Nr. 114 (13197)

2018-10-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 114 (13197) skaitykite:

 • Svei­kin­da­mi mo­ky­to­jus po­li­ti­kai pri­si­mi­nė vi­sam gy­ve­ni­mui įstri­gu­sias sa­vo mo­ky­to­jų pa­mo­kas
 •  Žalio­sios at­lie­kos – ne į ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rį
 •  Vi­sos die­nos mo­kyk­los – į nau­dą pail­gin­tos die­nos gru­pių mo­ki­nių tė­vams
 •  Aly­taus pra­mo­nės par­ke – per 100 nau­jų dar­bo vie­tų jau ki­tais me­tais
 •  Vyks­ta kon­kur­sas „Me­tų ūkis 2018”
 •  Pir­mą­kart leng­va­ti­niai ver­slo liu­di­ji­mai – pen­si­nin­kams ir dir­ban­tie­siems
 •  Ki­ni­ją su­ža­vė­ju­si Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „Ka­ted­ra” at­vyks­ta į Aly­tų
 •  Aly­tu­je bus so­di­na­ma už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių aly­tiš­kių do­va­no­tų me­de­lių alė­ja
 •  Aly­taus ra­jo­no ben­druo­me­nės kvie­čia­mos jung­tis prie nau­jo pro­jek­to ir in­ter­ne­to ga­li­my­bes at­ras­ti kar­tu
 •  „Lit­grid” teigia gerbianti žemės savininkus, bet...
 •  Re­no­vuo­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se bū­ti­na at­nau­jin­tos šil­dy­mo sis­te­mos pa­tik­ra
 •  Aly­taus ra­jo­ne mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na kas­met ki­to­kia
Pla­nuo­ja­te at­nau­jin­ti sa­vo būs­tą ar dar tik jį įsi­ren­gi­nė­ja­te? Ne­se­niai Vo­kie­ti­jo­je vy­ku­sio­je in­ter­je­ro di­zai­no pa­ro­do­je da­ly­va­vu­sios, Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios...
Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­ei­nan­tiems me­tams nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus....
Šeštadienį Alytuje šurmuliavo tradicinė mugė „Dzūkų turtai“, kurioje skoningai išpuoštas Alytaus rajono kiemelis traukė ne vieno praeivio akį. Čia kvepėjo bendruomenių verdama sriuba, sūriais, medumi,...
Pla­čiai ži­no­mas vai­kų po­etas An­zel­mas Ma­tu­tis (1923–1985) bu­vo ir ta­len­tin­gas mo­ky­to­jas. Nors pats ra­šy­to­jas veng­da­vo kal­bė­ti apie sa­vo pro­fe­si­ją, šį­kart, pa­si­rem­da­ma...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.