Ver­dik­tas po še­še­rių me­tų: tre­ne­rė dėl žu­vu­sios ma­ža­me­tės lie­ka nu­teis­ta (270)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gintarė Petraškienė
Gintarė Petraškienė 2017-ųjų spalio pradžioje vykusiame Alytaus apylinkės teismo posėdyje, kuriame jai buvo paskelbtas nuosprendis. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rė Gin­ta­rė Pet­raš­kie­nė dėl tre­ni­ruo­tės me­tu žu­vu­sios ma­ža­me­tės. Tai at­si­ti­ko be­veik prieš še­še­rius me­tus, 2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je.

Vie­nas teis­mas nu­tei­sė, ki­tas iš­tei­si­no

2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je vie­nuo­lik­me­tė aly­tiš­kė Ka­mi­lė po sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio ra­tais pa­te­ko ir žu­vo Dai­nų slė­ny­je dvi­ra­ti­nin­kų tre­ni­ruo­tės me­tu. Ją tre­ni­ra­vo ir ne­lai­mės me­tu bu­vo tuo­met Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre tre­ne­re dir­bu­si G.Pet­raš­kie­nė.

2017-ųjų spa­lio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį šio­je ma­žo­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems skau­džio­je by­lo­je.

Tre­ne­rei dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo ir tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo skir­tas lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams, to­kiam pat lai­kui ati­dė­tas baus­mės vyk­dy­mas. Tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui jai už­draus­ta tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Iš bu­vu­sios tre­ne­rės dar­bo­vie­tės – Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro – žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems pri­teis­ta apie 60 tūkst. eu­rų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė ir žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės tė­vai bei bro­lis, taip pat Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras.

Ma­ža­me­tės ar­ti­mie­ji aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo pra­šė pri­im­ti pro­ce­si­nį spren­di­mą dėl sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio „Ive­co“, po ku­rio ra­tais žu­vo Ka­mi­lė, vai­ruo­to­jo, tuo­met dir­bu­sio vie­no­je Aly­taus ra­jo­no įmo­nė­je, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Taip pat – iš­spręs­ti ci­vi­li­nio ieš­ki­nio dėl di­des­nės ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį skun­dė pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti jo da­lį dėl pri­teis­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

2018-ųjų ko­vo pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tu nuosp­ren­džiu G.Pet­raš­kie­nė bu­vo iš­tei­sin­ta.

Toks nuosp­ren­dis bu­vo pri­im­tas įver­ti­nus pa­keis­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Jo­se, kaip tei­gia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dy­je, pri­žiū­rint su­au­gu­sia­jam va­žiuo­ti va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi  dvi­ra­čiu lei­džia­ma ne jau­nes­niems kaip 8 me­tų, o žu­vu­sio­ji bu­vo 11 me­tų. Tad kon­sta­tuo­ta, kad ne­bu­vo pa­grin­do tre­ne­rei už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Ka­dan­gi bu­vu­si tre­ne­rė bu­vo iš­tei­sin­ta, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­nag­ri­nė­tą žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mų­jų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl  tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, at­mes­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro skun­dai.

Sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gus ža­lai at­ly­gin­ti

Bu­vu­siai jau­nų­jų dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei pa­lan­kų Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui ap­skun­dė žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­ji.

Šis teis­mas 2018-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį ir per­da­vė jam iš nau­jo nag­ri­nė­ti šią by­lą.

Pa­grin­di­nis to­kios nu­tar­ties mo­ty­vas – Kau­no apy­gar­dos teis­mas 2018-ųjų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tik­ri­no Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo, pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tei­kė mo­ty­vuo­tų iš­va­dų.

Per­nykš­čio bir­že­lio pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je jau bu­vo ne­pa­lan­ki bu­vu­siai tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei, o dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo – pa­lan­ki žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

Re­mian­tis šia nu­tar­ti­mi, tik pa­pil­dy­tos Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bės ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių aiš­ki­ni­mas.

Tad bu­vu­siai tre­ne­rei pa­lik­ta ga­lio­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dy­je nu­ma­ty­ta baus­mė – ati­dė­tas įka­li­ni­mas.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui, kaip bu­vu­siai tre­ne­rės dar­bo­vie­tei, at­si­ra­do pa­rei­ga žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems at­ly­gin­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą.

Mi­nė­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pa­skel­bi­mo die­ną.

Per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus ir 70 tūkst. eu­rų sky­rė sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui tu­rė­toms iš­lai­doms mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je at­ly­gin­ti.

Iš šios su­mos žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mų­jų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti – apie 60 tūkst. eu­rų, li­ku­si su­ma – ki­toms cen­tro by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­doms pa­deng­ti.

Nu­tar­tį skun­dė bu­vu­si tre­ne­rė

Ta­čiau tuo by­li­nė­ji­ma­sis mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ne­si­bai­gė. Bu­vu­si Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rė G.Pet­raš­kie­nė jai ne­pa­lan­kią Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Pas­ta­ra­sis teis­mas šį ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis bu­vu­siai tre­ne­rei lie­ka ga­lio­ti pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė tre­jiems me­tams, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­ko­tar­piui.

Nu­teis­to­ji įpa­rei­go­ta baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos be jos prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos – Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos  lei­di­mo. G.Pet­raš­kie­nei taip pat už­draus­ta tre­jų me­tų lai­ko­tar­piu tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Bu­vu­siai Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rei ap­ri­bo­ji­mai tai­ko­mi nuo per­nykš­čio bir­že­lio pra­džios, įsi­teisėjus jai ne­pa­lan­kiai Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­čiai, ne­pai­sant, kad G.Pet­raš­kie­nė ją skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Tre­ne­rė bu­vu­sią dar­bo­vie­tę sa­vo no­ru pa­li­ko ne­tru­kus po šio skau­daus įvy­kio.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai