Ver­sli­nin­kas nu­trau­kė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su Sei­mo na­riu

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (21)
2019 Rugpjūtis 22
nuotrauka
Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­tiš­kis Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai de­šimt­me­tį pa­tal­pas nuo­mo­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g.12, iš ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės „Glass Mar­ket“. Pa­si­bai­gus šių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nui, ben­dro­vė nu­spren­dė nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį. Tad rug­sė­jo pra­džio­je Sei­mo na­rys biu­rą įsi­kur­dins ki­to­se pri­va­čio­se pa­tal­po­se, esan­čio­se mies­to cen­tre. Ko­dėl pri­va­ti ben­dro­vė nu­spren­dė ne­be­pra­tęs­ti pa­tal­pų nuo­mos Sei­mo na­riui?

Pa­siū­ly­ta nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną

 Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te  iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo.

Tai Aly­taus mies­to cen­tre esan­tis, kaž­ka­da te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vei pri­klau­sęs pa­sta­tas, vė­liau ta­pęs pri­va­čia nuo­sa­vy­be.

Dau­giau kaip prieš du mė­ne­sius Sei­mo na­rys su­lau­kė „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus Žil­vi­no Trei­gio pra­ne­ši­mo apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui. Rug­sė­jo pra­džio­je ši su­tar­tis nu­trau­kia­ma.

J.Sa­ba­taus­kas sa­kė, kad už nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas  per mė­ne­sį mo­kė­jęs 100 li­tų, vė­liau – 29 eu­rus, plius mo­kes­čiai už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie žie­mą sie­kė net 200 eu­rų, va­sa­rą – apie 80 eu­rų.

Jis pri­pa­ži­no, kad  nuo­mai tai la­bai ma­ža kai­na: „Iš­si­nuo­mo­jau pa­čia­me eko­no­mi­nės kri­zės įkarš­ty­je. Tai bu­vo kri­zi­nė kai­na. Iš­si­nuo­mo­jau tas  pa­tal­pas, nes ver­sli­nin­kas tuo me­tu tu­rė­jo daug lais­vų. Ta­čiau da­bar ma­tau, kad su­si­da­ro ne­ma­ža su­ma dėl ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų kaš­tų. Ma­tau, kad Aly­tu­je nuomai ga­liu ras­ti pa­tal­pas, ku­rių iš­lai­ky­mo kaš­tai bū­tų kur kas pri­im­ti­nes­ni. Ga­liu net­gi dau­giau mo­kė­ti už nu­omą.“

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pas tu­ri su­teik­ti Sei­mo na­riams, iš­rink­tiems vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. J.Sa­ba­taus­kas, pra­dė­jęs nuo­mo­tis pa­tal­pas iš „Glass Mar­ket“, į Sei­mą bu­vo pa­te­kęs dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, tad sa­vo ruož­tu te­ko rū­pin­tis biu­ro pa­tal­po­mis.

„2012 me­tais į Sei­mą bu­vau iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Aly­taus apy­gar­do­je, man pri­klau­sė sa­vi­val­dy­bės su­tei­kia­mos pa­tal­pos, ta­čiau to­kio va­rian­to at­si­sa­kiau dėl pa­pras­čiau­sio da­ly­ko, – sa­vi­val­dy­bė dir­ba nuo 8 iki 17 va­lan­dos, o aš su rin­kė­jais tu­riu su­si­tik­ti ir po dar­bo, ir sa­vait­ga­liais. Biu­rui veik­ti  ne sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se  žy­miai pa­to­giau“, –tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Šian­dien jau aiš­ku, kad J.Sa­ba­taus­ko biu­ras Pul­ko g. 12 rug­sė­jo pra­džio­je nu­stos vei­kęs. Čia jis leis­da­vo rink­tis ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui. Ne­at­si­tik­ti­nai ant J.Sa­ba­taus­ko biu­ro lan­gų ma­ty­ti už­ra­šas LSDP.

„Aš ne tik jiems leis­da­vau rink­tis, bet ir kai ku­riems vi­suo­me­ni­nin­kams, mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­joms. Tik­rai ne­už­si­ė­miau pa­tal­pų per­nuo­mo­ji­mu, lei­dau nau­do­tis ne­mo­ka­mai. O už biu­ro pa­tal­pas mo­kė­jau iš man ski­ria­mų kan­ce­lia­ri­nių lė­šų“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

Pa­sak Sei­mo na­rio, ga­vęs „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus pra­ne­ši­mą apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus  ter­mi­nui, bu­vo su­si­ti­kęs su Ž.Trei­giu, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­tal­pas nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną, ta­čiau su tuo ne­su­ti­kęs.

J.Sa­ba­taus­ko tvir­ti­ni­mu, jis jau su­si­ra­dęs ki­tas pa­na­šaus dy­džio pa­tal­pas Aly­taus mies­to mies­to cen­tre: „Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kur ir kiek už jas bus mo­ka­ma.“

„Su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti jo­kių rei­ka­lų“

 Ž.Trei­gys pa­tvir­ti­no, kad bu­vo su­si­ti­kęs su J.Sa­ba­taus­ku ir ap­ta­rė su­tar­ties pra­tę­si­mo są­ly­gas: „Pa­siū­liau mo­kė­ti rin­kos kai­no­mis, ku­rios ke­lis kar­tus di­des­nės nei iki šiol bu­vo mo­ka­ma. Jei at­vi­rai, tai tu­riu ke­lis ver­slus, nė vie­no ver­slo nie­kuo­met ne­tu­rė­jau su­si­ju­sio su po­li­ti­ka, su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti  jo­kių rei­ka­lų. Per kai kurių po­li­ti­kų gimines, užimančias aukštas pareigas savivaldybėje, ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus nuo­lat da­ro­mos kliū­tys ma­no ver­slui.“

„Glass Mar­ket“ di­rek­to­rius, pa­klaus­tas, ko­dėl iki šiol Sei­mo na­riui pa­tal­pas nuo­mo­jo už to­kią ne­di­de­lę kai­ną, at­sa­kė, kad toks bu­vo su­si­ta­ri­mas.

Kol ne­pri­im­tas Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gų įsta­ty­mas, at­si­ran­da įvai­rių in­ter­pre­ta­ci­jų dėl nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų.

Da­bar Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tam Sei­mo na­riui Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Ro­ber­tui Šar­knic­kui mies­to sa­vi­val­dy­bė iš vie­no mies­to cen­tre esan­čio ban­ko nuo­mo­ja 20 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas ir už nu­omą kas mė­ne­sį mo­ka 102 eu­rus, plius mo­kes­čius už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie šil­dy­mo lai­ko­tar­piu per mė­ne­sį sie­kia apie 40 eu­rų, šil­tuo­ju me­tų lai­ku – apie 20 eu­rų.

  Komentaras

  Straipsnį iškarpė / iškraipė. Spaudimas ir dirbtinės situacijos galimam kyšio davimui už netrukdymą modeliuojamos per Masiulio bendrapartietės liberalės N. Makštutienįės žentą Alytaus miesto vyr architektą Mindaugą Matažinską. Prieš 20 m šiek tiek panašiai dirbo Baublių gauja.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.