Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir ga­vo 23 man­da­tus par­la­men­te, an­tra li­ko Lie­tu­vos...
Prieš de­šimt­me­tį di­de­lė da­lis vy­res­nio am­žiaus žmo­nių į so­cia­li­nius tin­klus žvel­gė tar­si į vai­kų žai­di­mus. 74 me­tų kau­nie­tis Vy­tau­tas anks­čiau ir­gi bu­vo skep­tiš­kas....
Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų darbuotojai kartu su Lietuvos advokatais...
Kiekviena paskola, nepriklausomai nuo jos formos, yra finansinis įsipareigojimas, kurį pagal sutartyje numatytą laikotarpį reikės padengti. Todėl nepriklausomai nuo visų kitų aplinkybių, paskolos...
Ankstus rytas. Laikrodis rodo 5:05 ir žadintuvas jau skamba visu garsu. Žadintuvą mūsų herojus užgesina ir iškart kyla iš lovos. Apsiavęs šiltomis šlepetėmis jis apsiprausia ir pasidaro rytinį puodelį kavos, kurį išgėręs skiria 15 minučių naujienoms ir tada išeina į sporto salę. Maždaug taip atrodo pati pirmoji, per 150 milijonų JAV dolerių turto turinčio Čikagos verslininko, dienos valanda. Mūsų straipsnio herojaus neįvardinsime ne tam, kad jis taip prašė, bet tam, kad jo vardas ir pasiekimai neturi esmės šio straipsnio kontekste. Pasižiūrėkite, kaip savo laiką planuoja ir išnaudoja sėkmingas žmogus ir galbūt galėsite iš to pasimokyti bei kai ką pritaikyti sau!
Šis pirmadienis, spalio 19-oji, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojui, savivaldybės vyriausiajam architektui Mindaugui...
Šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga de­šimt aly­tiš­kių. Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID-19 nu­sta­ty­tas...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, vy­ku­sia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­ten­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus...
Šian­die­ną pri­si­min­si­me vie­nin­te­lio Aly­taus ap­skri­ty­je pa­gal pa­skir­tį te­be­vei­kian­čio so­viet­me­čiu pa­sta­ty­to ki­no te­at­ro is­to­ri­ją. Tai Ro­tu­šės aikš­tės pa­kraš­ty­je 60...
Kaimo vietovėse atidaromos kirpyklos, lentpjūvės, duonos kepyklėlės, automobilių remonto dirbtuvės, pradedami ir plėtojami kiti verslai – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos...
Šiemet į virtualią salę persikėlęs tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ žiūrovams visoje Lietuvoje pasiūlė daugiau nei 50 rinktinės pasaulio dokumentikos filmų....
Šį tre­čia­die­nį, spa­lio 14-ąją, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo at­mes­tas jo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys...
Šį ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl spa­lio...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­ria­me skel­bia­ma, kad Aly­taus mies­te 2020–2021 m. šil­dy­mo se­zo­no pra­džia – spa­lio 15 d.
Nors Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dar ofi­cia­liai ne­pa­tvir­ti­no spa­lio 11-ąją vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ta­čiau re­a­lu, kad jie prak­tiš­kai ne­si­keis. Še­šios par­ti­jos...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.