Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­le li­ko tik vie­nas dar­buo­to­jas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2019 Rugsėjis 27
Lina So­su­no­vi­čie­nė
Linos So­su­no­vi­čie­nės tei­gi­mu, fi­lia­lo dar­bas ir jo re­zul­ta­tai po­zi­ty­viai bu­vo ver­tin­ti Aly­tu­je, bet ne kai ku­riuo­se rū­mų va­do­vų ka­bi­ne­tuo­se. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šian­dien Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­le su­si­klos­čiu­si ne­įpras­ta si­tu­a­ci­ja – čia nuo rug­sė­jo vi­du­rio li­ko tik vie­nas dar­buo­to­jas. Tad ne­at­si­tik­ti­nai at­šauk­ta spa­lio pradžioje tu­rė­ju­si vyk­ti fi­lia­lo or­ga­ni­zuo­ja­ma tra­di­ci­ja ta­pu­si ru­dens šven­tė „Dzū­kų tur­tai“. Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me rū­mų ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta per agen­tū­ras, ku­rios yra rū­mų na­rės, ieš­ko­ti kom­pe­ten­tin­go Aly­taus fi­lia­lo va­do­vo.

Iš­ėjo ma­ty­da­ma fi­lia­lo žlug­dy­mą

Rug­sė­jo vi­du­ry­je Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­li­ku­si, be­veik dve­jus me­tus jas ėju­si Li­na So­su­no­vi­čie­nė pas­ku­ti­nę sa­vo dar­bo die­ną iš­pla­ti­no laiš­ką  rū­mų na­riams.

Ji nu­ro­dė, kad to­kį ap­si­spren­di­mą nu­lė­mė rū­mų val­džios di­rek­ty­vus ki­ši­ma­sis į Aly­taus ko­man­dos veik­lą: „Kon­tro­lę aš su­pran­tu ir jai pri­ta­riu. Esa­me fi­lia­las, at­si­skai­ti­nė­ti pri­va­lo­me, ta­čiau kon­tro­lė ne­tu­ri per­ženg­ti ri­bų ir tap­ti nuo­la­ti­niu, iš­tęs­ti­niu eg­za­mi­nu.“

L.So­su­no­vi­čie­nė pri­si­pa­ži­no, kad ne­bu­vo leng­va pri­im­ti to­kį spren­di­mą da­bar, kai fi­lia­las yra veik­los pi­ke, pa­lie­kant dve­jų me­tų įdir­bį ir jo re­zul­ta­tus. Jos tei­gi­mu, per pra­ėju­sius ir šiuos me­tus suor­ga­ni­zuo­ta apie 20 įvai­rių ren­gi­nių, Aly­tu­je at­si­ra­do kur kas dau­giau ver­slui ir miesto bendruomenei skirtų forumų, diskusijų, fi­lia­las dir­bo pel­nin­gai, pa­vyz­džiui, per­nai pel­nas bū­tų buvęs 50 proc. di­des­nis, ta­čiau da­lis pel­no ta­po vi­sų rū­mų są­nau­do­mis.

L.So­su­no­vi­čie­nės tei­gi­mu, fi­lia­lo dar­bas ir jo re­zul­ta­tai po­zi­ty­viai bu­vo ver­tin­ti Aly­tu­je, bet ne kai ku­riuo­se rū­mų va­do­vų ka­bi­ne­tuo­se.

„Aš iš­ėjau ma­ty­da­ma fi­lia­lo žlug­dy­mą. Kai nederinant su manimi ir nesvarstant, kaip užtikrinti darbų tęstinumą, ša­lių su­si­ta­ri­mu iš fi­lia­lo bu­vo at­leis­ta il­ga­me­tė va­dy­bi­nin­kė, tu­rė­ju­si di­de­lę pa­tir­tį, po ke­lių die­nų nu­spren­džiau ir pa­ti pa­si­trauk­ti. Buvo įvairių siūlymų vadovams nedaryti pokyčių bent iki mugės, arba, juos padarius, užtikrinti darbų tęstinumą, tačiau likome neišgirsti. Gal­būt klys­tu, ta­čiau ma­nau, kad yra min­čių pa­nai­kin­ti rū­mų fi­lia­lą Aly­tu­je sie­kiant tau­py­ti lė­šas“, – min­ti­mis da­li­jo­si bu­vu­si fi­lia­lo di­rek­to­rė.

„Bū­ti­nos veik­los mu­gei or­ga­ni­zuo­ti ne­bu­vo at­lik­tos“

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta L.So­su­no­vi­čie­nės iš­ėji­mo iš Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gų pla­čiau ne­ko­men­ta­vo, tik pa­reiš­kė, kad, ger­biant bu­vu­sių dar­buo­to­jų pri­va­tu­mą ir lai­kan­tis aukš­čiau­sių eti­kos stan­dar­tų, ne­de­ra įvar­dy­ti  iš­ėji­mo iš dar­bo ap­lin­ky­bių bei mo­ty­vų.

Jam yra ži­no­mas bu­vu­sios Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rės laiš­kas rū­mų na­riams, ta­čiau ko­men­tuo­ti ne­si­ė­mė.

D.Bu­ta ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė, kad ren­gia­ma­si pa­nai­kin­ti rū­mų Aly­taus fi­lia­lą, nes tam nė­ra pa­grin­do.

Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ar L.So­su­no­vi­čie­nės iš­ėji­mas iš Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gų ne­suž­lug­dė spa­lio 5-ąją nu­ma­ty­tos Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­reng­ti tra­di­ci­nės rū­mų mu­gės „Dzū­kų tur­tai“, D.Bu­ta atsakė: „Iš­ana­li­za­vę esa­mą mu­gės or­ga­ni­za­vi­mo dar­bų si­tu­a­ci­ją, tu­rė­jo­me kon­sta­tuo­ti, jog dėl žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus Aly­taus fi­lia­le bū­ti­nos veik­los mu­gei or­ga­ni­zuo­ti ne­bu­vo at­lik­tos. To­dėl rū­mai at­si­pra­šo, „Dzū­kų tur­tai“ ne­bus ren­gia­mi.“

D.Bu­ta tei­gė, kad pro­fe­sio­na­li va­do­vė pri­va­lė­jo už­tik­rin­ti pa­da­li­nio veik­los tęs­ti­nu­mą pa­si­trau­kus bet ku­riam dar­buo­to­jui ar jai pa­čiai.

„Ar ga­li šven­tę su­reng­ti vie­nas fi­lia­le li­kęs dar­buo­to­jas? Man at­ro­do, tai ne­įma­no­ma. Gal kai kam ki­taip at­ro­do“, – sa­vo at­sa­ky­mą tu­ri L.So­su­no­vi­čie­nė.

Bus ieš­ko­ma per agen­tū­ras

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta   Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus ieš­ko­ti per rū­mams pri­klau­san­čias agen­tū­ras pa­tei­kus nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus.

Tai pa­tvir­ti­no rū­mų pre­zi­den­tas, Aly­tu­je vei­kian­čios ben­dro­vės „Trai­de­nis“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Jis kaip ir D.Bu­ta sa­kė, jog net nė­ra min­čių apie Aly­taus fi­lia­lo nai­ki­ni­mą: „Bu­vo tru­pu­tį triukš­mo ly­gio­je vie­to­je. Bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad fi­lia­lo nai­kin­ti tik­rai ne­si­ren­gia­ma. Uk­mer­gės fi­lia­le dir­ba du žmo­nės, Aly­tu­je bu­vo trys, o dar­bų ap­im­tys be­veik to­kios pa­čios. Tu­ri­me gal­vo­ti, nes dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja. Kai bus nau­jas Aly­taus fi­lia­lo va­do­vas, jis tu­rės spręs­ti ir dėl dar­buo­to­jų skai­čiaus.“

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai vie­ni­ja per 500 na­rių – Lie­tu­vos įmo­nes iš įvai­rių ver­slo sek­to­rių, taip pat uni­ver­si­te­tus, ko­le­gi­jas ir ki­tas mo­ky­mo įstai­gas. Rū­mų mi­si­ja – at­sto­vau­ti na­rių in­te­re­sams vals­ty­bės ir vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se, ska­tin­ti ver­slo ir moks­lo ben­dra­dar­bia­vi­mą, teik­ti ver­slui ir mo­ky­mo įstai­goms rei­ka­lin­gas pa­slau­gas.

  Komentaras

  Atleistų ar.. argumentai rimtesni, nei asociacijos vadovų. Tokios apvalios frazės apie nieką. Komentuoja atstovas iš Vilniaus, nors Alytuj gyvena prezidentas ir atleistos. Kur vieni kitus daug geriau žino.

  Komentaras

  Šlykštu matyt kaip atseit verslą atstovaujančios solidžios organizacijos veikėjai gal būt ir savo veiklos spragas, ant moterių kurios tik vykdytojos suvertinėja. Vėl kaip organizuota akcija šaipytis, kvailint... Ribų išsidirbinėt neturi nemastydami, kad ryt ant pačių atsisuks kaip vėl ko nors nepasidalins. Jei ten kur ir ne taip buvo, tai viską įmanoma iš anksčiau ir žmoniškiau sudeliot. O čia jokios pagarbos kaip moterims, esmėj kaip ir sau. Regis nieko šventa pas juos nėra.

  Komentaras

  Sveikinimas Varėnai gražią grybų šventę suorganizavus. Tai todėl, kad ten nėra visokių pramonės amatų rūmų filialų darinių su veikėjais prieš moteris.. O Alytuj vadinad toks verslų lygis, jei ant moterukių bandoma viską suverst?

  Komentaras

  Tik ana vienintelė buvus polotike atsisakė tarybos nario mandato. Kaip persikėlė gyvent į kaimą. Kiti... Parodė principingumą kas daugumai nepasiekiama. Dabar ir čia sudirbt bando tokia anokia. Kur patys ir tokio lygio neturi.

  Komentaras

  Šitas cirkas ir taip ilgai tęsėsi... Dvi bobos su 8 kiausiniais.. Kai.sužinojau,kad išėstas senasis vadovas, paskambinau abiems ir pasveikinau...Viena kaimynė ir drauge, kaip ji mane mano vyrui apibūdino."aš akmuo " lygiame kelyje...Kita gi - buvusi darbuotoja. Džiaugiuosi mergaitės, kad gražuoju išsiskyrėte. Tai ir pabaikit gražuoju. Smagu, kad abi su matančiomis akimis... Man linksma...Nepirkit tų užsakomųjų straipsnių. Žemė APVALI...BŪKIT TOLERANTIŠKOS... Tai , sakyčiau, labai gerai Jus abi pažįstant, ilgai,labai ilgai viena kitą pakentėte... ŠAUNUOLĖS....DRĄSUOLĖS. IR TOS PARODOS NEREIKIA. ATSIBODO ŠABLONAS.PAILSĖKIM.

  Komentaras

  Įdomu jos mesti priekaištai dėl galimo veiklos žlugdymo ir panašiai..
  - čia kažkaip rimtų atsakymų nesigirdi iš asociacijos vadovų? Nors priekaištai rimti ir įdomu kaip verslai reaguoja? Apsimeta nematą ar ir tokio lygio..? Užkuliusinių.. įkaitai?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.