Ir vėl ru­de­nė­lis. Ir vėl pil­kos die­nos. Spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, jos – į dep­re­si­ją va­ran­čios. Vie­nas iš de­vy­nių jos pa­grin­di­nių simp­to­mų yra ne­su­ge­bė­ji­mas su­si­kaup­ti bei...
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ėmus vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus 70 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta skir­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui...
Šian­dien Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­le su­si­klos­čiu­si ne­įpras­ta si­tu­a­ci­ja – čia nuo rug­sė­jo vi­du­rio li­ko tik vie­nas dar­buo­to­jas. Tad...
Taip va­kar nu­spren­dė po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je šioms mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­voms...
Aly­taus bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Ei­mu­čio Pet­raus­ko tei­gi­mu, šie­met bi­tės me­daus pri­ne­šė ne­ma­žai, Aly­taus ra­jo­no bi­ti­nin­kai jo kie­kiu ne­si­skun­džia. „Pro­ble­ma...
Taip sa­kė bu­vęs par­ti­za­nas Al­gir­das Jo­nas Rau­lič­kis-Apuo­kas va­kar vy­ku­sia­me jo ben­dra­žy­gių Ka­zi­mie­ro Pyp­lio-Ma­žy­čio ir Juo­zo Ma­ka­re­vi­čiaus-Žil­vi­čio 70-ųjų žū­ties...
„Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.“ Tėvas Stanislovas
Va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės vi­du­ry­je pri­im­ta ir tą pa­čią die­ną įsi­tei­sė­ju­sia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­rei­gų jau...
„Per 10 me­tų to­kių pras­tų me­tų kaip šie nė­ra bu­vę. Iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­vy­ku­si ko­mi­si­ja pa­tir­tą ža­lą įver­ti­no 82 pro­cen­tais, ta­čiau re­a­li si­tu­a­ci­ja, ko...
Šį mė­ne­sį Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio, taip pat čia nu­sto­jo vei­kęs gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo...
Jau ge­rą de­šimt­me­tį Len­ki­jos vals­ty­bė pi­gio­mis mais­to ir pra­mo­nės pre­kė­mis pre­ky­bos cen­truo­se ku­ria ge­ro­vę sa­vo is­to­ri­niams kai­my­nams – mums, lie­tu­viams. Ar­ti Len­ki­jos...
Taip pa­reiš­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Na­cio­na­li­nei že­mės...
Pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kir­to­je, ne­to­li čia esan­čios de­ga­li­nės, iš au­to­mo­bi­lio bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba vai­siais ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų na­rų sken­duo­lio pa­ieš­kos Aly­taus ra­jo­ne Aly­taus se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Ta­lo­kių eže­re...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.