Val­džia pa­kei­tė nuo­mo­nę: buvusioms di­rek­to­rėms – tūks­tan­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (26)
2019 Rugsėjis 19
Gita Špu­cie­nė
Gita Špu­cie­nė (kairėje), pa­klaus­ta, ar pa­ti ini­ci­ja­vo tai­kos su­tar­tį, ar ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, pa­reiš­kė tam tu­rė­ju­si ad­vo­ka­tą. Daivos Gu­dzi­ne­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, prie tai­kos su­tar­čių pri­ei­ta ben­dru su­ta­ri­mu.  
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro vi­suo­ti­niuo­se da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se iš pa­rei­gų bu­vo at­šauk­tos šių cen­trų di­rek­to­rės Dai­va Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir Gi­ta Špu­cie­nė. At­šau­ki­mo iš pa­rei­gų prie­žas­tis – nu­sta­ty­ta, kad di­rek­to­rės as­me­ni­niais tiks­lais nau­do­jo tar­ny­bi­nį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką ne tar­ny­bos tiks­lais. Di­rek­to­rės to­kį įstai­gų da­li­nin­kų spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui. Ta­čiau by­li­nė­ji­ma­sis bai­gė­si teis­mo pa­tvir­tin­to­mis tai­kos su­tar­ti­mis tarp iš pa­rei­gų at­šauk­tų di­rek­to­rių ir jau da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vų bei įstai­gų da­li­nin­kų at­sto­vų. Pa­gal to­kias tai­kos su­tar­tis bu­vu­sioms di­rek­to­rėms iš­mo­kė­tos tūks­tan­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

Lem­tin­gas tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mas

Vie­šo­jo­je įstai­go­je Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so 99 proc. nuo­sa­vy­bės da­lis, li­ku­si – Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jai. O vie­šo­jo­je įstai­go­je Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre sa­vi­val­dy­bė val­do 75 proc. nuo­sa­vy­bės da­lį, ki­ta pri­klau­so spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jai Aly­taus „Gu­bo­ja“.

Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se šių vie­šų­jų įstai­gų da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se pri­im­ti ne­pa­lan­kūs spren­di­mai Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rei D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nei bei So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei G.Špu­cie­nei.

Nu­spręs­ta jas at­šauk­ti iš pa­rei­gų, o dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mą įga­lio­tas pa­si­ra­šy­ti tuo­me­tis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas.

To­kį įstai­gų da­li­nin­kų spren­di­mą lė­mė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus at­lik­tas tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mas abie­juo­se mi­nė­tuo­se cen­truo­se.

Nu­sta­ty­ta, kad di­rek­to­rės šį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką nau­do­jo ne tar­ny­bos tiks­lais. Tai ne­bu­vo sun­ku pa­da­ry­ti, nes tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­tos va­žia­vi­mo kryp­čių nu­sta­ty­mo sis­te­mos GPS.

To­kiu bū­du abie­jų vie­šų­jų įstai­gų di­rek­to­rės pra­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­lau­kė at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų. Ka­dan­gi abi su­sir­go ir įgi­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus joms ne­pa­lan­kių vi­suo­ti­nių da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų die­ną, iš pa­rei­gų at­šauk­tos per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je.

At­šau­ki­mą iš pa­rei­gų ap­skun­dė teis­mui

D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir G.Špu­cie­nė at­šau­ki­mą iš pa­rei­gų ap­skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Pra­šė vi­suo­ti­nių da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų spren­di­mus pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais, jų pa­nai­ki­ni­mo, grą­ži­ni­mo į bu­vu­sį dar­bą, vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką pri­tei­si­mo.

Pa­grin­di­niai mo­ty­vai – at­seit jas iš pa­rei­gų at­šauk­ti tei­sę tu­rė­jo ar­ba me­ras, ar­ba mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, įžvelg­ti bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vir­šy­ti įga­lio­ji­mai.

Abi vie­šų­jų įstai­gų di­rek­to­rės įsi­ti­ki­nu­sios, kad ne­bu­vo pa­grin­do at­šauk­ti iš pa­rei­gų kaip pra­ra­du­sias pa­si­ti­kė­ji­mą.

Teis­mas di­rek­to­rių ieš­ki­nius pri­ėmė nag­ri­nė­ti ir bu­vo pra­dė­jęs nag­ri­nė­ti jų ci­vi­li­nes by­las. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai ne­lin­kę to­liau by­li­nė­tis, – su at­šauk­to­mis cen­trų di­rek­to­rė­mis su­da­ry­tos tai­kos su­tar­tys.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams be­li­ko jas pa­tvir­tin­ti nu­tar­ti­mis, nes, va­do­vau­jan­tis Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­su, bet ku­rio­je pro­ce­so sta­di­jo­je ša­lys by­lą ga­li baig­ti tai­kos su­tar­ti­mis.

Iš­mo­kė­tos pen­kių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių kom­pen­sa­ci­jos

Teis­mas pa­tvir­ti­no tai­kos su­tar­tis, su­da­ry­tas D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nės, G.Špu­cie­nės ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, at­sto­vau­ja­mos me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos, spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jos Aly­taus „Gu­bo­ja“ ir Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to bei So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro at­sto­vų.

Jo­mis va­do­vau­jan­tis, su cen­trų di­rek­to­rė­mis dar­bo su­tar­tys nu­trauk­tos ša­lių su­si­ta­ri­mu, joms iš­mo­ka­ma pen­kių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių kom­pen­sa­ci­ja. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są nu­trau­kiant dar­bo su­tar­tį ša­lių su­si­ta­ri­mu kom­pen­sa­ci­jos dy­dis ne­reg­la­men­tuo­tas.

Mi­nė­tu at­ve­ju cen­trų di­rek­to­rės dar su­ta­rė, kad vie­na ki­tai ne­tu­ri ma­te­ria­li­nių, mo­ra­li­nių ar ki­to­kių pre­ten­zi­jų dėl dar­bo ar bet ko­kių ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių klau­si­mų. Taip pat su­tar­ta, kad ir at­ei­ty­je ne­reikš ma­te­ria­li­nio ar ki­to­kio po­bū­džio pre­ten­zi­jų vie­na ki­tai dėl bet ko­kių juos sie­ju­sių klau­si­mų.

D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nei ir G.Špu­cie­nei kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­tos iš bu­vu­sių dar­bo­vie­čių. Įver­ti­nus jų va­do­vau­tų įstai­gų skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie gau­na­mus at­ly­gi­ni­mus, di­rek­to­rėms iš­mo­kė­ta ben­dra su­ma sie­kia apie 9–10 tūkst. eu­rų.

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trui nuo rug­sė­jo pra­džios va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelbtą kon­kur­są lai­mė­ju­si Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, nuo per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­gos So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui – Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė.

Apie ne­no­rą by­li­nė­tis, įžvelg­tą pra­lai­mė­ji­mą ir pas­ku­bė­ji­mą

Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, tai­kos su­tar­tis nu­spręs­ta su­da­ry­ti ne­no­rint ir ne­ma­tant tiks­lo by­li­nė­tis su bu­vu­siais dar­buo­to­jais: „Su gy­ven­to­jais ne­si­no­ri by­li­nė­tis. Kam by­li­nė­tis? Ge­riau ta­ria­mės, ben­drau­ja­me, o ne spren­di­mų ieš­ko­me teis­me.“

„Ma­tė­me, kad ga­li­me teis­me pra­lai­mė­ti, bu­vo pri­tai­ky­tos per griež­tos nuo­bau­dos, to­dėl ir su­da­rė­me tai­kos su­tar­tis“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys.

Bu­vu­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, dabar miesto tarybos nario V.Jast­rems­ko įsi­ti­ki­ni­mu, dėl tai­kos su­tar­čių pas­ku­bė­ta, rei­kė­jo bent su­lauk­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo, nes bu­vo prie­lai­dų ne­pa­si­ti­kė­ji­mui.

V.Jast­rems­kas ma­no, jog to­kioms su­tar­tims įta­kos gal­būt tu­rė­jo kaž­ko­kie už­ku­li­si­niai po­li­ti­niai su­si­ta­ri­mai. Juk vie­na bu­vu­si cen­tro va­do­vė sie­ja­ma su miesto ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so va­do­vau­ja­mu vi­suo­me­ni­niu ju­dė­ji­mu „Už Aly­tų“, yra šios asociacijos judėjimo tarybos narė, ki­tos vy­ras – mies­to va­do­vų at­sto­vau­ja­mo­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je.

G.Špu­cie­nė, pa­klaus­ta, ar pa­ti ini­ci­ja­vo tai­kos su­tar­tį, ar ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, pa­reiš­kė tam tu­rė­ju­si ad­vo­ka­tą. D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, prie tai­kos su­tar­čių pri­ei­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Aki­vaiz­du, kad pa­si­kei­tus mies­to va­do­vams pa­si­kei­tė ir po­žiū­ris į dar­bo mi­nė­tuo­se cen­truo­se ne­te­ku­sias di­rek­to­res – vie­toj by­li­nė­ji­mo­si at­si­ra­do tūks­tan­čius kai­na­vu­sios tai­kos su­tar­tys. Bu­vu­sioms di­rek­to­rėms da­lia pa­leng­vin­ta, o kad be teis­mi­nės ko­vos fi­nan­siš­kai nu­ken­tė­jo jų va­do­vau­tos įstai­gos, tik­riau­siai ma­žai kam ir rū­pi.

  Komentaras

  Straipsnis ir komentarai akivaizdžiai buvusiojo administracijos direktoriaus paskutinis pasispardymas. Kažin, ar ne jam ir teks apmokėti ne tik šias, bet visas kitas išlaidas. Kad tokius straipsnius ir toliau kepa, tai kelnės turbūt ne visai sausos.

  Komentaras

  Jos buvo ne eilinės miestietės, o iš biudžeto išlaikomų įstaigų direktorės. Koks pavyzdys kitiems direktoriams - darykit ką norit, dar gausit išeitinių tūkstančius??? Kur dar tokios nesąmonės gali vykti? Vyt lauk tą Juonį!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.