„Tar­za­ni­jos” ko­man­da. Spau­džiam grei­čio pe­da­lą iki dug­no!

Dominyka Bukšaitytė
Komentarai (0)
2020 Liepa 13
Ko­man­da: Min­dau­gas Al­do­nis, Ka­ro­lis Blė­dis, Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Au­to­mo­bi­lis, ku­riuo šie­met „Tarz­ni­jos“ ko­man­da štur­muos Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są. Gra­ži iš­orė, o vi­du­je sle­pia­si žvė­ris.
Ko­man­da: Min­dau­gas Al­do­nis, Ka­ro­lis Blė­dis, Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Au­to­mo­bi­lis, ku­riuo šie­met „Tarz­ni­jos“ ko­man­da štur­muos Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są. Gra­ži iš­orė, o vi­du­je sle­pia­si žvė­ris.
Lie­pos 15–18 die­no­mis Pa­lan­go­je vyks kas­me­ti­nės var­žy­bos – „Au­rum 1006 km lenk­ty­nės“, ku­rio­se ket­vir­tą kar­tą da­ly­vaus „Tar­za­ni­jos“ ko­man­da. Ji šie­met įsi­gi­jo nau­ją au­to­mo­bi­lį „Au­di S4“. Juo ir pla­nuo­ja štur­muo­ti Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są.

Au­to­spor­to var­žy­bo­se – apie 20 me­tų

Ko­man­dą su­da­ro: Min­dau­gas Al­do­nis, ku­ris yra ko­man­dos va­do­vas, pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas Ka­ro­lis Blė­dis bei dar du vai­ruo­to­jai Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Vi­si vy­rai jau ne pra­de­dan­tys lenk­ty­ni­nin­kai, o sa­vo gy­ve­ni­mus pa­puo­šę il­ga­me­tė­mis au­to­spor­to pa­tir­ti­mis.

Ko­man­dos va­do­vas M.Al­do­nis au­to­spor­te jau dvi­de­šimt me­tų. Jis yra daug­kar­ti­nis ra­lio čem­pio­nas, Lie­tu­vos ra­lio B ly­gos ab­so­liu­čios kla­sės 2007 ir 2008 me­tų vi­ce­čem­pio­nas, 2008 me­tų „Au­rum 1006 km“ var­žy­bų da­ly­vis.

Pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas K.Blė­dis tu­ri ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­tir­tį. Daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas bei nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo ir ra­lio var­žy­bo­se. 2015 me­tais iš­ko­vo­jęs Bal­ti­jos ša­lių il­gų dis­tan­ci­jų čem­pio­no ti­tu­lą.

A.Le­ka­vi­čiaus pa­tir­tis au­to­spor­te – še­šio­li­ka me­tų, daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas ir nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo bei ra­lio var­žy­bo­se, taip pat 4 x 4 var­žy­bų da­ly­vis ir nu­ga­lė­to­jas.

T.Isiū­nas – ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­tir­tis au­to­spor­te, daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas bei nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo ir ra­lio var­žy­bo­se.

Spor­ti­nin­kai, tu­rin­tys apie 20 me­tų pa­tir­tį, da­ly­vau­ja įvai­rio­se au­to­spor­to var­žy­bo­se ir ga­li pa­si­gir­ti sa­vo lai­mė­ji­mais.

Da­ly­vaus ne pir­mus me­tus

Ko­man­da jau ne pir­mus me­tus da­ly­vaus lenk­ty­nė­se „Au­rum 1006 km“. 2015 me­tais už­ėmė pir­mą vie­tą sa­vo kla­sė­je ir ta­po Bal­ti­jos ša­lių il­gų dis­tan­ci­jų var­žy­bų čem­pio­ne A2000 kla­sė­je. Vė­liau, per­sė­dę į ga­lin­ges­nį BMW mar­kės au­to­mo­bi­lį, pra­dė­jo siek­ti tiks­lų ir 2017 me­tų įskai­to­je bu­vo 13 vie­to­je, o sa­vo kla­sė­je – 6 vie­to­je.

2018 me­tais ab­so­liu­čio­je įskai­to­je už­ėmė 6 vie­tą. Tais me­tais pra­lei­do į prie­kį tik „Pors­che“ mar­kės au­to­mo­bi­lius ir sa­vo kla­sė­je li­ko 4 vie­to­je.

„Au­di S4 qu­at­tro“ nu­si­pir­ko prieš ka­ran­ti­ną

Šie­met ko­man­da dar vi­sai prieš ka­ran­ti­no pra­džią įsi­gi­jo nau­ją au­to­mo­bi­lį. Ko­man­dos va­do­vas M.Al­do­nis ir pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas K.Blė­dis juo­kia­si, kad spė­jo nu­si­pirk­ti prieš ka­ran­ti­ną, to­dėl ka­ran­ti­nas ne­pra­il­go, nes daug lai­ko rei­kė­jo pra­leis­ti ga­ra­že.

To­bu­li­no au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­mą – su­mon­ta­vo „Pors­che“ stab­džius. Įmon­ta­vo di­de­lės tal­pos ku­ro ba­ką, ku­ria­me tel­pa 120 lit­rų, o se­na­ja­me ba­ke tilp­da­vo tik 55 lit­rai de­ga­lų. Per­da­rė au­ši­ni­mo sis­te­mas, kad esant karš­tam orui ne­kais­tų va­rik­lis, bei pa­kei­tė „char­ger“ kom­pre­so­rius. Taip pat ko­man­da tvar­kė elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, kad bū­tų pa­ti­ki­mes­nė il­gų dis­tan­ci­jų var­žy­bo­se, ir pa­to­bu­li­no ae­ro­di­na­mi­kos ele­men­tus.

Pa­klau­sus, ko­dėl vis­gi pa­si­rin­ko „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o ne „Pors­che“, ku­riems tik ir nu­si­lei­do pra­ei­to­se da­ly­vau­to­se lenk­ty­nė­se, sa­ko, kad jau daug me­tų ne­li­jo per var­žy­bas, to­dėl ti­ki­si, jog šie­met lis ir qu­at­tro jiems su­teiks pra­na­šu­mą prieš ki­tus var­žo­vus.

Au­to­mo­bi­lis pirk­tas Lie­tu­vo­je ir jau da­ly­va­vęs tre­jus me­tus lenk­ty­nė­se, iš­ban­dy­tas. Jis yra 2013 me­tų, ben­zi­ni­nis tri­jų lit­rų va­rik­lis, tu­rin­tis net pu­sės tūks­tan­čio ar­klio ga­lių. Ga­lin­tis iš­vys­ty­ti net 310 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį, ta­čiau tra­so­je iš­vys­tan­tis 210 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį. Lie­tu­vo­je nė­ra to­kių są­ly­gų, kad au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų pa­siek­ti vi­są sa­vo grei­tį.

Pa­si­ren­gi­mas. Ne tik fi­zi­nis

Vi­sa stra­te­gi­ja pra­si­de­da nuo tuš­čio bal­to po­pie­riaus la­po. O ta­da ima suk­tis min­tys, ku­rias rei­kia ap­gal­vo­ti ir re­a­li­zuo­ti. Rei­kia di­de­lio pa­si­ren­gi­mo ne tik fi­ziš­kai, bet ir mo­ra­liš­kai. Lenk­ty­nės yra il­gos, rei­ka­lau­jan­čios iš­tver­mės.

Lenk­ty­nių vai­ruo­to­jai ne tik plu­ša spor­to sa­lė­se, bet kas­dien tre­ni­ruo­ja­si ir kar­tin­gais.

Ko­man­dai taip pat pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl tre­ni­ruo­čių ir kar­tu su dar dvi­de­šim­čia vai­ruo­to­jų šį penk­ta­die­nį tre­ni­ra­vo­si ir sa­vo bei au­to­mo­bi­lių jė­gas iš­ban­dė Ka­čer­gi­nės tra­so­je.

Kaip tei­gia K.Blė­dis: „La­bai svar­bu yra ne­per­deg­ti, ne­si­vai­ky­ti pa­da­ry­tų klai­dų, la­bai stip­riai ruoš­tis mo­ra­liš­kai. Taip pat svar­bu grei­tai pil­ti ku­rą, keis­ti pa­dan­gas ir vai­ruo­to­jus.“

Trūks­ta tik ka­vos puo­de­lio lai­kik­lio

Kon­ku­ren­tais ko­man­da lai­ko kiek­vie­ną. Ta­čiau jiems pa­tiems la­bai svar­bu ne­pa­baig­ti pu­sės var­žy­bų pir­miems. Taip pat ti­ki, kad jei oro są­ly­gos ne­bus pa­čios ge­riau­sios, jie su sa­vo nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu, ku­ris nors ir nė­ra pats ga­lin­giau­sias, ga­li tu­rė­ti ne­ma­žą pra­na­šu­mą.

O kaip tei­gė su­si­rin­kę ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio, ja­me trūks­ta tik ka­vos puo­de­lio lai­kik­lio.

 

 

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.