Kaip ir kas­met, kai ku­riems na­mi­nių gy­vū­nų au­gin­to­jams Nau­jie­ji me­tai pra­si­de­da liūd­no­mis gai­do­mis, nes nau­ja­me­ti­niai fe­jer­ver­kai ir pe­tar­dos pa­da­ro ne­ati­tai­so­mos...
PRO MEMORIA Romualdas Vytautas Maksimavičius 1939 06 02–2019 01 01
„Nau­ja­me­tė nak­tis Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mi“, – taip si­tu­a­ci­ją api­bū­di­no Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė Eg­lė Ka­čins­kie­nė....
Šūs­nys su­rū­šiuo­to, su­pa­kuo­to plas­ti­ko – per­dirb­ti pa­ruoš­tų ant­ri­nių ža­lia­vų – stirk­so at­lie­kų tvar­ky­to­jų ba­zė­se. Ir tai – ne tik Lie­tu­vos pro­ble­ma. Ki­ni­ja už­kir­to jų...
Mū­sų ben­dri­jo­je, jun­gian­čio­je Kaš­to­nų g. 20 na­mo gy­ven­to­jus, vis dar ne­rims­ta pa­si­pik­ti­ni­mas dėl verks­min­go, bet anaip­tol ne tik­rais fak­tais ar įro­dy­mais pa­grįs­to Mil­dos...
Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas Ulonų, Santaikos gatvių ir dalies Pulko gatvės rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas. Dėl pateiktų projektinių pasiūlymų...
Šeš­ta­die­nį Aly­tu­je pa­skli­do vi­sų lauk­ta ka­lė­di­nė dva­sia, cen­tri­nes mies­to gat­ves ap­švie­tė šven­ti­niai ži­bu­riai. Be­li­ko tik at­si­duo­ti ad­ven­to ra­my­bei ir lauk­ti...
Su­si­ti­ki­me su Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jais mies­to va­do­vai su­lau­kė klau­si­mų apie lai­ki­nus laip­tus iš Pi­lia­kal­nio gat­vės, ve­dan­čius ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to. ...
Antradienio rytą Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje kilus gaisrui teko evakuoti beveik pusę tūkstančio mokinių ir per trisdešimt personalo darbuotojų. Malšinti gaisro atskubėjo šešios ugniagesių...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ir Aly­taus tur­ga­vie­tę Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žil­vi­nas Trei­gys su­ren­gė...
„Pats faktas, kad Alytuje mažėja vaikų, tikrai dar nereiškia, kad apie švietimą mūsų mieste turime kalbėti vien kaip apie sritį, kurią būtina optimizuoti. Žiūrėkime ne atgal, bet į priekį – ieškokime...
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se įvy­kęs in­ci­den­tas, ku­rio me­tu ne­ra­mu­mus kė­lę dėl nau­jos tvar­kos pro­tes­tuo­jan­tys nu­teis­tie­ji su­ža­lo­jo pa­rei­gū­ną, su­lau­kė ir...
Aly­taus Gar­di­no ir Sei­nų gat­vių gy­ven­to­jai šian­dien ne­su­pran­ta mies­to val­džios veiks­mų, ku­riais yra pa­blo­gi­na­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Gar­di­no gat­vės pu­sė­je prie Svei­ka­tos...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­tė 20-ąjį klu­bo gim­ta­die­nį. Iš­lai­ky­da­mi lab­da­rin­gos tar­nys­tės tra­di­ci­jas,...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas iš­gir­do jam ne­pa­lan­kų teis­mo nuosp­ren­dį – jis...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.