Van­dens mo­to­cik­li­nin­kai Dau­gų eže­re: mi­nist­ras po­zi­ci­jos ne­kei­čia, sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į teis­mą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Rugpjūtis 27
Vandens motociklai
Dau­giš­kiai nuo­lat, kai tik šil­tas oras, pa­ste­bi vandens mo­to­cik­lus eže­re. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad vie­ni van­dens mo­to­cik­lus at­si­ve­ža ir juos į eže­rą nu­lei­džia prie po­li­ci­jos pa­sta­to, ki­ti lai­ko so­dy­bo­se ir į eže­rą įpluk­do jiems pa­to­gio­se vie­to­se.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bir­že­lio pra­džio­je, ver­tin­da­ma dau­giau kaip 800 Dau­gų ir jo apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si į sa­vi­val­dy­bę dėl van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mo Dau­gų, ar­ba Di­džiu­lio, eže­re už­drau­di­mo, nu­spren­dė šiuo klau­si­mu kreip­tis į Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­ją, Vy­riau­sy­bę, Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, dar kar­tą į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją. Vi­sos iš­var­dy­tos ins­ti­tu­ci­jos įpa­rei­go­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją at­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bei. O iš ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos gau­tas at­sa­ky­mas nie­ko ge­ro ne­ža­dan­tis – mi­nist­ras po­zi­ci­jos ne­kei­čia, tad van­dens mo­to­cik­li­nin­kai ga­li plau­kio­ti Dau­gų eže­re. Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į teis­mą ir Sei­mo kon­tro­lie­rius, siek­da­ma ap­gin­ti gy­ven­to­jų in­te­re­sus, pa­tys gy­ven­to­jai – į Vy­riau­sy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ją.

Nuo bir­že­lio pa­bai­gos sėk­min­gai plau­kio­ja

Drau­di­mas plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų, ar­ba Di­džiu­lio, eže­re įsi­ga­lio­jo prieš pen­ke­rius me­tus, kai ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tos ir pa­tvir­tin­tos nau­jos Ap­lin­ko­sau­gos są­ly­gos plau­kio­ti van­dens tel­ki­niuo­se plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis.

Ge­gu­žės pra­džio­je ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka sa­vo įsa­ky­mu su­grą­ži­no van­dens mo­to­cik­lus į Dau­gų eže­rą, pa­keis­da­mas anks­čiau ga­lio­ju­sį įsa­ky­mą dėl drau­di­mo plau­kio­ti šio­mis prie­mo­nė­mis pas­ta­ra­ja­me eže­re.

Taip pa­si­elg­ta įver­ti­nus pra­ėju­sią va­sa­rą Lie­tu­vos van­dens mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos teik­tą ke­lias­de­šimt van­dens tel­ki­nių, ku­riuo­se bu­vo pra­šo­ma leis­ti plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais, są­ra­šą ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų pa­siū­ly­mus. Šia­me są­ra­še at­si­dū­rė ir Dau­gų eže­ras.

Mi­nist­ro įsa­ky­mo pro­jek­tas ir su juo su­si­ję do­ku­men­tai bu­vo teik­ti ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ta­čiau joks at­sa­ky­mas ne­pa­teik­tas.

Va­di­na­si, mi­nist­rui at­si­vė­rė lais­vas ke­lias su­teik­ti ga­li­my­bę van­dens mo­to­cik­li­nin­kams plau­kio­ti Dau­gų eže­re. Va­do­vau­jan­tis mi­nist­ro įsa­ky­mu, jiems to­kia tei­sė su­teik­ta nuo šie­me­čio bir­že­lio 21-osios.

Vie­na­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­su­re­a­ga­vi­mą į mi­nist­ro įsa­ky­mo de­ri­ni­mą pa­va­di­no žmo­giš­ka klai­da.

O su­lau­kus bir­že­lio 21-osios van­dens mo­to­cik­li­nin­kai tuoj pat pa­si­ro­dė Dau­gų eže­re ir iki šiol sėk­min­gai plau­kio­ja.

„Ne­ke­ti­na­me nu­leis­ti ran­kų“

Bir­že­lio pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, re­a­guo­da­ma į 866 Dau­gų ir jo apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si į sa­vi­val­dy­bę dėl van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mo už­drau­di­mo Dau­gų eže­re ir siek­da­ma ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, nu­spren­dė kreip­tis į Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­ją, Vy­riau­sy­bę, Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą ir dar kar­tą į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją.

Į pas­ta­rą­ją bu­vo kreip­ta­si ge­gu­žės pa­bai­go­je, ta­čiau gau­tas at­sa­ky­mas sa­vi­val­dy­bės ne­ten­ki­no, nes bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­tvir­tin­ti Sau­gaus el­ge­sio pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių van­de­ny­je ir ant pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių le­do tai­syk­les.

Toks mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­mas sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ver­tin­tas kaip nu­ga­ros at­su­ki­mas dau­giš­kiams, nes tai kal­ba­ma apie sau­gų el­ge­sį, o ne apie van­dens mo­to­cik­li­nin­kų plau­kio­ji­mo už­drau­di­mą.

Šiuo me­tu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo at­sa­ky­mą iš ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos, ku­ria­me tvir­ti­na­ma, kad ne­si­ren­gia­ma keis­ti po­zi­ci­jos ir at­šauk­ti ge­gu­žės pra­džio­je pa­si­ra­šy­to įsa­ky­mo dėl šių mo­to­cik­li­nin­kų le­ga­li­za­vi­mo Dau­gų eže­re. Toks mi­nist­ro at­sa­ky­mas iš­siųs­tas vi­soms ins­ti­tu­ci­joms, į ku­rias krei­pė­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, va­do­vau­da­ma­si ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu.

„Ne­ke­ti­na­me nu­leis­ti ran­kų. Krei­pė­mės į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą, pra­šo­me, kad teis­mo ke­liu bū­tų pa­nai­kin­tas ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas dėl su­teik­tos tei­sės plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lams Dau­gų eže­re ir kad mi­nis­te­ri­ja bū­tų įpa­rei­go­ta šią si­tu­a­ci­ją nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Taip pat krei­pė­mės į Sei­mo kon­tro­lie­rius įver­tin­ti mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tą įsa­ky­mą. Gy­ven­to­jai sa­vo ini­cia­ty­va dėl to pa­ties pa­ra­šė raš­tą Vy­riau­sy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai“, – tvir­ti­no ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja D.Ki­ta­vi­čie­nė. 

Gy­ven­to­jai bai­mi­na­si van­dens mo­to­cik­lų ke­lia­mo triukš­mo, plau­kio­ji­mo per ar­ti Dau­gų mies­to bei pa­kran­čių, ypač mau­dyk­lų, di­de­lio jų grei­čio, sau­gos tai­syk­lių ne­pai­sy­mo.

Skun­džia­si ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams

Dau­giš­kiai nuo­lat, kai tik šil­tas oras, pa­ste­bi šiuos mo­to­cik­lus eže­re. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad vie­ni van­dens mo­to­cik­lus at­si­ve­ža ir juos į eže­rą nu­lei­džia prie po­li­ci­jos pa­sta­to, ki­ti lai­ko so­dy­bo­se ir į eže­rą įpluk­do jiems pa­to­gio­se vie­to­se.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai yra ga­vę du gy­ven­to­jų pranešimus dėl šių prie­mo­nių plau­kio­ji­mo Dau­gų eže­re ir jie ti­ria­mi. Skun­džia­ma­si dėl jų nu­lei­di­mo į van­de­nį ne­leis­ti­no­se vie­to­se ir dėl pa­ju­dė­ji­mo nuo kran­to di­de­liu grei­čiu.

Kol kas gy­ven­to­jų ir sa­vi­val­dy­bės ko­vo­je su van­dens mo­to­cik­li­nin­kais kon­kre­čių re­zul­ta­tų nė­ra. Ka­da jie bus – vi­siš­ka ne­ži­no­my­bė.

Dau­giš­kiai nuo­lat, kai tik šil­tas oras, pa­ste­bi vandens mo­to­cik­lus eže­re. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad vie­ni van­dens mo­to­cik­lus at­si­ve­ža ir juos į eže­rą nu­lei­džia prie po­li­ci­jos pa­sta­to, ki­ti lai­ko so­dy­bo­se ir į eže­rą įpluk­do jiems pa­to­gio­se vie­to­se.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.