Re­dak­ci­ja su­lau­kia skai­ty­to­jų laiš­kų, ku­riuo­se jie nu­ro­do kon­kre­čias erd­ves, ku­rio­se riog­so bu­vę ir jau api­pu­vę lau­ko tu­a­le­tai, kad į ša­lia jų iš­si­kas­tas duo­bes...
Gegužės pabaigoje Alytaus miesto savivaldybės taryba, pasipiktinusi, kad jai savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Dzūkijos vandenys“ teikia tvirtinti didesnes, jau su Valstybine kainų ir energetikos...
Prieš pen­ke­rius me­tus įsi­ga­lio­jo Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, rei­ka­lau­jan­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­skir­ti dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius ar­ba pri­žiū­rė­to­jus, jei­gu šių...
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į dau­giau nei 800 Dau­gų ir jų apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si dėl už­drau­di­mo...
Ne­svar­bu, ku­ria­me kraš­te, bet vi­suo­met įdo­miau­sia mies­tus pa­žin­ti ben­drau­jant su ten gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis, ku­rie ga­li pa­ro­dy­ti to­kių kam­pe­lių ir pa­pa­sa­ko­ti to­kių...
Šį ket­vir­ta­die­nį vi­so­se aš­tuo­nio­se ša­lies įka­li­ni­mo įstai­go­se, tarp jų ir Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, vy­ko dvi va­lan­das tru­kęs me­di­ci­nos dar­buo­to­jų įspė­ja­ma­sis strei­kas...
Mažieji šeimos nariai visuomet trokšta nuotykių ir naujų įspūdžių, todėl šiltuoju sezonu daugelis vaikų svajoja apie galimybę laiką leisti patogiame hamake. Nors toks noras atrodo pakankamai nekaltas,...
So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir tie­siog gat­vė­se, įstai­go­se vis dar gy­vai ap­ta­ri­nė­ja­mi šven­tės įspū­džiai. Pa­si­da­ly­ti jais su­si­rin­ko ir or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to...
„Kiek ži­nau, ke­lia į Kau­no ra­jo­ną“ Dau­giau nei dve­jus me­tus už­tru­ko by­li­nė­ji­ma­sis iki Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, kol Aly­taus mies­te vei­kian­čiai ne­kil­no­ja­m
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie at­vi­ru­mo eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sią Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, – at­seit po­il­siau­to­jai su­lau­žė...
Mies­to die­nų šur­mu­ly­je – sto­gas­tul­pio ati­da­ry­mas. Jis pa­sta­ty­tas Le­li­jų gat­vė­je, prie vie­šo­sios įstai­gos „Ge­ru­mo skrais­tė“ die­nos cen­tro. Pa­šven­ti­no sto­gas­tul­pį Šv....
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­ne But­ri­mo­nių mies­te­ly­je, vyks­tant tra­di­ci­nei šia­me kraš­te Sek­mi­nių šven­tei ir da­ly­vau­jant gau­siam bū­riui gar­bių sve­čių, bu­vo...
Aly­taus ra­jo­ne Alytaus seniūnijoje Mik­lu­sė­nų kai­me pra­dė­jus as­fal­tuo­ti Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, ša­lia esan­čios Ąžuo­lų gat­vės  gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir...
Sku­bu pra­neš­ti džiu­gią ži­nią – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė ta­po Sid­nė­jaus (2000 me­tais) olim­pi­nių žai­dy­nių nu­ga­lė­to­ja. Sa­ky­si­te iš­pro­tė­jau, juk, kas...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.