Nr. 114 (13344)

2019-10-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 114 (13344) skaitykite:

 • Ge­ra ži­nia pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams
 • Sa­vi­val­dy­bės kom­pen­sa­ci­jos už pa­keis­tus ka­ti­lus – tik po AP­VA ap­mo­kė­ji­mo
 • Parama investicijoms skatina modernizuoti ūkius
 • To­bu­lė­jan­čiai „Ali­tai” – ver­tin­gos Ita­li­jos vy­no eks­per­tų įžval­gos
 • Na­mai po tru­pu­tį ima dvelk­ti ci­na­mo­nu...
 • Leng­vo per­ša­li­mo pa­ly­do­vai – ko­sė­ji­mas ir čiau­dė­ji­mas – pa­vo­jin­gi ap­lin­ki­niams
 • Kaip slo­guo­jan­tį vai­ką iš­leis­ti į dar­že­lį ar mo­kyk­lą?
 • Leng­vo per­ša­li­mo pa­ly­do­vai – ko­sė­ji­mas ir čiau­dė­ji­mas – pa­vo­jin­gi ap­lin­ki­niams
 • Slo­ga – ne li­ga?
 • Vy­tau­to Vo­ve­rio kny­gos „Šven­ta­sis ka­ras” pri­sta­ty­me skam­bė­jo ir Pau­liaus Šir­vio ei­lės
 • Knygų namelio bibliotekėlę paženklino voveraitė
 • Jus­ti­nas Jan­ke­vi­čius ir Ra­mū­nas Ci­cė­nas:
 • „Spė­ki­te pa­ma­ty­ti, kol ir mū­sų dar ne­už­drau­dė”
 • Nau­jau­sia ko­me­di­ja „Spąs­tai” Aly­taus mies­to te­atre
 • „Eu­ro­de­ba­tai” Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je
 • Gy­vū­nų šven­tė­je da­ly­va­vo ir trys pa­tys drą­siau­si Aly­taus ka­ti­nai
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei „Snai­gė“ pra­dė­jo va­do­vau­ti iki šiol čia fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bęs Min­dau­gas So­lo­gu­bas. Jis pa­kei­tė be­veik...
Šian­dien Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­le su­si­klos­čiu­si ne­įpras­ta si­tu­a­ci­ja – čia nuo rug­sė­jo vi­du­rio li­ko tik vie­nas dar­buo­to­jas. Tad...
Spalio 19 d. „Stalo teatro“ gerbėjams – ypatinga šventė. Šią dieną teatrui sukanka 15 metų! Visą gimtadienio savaitę (spalio 19 – 27 d.) Menų spaustuvėje žiūrovų lauks ryškiausių apdovanojimų sulaukę...
Nuo šie­me­čio ba­lan­džio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia elek­tro­ni­nė pra­šy­mų mo­ky­tis švie­ti­mo įstai­go­se pri­ėmi­mo sis­te­ma. Toks bu­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to...
Ir vėl ru­de­nė­lis. Ir vėl pil­kos die­nos. Spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, jos – į dep­re­si­ją va­ran­čios. Vie­nas iš de­vy­nių jos pa­grin­di­nių simp­to­mų yra ne­su­ge­bė­ji­mas su­si­kaup­ti bei...
„Nie­kas ne­si­ruo­šia nei jo trauk­ti, nei jo skan­din­ti – bus tik­ri klau­si­mai, gar­bin­ga dis­ku­si­ja“, – apie klau­si­mų su­dė­tin­gu­mą at­si­lie­pia EP Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos...
Šį tre­čia­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te Pul­ko gat­vė­je nau­jų pa­tal­pų du­ris at­vė­rė šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Kul­tū­ros cen­tras. Ta pro­ga Dzū­ki­jos sos­ti­nės...
Spa­lio pra­džio­je Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke vy­ko „vėž­lia­ka­sis“. Par­ko dar­buo­to­jai kar­tu su Lie­tu­vos zo­o­lo­gi­jos so­do spe­cia­lis­tais iš gam­tos bu­vei­nių iš­ka­sė 42...
Terasos sezonas paprastai uždaromas tik pasibaigus vasarai, tačiau ši erdvė gali tapti puikia vieta pasidžiaugti auksiniu rudeniu. Dėl vėstančių orų ir vis ankstyvesnių sutemų terasoje tikrai nelabai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.