Prieš de­šimt me­tų Vo­kie­ti­jo­je, Dres­de­no mies­te, vy­ku­si 23-io­ji Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) pro­gra­mos „Žmo­gus ir bios­fe­ra“...
Iki spa­lio 29 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ūkio ir ver­slo plėt­ra“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms,...
Pas­ta­ruo­ju me­tu blo­gė­jan­čią si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so liu­di­ja tai, kad į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių pra­dė­ti vež­ti li­go­niai...
Jau be­veik ket­vir­tį am­žiaus lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ni­jo­lė Mi­lie­nė dir­ba Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je. Pe­da­go­gė gim­na­zis­tus mo­ko ne tik gim­to­sios kal­bos, bet...
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad kiekviena Lietuvoje esanti transporto priemonė nuo gegužės 1 d. privalo turėti unikalų savininko deklaravimo kodą (SDK). Parduoti ir...
Spa­lio 4-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 480 aly­tiš­kių ir 106 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ko į Aly­taus me­di­ci­ni­nės...
Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga su­ren­gė ap­skri­tą­jį sta­lą-dis­ku­si­ją „Tri­ša­lės ta­ry­bos vaid­muo plė­to­jant so­cia­li­nį dia­lo­gą“. Ren­gi­ny­je...
Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, kir­tę Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę sie­ną, bu­vo ap­gy­ven­din­ti lie­pos...
Se­na­mies­čio ben­druo­me­nė aly­tiš­kius pa­kvie­tė į eks­kur­si­ją po jų pa­čių pri­si­mi­ni­mus – se­ną­jį Kriau­šių. Tai – pa­ti se­niau­sia kai­riak­ran­čio Aly­taus cen­tro da­lis, tu­rin­ti...
Rug­sė­jo 30-ąją vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mais, ku­riais pra­neš­ta, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos atstovai...
Va­kar, rug­sė­jo 27-ąją, apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių prie Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, ku­ria­me nuo lie­pos pra­džios lai­ki­nai gy­ve­no ne­tei­sė­ti, Bal­ta­ru­si­jos...
Eidamas 73-iuosius metus spalio 1 d. mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras tapytojas Vytautas Kolesnikovas.
Pas­ku­ti­nį rug­sė­jo pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sam­dy­tas au­to­bu­sas iš­ga­be­no iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­le­ga­lius mig­ran­tus. Ar­tė­jant...
Nuo spa­lio 1-osios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ga­vu­siai nu­ro­dy­mą iš jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų, vie­toj 40 lo­vų ser­gan­tie­siems...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.