Aly­taus ro­ta­rie­čiai run­gė­si Šiau­liuo­se (5125)

Zig­mas Me­de­lis
Rotariečiai
Gera nuotaika prieš krepšinio varžybas: Alytaus rotariečiai (iš kairės) – Robertas Ulinskas, Remigijus Vičiulis, Nerijus Čaplikas, Marius Jasaitis ir Saulius Ivoška. Bi­ru­tės Ko­re­vie­nės ir as­me­ni­nės nuotr.
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį 782-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­čius Šiau­lius pa­pil­dė tūks­tan­ti­nis ro­ta­rie­čių bū­rys.

Šiau­liuo­se vy­ko jau sep­ty­nio­lik­to­ji Lie­tu­vos Ro­ta­ry apy­gar­dos di­džiau­sia me­tų šven­tė – Ro­ta­ria­da. Pa­grin­di­niai šių žai­dy­nių tiks­lai – iš­aiš­kin­ti pa­jė­giau­sias ko­man­das ir pa­vie­nius as­me­nis tarp Ro­ta­ry klu­bų ir jų na­rių at­ski­ro­se spor­to ša­ko­se, ma­lo­niai ir pra­smin­gai drau­ge pra­leis­ti lai­ką, ben­dro­mis jė­go­mis pa­rem­ti Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų kul­ki­nio šau­dy­mo čem­pio­nę, kan­di­da­tę į To­ki­jo pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes 2020 me­tais Rai­me­dą Bu­čins­ky­tę.

Įkvėp­ti ir pa­drą­sin­ti vi­sų Ro­ta­ria­do­je at­vy­ko Sei­mo na­rė, šach­ma­tų did­meist­rė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen, ku­ri yra 2000 ir 2004 me­tų šach­ma­tų olim­pia­dos auk­so, 2006 me­tų pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­to bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja, 2011 me­tų Eu­ro­pos mo­te­rų šach­ma­tų čem­pio­nė. Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je šach­ma­tų did­meist­rė su­ren­gė si­mul­ta­ną su Ro­ta­ria­dos da­ly­viais.

Ke­tu­rio­li­ko­je spor­to ša­kų vy­ku­sio­se var­žy­bo­se iš tie­sų ne­trū­ko spor­ti­nio azar­to, įtam­pos, nes jo­se da­ly­va­vo net 52 Ro­ta­ry klu­bų na­riai, sve­čiai iš Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Ru­si­jos. Per­nai Aly­taus ro­ta­rie­čiai ten­ki­no­si kuk­lia sep­ty­nio­lik­ta vie­ta, o šie­met Aly­taus var­das skam­bė­jo kur kas daž­niau – su­rin­kę 53 taš­kus, aly­tiš­kiai už­ėmė aukš­tą šeš­tą vie­tą. Nuo penk­tą vie­tą už­ėmu­sio Kau­no Han­za Ro­ta­ry klu­bo at­si­lik­ta vos 0,75 taš­ko.

Ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se be­ne la­biau­siai džiu­gi­no gat­vės krep­ši­nio rung­ty­je iš­ko­vo­ta an­tra vie­ta – Ma­rius Ja­sai­tis, Kęs­tu­tis Jas­mon­tas, Sau­lius Ivoš­ka ir Re­mi­gi­jus Vi­čiu­lis. Be­je, Ma­rius, Sau­lius, Re­mi­gi­jus ir Dai­nius Juo­zai­tis iš­va­ka­rė­se bou­lin­go (med­ta­kio kėg­lių) var­žy­bo­se pel­nė šeš­tą  vie­tą.

Lau­ko te­ni­so vy­rų dve­je­tų var­žy­bo­se ne­nu­ga­li­mi pa­si­ro­dė Gin­ta­ras Kruč­kaus­kas ir An­ta­nas Kru­tu­lis, as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se Gin­ta­ras ta­po nu­ga­lė­to­ju, An­ta­nas iš­ko­vo­jo šeš­tą vie­tą. Mo­te­rų lau­ko te­ni­so var­žy­bo­se aly­tiš­kei Tat­ja­nai Krav­čen­ko ati­te­ko ket­vir­ta vie­ta.

Sta­lo te­ni­so rung­ty­je Jo­nas Kuk­lys bu­vo šeš­tas, Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas Ro­mas Ba­zi­liaus­kas – aš­tun­tas. Gol­fo rung­ty­je ket­vir­ta vie­ta ati­te­ko Ka­ro­liui Alek­na­vi­čiui.

Ro­ta­ria­da – spor­to, ben­dra­vi­mo ir ge­ros nuo­tai­kos Ro­ta­ry šei­mos ren­gi­nys, vyks­tan­tis nuo 2002 me­tų. Sek­ma­die­nį ro­ta­rie­čiai iš­si­skirs­tė pra­dė­ję lauk­ti 2019 me­tų Ro­ta­ria­dos, ku­ri tu­rė­tų vyk­ti Klai­pė­do­je. 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  All of us have the behavior of studying in mattress,
  and this behavior is a really dangerous one.
  Starting late together with your preparations is one habit that it's essential to keep away from.

  In case you are simply starting to play, it's
  best to place bets beginning with the smallest wager
  first. Great mid-vary cameras embrace the Canon EOS 60D, which is perfect
  for anybody beginning to get extra creative with their images.
  If we weren't bound by a system, nonetheless, it would be exhausting to choose the EOS
  R over its rivals, particularly when you think about the value premium over the likes of the wonderful Nikon Z6 or Sony Alpha A7 III.
  However, on this case, too, you need to inform the position cell in your faculty to enroll you and
  finally enable you write the online check. However, over the years, this
  ratio has elevated quite a bit due to the institution of various faculties that have made
  numerous courses accessible and reasonably priced for many college
  students resulting in an enormous competitors within the employment
  sector. Gone are the times when there have been limited courses and there have
  been equally restricted job alternatives wherein the ratio between jobs
  and variety of potential candidates was very less. You may
  apply for jobs depending upon your eligibility.

  My web site :: https://xn--12cfb0ek1dmds0cd1B9bxa1g1Lxa.com/bonus/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80/

  Komentaras

  Para pemain yang ingin bergabung dengan agen, maka harus
  memilih salah satu dari agen slot online terpercaya agar dapat bermain. Dimana pada saat melakukan permainan, maka anda harus bermain dengan cara memprioritaskan keamanan dan kenyamanan para pemainnya.
  Dengan begitu banyaknya agen tersebut, maka para pemain akan lebih mudah memilih permainan yang
  diinginkan. Pada agen slot online terpercaya Oriental Slot,
  para pemain bisa bermain beberapa permainan menarik dan fashionable yang bisa dimainkan. Setelah selesai daftar
  anda bisa langsung deposit kan uang anda terlebih
  dahulu, mendapatkan information slot gacor hari ini dari marketing kami, declare bonus dan occasion yang
  berlaku di klikme88 kemudian main dan menangkan jutaan rupiah di situs klikme88.
  Dimana situs menyediakan berbagai permainan dan memberikan aturan,
  promo dan bonus untuk para membernya. Fitur bermain sport slot on-line yang mendukung
  permainan Anda dan membantu Anda bermain dengan baik tentu sangat penting.
  Dan yang paling penting dari semua nya adalah hadiah kemenangan berlipat ganda yang terang saja sangat menggiurkan bagi para pemain judi.
  Keberadaan agen saat ini ada sangat banyak dan dengan mudahnya ditemukan di internet.

  Jadi, tidak semua agen di internet agen yang terpercaya. After all the gadget has connectivity choices resembling Wi-Fi, 3G, EDGE, micro USB and GPRS which lets consumer access internet at any time.

  My homepage :: http://slotjokertruewallet.net/

  Komentaras

  Chances are you'll get some superb gives online that assist you seize this cellphone at
  the right value. Christmas meals deliveries are
  set to be even more popular this 12 months, so booking your good Christmas delivery slot ahead of time is
  crucial. Major British supermarkets have begun to launch their Christmas
  delivery plans as there are concerns over shortages of some festive food and gadgets.

  And with England in a second lockdown, the coronavirus
  pandemic persevering with and the prospect that lockdown shall be extended over
  Christmas, we predict that this year’s festive supply slots will probably be snapped up quick.
  Choosing over the appropriate kind of a phone that matches
  the most effective to your requirements and wishes is all the time a problem.
  Various different features of the telephone simply just like the availability of the 5 mega pixels digital camera
  with another complimentary options of autofocus, smile detection, LED flash and geo - tagging allow you to to take some prime quality photographs.
  For capturing your valuable moments, Sony Ericsson Hazel Greenheart comes
  outfitted with 5 mega pixel camera. Two hooks (r) at each end of the shutter plates are engaged by the
  draw of the altering box, because the field is pushed in the end of the field
  meets the hooks and pushes the shutter plates to the highest of the camera.

  My blog post; https://xn--12cfb0ek1dmds0cd1b9bxa1G1Lxa.com/bonus/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1-true-wallet-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1/

  Komentaras

  Saldo besar didistribusikan secara gratis kepada anggota
  yang secara konsisten dan teratur berpartisipasi dalam sesi perjudian slot
  online apa pun. Anggota mesin slot on-line yang aktif berarti keadaan permainan yang
  konsisten setiap saat. Taruhan ini sangat menarik karena
  Anda menebak berdasarkan permainan slot on-line.
  Mungkin bonus ini terdengar cukup asing bagi beberapa pemain. Bonus ini termasuk salah satu sumber keuntungan yang cukup banyak dicari oleh pemain. Segera klaim bonus ini, dan jumlah nominalnya cukup untuk terus
  bermain mesin slot on-line. Untuk mengklaim bonus
  ini, silakan ikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam daftar promosi mesin slot on-line.
  Anggota slot online dapat langsung mengisi saldo mereka dengan beberapa cara.
  Ini adalah saldo gratis yang dapat diminta secara teratur.
  Anggota slot on-line baru akan menerima bonus, yaitu saldo slot online tambahan setelah deposit.
  Pada halaman awal terdapat simbol jackpot mesin slot online yaitu hadiah
  undian. Anda harus mengikuti beberapa syarat yang telah ditentukan sejak awal permainan betting.

  Dalam permainan betting sendiri, bonus memang sudah menjadi hal
  wajib yang harus ada. Hanya dengan bermain Situs Judi Slot Yang Sering Menang Dapat Bonus Langsung seluruh impian anda akan terwujud.
  Judi mesin slot iaobet bekerja sama dengan penyedia mesin slot online
  berpengalaman di bidangnya.

  Feel free to visit my blog post: https://xn--12cfb0Ek1dmds0cd1b9bxa1g1lxa.com/bonus/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80-3/

  Komentaras

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your blog and iin accession capital
  tto say that I acquire actually loved accounmt your blog posts.
  Any way I will be subscribing in your feeds or evdn I success you access constantly rapidly.

  my web blog - Tiktok Leggings

  Komentaras

  There are four or two ranks of DRAM on the DIMM, but
  the LRDIMM buffer produces an abstraction that permits the DIMM to look like a dual-rank DIMM to the system.
  If you are somebody working a service-oriented agency and you assume that incorporating
  online booking system software could make difference to your small business then simply browse World Wide Web to decide on the
  perfect for you. Discover a case that you
  simply assume appears to be like good and has a solid construct (with good opinions) and add it to
  your cart. Look-clever, BlacBerry Bold 9780 is very similar
  to its BlackBerry siblings and hence you wont find any totally
  different in its physical look. Blackberry Torch 9800 could
  be obtained with the huge advantages of free gifts and incentives by way of
  online outlets. You can even evaluate all these HTC Incredible S
  offers by way of these on-line buying portals which will
  assist you to find the most effective deal for you. At the
  same time, puls particular person toe slot and non-marking TC1 performance rubber sole,
  Five Fingers Sale will give you model new feeling. They study every individual utilizing
  their hands or applicable diagnostic instruments.

  Look at my web-site ... http://168slottruewallet.xyz

  Komentaras

  Tracking the time you spend on totally different duties and maintaining
  to a routine that keeps you on top of administration will go
  a good distance in direction of boosting your efficiency.
  Terminologies designed to help structured clinical
  documentation could require extensions that enhance expressivity and value by, for instance, increasing the breadth of synonym protection to improve the user's capability to
  select structured ideas that seize the nuances of clinical narratives.6,forty one The "usability" of an interface terminology refers to the ease (e.g., pace,
  stage of comfort, accuracy) with which its users can accomplish
  their supposed duties (e.g., documentation of patient care) using the terminology.
  The preinstalled software program includes a library finder
  with integrated ePub help as these digital lending amenities all use this format.
  The set table to do the work on needs to be large sufficient to help the work
  pieces. Committed to your school work. Meg Whitman. She graduated from Harvard Business
  School with an economics diploma in 1977, and then obtained her MBA from Harvard in 1979.
  Whitman had joined eBay in 1998 when it was nonetheless
  a really small business. Afterwards you can then start making use of for the job opportunities
  that you've at all times wished for. The slots of a multi card reader are often of various sizes which means you won't have an issue
  plugging in any kind of reminiscence card.

  My webpage :: slot wallet auto

  Komentaras

  It will be significant how images for the newborns are very totally
  different from other genres of images, as the amount of mild and
  the aperture motion that's required for newborn photos,
  need to be manipulated properly, since they shouldn't interfere with the pure feelings of the
  youngsters. Each gap admits a special amount of light through the instrument.
  You’ll enjoy a different quantity of megaways on every spin. At
  last, slot gamers and our assessment team can now spin the reels on the Dead
  or Alive II slot recreation. Posed portraits are quite common now days.
  Many on-line packages can be found that are safely delivered by corporations.
  Many recruitment agencies and corporations attempt to lure
  as many customers as they'll by offering faux
  companies that do not really work the way in which they current them to be.
  Not solely that but the companies must also let the shoppers know what they are buying.
  One of the best skilled method of offering flat fee recruitment is by
  letting the customers know concerning the several steps in the process.
  Online retail websites comparable to Walmart will steadily have registered Casio digicams from manufacturers and explicit purchasers to assist you discover one of the best
  payment.

  Here is my web site; https://Xn--12cfb0ek1Dmds0Cd1b9bxa1g1lxa.com/bonus/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-1-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97/

  Komentaras

  Greetings I am so happy I found your blog, I really found
  you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say
  kudos for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read through it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb b.

  My web page: check here

  Komentaras

  Itulah beberapa suggestions yang bisa Anda gunakan untuk
  memilih agen judi dan situs judi online yang terpercaya.
  Tidak masalah jenis bonus apa yang anda gunakan untuk bermain slot,
  intinya adalah bonus-bonus ini sangat bermanfaat dan menguntungkan, dan bisa menambah
  saldo anda serta memperpanjang sesi permainan anda.
  Ketika permainan yang di sediakan sedikit, besar kemungkinan hanya sedikit
  pemain yang aktif di dalam situs tersebut. Banyak
  orang menyukai permainan bonus karena mini recreation ini memungkinkan anda bermain recreation yang berbeda,
  tidak hanya menonton gulungan berputar. Kami menjadi agen slot
  dengan tingkat kecepatan transaksi paling cepat, hanya
  dalam waktu tiga menit saja untuk seluruh proses transaksi
  daftar slot on-line, deposit slot, dan withdraw.
  Saat anda bermain game slot online, sangat mudah untuk terjebak pada saat itu.
  Goes away when goal leaves the sport or when Terminator is killed.
  Untuk meraih kemenangan didapatkan bagi setiap mesin, sebab
  yang anda mainkan maka tentu saja harus sering latihan memainkannya agar bisa
  menambah banyak pengalaman dan pengetahuan terkait game slot tersebut.
  Try simply two little notches of up elevator in your flight
  simulator, referring to the vertical slot indicator on the panel.

  Slots at the 2 large-scale centers on May 24 had been initially
  crammed quickly but the booking pace has slowed of late.

  Also visit my web page - https://xn--12cfb0ek1dmds0cd1b9bxa1g1lxa.com/bonus/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87/

  Komentaras

  If you want issues as they have been, be at liberty to disregard the Set Booster.
  You may depend on most on-line video slots to come with the usual vary of bonus features, including wild wins and free spin triggering scatter icons.
  Plus, the sport additionally affords one thing a little bit bit totally different in the bonus gameplay division, allowing punters to try one thing out of the bizarre as they spin the reels this Chinese New Year.
  It was more focused on a theme, and normally restricted to at least one color, allowing the player who
  purchased it to get packs that had a better number of playing
  cards that could go straight into their deck. That's,
  we have now to figure out who's shopping for our recreation and what it is they
  need and then make products which might meet these
  needs. Not this slot machine, nonetheless, as a result of Lion Festival has found some new and distinctive methods to reward punters who
  stick it out with the sport. The sport is removed from
  being standard on the bonus gameplay front, with quite a few unqiue particular options together
  with a Lion Re-spin with stacked wilds and a fortune cat
  icon that reveals random icons for additional winning potential.

  my web-site ... ฝาก10รับ100

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.