia­vi­mo sri­čiai jau ne­be­pri­sky­rė Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro. Tai, kad kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo me­tu ga­lio­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas ir juo mi­nė­tas cen­tras įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo re­gu­lia­vi­mo sri­tį, Aly­taus apy­lin­kės teis­mas ver­ti­no kaip tei­sės ak­tų ne­su­de­ri­na­mu­mą.

Ka­dan­gi ieš­ki­nį teis­mui pa­tei­kė tre­čią vie­tą kon­kur­se už­ėmęs as­muo, teis­mas kon­sta­ta­vo, jog jo tei­sė lai­mė­ti kon­kur­są ne­bu­vo pa­žeis­ta.

Vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė tas pats as­muo ir pra­šy­mas bu­vo toks pat – dėl mi­nė­tų prie­žas­čių pa­nai­kin­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus. Kau­no apy­gar­dos teis­mas juos pa­nai­ki­no, nes pa­gal sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tus tei­sės ak­tus sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jui pri­klau­sė kon­tro­liuo­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro veik­lą. Tad bu­vo pa­žeis­ta Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je nuo­sta­ta – drau­di­mas vie­nus me­tus va­do­vau­ti kon­tro­liuo­tai įstai­gai.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per tris mė­ne­sius ga­lė­jo bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, ta­čiau įsi­tei­sė­jo pri­ėmi­mo die­ną, per­nykš­čio bir­že­lio vi­du­ry­je. Į aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mą ne­si­krei­pė nei sa­vi­val­dy­bė, nei kaip tre­čia­sis as­muo I.Mas­ke­liū­nie­nė.

Ka­dan­gi teis­mas Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so re­zul­ta­tus pa­nai­ki­no, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo pri­vers­ta skelb­ti nau­ją šios įstai­gos va­do­vo kon­kur­są.

 

Pa­siū­ly­tos lais­vos pa­rei­gos, kon­kur­sas – maž­daug po de­vy­nių mė­ne­sių

Tuo­met mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad I.Mas­ke­liū­nie­nei bus pa­siū­ly­tos ki­tos lais­vos pa­rei­gos mi­nė­ta­me cen­tre – di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jo. Kad ji su to­kio­mis pa­rei­go­mis su­ti­ko, šian­dien aki­vaiz­du, ji lai­ki­nai iki nau­jo kon­kur­so va­do­va­vo ir vadovauja Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trui.

Nau­jas kon­kur­sas po Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo įvy­ko maž­daug po de­vy­nių mė­ne­sių – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ko­vo 19-ąją.

No­rą va­do­vau­ti cen­trui bu­vo pa­reiš­kę aš­tuo­ni as­me­nys, ta­čiau da­ly­va­vo ke­tu­ri, o jį lai­mė­jo I.Mas­ke­liū­nie­nė.

Cen­tro va­do­vą į pa­rei­gas tu­ri pa­skir­ti da­li­nin­kų, ku­rių di­dy­sis yra mies­to sa­vi­val­dy­bė, su­si­rin­ki­mas, o su juo pen­ke­rių me­tų dar­bo su­tar­tį pa­si­ra­šy­ti – šio su­si­rin­ki­mo įga­lio­tas as­muo.

Kon­kur­so re­zul­ta­tai ga­li bū­ti skun­džia­mi teis­mui.

Kaip tvir­ti­no I.Mas­ke­liū­nie­nė, ji kon­kur­se nu­spren­du­si da­ly­vau­ti, nes dir­ban­ti šio­je įstai­go­je: „Daug pra­dė­tų dar­bų, jau­čiau ko­lek­ty­vo pa­lai­ky­mą. Šiuo me­tu vyk­do­me du cen­trui svar­bius pro­jek­tus, fi­nan­suo­ja­mus iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Spor­to rė­mi­mo fon­do. Tai spor­to sa­lės re­konst­ruk­ci­ja, ku­riai gau­tas 143 tūkst. eu­rų fi­nan­sa­vi­mas, įran­gos ir in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mo pro­jek­tas, šis fi­nan­suo­tas apie 40 tūkst. eu­rų. Cen­tras prie šių pro­jek­tų pri­si­de­da 10 proc. jų ver­tės.“

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so komisijai va­do­va­vęs sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius tei­gė, kad nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me kon­kur­se aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą ga­vo I.Mas­ke­liū­nie­nė, į pa­teik­tus klau­si­mus lai­mė­to­ja at­sa­kė tiks­liau­siai ir ge­riau­siai.

34-erių I.Maskeliūnienė yra nepartinė, Sveikatos mokslų universitete baigusi visuomenės sveikatos bakalauro ir magistro studijas.

 

Į teis­mą jau kreip­ta­si

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­se ste­bė­to­jo tei­sė­mis bu­vo pa­reiš­ku­si no­rą da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė L.Ra­dze­vi­čiū­tė. Ta­čiau jai to­kia tei­sė ne­bu­vo su­teik­ta.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė jai raš­tu pra­ne­šė, kad tai ne­nu­ma­to cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mo 2019-ųjų ba­lan­džio pa­bai­go­je pa­tvir­tin­ti di­rek­to­riaus vie­šo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo nuo­sta­tai.

Prieš pat kon­kur­są L.Ra­dze­vi­čiū­tė krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su skun­du, ku­riuo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti mi­nė­tus nuo­sta­tus, nes jie ne­ati­tin­ka 2017 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­to Kon­kur­sų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, iš vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­tų bei iš ki­tų vals­ty­bės įsteig­tų fon­dų lė­šų fi­nan­suo­ja­mo­se vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­go­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se, ku­rių sa­vi­nin­kė yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ro­dy­tų rei­ka­la­vi­mų.

Bū­tent šis ap­ra­šas nu­ma­to, kad Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­se tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti as­me­nys ste­bė­to­jo tei­sė­mis. Kaip pa­žy­mė­jo L.Ra­dze­vi­čiū­tė, mi­nė­tas ap­ra­šas rei­ka­lau­ja pre­ten­den­tui pa­teik­ti sa­vo, kaip bū­si­mo įstai­gos va­do­vo, veik­los pro­gra­mą, da­bar­ti­niu at­ve­ju to ne­bu­vo pa­da­ry­ta: „Įsi­ti­ki­nu­si, kad ste­bė­to­jo tei­sės man ne­bu­vo su­teik­tos dėl vie­nin­te­lės prie­žas­ties – vis­kas iš anks­to bu­vo pa­ruoš­ta ir su­tar­ta dėl da­bar­ti­nio lai­mė­to­jo.“

Dėl di­de­lio kie­kio ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­muo­se Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko Ri­man­to Gied­rai­čio ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi ta­ry­bos na­rės skun­das per­duo­tas nag­ri­nė­ti Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mams. Pas­ta­rie­ji pir­miau­sia tu­rės nu­spręs­ti, ar L.Ra­dze­vi­čiū­tės skun­das bus pri­im­tas nag­ri­nė­ti.

Ta­ry­bos na­rė dėl ne­su­teik­tos tei­sės ste­bė­ti kon­kur­są sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­teik­tą at­sa­ky­mą pla­nuo­ja skųs­ti ir Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai.

Be­je, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­reng­to­je nuo­to­li­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė, kad jau pa­tei­kę spren­di­mo pro­jek­tą dėl Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro per­tvar­ky­mo, jo funk­ci­jas per­duo­dant ki­toms sa­vi­val­dy­bės įstai­goms, taip sie­kiant per me­tus su­tau­py­ti apie 120 tūkst. eu­rų.

Ren­gia do­ku­men­tus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai

Ka­dan­gi ir pra­ėju­sios sa­vai­tės spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ir anks­čiau L.Ra­dze­vi­čiū­tė yra pa­reiš­ku­si, kad ją ir ki­tus ta­ry­bos na­rius yra pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja apie I.Mas­ke­liū­nie­nės ir vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės, be ki­tų sri­čių ku­ruo­jan­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nes įstai­gas, gi­mi­nys­tės ry­šius, I.Mas­ke­liū­nie­nė dėl to ke­ti­na kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją. Da­bar tam ren­gia do­ku­men­tus.

Taip svarsto da­ry­ti ir vi­ce­me­rė.

Jos abi bet ko­kius gi­mi­nys­tės ry­šius ne­igia.

„Kai skun­das pa­sieks Eti­kos ko­mi­si­ją, pra­si­dės nag­ri­nė­ji­mas, ta­da ir vis­kas pa­aiš­kės. Tik­rai bū­tų ge­rai, kad mū­sų gau­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ne­va gi­mi­nys­tę bū­tų iš­sklai­dy­ta, – pa­reiš­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Savivaldybė palaukė, kol sueis metai kai ponia dirbo savivaldybės gydytoja ir vėl paskelbė konkursą. Gal ji ir labai geras darbuotojas, bet taip elgtis savivaldybės klerkams nedera.

  Komentaras

  Kreipsis į etikos komisiją😃 Ar jos giminės, ar ne-jokio skirtumo...Buldozeriškais metodais stumiama į direktorės vietą. Pakeičiami dokumentai po pirmojo konkurso, kad galėtų likti šiose pareigose.Po kito teismo sprendimo nušalinti, sukuriama pareigybė-patarėjos ir toliau dirba, kaip direktorė.Kiek prireikė laiko paskelbti naują konkursą??? Kaip tokie veiksmai vertinami???

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.