Nr. 65 (13295)

2019-06-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 65 (13295) skaitykite:

 • „Ast­ra. Ke­tu­rios kar­tos” griau­na nuo­sta­tą, kad įmo­nių kny­gos ra­šo­mos tech­niš­kai
 • Mais­to at­lie­kų rū­šia­vi­mas – šian­die­nos bū­ti­ny­bė ir nau­da
 • Sky­rė lė­šų upi­nių ma­ša­lų po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mui
 • Jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą Aly­tu­je skam­bės Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis
 • Ra­šy­to­ja Jo­li­ta Zy­ku­tė: „Vai­kiš­kas pie­ši­nys – pui­kus pre­teks­tas svar­biam po­kal­biui apie gro­žį”
 • Kas iš­ta­py­ta Ze­no­no Bul­ga­ko­vo pa­sau­ly­je?
 • Eis­mo ri­bo­ji­mas Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio me­tu
 • Šie­nai­nio ri­ti­niai pa­si­puo­šė spal­vin­gais vai­kų pie­ši­niais
 • Ke­ra­mi­kos ža­ve­sys – kiek­vie­nas ga­mi­nys vis ki­toks
 • Gy­vy­bin­gas, drau­giš­kas, kon­tras­tin­gas, bo­he­miš­kas Lvo­vas
 • Eše­riai ir vob­le­riai (2)
 • „Pro­tas ver­tas tiek, kiek jis tar­nau­ja mei­lei”
Pa­ma­žu at­si­nau­ji­nan­ti Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies baž­ny­čia šį pa­va­sa­rį ti­kin­čiuo­sius pra­džiu­gi­no nau­jo­mis puoš­nio­mis pa­grin­di­nė­mis du­ri­mis. Be­veik ke­tu­rių met­rų...
Sku­bu pra­neš­ti džiu­gią ži­nią – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė ta­po Sid­nė­jaus (2000 me­tais) olim­pi­nių žai­dy­nių nu­ga­lė­to­ja. Sa­ky­si­te iš­pro­tė­jau, juk, kas...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.