Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę tap­ti jau­niau­siu ka­da nors bu­vu­siu Eu­ro­pos ko­mi­sa­ru

Lau­ra Ta­ran­dai­tė
Komentarai (1)
2019 Spalis 4
Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus
Ket­vir­ta­die­nį Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) vyks Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus (nuotr.) – eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ro bei vie­no iš nau­jai ren­ka­mos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rio – klau­sy­mai. 28-erių V.Sin­ke­vi­čius tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę tap­ti jau­niau­siu ka­da nors bu­vu­siu Eu­ro­pos ko­mi­sa­ru ir taip pa­keis­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos is­to­ri­ją. Ta­čiau, ar taip nu­tiks, pri­klau­sys nuo jo at­sa­ky­mų ko­ky­bės į klau­sy­mo me­tu ko­mi­te­tų pa­teik­tus klau­si­mus.
„Nie­kas ne­si­ruo­šia nei jo trauk­ti, nei jo skan­din­ti – bus tik­ri klau­si­mai, gar­bin­ga dis­ku­si­ja“, – apie klau­si­mų su­dė­tin­gu­mą at­si­lie­pia EP Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos (EN­VI) eu­ro­par­la­men­ta­ras bei Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lo at­ra­dė­jas Liu­das Ma­žy­lis. Ant­ra­die­nio ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad vie­ną iš 25 klau­si­mų, skir­tų kan­di­da­tui V.Sin­ke­vi­čiui, pa­teiks bū­tent pro­fe­so­rius L.Ma­žy­lis: bū­si­mas klau­si­mas orien­tuo­sis į Eu­ro­pos lyg­mens pro­ble­mas.

Lie­tu­vos į eu­ro­ko­mi­sa­rus de­le­guo­to V.Sin­ke­vi­čiaus, kaip ir ki­tų kan­di­da­tų, klau­sy­mas truks 3 va­lan­das. Pir­mos 15 mi­nu­čių skir­tos įžan­gi­niam kan­di­da­to pri­sis­ta­ty­mui, li­kęs lai­kas – at­sa­ky­mams į 25 klau­si­mus, pa­tei­kia­mus EN­VI bei Žu­vi­nin­kys­tės (PECH) ko­mi­te­tų.

Kiek­vie­nam klau­si­mo už­da­vi­mui ski­ria­mos 2, o at­sa­ky­mui – 3 mi­nu­tės. Pas­ku­ti­nės klau­sy­mo mi­nu­tės ski­ria­mos bai­gia­ma­jam kan­di­da­to žo­džiui. Klau­sy­mo me­tu as­muo, už­da­vęs klau­si­mą, tu­ri tei­sę jį pa­pil­dy­ti, jei iš­girs­tas at­sa­ky­mas ne­ten­ki­na lū­kes­čių.

„Ar jis stip­rus kan­di­da­tas, pa­aiš­kės iš at­sa­ky­mų“, – ra­miai ta­ria prof. L.Ma­žy­lis. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad 3 va­lan­dų klau­sy­mas pa­nai­kins bet ko­kį ne­aiš­ku­mą dėl V.Sin­ke­vi­čiaus kom­pe­ten­ci­jos tap­ti bū­si­mos pir­mi­nin­kės Ur­su­los von der Le­y­en ko­man­dos da­li­mi, ap­lin­kos ir van­de­ny­nų ko­mi­sa­ru.

Pir­mi­nin­kės U. von der Le­y­en pa­siū­ly­mas V.Sin­ke­vi­čiui bū­ti ko­mi­sa­ru, at­sa­kin­gu už ap­lin­kos ir van­de­ny­nų klau­si­mus, itin svar­bus: po­zi­ci­ja spren­džia ak­tu­a­liau­sius šių die­nų klau­si­mus (pa­vyz­džiui, be­sai­kė žve­jy­ba). Spren­di­mų tiks­las – iki 2050 me­tų pa­vers­ti Eu­ro­pą pir­muo­ju neut­ra­laus po­vei­kio kli­ma­tui že­my­nu.

„Jau­nu­mas ge­rai, bet vi­sa­da ga­li iš­kil­ti pa­tir­ties sto­ka, – sam­pro­tau­ja Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos (krikš­čio­nių de­mok­ra­tų) frak­ci­jos na­rys An­drius Ku­bi­lius. Pa­ties po­li­ti­ko nuo­mo­nė apie kan­di­da­tą tei­gia­ma. – Vir­gis tu­ri ge­bė­ji­mų ir am­bi­ci­jų ne­bū­ti pa­stum­dė­liu“.

Vis dėl­to kan­di­da­to į ko­mi­sa­rus V.Sin­ke­vi­čiaus am­žius ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas: A.Ku­bi­lius pa­sa­ko­jo apie vie­šai vie­na­me po­sė­dy­je iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę: „tai jau­nas, ne­pa­ty­ręs ir ne­mo­kan­tis žve­jo­ti ko­mi­sa­ras.“ EP na­rio Pa­sca­lio Can­fi­no, pri­klau­san­čio La­REM na­cio­na­li­nei par­ti­jai ir „Re­new Eu­ro­pe“ gru­pei, nuo­mo­nė prie­šin­ga: jau­nas ko­mi­sa­ras – pri­va­lu­mas.

P.Can­fi­nas taip pat iš­sky­rė pa­grin­di­nę grės­mę, iš­ky­lan­čią kan­di­da­tams klau­sy­mo me­tu – per di­de­lis pri­si­ri­ši­mas prie at­sa­ky­mų, ku­riais bu­vo at­sa­ky­ta į raš­tu pa­tei­kia­mus klau­si­mus (prieš klau­sy­mą kiek­vie­nas na­rys tu­rė­jo raš­tu at­sa­ky­ti į klau­si­mus, su­si­ju­sius su ben­dra kom­pe­ten­ci­ja, įsi­pa­rei­go­ji­mais Eu­ro­pai ir t. t.). To, pa­sak P.Can­fi­no, rei­kia veng­ti, nes klau­sy­mo me­tu aiš­kiai ma­ty­ti, ka­da pa­siū­ly­ti ko­mi­sa­rai kal­ba nuo­šir­džiai, o ka­da – šab­lo­niš­kai.

V.Sin­ke­vi­čiaus klau­sy­mas vyks ket­vir­ta­die­nį 14.30 val. Briu­se­lio lai­ku. Jau­niau­siam pre­ten­den­tui į ko­mi­sa­rus rei­kia su­rink­ti 2/3 ko­mi­te­to na­rių pa­lai­ky­mo.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.