Ūdri­jos dva­si­nė šven­to­vė ti­kin­čiuo­sius pa­si­tin­ka nau­jo­mis du­ri­mis

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (1)
2019 Gegužė 31
nuotrauka
Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies baž­ny­čia. Ri­tos KRU­ŠINS­KAI­TĖS nuotr.
Pa­ma­žu at­si­nau­ji­nan­ti Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies baž­ny­čia šį pa­va­sa­rį ti­kin­čiuo­sius pra­džiu­gi­no nau­jo­mis puoš­nio­mis pa­grin­di­nė­mis du­ri­mis. Be­veik ke­tu­rių met­rų aukš­čio ir dau­giau nei pus­tre­čio met­ro plo­čio dvi­vė­rės ąžuo­li­nės du­rys žvilgs­nį trau­kia šven­tų­jų fi­gū­rų bei įvai­rių re­li­gi­nių sim­bo­lių rai­ži­niais.

„Tai gra­žus, kil­nus pa­vyz­dys, kai žmo­gus sa­vo dar­bu pri­si­de­da prie baž­ny­čios gra­ži­ni­mo ir sa­vo po­el­giu ža­di­na ki­tus pri­si­dė­ti prie ben­dro rei­ka­lo“, – sa­kė Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų ir Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies pa­ra­pi­jų kle­bo­nas Arū­nas Už­upis, džiaug­da­ma­sis pa­ra­pi­jie­čio Juo­zo Bū­de­lio pa­da­ry­to­mis du­ri­mis.

Gra­žių žo­džių na­gin­gam sta­liui ne­gai­lė­jo ir ben­druo­me­nės „Žel­muo“ pir­mi­nin­kas Al­gis Ma­laš­ke­vi­čius. „To­kių ini­cia­ty­vių ir kū­ry­bin­gų žmo­nių la­bai rei­kia“, – tei­gė A.Ma­laš­ke­vi­čius.  

Kle­bo­nas A.Už­upis pa­sa­ko­jo, kad už­sa­kęs pa­da­ry­ti nau­jas du­ris baž­ny­čiai, nes se­no­sios su­si­dė­vė­jo ir jų res­tau­ruo­ti ne­ap­si­mo­kė­jo, ne­gal­vo­jo, jog J.Bū­de­lis jas iš­puoš ir rai­ži­niais, ku­rie vi­sai baž­ny­čiai su­teiks iš­skir­ti­nu­mo.

„Min­tis du­ris iš­puoš­ti šven­tų­jų fi­gū­ro­mis at­ėjo jau pra­dė­jus dar­bą. Man skau­du bū­da­vo gir­dė­ti, kad šio­je pa­ra­pi­jo­je gy­ve­nan­tys žmo­nės jung­tu­vėms ieš­ko gra­žes­nės baž­ny­čios“, – at­vi­ra­vo J.Bū­de­lis, sa­vo pa­vyz­džiu įro­dęs, kad ir vie­nas žmo­gus ga­li daug nu­veik­ti, dirb­da­mas iš šir­dies.

Vy­ras džiau­gia­si, kad su­ren­kant ir įsta­tant įsprū­di­nes du­ris, pa­gal­bon at­ėjo kai­my­nai ir drau­gai, ypač daug tal­ki­no kai­my­nas Val­das Mo­tū­za. J.Bū­de­lio nuo­mo­ne, ben­dras dar­bas žmo­nes su­vie­ni­ja, ta­da ir re­zul­ta­tas bū­na ge­res­nis, ver­tin­ges­nis. 

„Anks­tes­niais me­tais res­tau­ra­vo­me 1924-ai­siais sta­ty­tos baž­ny­čios pa­ma­to ak­me­nis, abu bokš­tus, nau­ja skar­da už­den­gė­me sto­gą, ap­šil­ti­no­me lu­bas, o pa­čią baž­ny­čią ap­tin­ka­vo­me, be­li­ko tik nu­da­žy­ti. Be dė­me­sio ne­li­ko ir ša­lia sto­vin­ti var­pi­nė – prieš po­rą me­tų ji ap­kal­ta nau­jo­mis len­to­mis, su­tvir­tin­tas pa­ma­tas“, – apie baž­ny­čios at­nau­ji­ni­mo dar­bus pa­sa­ko­jo kle­bo­nas A.Už­upis.

Vi­si dar­bai at­lik­ti už ti­kin­čių­jų au­kas ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nę pa­ra­mą.

At­ei­ties pla­nuo­se – baž­ny­čios šven­to­riaus ir kle­bo­ni­jos su­tvar­ky­mas. At­nau­jin­to­je kle­bo­ni­jo­je ke­ti­na­ma įreng­ti sa­lę, ku­ri tar­nau­tų vi­sų pa­ra­pi­jie­čių po­rei­kiams.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.