Nr. 104 (13627)

2021-09-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 104 (13627) skaitykite:

 • Po teis­mo spren­di­mo – nau­ja pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­kė­jo pa­ieš­ka. Ar dėl to nu­ken­tės gy­ven­to­jai?
 • Lau­ry­nas Kas­čiū­nas: teks rink­tis – lai­ky­ti mig­ran­tus už­da­ry­tus ne­ri­bo­tą lai­ką ar su­teik­ti jiems ki­tą sta­tu­są
 • Pa­sau­lis vai­ko del­nuo­se: še­šis mies­to lop­še­lius-dar­že­lius jau pa­sie­kė me­di­nių mar­gu­čių rin­ki­niai
 • „Aly­taus nau­jie­nų” re­dak­ci­jo­je – Vy­tau­to Ko­les­ni­ko­vo pa­veiks­las „Se­na­sis mies­to so­das”
 • Tūks­tan­čiai to­nų pe­le­nų ir šla­ko at­lie­kų taps ža­lia­va ke­liams ir pa­ma­tams
 • At­si­kra­ty­ti pri­klau­so­my­bių Ta­dui pa­dė­jo kul­tū­riz­mo tre­ni­ruo­tės
 • Dar vie­nas au­to­mo­bi­lių su­si­dū­ri­mas Jot­vin­gių gat­vė­je
 • Aly­taus ra­jo­ne ple­čia­mas so­cia­li­nio būs­to fon­das
 • Smul­kių­jų ūkių sa­vi­nin­kai ska­ti­na­mi ben­dra­dar­biau­ti
 • Tik­ra is­to­ri­ja: 81-erių sen­jo­rė ti­kė­jo su­ra­du­si mei­lę, ta­čiau ta­po suk­čių au­ka
 • Kas­met, kai krin­ta nuo me­džių la­pai ir vė­jas lin­guo­ja nuo­gas jų ša­kas šal­to­je žie­miš­ko­je švie­so­je, mirš­ta ir da­le­lė ta­vęs
 • Cho­reo­grafė Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Cho­reo­grafai dir­ba daug ne­ma­to­mų dar­bų, ku­rių dau­ge­lis ne­ver­ti­na”
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta (nuotr.) lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tą at­ran­ką ei­ti...
Politologai sutaria, kad ekspremjero Sauliaus Skvernelio pasitraukimas iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime partijai yra nuostolingas. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius...
Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai įregistravo Susirinkimų įstatymo pataisas, kurios panaikintų prievolę organizatoriams derinti su savivaldybe piliečių susirinkimus, liktų tik pareiga...
Pas­ta­ruo­ju me­tu 9-io­se iš 33 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją vai­kams ir pe­da­go­gi­niams...
Rug­sė­jo 8-ąją su­ma­žė­jo Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te nuo lie­pos pra­džios ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, kir­tu­sių Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos...
Justina Urbanavičienė yra trečios kartos kurortietė. Namas, kuriame dabar gyvena su savo šeima, pastatytas 1951-aisiais, jos senelis – vargonininkas Juozas Augustauskas, žinomas daugeliui alytiškių....
„Švie­sos die­na“ šie­met įsi­kū­rė vie­na­me se­niau­sių ir švie­siau­sių Aly­taus pa­sta­tų – Si­na­go­go­je. „Gai­la, kad Aly­tu­je ne­be­li­ko žy­dų ben­druo­me­nės, ta­čiau džiau­giuo­si, kad šie...
„Šian­dien mus apė­mė tik­ra ši­ka­vo­nė“, – dau­ge­lio jau pa­mirš­tu dzū­kiš­ku žo­džiu, ku­ris reiš­kia sėk­mė, į kar­pi­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mą ir kny­ge­lės dzū­kiš­ka tar­me su kar­pi­nių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.