Nr. 79 (13455)

2020-07-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 79 (13455) skaitykite:

  • Kar­tais rei­kia ap­ke­liau­ti vi­są pa­sau­lį, kad su­pras­tum, jog lo­bis už­kas­tas prie ta­vo pa­ties na­mų
  • Pu­ti­nų gim­na­zi­jos tre­čia­jam krep­ši­nio se­zo­nui pa­si­bai­gus
  • Vasaros kinas – Jaunimo parke
  • Po Že­mai­ti­ją su že­mai­čiu Vy­tau­tu Bi­gai­la
  • Butrimonių fontanas vėl trykšta, šį kartą – su daugiau paslaugų
  • Dai­lės ple­ne­ras „Abi­pus Ne­mu­no”
  • Die­na, kai vi­si meš­ke­rio­ja
Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl...
Lie­pos pra­džio­je Dzū­ki­jos mo­kyk­los fut­bo­lo aikš­tė­je Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis su­si­ti­ko su Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu To­mu Da­ni­le­vi­čiu­mi...
„Kai prieš pen­ke­rius me­tus at­va­žia­vau dirb­ti į Aly­taus mies­to te­at­rą, man bu­vo la­bai įdo­mu, kas Aly­tu­je ve­da šven­ti­nius ren­gi­nius? Nes Kel­mė­je juos ves­da­vau aš“, – sa­ko...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms...
Lie­pos 15–18 die­no­mis Pa­lan­go­je vyks kas­me­ti­nės var­žy­bos – „Au­rum 1006 km lenk­ty­nės“, ku­rio­se ket­vir­tą kar­tą da­ly­vaus „Tar­za­ni­jos“ ko­man­da. Ji šie­met įsi­gi­jo nau­ją...
Vaikai, anūkai ir patys artimiausi žmonės šventiškai išsipuošę praeitą šeštadienį į Pivašiūnų šventovę atlydėjo auksinės santuokos jubiliatus – pivašiūniškius Veroniką ir Marijoną Grincevičius bei...
Šį mė­ne­sį aš­tuo­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį šven­tęs Jot­vin­gių gim­na­zi­jos moks­lei­vis Lu­kas Ja­ru­še­vi­čius jau ži­no­mas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to pa­sau­ly­je. Gim­na­zis­tas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.