Švie­sos An­ge­lų spar­nai pa­ly­tė­jo Aly­tų (1)

Mar­ga­ri­ta Ma­tu­lio­ny­tė
Kurortieciai
„Metų fotografe“ tapusią Zitą Stankevičienę pasveikino kurortiečiai.
„Švie­sos die­na“ šie­met įsi­kū­rė vie­na­me se­niau­sių ir švie­siau­sių Aly­taus pa­sta­tų – Si­na­go­go­je. „Gai­la, kad Aly­tu­je ne­be­li­ko žy­dų ben­druo­me­nės, ta­čiau džiau­giuo­si, kad šie švie­sūs mal­dos na­mai da­bar at­vi­ri vi­siems aly­tiš­kiams“, – ren­gi­nį pra­dė­da­mas sa­kė Li­nas Jakš­to­nis, Aly­taus Se­na­mies­čio ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas. Se­na­mies­čio ben­druo­me­nė su Li­nu prie­ša­ky 2015 me­tais ir bu­vo „Švie­sos die­nos“ ini­cia­to­riai. Šven­tės me­tu tei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai – me­ni­nin­kės ke­ra­mi­kės Ilo­nos Ju­ne­vi­čie­nės su­kur­ti An­ge­lai šie­met tū­pė į ak­ty­viau­sių ir švie­siau­sių aly­tiš­kių del­nus.

Vie­to­je su­de­gu­sios me­di­nės, da­tuo­ja­mos 1856 me­tais, po gais­rų 1911-ai­siais at­sta­ty­tos mū­ri­nės, so­viet­me­čiu ma­čiu­sios sa­vo pa­tal­po­se ir drus­kos san­dė­lį, ir viš­čiu­kų pe­ryk­lą, pa­ga­liau 2020 me­tais ga­lu­ti­nai re­konst­ruo­tos, šian­dien šios Si­na­go­gos pa­tal­pos nau­do­ja­mos kul­tū­ros, me­no ir švie­ti­mo ren­gi­niams. Bū­tent čia, nuo Si­na­go­gos sie­nų ste­bint gar­saus vi­sa­me pa­sau­ly­je me­ni­nin­ko Vy­tau­to Ka­siu­lio (be­je, gi­mu­sio Sim­ne) ta­py­bos dar­bams, ai­dint jau­no­sios at­li­kė­jos Pau­li­nos sak­so­fo­no me­lo­di­joms, ne­įti­kė­ti­no gro­žio An­ge­lai – kaip nuo­šir­di pa­dė­ka – at­skri­do į ke­tu­rių aly­tiš­kių ran­kas.

– Per pan­de­mi­ją bu­vo­me pri­vers­ti už­si­da­ry­ti na­muo­se, tačiau atsirado žmogus, istorikas, kuris su kamera pakvietė mus pake­liauti po Alytų, – pristatydamas pirmąjį apdovanojimą kalbėjo Linas Jakštonis. – Lankydamas ir pasakodamas apie istorines mūsų miesto vietas, jis pra­skaid­rino mūsų kasdienybę, atnešė didžiulę šviesą. Taigi „Metų istoriku“ tituluojamas Vilmantas Dunderis!

– Švie­sos na­muo­se man no­ri­si kal­bė­ti apie švie­są, – įvar­dy­da­ma ki­tą lau­re­a­tę – fo­to­gra­fę Zi­tą Stan­ke­vičienę – sakė buvusi Kurorto seniūnaitė Genovaitė Žiurinskienė. – Tai moteris, kuri jau 30 metų fiksuoja viską, ir džiugias, ir liūdnas Alytaus miesto akimirkas. Mes tikrai labai laimingi, turėdami tokią Zitą!

„Me­tų fo­to­gra­fe“ ta­pu­si Z.Stan­­ke­vi­čie­nė, ran­ko­se lai­ky­da­ma sa­vo An­ge­lą, su­si­jau­di­nu­si iš­ta­rė: „Tai Jūs vi­si esa­te švie­sa, o ne ma­no fo­to­ob­jek­ty­vas! Jei ne­bū­tų Jū­sų – ne­bū­tų tiek švie­sos! Jei vie­nas ki­tam ir to­liau ne­ši­me švie­są – bū­si­me lai­min­ges­ni!”

Dar vie­nas „Švie­sos die­nos“ lau­re­a­tas – „Me­tų se­niū­nai­tis“ Ulo­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Pet­ras Sa­bai­tis, ku­ris An­ge­lą ga­vo už nuo­šir­dų dar­bą, at­vi­ru­mą, sa­va­no­rys­tę.

Dva­ro se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pri­sta­ty­da­ma pas­ku­ti­nę šios gra­žios šven­tės ap­do­va­no­tą­ją – mu­zie­ji­nin­kę, bib­lio­te­ki­nin­kę Li­ną Mo­tie­kie­nę, pa­žįs­ta­mą ko­ne vi­siems aly­tiš­kiams – mi­nė­jo, jog tai žmo­gus, ša­lia ku­rio tie­siog ne­ga­li jaus­tis ne­lai­min­gas, „kiek tu­riu, man vis­ko už­ten­ka“, ci­ta­vo Al­do­na sa­vo pri­sta­to­mą­ją Li­ną Mo­tie­kie­nę.

Na, o dar vie­nas Švie­sos An­ge­liu­kas at­skri­do ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau – į Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio „Sva­jo­nė“ or­kest­ro gre­tas. Sau­sa­kim­šo­je mies­to te­at­ro sa­lė­je su­ren­gęs ne­pa­kar­to­ja­mą kon­cer­tą kar­tu su so­lis­tais In­dre Anan­kai­te ir Je­ro­ni­mu Mi­liu­mi, džiau­gė­si An­ge­lu, ku­ris pa­va­din­tas „Me­tų mu­zi­ka“.

Aly­tiš­kiai dė­kin­gi už „Švie­sos die­ną“, lin­ki ir ti­ki­si, jog ap­do­va­no­tie­ji ir to­liau ap­link sa­ve skleis švie­są! Ir mes pa­tys bū­ki­me švie­sa, da­ly­ki­mės ja vie­ni su ki­tais, tuo­met vi­sos die­nos me­tuo­se bus švie­ses­nės bei ge­res­nės.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  scania sensor China manufacturer, the automotive sensor is a car The input device of the computer system, which collects the information of various working conditions in the operation of the car
  Many customers ask how to distinguish between home seats and oem visitor chair. In fact, the core factor is the product The use and bearing capacity of the different.
  Wholesale wholesale High efficiency Mini UPS constant current/constant voltage, trickle charge battery management system, and also has other functions, including discharge voltage protection, charging overvoltage and input overcurrent protection.
  argon regulator home depot is a gas decompression and flow adjustment device. Its function is to ensure that the shielding gas is output from the gas cylinder at an appropriate flow rate in the arc welding system to ensure the stability of the welding arc.
  projection clock exporter, this clock is like a projector, but it projects the time onto the wall. The clock can be enlarged or reduced according to your requirements. If it is enlarged, it is like a big clock on the Bund in Shanghai, and if it is small, it is like a dial with Roman numerals.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.