Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė dvie­jų jai ne­pa­lan­kių...
Jau mi­ru­sios Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos įkū­rė­jas, bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas, bet ge­riau­siai ži­no­mas kaip pra­mo­gų ver­slo van­de­ny­se sėk­min­gai nar­dan­tis ban­gi­nis, Arū­nas...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai su pus­šim­čiu trak­to­rių su­va­žia­vo į Aly­tų, taip pri­si­dė­da­mi prie vie­no pro­tes­to ak­ci­jos „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ eta­po....
Alytaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (ESK) ekstremalios padėties Alytaus rajone neatšaukė.
Pradėta Alytaus Didžiosios Dailidės ežerėlio paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statyba. Šiuo metu Alytaus miesto pietinio pramonės rajono teritorijoje surenkamos nevalytos paviršinės...
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, nuo šios savaitės dar daugiau Alytaus rajono ūkininkų atnaujinti leidimai tiekti...
Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau" paraiškas kultūros, sporto, švietimo, jaunimo sričių projektų finansavimui gauti. Iniciatyvos...
Apie kli­ma­to kai­tą gar­siai ir ar­šiai pra­bi­lu­si kli­ma­to ak­ty­vis­tė ir ap­lin­ko­sau­gos sim­bo­lis Gre­ta Thun­berg at­krei­pė ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) dė­me­sį: iki 2050 me­tų...
Lentos – prie Miroslavo bažnyčios vartų Ne­se­niai pa­mi­nė­jo­me Lie­tu­vos šimt­me­tį, bu­vo gau­sy­bė ren­gi­nių, daug Lie­tu­vos pi­lie­čių su­si­ti­ki­mų ir džiaugs­mo aki­mir­kų, ga
Anks­tų pra­ėju­sio penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 22-osios, ry­tą ne­ti­kė­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bei Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos...
Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Aplinkotyros skyriaus mokslininkai, atlikę Alytaus padangų gaisravietės apylinkių dirvožemio tyrimus, nustatė, kad sunkiųjų metalų ir elementų...
Lapkričio 25-osios vakarą užsienio reikalų ministerijos pastatas nušvis oranžine spalva - tokiu būdu jau trečius metus iš eilės Lietuvos diplomatai prisijungia prie tarptautinės akcijos „Nušviesk...
Siekdama ištirti dėl padangų gaisro įmonėje UAB „Ekologistika“ į paviršinius vandens telkinius galimai patekusius teršalus ir vandens kokybę, nuo pat gaisro pradžios spalio 16 dieną iki lapkričio 18...
Šį tre­čia­die­nį, lap­kri­čio 20-ąją, vals­ty­bės val­do­ma Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Tok­si­ka“ bai­gė pir­mą pa­vo­jin­gų pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų iš­ve­ži­mo eta­pą iš...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.