Nr. 103 (13186)

2018-09-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 103 (13186) skaitykite:

  • At­si­kraus­ty­ti gy­ven­ti į Aly­tų jau­ną gy­dy­to­ją pa­ska­ti­no ga­li­my­bės 
  • Me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­tis Ge­di­mi­nas Dauk­šys di­dins Aly­taus gy­ven­to­jų skai­čių 
  • Spa­lio pra­džio­je bus pa­sta­ty­ti Jot­vin­gių gat­vės trans­por­to lau­ki­mo pa­vil­jo­nai 
  • Moks­lo me­tai pra­si­dė­jo skry­džiu virš Aly­taus 
  • Eks­per­tai at­sklei­dė, ko­kios bu­vo pas­ku­ti­nės Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go sa­vai­tės  
  • Aly­taus ro­ta­rie­čiai run­gė­si Šiau­liuo­se 
  • In­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba lie­tu­viams vis daž­niau tam­pa pa­trauk­lia al­ter­na­ty­va ap­si­pir­ki­mo iš­vy­koms į Len­ki­ją 
  • Sei­ri­jų mies­te­lio re­a­ly­bė: jau­nų žmo­nių ma­žė­ja, ta­čiau kul­tū­ri­nė mies­te­lio vi­zi­ja vis dar ga­ji
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kų ko­lek­ty­vą nuo rug­pjū­čio pa­pil­dė dar vie­na jau­na gy­dy­to­ja – oto­ri­no­la­rin­go­lo­gė (lo­ris­tė) bir­žie­tė Li­na Džė­jai­tė (28...
Pa­aiš­kė­jo dar vie­nas kan­di­da­tas į jau ki­tą­met lau­kian­čių Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­mų kė­dę. Tai Aly­taus ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys (nuotr.). Jis – vi­suo­me­ni­nio...
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį 782-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­čius Šiau­lius pa­pil­dė tūks­tan­ti­nis ro­ta­rie­čių bū­rys.
Ankstyvą pirmadienio rytą pro daugiabutį einantys gyventojai ant šaligatvio pamatė jauną vyrą be gyvybės ženklų. Gyventojai atpažino, kad tai jų kaimynas – neseniai iš Kauno į Alytų gyventi ir dirbti...
Vie­niems in­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba iki šiol ke­lia bai­mę dėl sau­gu­mo, o ki­ti elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se nar­do kaip žu­vys van­de­ny­je. Ir nors psi­cho­te­ra­peu­tai kal­ba apie...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.