„Esu Aly­taus spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lio dar­bo gru­pės na­rys. Pla­nuo­jant ren­gi­nį šie­met iš­gir­dau to­kią fra­zę: „Po die­nos var­žy­bų iš­ve­šim da­ly­vius į Birš­to­ną.“ Ir taip...
Vie­ti­niai gy­ven­to­jai praėjusią savaitę nukeltą skulp­tū­rą Alytaus rajone, Miroslavo seniūnijoje, Tolkūnų kaime va­din­da­vo vie­nu žo­džiu – ka­rei­vis. Nei ru­sų, nei vo­kie­čių. Pa­vaiz­duo­ta...
Koks tu­ri bū­ti bo­sas, kad pel­ny­tų ge­riau­sio­jo var­dą? Į šį klau­si­mą ga­li at­sa­ky­ti Va­le­ri­jus Ven­cius, „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus di­rek­to­rius, šie­met lai­mė­jęs „Ge­riau­sio...
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je  Ne­mu­no kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų už­iman­tis ae­ro­dro­mas yra daug ką vi­lio­jan­tis že­mės skly­pas. Dau­giau kaip prieš pus­an­trų me­tų...
Aly­taus ra­jo­ne Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je Kle­po­čių kai­me Są­jū­džio lai­kais bu­vo pa­sta­ty­ti kry­žiai, sto­gas­tul­piai, kop­ly­tė­lės 1944-ųjų gruo­džio 23-io­sios so­vie­tų su...
Lais­vė vie­no­dai at­ve­ria ke­lius ir blo­giui, ir gė­riui. Lais­vė su­tei­kė mums ga­li­my­bę ją pa­žin­ti, mo­ky­tis iš klai­dų. Vals­ty­bė yra lais­vės sar­gas. Kai ky­la ne tik iš­ori­nės, bet...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus mies­to val­džia pa­si­gy­rė įreng­sian­ti laik­ro­dį ant sa­vo bu­vei­nės – ro­tu­šės bokš­to. Tam bu­vo nu­ma­ty­ta lė­šų vie­ti­nia­me biu­dže­te, ta­čiau jų...
Aly­taus ra­jo­ne yra 20 so­di­nin­kų ben­dri­jų, vei­kian­čių po pus­šim­tį me­tų ar šiek tiek trum­piau. Joms skly­pus su­tei­kė vals­ty­bė, ska­tin­da­ma mė­gė­jiš­ką so­di­nin­kys­tę ir...
Šian­dien ne­to­li Mi­ros­la­vo dau­giau nei tris de­šimt­me­čius sto­vė­ju­sią so­vie­ti­nio ka­rio skulp­tū­rą Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti pas­ku­ti­nį kar­tą. Daug ar­šių...
Be rei­ka­lo, me­de­li, bars­tai sa­vo kaš­to­nė­lius ant as­fal­to. Gal to­kiu bū­du ban­dai at­kreip­ti dė­me­sį ir pra­šai pa­gal­bos? Nie­kas ta­vęs ne­be­iš­gel­bės. Jau nie­kas. Nes šak­nys iš...
Spa­lio 4-oji, Pa­sau­li­nė gy­vū­nų die­na – dar vie­na pro­ga pri­si­min­ti skriau­džia­mus, kan­ki­na­mus, iš­mes­tus ir iš­duo­tus gy­vū­nus ir dar vie­na pro­ga ras­ti ga­li­my­bių jiems...
Sei­mui pri­ėmus Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, nuo spa­lio 1-osios Lie­tu­vos dar­bo bir­ža prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tam­pa Už­im­tu­mo tar­ny­ba, veik­sian­čia...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je įsi­ti­kin­ta tra­pia 14-os iš 27-ių jos na­rių dau­gu­ma. Ne­pri­im­ti mies­tui svar­būs spren­di­mai, nes...
Dvi die­nas Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sio Po­pie­žiaus die­no­tvarkė bu­vo įtemp­ta. Pir­mo­ji Šven­to­jo Tė­vo vi­zi­to die­na pra­si­dė­jo su­si­ti­ki­mu Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je su pre­zi­den­te...
Rug­sė­jo 22-oji, pir­mo­ji Šven­to­jo Tė­vo vi­zi­to die­na, pra­si­dė­jo ke­tu­rias­de­šimt mi­nu­čių po vi­dur­die­nio su­si­ti­ki­mu Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.