Ger­da Ven­ce­vi­čiū­tė-Da­ni­le­vi­čie­nė yra at­si­da­vu­si ma­sa­žuo­to­jos pro­fe­si­jai ir yra už­ėmu­si aukš­čiau­sias vie­tas ma­sa­žo čem­pio­na­tuo­se. Ji pa­pa­sa­ko­jo, ko­dėl jau­čia...
Skaičiuoklės ir duomenų vizualizavimo įrankiai yra būtini verslo duomenims analizuoti. Skaičiuoklės, pvz., „Microsoft Excel“ ir „Google“ skaičiuoklės, gali padėti tvarkyti ir valdyti didelius duomenų...
Tradiciniai ir modernūs baldai, žinoma, skiriasi savo dizainu, tačiau juos vienija natūrali oda, iš kurios jie pagaminti. Ši medžiaga vis dar yra interjero dizaino tendencijose ir vis dar laikoma...
Sezoniškumas pastebimas ne tik mados pasaulyje – kiekvienam metų laikui būdingos ir skirtingos patiriamos kūno traumos. Rudenį jų dažniausiai neišvengiame dirbdami soduose ar daržuose, žiemą koją...
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-09-15 SPRENDIMO „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-08-27 SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ...
Ne pa­slap­tis, kad dau­gu­ma jau­nų žmo­nių at­ei­ties Aly­tu­je ne­ma­to ir iš­vyks­ta gy­ven­ti į di­des­nius Lie­tu­vos mies­tus, kur įsi­kū­ru­sios svar­biau­sios aukš­to­sios mo­kyk­los,...
Rugpjūčio mėnesį Pasaulio alytiškių bendruomenė pakvietė miestų ambasadorius, aktyvius žmones bei savivaldybių atstovus į kūrybines dirbtuves Dzūkijoje. Dirbtuvėse dalyvavo lietuviai gyvenantys...
2021-ųjų pa­bai­go­je dar bu­vo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos įkarš­tis. Ša­ly­je dėl šios in­fek­ci­jos ga­lio­jo eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, li­go­ni­nė­se, tarp jų – ir Aly­taus ap­skri­ties S....
Ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai jau­čia vis di­des­nį kon­ku­ren­ci­nį spau­di­mą ieš­ko­ti kuo tva­res­nių pa­kuo­čių spren­di­mų, o kur­ti ino­va­ci­jas, ati­tin­kan­čias var­to­to­jų lū­kes­čius...
„Vie­na mir­tis – tai tra­ge­di­ja, mi­li­jo­nas mir­čių – tai sta­tis­ti­ka“, – sa­kė Pu­ti­no ide­o­lo­gi­nis se­ne­lis Sta­li­nas. Kiek­vie­na lie­tu­vio ir lie­tu­vės žū­tis Si­bi­re ar KGB...
Brangiais gamtos ištekliais neapdovanota Lietuva didžiuojasi kitais vertingais turtais –talentingais ir išmaniais žmonėmis bei jų užsidegimu kurti pažangesnę, tvaresnę mūsų aplinką. Inovatyviems...
Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­no, kad nuo at­ei­nan­čio sau­sio 1-osios Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo...
39-erių Do­vi­lė Ri­ma­šaus­kie­nė drą­siai kal­ba apie sva­jo­nes, ta­čiau pri­pa­žįs­ta – leng­vo ke­lio nė­ra. „Tam, kad nuo­lat to­bu­lė­tum, ten­ka daug dirb­ti, au­ko­ti mie­go va­lan­das ir...
Rugsėjo 15 dieną 18 val. įvairių Lietuvos miestų ir miestelių viešosiose erdvėse, kultūros įstaigose vyko akcija „Visa Lietuva šoka 2023“. Tradiciniu tapęs renginys neaplenkė ir Butrimonių. Ši etninė...
Taip sa­ko 27-erius me­tus Aly­taus mies­to ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų švie­ti­mo pa­da­li­niams va­do­va­vęs Vy­tuo­lis Va­lū­nas, ku­ris nuo rug­sė­jo pra­džios...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.