Nr. 96 (13326)

2019-08-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 96 (13326) skaitykite:

 • Bal­ti­jos ke­lio 30-me­tis – prie ži­gu­liu­ko vai­ro
 • Aly­taus ra­jo­ne bus ren­ka­mi se­niū­nai­čiai
 • Kai­mo ben­druo­me­nė kvie­čia pa­ly­dė­ti va­sa­rą žy­gy­je ir sma­gio­je va­ka­ro­nė­je
 • Bu­vu­si ba­le­ri­na Li­na Ka­šė­tie­nė: „Sun­ku­mai iš­au­gi­no ma­ne to­kią, ko­kia esu da­bar”
 • Drau­gas ir vy­nas – kuo se­nes­nis, tuo ge­res­nis
 • Pri­glau­dę ran­kas prie že­mės at­gau­na jė­gas
 • Psi­cho­lo­gė: re­kor­di­nė ra­di­jo im­tu­vų ins­ta­lia­ci­ja at­sklei­dė ne­už­gi­ju­sias tau­tos žaiz­das
 • Sie­kiant ne­tei­sė­tai pa­si­pel­ny­ti,  „Fa­ce­bo­o­ke” nau­do­ja­mas
 • Ar­vy­do Sa­bo­nio at­vaiz­das
 • Jo­no Jo­nuš­kos at­mi­ni­mą Aly­tu­je pa­ger­bė ran­ki­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Es­ti­jos
 • Tin­kli­nio var­žy­bos gam­to­je
 • Ke­lio­nė – kai­my­nų len­kų ir bi­čiu­liš­kos Uk­rai­nos is­to­ri­jai bei kul­tū­rai pa­žin­ti 
 • Aly­taus mal­tie­čiai rū­pi­na­si, kad vai­kai į mo­kyk­las iš­ke­liau­tų pil­no­mis kup­ri­nė­mis
 • Pa­bu­vi­mas Jo­no kū­ry­bos erd­vė­je – tar­si ne­trum­pos apy­sa­kos per­skai­ty­mas
 • Į Kau­ną vi­lio­ja jur­gi­nai: tarp­tau­ti­nė pa­ro­da ste­bins žie­dų for­mų ir spal­vų įvai­ro­ve
„Praėjusių kadencijų miesto vadovai tarsi kodavo, kad klausimas dėl Dainavos apygardos partizanų įamžinimo nebūtų išspręstas, nes niekada iki šiol nebuvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, kad...
Aly­taus mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12, bu­vu­sio sau­gu­mie­čių pa­sta­to ap­lin­ka šian­dien jau su­tvar­ky­ta: kie­me ne­be­si­ma­to pri­žė­lu­sių žo­lių, iš jo iš­šluo­tos...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bir­že­lio pra­džio­je, ver­tin­da­ma dau­giau kaip 800 Dau­gų ir jo apy­lin­kių gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mą­si į sa­vi­val­dy­bę dėl van­dens...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.