Per tris de­šimt­me­čius per­nai aly­tiš­kių mi­rė dau­giau­sia (266)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr
2020-ie­ji Lie­tu­vai ir Aly­taus kraš­tui bu­vo iš­skir­ti­niai dėl įsi­siau­tė­ju­sio ko­ro­na­vi­ru­so. Ar pats šis vi­ru­sas, ar dėl pan­de­mi­jos ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės pa­tek­ti pas gy­dy­to­jus tu­rė­jo įta­kos pa­gau­sė­ju­sioms aly­tiš­kių mir­tims, šian­dien nie­kas ne­drįs­ta prog­no­zuo­ti. Ta­čiau fak­tas – per pas­ta­ruo­sius tris de­šimt­me­čius per­nai aly­tiš­kių mi­rė dau­giau­sia. Be­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je per­nai mir­čių re­gist­ruo­ta net ma­žiau kaip 2019-ai­siais.

Pa­ly­gin­ti pas­ku­ti­nius me­tų ket­vir­čius mir­čių pa­dau­gė­jo dau­giau nei 100

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius pa­tei­kė aly­tiš­kių mir­čių sta­tis­ti­ką nuo 1990-ųjų. Tais me­tais re­gist­ruo­tos 470 mies­to gy­ven­to­jų mir­tys ir nuo to lai­ko jų vis dau­gė­jo.

Iki 2005-ųjų jų bu­vo fik­suo­ja­ma ar­ba be­veik 500, ar dau­giau nei 500, iš­sky­rus 1994-uo­sius, kai mi­rė dau­giau nei 600 aly­tiš­kių.

Nuo 2005-ųjų kas­met iki 2019-ųjų ana­pi­lin jau iš­ke­liau­da­vo per 600 ar be­veik 700 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų, iš­sky­rus 2007-uo­sius. Ta­da jų šį pa­sau­lį pa­li­ko 708.

Už­per­nai mi­rė 658 aly­tiš­kiai, o per­nai – 814, 156 dau­giau.

2019-ųjų gruo­dį Aly­tu­je mir­čių re­gist­ruo­ta 56, o per­nykš­tį gruo­dį – 116, 60 dau­giau.

Pa­ly­gin­ti už­per­nykš­tį pas­ku­ti­nį ket­vir­tį su per­nykš­čiu, mir­čių pa­dau­gė­jo 102. 2019-ai­siais tuo­met mi­rė 159 mies­to gy­ven­to­jai, per­nykš­čiu tuo­me­čiu lai­ko­tar­piu – 261.

„Kar­tais mir­čių sta­tis­ti­ka, vie­nu ar ki­tu lai­ko­tar­piu įre­gist­ruo­tų mir­čių skai­čiai, jų su­ta­pi­mai at­ro­do kaž­kiek mis­tiš­kai. Už­per­nai ir per­nai sau­sio mė­ne­siais bu­vo įre­gist­ruo­tas toks pat mir­čių skai­čius – po 73. Pa­na­šių su­ta­pi­mų yra bu­vę ir anks­čiau. Pa­vyz­džiui, 2009 ir 2010 me­tais bu­vo įre­gist­ruo­tas vie­no­das mir­čių skai­čius – po 606, 2016 ir 2019 me­tais – po 658. O 2008 me­tais re­gist­ruo­tas vie­no­das skai­čius gi­mi­mų ir mir­čių – po 655“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­lū­nie­nė.

Aly­taus ra­jo­ne šie­me­tį sau­sį mi­rė žy­miau dau­giau žmo­nių nei per­nykš­tį

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2019-ai­siais fik­suo­ta 501 mir­tis, o per­nai – 486. Už­per­nykš­tį gruo­dį ra­jo­ne mi­rė 40 gy­ven­to­jų, per­nykš­tį gruo­dį – 63.

2019-ųjų pas­ku­ti­nį ket­vir­tį re­gist­ruo­ta 125 ra­jo­no gy­ven­to­jų mir­tys, per pas­ku­ti­nius pra­ėju­sių me­tų tris mė­ne­sius – 163.

Aly­taus ra­jo­ne šie­me­tį sau­sį taip pat žy­miai dau­giau mi­rė žmo­nių nei per­nykš­tį. 2020-ųjų pir­mą­jį mė­ne­sį re­gist­ruo­tos 39 ra­jo­no gy­ven­to­jų mir­tys, šie­me­tį sau­sį – net 67.

Dau­giau mir­čių, dau­giau mo­ka­ma ir pa­šal­pų

Mir­ties at­ve­ju mo­ka­mos vien­kar­ti­nės pa­šal­pos iš vals­ty­bės biu­dže­to per sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus. Ji pri­klau­so nuo ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džio. 2019-ai­siais mi­nė­ta vien­kar­ti­nė pa­šal­pa bu­vo 304 eu­rai, per­nai – 312 eu­rų, o nuo šie­me­čio sau­sio – 320 eu­rų.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė 2019-ai­siais šiuo tiks­lu iš­mo­kė­jo 208 tūkst. 240 eu­rų, per­nai – 260 tūkst. 432 eu­rus. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė už­per­nai – 146 tūkst. 224 eu­rus, per­nai – 143 tūkst. 776 eu­rus.

Ka­dan­gi per­nykš­tį ir šie­me­tį sau­sį mi­ru­sių aly­tiš­kių skai­čius ne­si­kei­tė, pa­šal­poms pri­rei­kė tos pa­čios su­mos – maž­daug po 25 tūkst. eu­rų. Mi­rus Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams per­nykš­tį sau­sį pa­šal­poms iš­mo­kė­ta 11 tūkst. 808 eu­rai, šie­me­tį sau­sį – 22 tūkst. eu­rų.

Kaip ir vi­so­je ša­ly­je, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne dau­giau­sia žmo­nių mirš­ta nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų ir pik­ty­bi­nių na­vi­kų.

Va­sa­rio 3-io­sios duo­me­ni­mis, nuo per­nykš­tės ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol CO­VID-19 in­fek­ci­jos ne­pa­vy­ko įveik­ti 42 aly­tiš­kiams ir 30 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.