Nr. 103 (13186)

2018-09-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 103 (13186) skaitykite:

  • At­si­kraus­ty­ti gy­ven­ti į Aly­tų jau­ną gy­dy­to­ją pa­ska­ti­no ga­li­my­bės 
  • Me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­tis Ge­di­mi­nas Dauk­šys di­dins Aly­taus gy­ven­to­jų skai­čių 
  • Spa­lio pra­džio­je bus pa­sta­ty­ti Jot­vin­gių gat­vės trans­por­to lau­ki­mo pa­vil­jo­nai 
  • Moks­lo me­tai pra­si­dė­jo skry­džiu virš Aly­taus 
  • Eks­per­tai at­sklei­dė, ko­kios bu­vo pas­ku­ti­nės Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go sa­vai­tės  
  • Aly­taus ro­ta­rie­čiai run­gė­si Šiau­liuo­se 
  • In­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba lie­tu­viams vis daž­niau tam­pa pa­trauk­lia al­ter­na­ty­va ap­si­pir­ki­mo iš­vy­koms į Len­ki­ją 
  • Sei­ri­jų mies­te­lio re­a­ly­bė: jau­nų žmo­nių ma­žė­ja, ta­čiau kul­tū­ri­nė mies­te­lio vi­zi­ja vis dar ga­ji
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kų ko­lek­ty­vą nuo rug­pjū­čio pa­pil­dė dar vie­na jau­na gy­dy­to­ja – oto­ri­no­la­rin­go­lo­gė (lo­ris­tė) bir­žie­tė Li­na Džė­jai­tė (28...
Pa­aiš­kė­jo dar vie­nas kan­di­da­tas į jau ki­tą­met lau­kian­čių Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­mų kė­dę. Tai Aly­taus ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys (nuotr.). Jis – vi­suo­me­ni­nio...
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį 782-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­čius Šiau­lius pa­pil­dė tūks­tan­ti­nis ro­ta­rie­čių bū­rys.
Ankstyvą pirmadienio rytą pro daugiabutį einantys gyventojai ant šaligatvio pamatė jauną vyrą be gyvybės ženklų. Gyventojai atpažino, kad tai jų kaimynas – neseniai iš Kauno į Alytų gyventi ir dirbti...
Vie­niems in­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba iki šiol ke­lia bai­mę dėl sau­gu­mo, o ki­ti elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se nar­do kaip žu­vys van­de­ny­je. Ir nors psi­cho­te­ra­peu­tai kal­ba apie...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.