Nr. 16 (13539)

2021-02-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 16 (13539) skaitykite:

 • Skaudi jauno žmogaus netektis
 • Dar sep­ty­niais reiš­ki­niais pa­si­pil­dė Lie­tu­vos ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių są­va­das
 • Ko­dėl tos kon­tei­ne­rių an­gos to­kios ma­žos? Kad stab­tel­tu­me...
 • Is­pa­nų ra­šy­to­jas Ma­nu­e­lis Vi­las sa­vo kny­go­je ty­ri­nė­ja mir­ties ir už­marš­ties te­ri­to­ri­jas
 • Kny­gų vai­kams se­ri­jos „Skai­tau pats” ra­šy­to­jai ne­abe­jo­ja, kad pir­mo­ji karš­ta ki­birkš­tis bū­ti­nai įžiebs skai­ty­mo lau­žą
 • ...nors ke­lias prie miš­ko dar sve­ti­mas ir be­ga­li­nis, bet prie jo ves ir nu­ves at­si­ra­dus vil­tis...
 • Di­dė­ja vai­ko pi­ni­gai: 3 pa­ta­ri­mai, kaip juos pa­nau­do­ti efek­ty­viai
 • Spe­cia­lis­tams ne­ri­mą ke­lia pik­tnau­džia­vi­mo mas­tai ra­mi­na­mai­siais ir mig­do­mai­siais vais­tais
 • Aly­tus da­ly­va­vo Su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų so­li­da­ru­mo ak­ci­jo­je
 • JK aludariai dėl karantino priversti sunaikinti beveik 50 mln. litrų alaus
 • Norvegijos slaugos namuose jau vėl bus leidžiami apsika­binimai
 • Pirmąkart į vyskupų sinodo sekretoriaus pavaduo­tojo pareigas paskirta moteris
 • Na­muo­se žmo­nes įka­li­nęs ka­ran­ti­nas pa­ran­kus smur­tau­to­jams
 • Lie­tu­vos ma­to­mu­mą už­sie­nio ži­niask­lai­do­je dau­giau­sia lė­mė iš­skir­ti­nės ini­cia­ty­vos, lais­vės ir de­mo­kra­tijos ver­ty­bių gy­ni­mas, ino­va­ci­jos
 • Kul­tū­ros ta­ry­bos ty­ri­mas: aly­tiš­kiai my­li lie­tu­vių kal­bą ir mie­lai skai­to kny­gas
 • „Aš visada tau rašysiu...“
Jei šokis – tavo gyvenimas, DABAR yra TAS laikas įsilieti į tarptautinį šokio-teatro projektą „Žmonių Galia Partnerystėje“ („People Power Partnership“). Šis tarptautinis projektas vyksta jau kelerius...
2020-ie­ji Lie­tu­vai ir Aly­taus kraš­tui bu­vo iš­skir­ti­niai dėl įsi­siau­tė­ju­sio ko­ro­na­vi­ru­so. Ar pats šis vi­ru­sas, ar dėl pan­de­mi­jos ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės pa­tek­ti pas...
Nuo šios sa­vai­tės vi­du­rio Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je jau li­ko tik 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų iš iki šiol bu­vu­sių 70. Ma­žin­ti to­kių lo­vų skai­čių li­go­ni­nė ga­vo...
To­li­mos ke­lio­nės – taip, di­džio­ji dau­gu­ma ša­lių kol kas lie­ka tik mū­sų vi­sų at­ei­ties pla­nuo­se, o pa­si­ryž­tan­tys ke­liau­ti da­bar ri­zi­kuo­ja su­lauk­ti ne tik pan­de­mi­jos...
Alytaus rajono bendruomenė prisijungia prie vasario 7 d. rengiamos Tarptautinės solidarumo su Baltarusija dienos, kurios siekis – išreikšti palaikymą kaimynams baltarusiams jų kovoje už demokratiją ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.