Penk­ta­die­nis. 22 val. 12 min. Su­skam­ba vi­suo­met po ran­ka esan­tis tar­ny­bi­nis te­le­fo­nas. Bu­din­čiam vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tui jau aiš­ku, kad teks sku­biai vyk­ti į...
Jei­gu šian­dien pa­klaus­tu­mė­me Adol­fo Ra­ma­naus­ko- Va­na­go gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­čių­jų, ar ži­no, kad čia vei­kė mo­ko­mo­ji spaus­tu­vė, tik­riau­siai la­bai nu­steb­tų. O...
Aly­taus po­li­ci­ja ti­ria ne­įpras­tą suk­čia­vi­mo at­ve­jį, kai baus­mę įka­li­ni­mo įstai­go­je at­lie­kan­tis jau­nas vy­ras iš vy­res­nės mo­ters iš­vi­lio­jo dau­giau kaip 18 tūkst. eu­rų. Abu...
2015 me­tais sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vęs ir su­mo­kė­to už­sta­to ne­at­ga­vęs, Lie­tu­vos teis­muo­se pa­lan­kaus spren­di­mo ne­su­lau­kęs aly­tiš­kis Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius sa­vo...
Au­di­mas at­ėjęs iš gi­lios se­no­vės, šio, daž­niau­sia mo­te­rų, ama­to pra­džia sie­kia ant­rą­jį am­žių. Mer­gi­nos aus­da­vo sa­vo krai­čiui, o iš­te­kė­ju­sios – šei­my­nai, na­mams. Daug...
Pir­mų­jų  Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių de­ba­tų  už­duo­tis bu­vo ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją: už ar prieš.  Taip 3 gim­na­zi­jos pe­da­go­gai: An­ta­nas...
Mū­sų at­sto­vai Sei­me lau­žo ie­tis dėl to, bū­ti ar ne­bū­ti re­fe­ren­du­mui dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. 141 ar 121 – ką tuo klau­si­mu ma­no tau­ta? Po­pu­liz­mas tai ar lo­giš­kas...
Gra­žu ste­bė­ti kan­di­da­tus į mies­to me­rus: vi­si pa­si­tem­pę, lyg nuo­šir­dūs, iš­min­tin­gi, daug ža­dan­tys, no­riai ben­drau­jan­tys su gy­ven­to­jais, my­lin­tys sa­vo mies­tą. Tik kur jie bu­vo anks­čiau?
Vil­kai be­ne vie­nin­te­liai lau­ki­niai gy­vū­nai, pas­ta­rai­siais me­tais su­lau­kian­tys tiek daug vi­suo­me­nės dė­me­sio. Ūki­nin­kai skun­džia­si dėl jų pa­da­ry­tos ža­los,...
Kau­nie­tis ar­chi­tek­tas Sau­lius Juš­kys, šian­dien jau iš­ėjęs į už­tar­nau­tą po­il­sį, pa­sa­ko­ja na­muo­se tu­rin­tis šir­džiai mie­lą kam­pe­lį, ku­ria­me ga­li­ma pa­ma­ty­ti jo su­kur­tų...
Ant­ra­die­nį iš iš­kel­di­na­mo Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo į Aly­taus pa­tai­sos na­mus bu­vo per­kel­ti pir­mie­ji nu­teis­tie­ji iki gy­vos gal­vos. Tie­sa, nei kiek jų, nei...
Pirmadienio rytą į darbą atėję įmonės „Sofa Brands“ darbuotojai patalpose pajuto aštrų nuodėgulių kvapą. Tai sekmadienio vakarą bendrovėje „Sofa Brands“ kilusio gaisro pasekmė. Laimei, suveikus...
Va­kar Lie­tu­vos baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mai bu­vo ly­giai 100 me­tų. Šiai pro­gai pa­mi­nė­ti Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se vy­ko mi­nė­ji­mas, ku­ria­me su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo pa­ma­ty­ti,...
Ga­lė­jo šių ei­lu­čių ir ne­bū­ti. Prieš ke­le­tą die­nų ant par­duo­tu­vės du­rų per­skai­čiau ne­di­de­lį skel­bi­mu­ką, kad pir­ma­die­nį, va­sa­rio 4 die­ną, į Pu­nią at­vyks­ta ir sto­vės prie...
Lie­tu­vos pa­što lan­ky­to­jai – ne­vil­ty­je. Net ir pa­si­bai­gus di­džių­jų me­tų pa­bai­gos šven­čių ma­ra­to­nui, lau­ke nu­si­drie­kian­čios lau­kian­čių­jų ei­lės ne­si­bai­gia. To­kios...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.