„Snai­gės” re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­tas: sie­kis par­duo­ti dau­giau iš­skir­ti­nės šal­dy­mo įran­gos ir at­si­sa­ky­ti įmo­nei ne­bū­ti­no tur­to (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus „Snaigė“
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Birželio 23-iąją vykusiame neeiliniame visuotiniame Alytaus šaldytuvų gamintojų bendrovės „Snaigė“ akcininkų susirinkime patvirtintas šios įmonės restruktūrizavimo plano projektas. Bendrovės restruktūrizavimą planuojama pradėti ateinančių metų pradžioje ir baigti per ketverius metus. Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą restruktūrizavimo procesas taikomas laikinų finansinių sunkumų turinčioms įmonėms, o jo tikslas – atkurti įmonės mokumą ir išvengti bankroto.

Fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai – 20,7 mln. eu­rų

Ge­gu­žės 18-osios duo­me­ni­mis, vi­si „Snai­gės“ tu­ri­mi fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai sie­kė 20,7 mln. eu­rų. Iš šios su­mos – per 10 mln. eu­rų pa­im­tos pa­sko­los, dar maž­daug tiek pat – sko­los li­zin­go ben­dro­vėms, me­džia­gų tie­kė­jams ir ki­tiems kre­di­to­riams.

Tad šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vės bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me ne­eli­nia­me vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me pa­tvir­tin­tas šios ben­dro­vės re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­tas.

91,10 proc. „Snai­gės“ ak­ci­jų val­do Kip­ro in­ves­ti­ci­nė kom­pa­ni­ja „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“, ku­ri kon­tro­li­nio ak­ci­jų pa­ke­to val­dy­to­ja ta­po prieš pen­ke­rius me­tus. Prieš vie­nuo­li­ka me­tų to­kį „Snai­gės“ pa­ke­tą įsi­gi­jo Ru­si­jos ko­mer­ci­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja „Po­lair“ per Vil­niu­je re­gist­ruo­tą ben­dro­vę „Vai­da­na“. „Snai­gės“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas – vie­nas iš „Po­lair“ įkū­rė­jų Alek­se­jus Ko­val­čiu­kas.

„Snai­gės“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rės Rū­tos Pet­raus­kai­tės tei­gi­mu, lai­ki­nus sun­ku­mus įmo­nei lė­mė dvi pa­grin­di­nės prie­žas­tys – ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos iš­šauk­tas pa­sau­li­nis me­džia­gų, ža­lia­vų kom­plek­tuo­ja­mų da­lių, trans­por­to pa­slau­gų bran­gi­mas bei jų trū­ku­mas ir už­si­tę­sęs ka­ras Uk­rai­no­je: „Pan­de­mi­jos me­tu pa­di­dė­jo įmo­nės pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­na, ta­čiau ben­dro­vė, no­rė­da­ma iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­ga, ne­ga­lė­jo to­kiu pat mas­tu kel­ti kai­nų sa­vo ga­mi­niams. Ža­lia­vų, me­džia­gų trū­ku­mas bei jų pri­sta­ty­mo vė­la­vi­mas truk­dė ben­dro­vei lai­ku at­lik­ti kai ku­riuos už­sa­ky­mus sa­vo klien­tams. Įmo­nė daž­nai bu­vo pri­vers­ta ga­min­ti tai, ką ga­li iš gau­na­mų me­džia­gų ga­min­ti, o ne tai, ko iš tik­rų­jų rei­kia. Ka­ras Uk­rai­no­je pa­vei­kė ir ki­tas „Snai­gės“ rin­kas, to­kias kaip cen­tri­nė ir va­ka­rų Eu­ro­pa. Par­da­vi­mai žen­kliai su­lė­tė­jo ar net su­sto­jo. Dau­ge­lis įmo­nės klien­tų ati­dė­jo sa­vo už­sa­ky­mus.“

R.Pet­raus­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad Ru­si­jos Uk­rai­no­je su­kel­to ka­ro fo­ne įmo­nės pa­grin­di­nių ak­ci­nin­kų – nau­dos ga­vė­jų, Ru­si­jos pi­lie­čių, kil­mės ša­lis ne­igia­mai įta­ko­jo ben­dro­vės veik­lą. Nors jie ne­pa­ten­ka į sank­cio­nuo­tų as­me­nų są­ra­šą, ne­pri­klau­so po­li­ti­nėms ar jė­gos struk­tū­roms, pa­sak „Snai­gės“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rės, pa­grin­di­nių ak­ci­nin­kų kil­mės ša­lis ta­po ker­ti­niu truk­džiu gau­ti bet ko­kį fi­nan­sa­vi­mą.

 

Bus ma­žiau ga­mi­na­ma įpras­ti­nių bui­ti­nių šal­dy­tu­vų

Pa­tvir­tin­ta­me ben­dro­vės re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­te nu­ma­ty­ta dau­giau ga­min­ti ir par­duo­ti iš­skir­ti­nės šal­dy­mo įran­gos – pro­fe­sio­na­lių šal­dy­tu­vų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių vir­tu­vėms, me­di­ci­nos įstai­goms, šal­dy­mo blo­kų. Bus ma­žiau ga­mi­na­ma įpras­ti­nių bui­ti­nių šal­dy­tu­vų.

Pa­gal pro­jek­tą re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną nu­ma­to­ma pra­dė­ti 2023-ių­jų pra­džio­je ir baig­ti per ket­ve­rius me­tus.

Kon­cen­truo­jan­tis į iš­skir­ti­nės šal­dy­mo įran­gos ga­my­bą ir par­da­vi­mą šiais me­tais pla­nuo­ja­ma už­dirb­ti be­veik 25 mln. eu­rų pa­ja­mų, o 2026-ai­siais – dau­giau nei 35 mln. eu­rų. Ben­dro­vės skai­čia­vi­mu, pir­mai­siais re­struk­tū­ri­za­vi­mo me­tais gry­na­sis pel­nas tu­rė­tų bū­ti apie 270 tūkst. eu­rų, pas­ku­ti­niai­siais – per 1 mln. eu­rų.

Per re­struk­tū­ri­za­vi­mo lai­ko­tar­pį nu­ma­to­ma dau­giau kaip 9 mln. eu­rų grą­žin­ti me­džia­gų tie­kė­jams.

 

Ko­kį tur­tą nu­ma­to­ma par­duo­ti?

Šiuo me­tu „Snai­gė“ tu­ri įmo­nę Uk­rai­no­je „Snai­gė Uk­rai­na“, ku­ri veik­lą lai­ki­nai su­stab­dė pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui šio­je ša­ly­je, taip pat to­je pa­čio­je vie­to­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, kaip ir šal­dy­tu­vų ga­myk­la vei­kian­čią ben­dro­vę „Al­me­cha“, ga­mi­nan­čią me­ta­lo ga­mi­nius.

Re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­te nu­ma­ty­ta par­duo­ti „Al­me­chą“ už 480 tūkst. eu­rų be PVM iki 2024-ųjų gruo­džio pa­bai­gos. Iki to pa­čio lai­ko­tar­pio pla­nuo­ja­ma par­duo­ti ir vie­ną iš „Snai­gės“ ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų už 977 tūkst. eu­rų be PVM, o iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos – kai ku­riuos san­dė­lia­vi­mo pa­sta­tus už 651 tūkst. eu­rų be PVM.

„Snai­gė­je“ šiuo me­tu yra 423 dar­buo­to­jai. Me­tų pra­džio­je bu­vo apie 500. Dar­buo­to­jų su­ma­žė­jo gau­nant ma­žiau už­sa­ky­mų, dau­ge­liu at­ve­jų iš dar­bo at­lei­džia­mi pen­si­nio am­žiaus žmo­nės.

Ne­au­di­tuo­tais kon­so­li­duo­tais duo­me­ni­mis, šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė pa­sie­kė be­veik 6 mln. eu­rų apy­var­tą – 20 proc. ma­žes­nę nei pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Di­džiau­sią įta­ką su­ma­žė­ju­siai apy­var­tai tu­rė­jo ža­lia­vų, me­džia­gų, trans­por­to, ener­gi­jos iš­tek­lių bran­gi­mas, tai­po­gi dėl ka­ro pra­ras­ta vie­na svar­biau­sių rin­kų – Uk­rai­na.

 

Nuo ko ap­sau­go re­struk­tū­ri­za­vi­mas?

Kaip sa­kė aly­tiš­kis, ne­mo­ku­mu­mo ad­mi­nist­ra­to­rius Ed­mun­das Rauk­tys, pa­gal Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mą re­struk­tū­ri­za­vi­mas tai­ko­mas lai­ki­nų fi­nan­si­nių sun­ku­mų tu­rin­čioms įmo­nėms, sie­kiant at­kur­ti jų mo­ku­mą ir iš­veng­ti ban­kro­to.

Jis pa­žy­mė­jo, kad re­struk­tū­ri­za­vi­mas įmo­nę lai­ki­nai ap­sau­go nuo kre­di­to­rių, ne­ga­li­ma areš­tuo­ti jos val­do­mo tur­to, kre­di­to­riams jai iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, yra su­stab­do­mas pa­lū­ka­nų skai­čia­vi­mas.

Pa­tvir­tin­ta­me „Snaigės“ re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­te nu­ma­ty­ta dau­giau ga­min­ti ir par­duo­ti iš­skir­ti­nės šal­dy­mo įran­gos – pro­fe­sio­na­lių šal­dy­tu­vų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių vir­tu­vėms, me­di­ci­nos įstai­goms, šal­dy­mo blo­kų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai