Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čia ap­vog­ta jau an­trą kar­tą (174)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytiškis su­čiup­tais su vi­sais įkal­čiais – iš baž­ny­čios pa­vog­tais daik­tais, ku­rie bus grą­žin­ti mal­dos na­mams.
Alytiškis su­čiup­tais su vi­sais įkal­čiais – iš baž­ny­čios pa­vog­tais daik­tais, ku­rie bus grą­žin­ti mal­dos na­mams.
Ko­vo 3-iąją apie 5 val. 30 min. Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­nas pa­ste­bė­jo, kad iš mal­dos na­mų pa­vog­ti ne­di­de­li var­go­nai, gar­so ko­lo­nė­lė su stip­rin­tu­vu ir įvai­rūs re­lik­ti­niai pa­auk­suo­ti daik­tai. Va­kar jau bu­vo su­lai­ky­tas įta­ria­mas va­gys­tę įvyk­dęs as­muo. Prieš tai ši baž­ny­čia bu­vo ap­vog­ta va­sa­rio 14-ąją.

Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­nas Le­o­nas Ja­ki­ma­vi­čius ko­vo 3-iąją baž­ny­čio­je įvyk­dy­tos va­gys­tės ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti, šiuo klau­si­mu siū­lė ben­drau­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.

Po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad dėl iš­neš­tų ne­di­de­lių var­go­nų, gar­so ko­lo­nė­lės su stip­rin­tu­vu, įvai­rių re­lik­ti­nių pa­auk­suo­tų daik­tų baž­ny­čios pa­tir­tas nuos­to­lis nu­sta­ti­nė­ja­mas. Įsi­lau­ži­mo žy­mių į baž­ny­čią ne­už­fik­suo­ta, tad ti­kė­ti­na, kad va­gys į mal­dos na­mus ga­lė­jo pa­tek­ti pri­tai­ky­da­mi pa­dirb­tą rak­tą.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, tarp pa­vog­tų daik­tų yra ir į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­tų daik­tų – apei­goms nau­do­ja­mi in­dai.

Dėl šio įvy­kio Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl va­gys­tės.

Va­kar prieš pie­tus po­li­ci­ja 48 va­lan­doms su­lai­kė va­gys­te įta­ria­mą as­me­nį, 1988-ai­siais gi­mu­sį aly­tiš­kį, ku­ris ne­tu­ri nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Jis su­čiup­tais su vi­sais įkal­čiais – iš baž­ny­čios pa­vog­tais daik­tais, ku­rie bus grą­žin­ti mal­dos na­mams.

31-erių vy­ras tei­sė­sau­gai ge­rai ži­no­mas, yra ne kar­tą teis­tas už pa­na­šius nu­si­kal­ti­mus.

K.Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu ši Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne esan­ti baž­ny­čia jau ap­vog­ta an­trą kar­tą, pir­mą­kart tai at­si­ti­ko šie­me­čio va­sa­rio 14-ąją. Tuo­met iš jos iš­neš­ti var­go­nė­liai ir gar­so stip­rin­tu­vas, ta­da ir­gi ne­nu­sta­ty­ta įsi­bro­vi­mo žy­mių.

Dėl tuo­met įvyk­dy­tos va­gys­tės pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar vyks­ta, įta­ria­mų­jų kol kas dar ne­nu­sta­ty­ta, o baž­ny­čia pa­ty­rė dau­giau nei 1 tūkst. eu­rų nuos­to­lį.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai