Nr. 27 (13403)

2020-03-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 27 (13403) skaitykite:

 • Ski­ria­ma pa­ra­ma as­bes­ti­nių sto­gų kei­ti­mui
 • Alytaus Šv. Kazimiero parapija švenčia titulinius atlaidus
 • Po ren­gi­nio: su­BUR­Ti ben­drau­ti
 • Rotušės žinios
 • Žiniask­lai­da ir ko­ro­na­vi­ru­sas: ko­kio­mis li­go­mis iš tik­rų­jų ser­ga­me?
 • Pran­cū­zi­ja: plin­tant ko­ro­na­vi­ru­sui, par­duo­da­ma dau­giau A.Ca­mus ro­ma­no „Ma­ras” eg­zem­plio­rių
 • „Twit­ter” dar­buo­to­jams dėl ko­ro­na­vi­ru­so nu­ro­dy­ta dirb­ti na­muo­se
 • Vaiz­duo­tė žmo­gų ga­li su­sarg­din­ti, vaiz­duo­tė jį ga­li ir iš­gy­dy­ti
 • Aly­taus am­ba­sa­do­riaus dr. Sa­mu­e­lio Ta­co įsteig­tas pa­ra­mos fon­das pa­de­da Mu­zi­kos mo­kyk­los vai­kams
 • Dėl koronaviruso atšaukta Leipcigo knygų mugė pakoregavo ir lietuvių literatūros pristatymo užsienyje planus
 • Lie­tu­viš­kos vir­tu­vės įdo­my­bės: duo­na gy­dė mo­te­ris, o ka­na­pes nau­do­jo pas­nin­kui?
 • Tarp spor­to ra­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų – ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja
Žvejybos fanatikai puikiai žino, kad ši veikla reikalauja tiek žinių, tiek įgūdžių. Pradedantiems žvejams labai svarbu suprasti, kokie žvejybos reikmenys yra reikalingi ir kaip juos tinkamai...
Ko­vo 3-iąją apie 5 val. 30 min. Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­nas pa­ste­bė­jo, kad iš mal­dos na­mų pa­vog­ti ne­di­de­li var­go­nai, gar­so...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.