Skur­dui ma­žin­ti ir var­to­ji­mui ska­tin­ti – reikš­min­gi spren­di­mai

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Darb­da­viams, ku­rie iš­lai­kys dar­buo­to­jus po pra­sto­vų ar įdar­bins be­dar­bius po ka­ran­ti­no, bus ski­ria­ma fi­nan­si­nė sub­si­di­ja.“

Už­im­tu­mo ska­ti­ni­mas trum­puo­ju lai­ko­tar­piu

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta ska­tin­ti žmo­nių už­im­tu­mą trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, in­ves­tuo­jant į ak­ty­vias dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes ir mo­kant sub­si­di­jas dar­bo už­mo­kes­čiui. Tai reiš­kia, kad darb­da­viams, ku­rie iš­lai­kys dar­buo­to­jus po pra­sto­vų ar įdar­bins be­dar­bius po ka­ran­ti­no, bus ski­ria­ma fi­nan­si­nė sub­si­di­ja.

Įmo­nės, ku­rios ne­ter­mi­nuo­tai įdar­bins be­dar­bius ar dar­buo­to­jus, ku­riems bu­vo pa­skelb­tos pra­sto­vos, ga­lės pir­mai­siais mė­ne­siais gau­ti 100 proc. sub­si­di­ją su 607 ar­ba 1214 eu­rų lu­bo­mis.

Nu­ma­to­ma ga­li­my­bė to­kią sub­si­di­ją gau­ti 3–4 ir 5–6 mė­ne­sių lai­ko­tar­pį, mo­kant po 50 proc. ir ati­tin­ka­mai po 30 proc. nuo sub­si­di­jos su­mos dy­džio. Iš vi­so iš vals­ty­bės biu­dže­to to­kioms sub­si­di­joms nu­ma­ty­ta skir­ti 381 mln. eu­rų su­mą, o šios lė­šos tu­rė­tų pa­lies­ti net 210 tūkst. žmo­nių.

Tuo tar­pu darb­da­viai, ku­rie įdar­bins dar­buo­to­jus pa­gal ter­mi­nuo­tą ar se­zo­ni­nio dar­bo su­tar­tį, ga­lės taip pat gau­ti sub­si­di­ją su 303,5 eu­rų lu­bo­mis. Ter­mi­nuo­tai įdar­bi­nan­čioms žmo­nes įmo­nėms iš vals­ty­bės biu­dže­to iš vi­so nu­ma­to­ma skir­ti 25,5 mln. eu­rų su­mą. Ga­liau­siai ver­slas, ku­ris su­kurs nau­jas dar­bo vie­tas, ga­lės pre­ten­duo­ti gau­ti 18,8 tūkst. eu­rų sub­si­di­ją.

Be­dar­biai ir dir­ban­tie­ji ga­lės pa­si­nau­do­ti so­li­des­niu fi­nan­sa­vi­mu pro­fe­si­niam mo­ky­mui­si, jei jų pa­si­rink­ta pro­gra­ma yra įtrauk­ta į aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čių­jų kva­li­fi­ka­ci­jų ir kom­pe­ten­ci­jų są­ra­šą.

Pro­fe­si­niam mo­ky­mui­si iš vi­so nu­ma­to­ma skir­ti 1,4 mln. eu­rų su­mą. Taip pat be­dar­biai įgis tei­sę gau­ti lai­ki­ną­ją dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, ku­ri bus mo­ka­ma 6-ių mė­ne­sių lai­ko­tar­pį ir sieks 200 eu­rų su­mą.

Ti­ki­ma­si, jog šios prie­mo­nės leis sti­mu­liuo­ti vi­di­nę pa­klau­są ir už­tik­rin­ti, kad žmo­nės ne­lik­tų be pa­ja­mų ir dar­bo dėl ga­li­mo dar­bo rin­kos stai­gaus su­si­trau­ki­mo dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos at­ei­ty­je su­švel­ni­nus ka­ran­ti­ną.

Pi­ni­gi­nė so­cia­li­nė pa­ra­ma, vien­kar­ti­nės iš­mo­kos ir vai­ko pi­ni­gai

Ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams nu­ma­ty­ta skir­ti pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą. Pa­šal­pa vie­ni­šam as­me­niui sieks 175 eu­rus, jei bus mo­ka­ma nuo 1 iki 6 mė­ne­sių. Ar­ba su­da­rys 150 ir 137,5 eu­rų su­mas, jei bus mo­ka­ma 7–12 mė­ne­sių ir il­ges­nį lai­ko­tar­pį. Jei šią pa­šal­pą gaus 3-ijų as­me­nų šei­ma, ji iš vi­so su­da­rys 357 eu­rų su­mą.

Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad nau­ji įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai su­pap­ras­ti­na so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vi­mo są­ly­gas. To­dėl ski­riant pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, ofi­cia­liai įsi­ga­lio­jus ka­ran­ti­no pa­bai­gai, lai­ki­nai ne­bū­tų ver­ti­na­mas žmo­nių tur­tas ir ne­įskai­to­ma 20–40 proc. at­ly­gi­ni­mo da­lis.

Tai­gi, šiuo at­ve­ju tur­to ver­ti­ni­mas ne­tap­tų kliū­ti­mi gau­ti to­kią pa­ra­mą, to­dėl pi­ni­gi­ne so­cia­li­ne pa­ra­ma ga­lės pa­si­nau­do­ti ir tie žmo­nės, ku­rie dėl ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pan­de­mi­jos pli­ti­mo pra­ra­do dar­bą ar jų pa­ja­mos žen­kliai su­ma­žė­jo.

Vien­kar­ti­nė iš­mo­ka sen­jo­rams ir ne­įga­lie­siems sieks 200 eu­rų ir bus iš­mo­ka­ma jau šių me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį. Ją ga­lės gau­ti vi­si vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ar ne­įga­lūs as­me­nys, ku­riems iki 2020 me­tų gruo­džio 31 die­nos pa­skir­ta bet ku­ri so­cia­li­nio drau­di­mo ar šal­pos pen­si­ja. Šių vien­kar­ti­nių iš­mo­kų iš­mo­kė­ji­mui iš vals­ty­bės lė­šų bus ski­ria­ma 182 mln. eu­rų.

Ki­ta svar­bi ži­nia – dau­giau vai­kų iš ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų gaus po 100 eu­rų, nes pa­gal nau­jus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus bus ver­ti­na­mos 3 mė­ne­sių, o ne vi­sų me­tų pa­ja­mos. Tai, kad bus ver­ti­na­mos trum­pes­nio lai­ko­tar­pio pa­ja­mos, – itin ak­tu­a­lu tiems žmo­nėms, ku­rie ne­te­ko pa­ja­mų ar jos žen­kliai su­ma­žė­jo per ka­ran­ti­ną.

Su­si­du­rian­tys su ne­pri­tek­liu­mi žmo­nės ga­lės leng­viau pre­ten­duo­ti ir gau­ti so­cia­li­nį būs­tą. Įsi­ga­lio­jus nau­jiems įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams ge­ro­kai su­trum­pė­ja lau­ki­mo ter­mi­nai; siū­lo­mos kom­pen­sa­ci­jos nuo­mai, kai ne­pa­vyks­ta už­tik­rin­ti so­cia­li­nio būs­to ga­vi­mo; tai­ko­ma di­des­nė būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ja ir su­tei­kia­ma ga­li­my­bė be tė­vų li­ku­siems naš­lai­čiams gau­ti so­cia­li­nį būs­tą be ei­lės.

LR Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0036

 

 

 

  Komentaras

  Sekantis etapas kolhoznikų policininkų bus pradėti visiem grasinti. Šitas šiknickas yra karbauskio klapčiukas. Karbauskis jau žurnalistam grasina. Šitas šiknickas tuoj gaus įsakymą grasinti jei jo nerinks į seimą

  Komentaras

  Visad įtariai žiūrėt, kaip eina į valdžią seimo nario- mero- tarybos narių lygius žmonės kurių gabumai mažesni, nei reikalingos politikų kompetencijos šiems postams. Visad Alytui bus blogiau, ko ir įrodinėt nereikia. Jei nėra už ką balsuot, geriau rinkimuose nedalyvaut. Kad neblogint karmų už atsakomybę savo rinktų veiksmus. Alytuj gryžo per padangų gaisrą ir panašiai blogėja būtent per tai.

  Komentaras

  Kažin, ar rimtas žmogus leistų sau net pretenduot į postą, kuriame kompetencijos nėra? Juk kompetentingas seimo nario nuo Alytaus miesto gali labai daug gero padaryt Alytaus miestui. Turi sugebėt inicijuot valdymo krizės gilėjimą Alytaus miesto taryboje ir teikt kūrimo bei vienijimo strategijas. Kita vertus kaip siekia postų ne pagal gabumus, o valdžioj išbūt nes patogu išgyvent, reiškia kompetencijos stygių bando pridengt per užkuliusines intrigas ir dvigubus standartus. Ką valstiečių frakcija demonstruoja ir miesto taryboje. Kur po kaip kurių balsavimų kam išėjo iš oficialios valdančios daugumos, kad kaip kuriuos sprendimus palaiko. O štai kaip oficialūs valdantys atsakomybės už padarinius prisiimt nenori. Nors vaizdas mieste po valstiečiais ir nuo tradicinių partijų atlikę pedagogai ir medikai bei... niekuo nesiskiriantys.

  Komentaras

  Net būdamas seimo nariu nuo Alytaus miesto per visą kadenciją neturi ką rimto pasakyt alytiškiams dėl rimtų miesto problemų. Kepa tą patį primityvų straipsnį nurašęs nuo vyriausybės oficialaus pranešimo už valstybės lėšas ir svarbiu vaizduoja. Vėl valstiečių atstovai Alytaus miesto ir rajonų tarybose be iniciatyvų, apart kaip patiems išgyvent.

  Komentaras

  Priemonės valstybės mastu viena. Bet jei Alytaus miesto taryboj valstiečių frakcija oficialiai pasitraukė iš valdančių, o balsuoja už mero ataskaitą su blogais rodikliais miestui - kam kalba vienaip, daro kitaip? Nesubrendę politikų lygiams. Kita vertus miesto taryboj valdymo krizė, kokias kūrimo ir vienijimo strategijas siūlo kaip seimo narys nuo miesto Alytaus naudai? Kaip ir valstiečių frakcija taryboje - jokių rimtų vystymo strategijų miesto naudai.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.