Sve­čius ir gy­ven­to­jus pik­ti­na til­to Achi­lo kul­nas – lai­ki­nie­ji laip­tai Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je (4)

Saulė Pinkevičienė
Zitos Stankevičienės nuotr.
Zitos Stankevičienės nuotr.
„Svar­bu yra til­tas, o už­lipk kaip no­ri?“ – klau­sia aly­tiš­kiai, ro­dy­da­mi į lai­ki­nus laip­tus, įreng­tus nuo Pi­lia­kal­nio pu­sės sta­čiu Bal­to­sios ro­žės til­to šlai­tu (žr. nuotr.). Laip­tai – lai­ki­ni, bet gy­vuo­ja jau nuo 2016 me­tų. Kaip sa­ko liau­dies iš­min­tis, nė­ra nie­ko am­ži­nes­nio už lai­ki­na. Tie­sa, šį pa­va­sa­rį jau pra­dė­jo tru­pė­ti grun­tas, at­si­den­gia tar­pai ša­lia me­di­nių rąs­tų-laip­te­lių. „Vos ne­nu­si­ver­čiau ir ne­iš­si­taš­kiau. Ka­da, po ga­lais, šio­je vie­to­je at­si­ras nor­ma­lus as­fal­tuo­tas nu­si­lei­di­mas?“ – toks dvi­ra­ti­nin­ko įra­šas so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se – ne vie­nin­te­lis, lek­si­ka var­to­ja­ma ir sod­res­nė. At­si­ran­da drą­suo­lių, mė­gi­nan­čių šlai­tus įveik­ti ir dvi­ra­čiais, ki­ti juos ve­da­si ša­lia lai­ki­nų­jų laip­tų, min­ty­se keiks­no­da­mi sta­ty­to­jus. Dar pri­min­si­me, kad veiks­mas vyks­ta prie til­to, ta­pu­sio vie­nu Aly­taus sim­bo­lių, su­lau­kian­čio tik­rai ne­ma­žo sve­čių su­si­do­mė­ji­mo. Ar tas il­gai lauk­tas ci­vi­li­zuo­tas ta­kas Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je vis dėl­to at­si­ras ir ka­da aukš­čiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas taps pa­sie­kia­mas taip pat ir ne­įga­lie­siems?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras tu­ri ge­rų ži­nių: lai­ki­nų laip­tų pro­ble­mą ža­da­ma iš­spręs­ti, nors kol kas žen­gia­mi tik pa­tys pir­mie­ji žings­niai. At­si­sa­ky­ta pir­mi­nio su­ma­ny­mo reng­ti ta­ką sta­čiu šlai­tu – bū­tent dėl di­de­lio sta­tu­mo 2016 me­tais bu­vo su­ma­ny­ta įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų pan­du­są su vin­giais, ku­rie su­ma­žin­tų sta­tu­mą, taip pat tu­rėk­lais ir po­il­sio sa­le­lė­mis, ku­rie bū­tų pa­to­gūs ne­įga­lie­siems.

Prieš pen­ke­rius me­tus pa­teik­tas su­ma­ny­mas nu­ke­lia­vo į stal­čių, nes jam ne­gau­ta pa­vel­do­sau­gi­nin­kų pri­ta­ri­mo. Erd­vė, ku­rio­je tu­rė­jo bū­ti pro­jek­tuo­ja­mas ta­kas, pa­ten­ka ne tik į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to – ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nų – te­ri­to­ri­ją, bet ir į Aly­taus pi­lia­kal­nio vi­zu­a­li­nės ap­sau­gos zo­ną.

Šios abi te­ri­to­ri­jos per­si­den­gia kaip mi­nė­tų ob­jek­tų ver­tin­gų­jų sa­vy­bių po­bū­dis – kraš­to­vaiz­džio ver­tė. Tai reiš­kia, kad kraš­to­vaiz­dį bū­ti­na mak­si­ma­liai sau­go­ti. Pa­vel­do spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, anuo­met pa­siū­ly­tas griež­tų ge­o­met­ri­nių for­mų ta­kas di­so­nuo­tų su ap­lin­ka. Tai­gi vie­toj jo įreng­ti lai­ki­ni laip­tai, ku­riuos jau pen­ke­rius me­tus mi­na aly­tiš­kiai ir mies­to sve­čiai.

Pro­ble­ma ta, kad laip­tai gal ir ne­di­so­nuo­ja su ap­lin­ka, bet su vy­res­nio am­žiaus žmo­nių fi­zi­nė­mis ga­li­my­bė­mis – tai jau tik­rai. Pro­ble­ma taip ir li­ko ne­iš­spręs­ta.

Da­bar, pa­sak S.Stumb­ro, su­ma­ny­mas yra vi­sai ki­toks: ta­ką, ku­ris bū­tų pa­to­gus ne tik pės­tie­siems dvi­ra­ti­nin­kams, bet ir pri­tai­ky­tas ne­įga­lie­siems, jun­gian­tį Pi­lia­kal­nio gat­vę ir til­tą, ža­da­ma įreng­ti ža­lio­jo­je zo­no­je, ku­rio­je šiuo me­tu yra vals­ty­bi­nio miš­ko že­mė. Ši vie­ta ma­ty­ti per­ėjus til­tą kai­rė­je pu­sė­je, kiek to­liau nei da­bar­ti­niai lai­ki­ni laip­tai, žiū­rint pi­lia­kal­nio kryp­ti­mi. Ka­dan­gi te­ri­to­ri­ja yra vals­ty­bi­nės miš­kų ūkio pa­skir­ties, tai bū­ti­na pa­reng­ti miš­kot­var­kos sche­mą, ku­ria ji bū­tų iš­im­ta. Jau kreip­ta­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, sche­ma pa­reng­ta ir nag­ri­nė­ja­ma pro­ce­dū­riš­kai. Lau­kia­ma Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, jis tu­rė­tų at­si­ras­ti ant­ro­je šių me­tų pu­sė­je.

„Tai­gi jau ki­tais me­tais ga­li­ma pra­dė­ti kal­bė­ti apie ta­ko pro­jek­ta­vi­mą ir ieš­ko­ti lė­šų jam įreng­ti, ta­čiau tai jau yra po­li­ti­kų rei­ka­las, nes ta­ry­ba tu­rės nu­spręs­ti, ar ta­kas at­si­ras“, – sa­ko S.Stumb­ras.

Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, pa­klaus­tas, kiek ga­lė­tų kai­nuo­ti toks pro­jek­tas, sa­ko, kad bū­tų sun­ku tiks­liai pa­sa­ky­ti iš anks­to, ta­čiau tik­rai ne­pi­giai. Kol kas ne­ži­no­ma, ir ko­kių in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų jam įreng­ti pri­reiks, nes rel­je­fas su­dė­tin­gas, da­lis ta­ko ga­li bū­ti tvir­ti­na­ma ant po­lių, kaip pu­siau ka­ban­tis til­tas. Šie pro­jek­ta­vi­mo keb­lu­mai at­si­ran­da dėl to, kad rei­kia iš­lai­ky­ti nuo­ly­dį.

Api­ben­dri­nant tai, kas anks­čiau pa­sa­ky­ta, aiš­ku vie­na: net jei po­li­ti­kai idė­jai įreng­ti ta­ką pri­tars, kol kas ne­ži­nia, kur pa­vyks ras­ti lė­šų, o pro­jek­ta­vi­mas ir ta­ko įren­gi­mas užims ne­ma­žai lai­ko. Net pa­čiu ge­riau­siu at­ve­ju ki­tą va­sa­rą re­zul­ta­to ti­kė­tis dar ne­ver­ta.

Be­je, keiks­no­da­mi lai­ki­nus laip­tus aly­tiš­kiai vis pri­si­me­na fu­ni­ku­lie­rių, ku­ris bu­vo ža­dė­tas pir­mi­nia­me til­to sta­ty­bos pro­jek­te. Kur din­go šis įren­gi­nys, ga­lė­jęs se­niai ir iš­kart iš­spręs­ti pro­ble­mas? Tech­ni­nia­me pro­jek­te bu­vo su­pla­nuo­tas fu­ni­ku­lie­rius, vė­liau bu­vo svars­to­ma ir ver­ti­ka­laus lif­to ga­li­my­bė. Fu­ni­ku­lie­rius bu­vo pa­rink­tas kaip vie­nas iš ga­li­mų bū­dų ne­įga­lie­siems nuo pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos pa­kil­ti ant pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to. Ta­čiau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tai da­liai pro­jek­to pa­prieš­ta­ra­vo. Sa­vi­val­dy­bė pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją ir pra­šė skir­ti lė­šų (fu­ni­ku­lie­riui įreng­ti rei­kė­jo per 500 tūkst. eu­rų), bet pra­šy­mui ne­pri­tar­ta, mo­ty­vas – dėl lė­šų sty­giaus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  o taip ...vakar išvažiavau dviračiu pasidairyti po Alytaus apylinkes....nusileidau prie piliakalnio I Alytuje, o po to sumaniau grįžti į miestą per tiltą....nors esu priešpensijinio amžiaus, bet visdėlto tais laiptais užkriokiau dviratį į viršų....ačiū politikams už svajones apie lezus, bet reikėtų ir apie eilinį pilietį pagalvoti ir pasirūpinti

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.