Nau­jau­sios „Ja­kob­sen Ho­me Co” bal­dų ten­den­ci­jos – tie­siai iš pa­ro­dos Vokietijoje ir šuo­lis į nau­jas rin­kas

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
Komentarai (1)
2018 Spalis 5
BALDAI
Vokietijoje vykusioje interjero dizaino parodoje Alytaus minkštųjų baldų gamintoja „Jakobsen Home Co“ pristatė naujausią savo gaminių kolekciją, kuri sulaukė daugybės susidomėjusių klientų, o tai įmonei atvėrė dideles galimybes naujoms rinkoms. „Jakobsen Home Co“ nuotr.
Pla­nuo­ja­te at­nau­jin­ti sa­vo būs­tą ar dar tik jį įsi­ren­gi­nė­ja­te? Ne­se­niai Vo­kie­ti­jo­je vy­ku­sio­je in­ter­je­ro di­zai­no pa­ro­do­je da­ly­va­vu­sios, Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­jos „Ja­kob­sen Ho­me Co“ spe­cia­lis­tai tu­ri ką pa­siū­ly­ti ir pa­tar­ti. Pa­ro­do­je pri­sta­ty­ta nau­jau­sia įmo­nės bal­dų ko­lek­ci­ja pa­trau­kė dau­gy­bės po­ten­cia­lių klien­tų dė­me­sį. Tai lei­do pa­da­ry­ti di­de­lį šuo­lį į nau­jas ir net bu­vu­sias rin­kas. Džiu­gi ži­nia ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jams – šios įmo­nės ga­mi­nių jau ga­li­ma įsi­gy­ti ir mū­sų ša­ly­je, o ar­ti­miau­siu me­tu aly­tiš­kiai tu­rės iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę bal­dų įsi­gy­ti tie­siai iš ga­myk­los.

Ko­kios ten­den­ci­jos vy­rau­ja?

„Ja­kob­sen Ho­me Co“ rin­ka Vo­kie­ti­jo­je ple­čia­si be­ne spar­čiau­siai, to­dėl da­ly­vau­ti šio­je ša­ly­je vy­ku­sio­je in­ter­je­ro di­zai­no pa­ro­do­je įmo­nės at­sto­vams bu­vo la­bai svar­bu. Tai jie da­ro kas­met, tik šie­met tu­rė­jo iš­skir­ti­nai dvi­gu­bai di­des­nį sten­dą nei įpras­tai. Pa­ro­dos ko­lek­ci­ją su­da­rė dau­giau nei 30 nau­jų ga­mi­nių.

Pa­ro­do­je jie de­monst­ra­vo nau­jau­sius sa­vo ga­mi­nius – so­fas, fo­te­lius, kė­des, gul­tus. Be to, iš pa­ro­dos jie par­si­ve­žė dau­gy­bę nau­jų idė­jų ir su­ti­ko pa­si­da­ly­ti nau­jau­sio­mis ten­den­ci­jo­mis, ku­rio­mis pa­ro­do­je „už­krė­tė“ dau­gy­bę sa­vo esa­mų ir bū­si­mų klien­tų.

„Da­bar in­ter­je­re vy­rau­ja įvai­rios teks­tū­ros, žais­min­gi spal­vų de­ri­niai, gė­lė­ti raš­tai. Tarp po­pu­lia­riau­sių teks­tū­rų – vel­ve­tas, ve­liū­ras. Ypač pa­klau­sus au­di­nys iš na­tū­ra­lios odos ir mik­ro­pluoš­to. Ryš­ki ten­den­ci­ja yra me­di­niai, me­ta­li­niai bal­dų rė­mai su ko­je­lė­mis, pa­da­ry­to­mis taip pat iš juo­do me­ta­lo ar­ba me­džio. Itin di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ret­ro sti­liaus ko­je­lės. Tai juo­da spal­va ap­da­žy­tas me­dis su apa­ti­nė­je ko­je­lės da­ly­je auk­so spal­vos me­ta­lu juo­sian­čia juos­te­le. Bal­duo­se vy­rau­ja kvad­ra­ti­nės, sta­čia­kam­pės for­mos“, – pa­sa­ko­jo Niel­sas Kris­tia­nas No­er­ga­ar­das, įmo­nės at­sto­vas, da­ly­va­vęs mi­nė­to­je pa­ro­do­je.

Taip pat jis pa­brė­žė, kad vy­rau­ja kom­pak­tiš­ki, ne­daug vie­tos už­iman­tys bal­dai. Daug dė­me­sio minkš­tų­jų bal­dų ten­den­ci­jo­se ski­ria­ma kom­for­tui: „Mes su­tei­kia­me sa­vo klien­tams ga­li­my­bes rink­tis, iš ko­kių skir­tin­gų me­džia­gų ga­min­ti tiek sė­di­mą­ją, tiek nu­ga­ri­nę minkš­to­jo bal­do da­lį. Tai su­tei­kia kom­for­tą.“

Kon­ku­ruo­ja su pa­sau­li­niais pre­kės žen­klais

Pa­sak „Ja­kob­sen Ho­me Co“ at­sto­vo, ši va­sa­ra bu­vo la­bai karš­ta, to­dėl tai at­si­lie­pė ir vi­sų bal­dų par­da­vi­mams – jie smuk­te­lė­jo že­myn, ta­čiau šiai įmo­nei pa­vy­ko daug­maž iš­lai­ky­ti par­da­vi­mą, nes jos ku­ria­mais bal­dais in­ten­sy­viai do­mė­jo­si tiek se­nie­ji, tiek nau­ji klien­tai.

„Mū­sų nau­jos ko­lek­ci­jos pri­trau­kė dau­gy­bę nau­jų klien­tų. Toks su­si­do­mė­ji­mas jau­tė­si ir pa­ro­do­je, mū­sų sten­dai pri­trauk­da­vo dau­gy­bę klien­tų iš esa­mų ir nau­jų rin­kų, to­kių kaip Ru­mu­ni­jos, Iz­ra­e­lio, Če­ki­jos, Len­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos, Is­pa­ni­jos, Da­ni­jos, Pran­cū­zi­jos. Dar įdo­mu ir tai, kad už­mez­gė­me ben­dra­dar­bia­vi­mo sai­tus ir su bu­vu­siais klien­tais, ku­rie nu­spren­dė grįž­ti pas mus, o tai jau by­lo­ja apie mū­sų ku­ria­mos pro­duk­ci­jos ko­ky­bę“, – pa­sa­ko­jo N.K.No­er­ga­ar­das, par­da­vi­mų di­rek­to­rius.

„Ja­kob­sen Ho­me Co“ jau ruo­šia­si ir ki­tų me­tų pra­džio­je, sau­sį, lau­kian­čiai di­de­lei tarp­tau­ti­nei pa­ro­dai, ku­ri vyks taip pat Vo­kie­ti­jo­je, Kel­ne.

N.K.No­er­ga­ar­das pa­ti­ki­no, kad da­ly­vau­jant to­kio­se pa­ro­do­se įmo­nei pa­vyks­ta sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti su gar­siau­sių pa­sau­lio pre­kės žen­klų bal­dų ga­min­to­jais, to­dėl „Ja­kob­sen Ho­me Co“ pre­kės žen­klas sa­vo var­dą įvai­rio­se rin­ko­se jau už­si­tik­ri­no.

Ga­li­my­bė – ir aly­tiš­kiams

Šiuo me­tu įmo­nė sa­vo ga­mi­nius re­a­li­zuo­ja Vo­kie­ti­jo­je, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, Be­ni­liuk­se, Aust­ri­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je. Iki šiol di­džiau­sia įmo­nės rin­ka bu­vo Olan­di­jo­je, o da­bar ti­ki­ma­si net 50 proc. rin­kos au­gi­mo Vo­kie­ti­jo­je.

„Šie­met ypa­tin­gą su­si­do­mė­ji­mą mū­sų ga­mi­niais pa­ro­dė Švei­ca­ri­ja. O da­bar vie­nas nau­jau­sių mū­sų plėt­ros tiks­lų – bū­ti ži­no­miems ir Bal­ti­jos ša­ly­se. Tu­rė­jo­me ke­le­tą part­ne­rių Es­ti­jo­je, o da­bar jau tu­ri­me ir Lie­tu­vo­je. Esa­me nu­ma­tę plėt­rą Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Klai­pė­do­je. Taip pat dar šie­met aly­tiš­kiai ga­lės mū­sų ku­ria­mų bal­dų įsi­gy­ti tie­siai iš ga­myk­los“, – apie aly­tiš­kių lau­kian­čias nau­jas ga­li­my­bes įsi­gy­ti bal­dų pa­sa­ko­jo Ne­ri­jus Pi­lec­kas, įmo­nės par­da­vi­mų va­do­vas.

 Įsi­tvir­ti­na ir in­ter­ne­ti­nė­je pre­ky­bo­je

Įmo­nės at­sto­vas pa­brė­žė, kad per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ypač iš­si­vys­tė in­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba, ku­ri au­ga mil­ži­niš­kais tem­pais. Tuo ypač nau­do­ja­si jau­no­sios kar­tos at­sto­vai. Vis dau­giau jų už­si­sa­ki­nė­ja bal­dus in­ter­ne­tu ir tai yra sau­gu, nes yra ga­li­my­bė lū­kes­čių ne­ati­ti­ku­sį bal­dą grą­žin­ti. „Ja­kob­sen Ho­me Co“ nuo­lat sie­kia ženg­ti ko­ja ko­jon su nau­jo­vė­mis, ten­den­ci­jo­mis, bū­ti mo­der­nia ir grei­tai pri­si­tai­kan­čia įmo­ne, to­dėl taip pat sa­vo klien­tams jau ga­li pa­siū­ly­ti ga­li­my­bę sa­vo ku­ria­mus bal­dus įsi­gy­ti in­ter­ne­tu. Įmo­nė tu­ri Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Če­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba už­si­i­man­čių part­ne­rių.

 Ko rei­kia lie­tu­viams?

Klien­tams įmo­nė ga­li pa­siū­ly­ti itin lanks­čius spren­di­mus ren­kan­tis bal­dus – ne tik kon­kre­čius pa­ga­min­tus mo­de­lius, bet ir jų va­rian­tus – tiek kam­pi­nes, tiek pa­pras­tas, tri­vie­tes, dvi­vie­tes so­fas. Pri­ima­mi in­di­vi­du­a­lūs už­sa­ky­mai ir vie­nas stan­dar­ti­nis mo­de­lis tu­ri įvai­ro­vę va­ria­ci­jų, iš ku­rių klien­tai ga­li rink­tis kom­bi­na­ci­jas, de­rin­ti įvai­rius ak­se­su­a­rus, spal­vas, au­di­nius.

Įmo­nės ku­ria­ma pro­duk­ci­ja – skan­di­na­viš­ko sti­liaus, ku­rį lie­tu­viai jau pa­mė­go, to­dėl N.Pi­lec­kas įsi­ti­ki­nęs, kad „Ja­kob­sen Ho­me Co“ bal­dai taip pat leng­vai at­ras sa­vo pir­kė­jus ir pa­sieks jų šir­dis: „Pa­ste­bi­me, kad daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis lie­tu­vių klien­tų klau­si­mas apie jiems pa­ti­ku­sį bal­dą bū­na, ar jis yra funk­cio­na­lus. Pa­vyz­džiui, ar ši so­fa tu­ri mie­ga­mą­ją funk­ci­ją, pa­ta­ly­nės dė­žę ir pa­na­šiai. Mes sa­vo ko­lek­ci­jo­je  to­kių bal­dų jau taip pat tu­ri­me ir ga­li­me pa­siū­ly­ti Lie­tu­vos rin­kai. Lie­tu­viams iki šiol ak­tu­a­lu, ar bus kur pa­gul­dy­ti at­ėju­sį sve­čią. Taip pat čia žmo­nėms ak­tu­a­lu ir tai, kad bal­das ne­bū­tų ma­sy­vus, la­biau pri­tai­ky­tas ne­di­de­lėms pa­tal­poms, bu­tams. Mū­sų bal­dai – kaip tik to­kie.“

N.Pi­lec­kas pri­pa­žįs­ta, kad įmo­nei Lie­tu­vos rin­ka yra nau­ja, to­dėl ryš­kes­nes įžval­gas apie tai, ko rei­kia lie­tu­viams ir kaip pri­si­tai­ky­ti prie jų po­rei­kių, ga­lės pa­da­ry­ti tik po me­tų.

Užs. Nr. 0145

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.