Šie­met su­si­ti­ki­mai ri­bo­ti, to­dėl pri­si­mi­ni­mai be ri­bų

Bi­ru­tė ORI­NIE­NĖ
Komentarai (3)
2020 Lapkritis 12
Gy­dy­to­jas Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius.
Gy­dy­to­jas Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius.
Tą nak­tį ra­jo­no cen­tri­nės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nio sky­riaus ve­dė­ją gy­dy­to­ją Vi­tol­dą Mac­ke­vi­čių sku­biai ope­ra­ci­jai iš­kvie­tė iš na­mų. Ope­ra­ci­nė­je gu­lė­jo žmo­gus su ne­di­de­le, bet pa­vo­jin­ga krū­ti­nės žaiz­da šir­dies pro­jek­ci­jo­je. Anes­te­zio­lo­gams sun­kiai se­kė­si jį „mig­dy­ti“, mat žmo­gus bu­vo iš­gė­ręs.

O si­tu­a­ci­ja rei­ka­la­vo žai­biš­ko spren­di­mo – jei­gu tuo­jau ne­at­ver­si krū­ti­nės ląs­tos, ne­pa­ša­lin­si krau­jo, su­plū­du­sio į šir­dies mai­še­lį, šir­dis su­stos. Chi­rur­gas ne­del­sė. Ada­ta pa­sie­kė šir­dies mai­še­lį ir iš­siur­bė krau­ją. To­liau vis­kas kaip įpras­ta: ope­ra­ci­ja, gy­dy­mas. Žmo­gus pa­svei­ko, džiau­gė­si gy­ve­ni­mu, ir gal­vo­jo, kad vis­kas ga­lė­jo baig­tis ki­taip...

Ši­ta si­tu­a­ci­ja chi­rur­gui Vi­tol­dui Mac­ke­vi­čiui bu­vo tik epi­zo­di­nė iš dau­gy­bės ki­tų su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų, su ku­rio­mis te­ko su­si­dur­ti per 22 gy­dy­to­ja­vi­mo me­tus. Pir­mie­ji še­še­ri me­tai pra­ėjo Ir­kut­sko sri­ties Za­la­rio ra­jo­no cen­tri­nė­je li­go­ni­nė­je. Jį ly­dė­jo sėk­mė, jo gy­do­mus li­go­nius – pa­si­ti­kė­ji­mas gy­dy­to­ju.

1971 me­tais atos­to­gų me­tu Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius iš Ir­kut­sko at­va­žia­vo ap­lan­ky­ti tė­vų, lai­min­gai grį­žu­sių į Lie­tu­vą, į Že­mai­ti­jos kai­mą. Ne­at­pa­žįs­ta­mai vis­kas bu­vo pa­si­kei­tę, bet sa­va.

Va­ži­nė­da­mas po Lie­tu­vą, pa­bu­vo­jo ir Aly­tu­je. Pro­fe­si­nio smal­su­mo ve­da­mas už­su­ko į ra­jo­no cen­tri­nę li­go­ni­nę. Su tuo­me­ti­niu vyr. gy­dy­to­ju Ri­man­tu Bar­ti­nin­ku il­gai tę­sė kal­bą, ir dar tais pa­čiais me­tais li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas su­lau­kė nau­jo gy­dy­to­jo – Vi­tol­do Mac­ke­vi­čiaus.

Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius pra­dė­jo dirb­ti Chi­rur­gi­nia­me sky­riu­je gy­dy­to­ju, po ke­le­to me­tų – sky­riaus ve­dė­ju. Jam va­do­vau­jant sky­rius pel­nė aukš­tos dar­bo kul­tū­ros ko­lek­ty­vo var­dą. Ta­čiau ve­dė­jas kra­tė­si nuo­pel­nų: esą, tai jau bu­vo nuo tų lai­kų, kai sky­riui va­do­va­vo Sta­sys Ku­dir­ka, Anup­ras Ko­re­va, Bla­žie­jus Ju­ce­vi­čius.

„Ap­skri­tai li­go­ni­nės is­to­ri­ja skirs­to­ma į lai­ko­tar­pius: prieš Ku­dir­ką ir po Ku­dir­kos. Ir nie­ko čia ne­pa­kei­si, kai me­di­ci­nos pres­ti­žas lai­ko­si ant au­to­ri­te­tų. To­kį au­to­ri­te­tą, ko­kį tu­rė­jo Ku­dir­ka, už­si­tar­nau­ti sun­ku. Ypač da­bar“, – pa­sa­kė V.Mac­ke­vi­čius, mi­nė­da­mas gar­bų­jį li­go­ni­nės įkū­rė­ją, res­pub­li­kos nu­si­pel­niu­sį gy­dy­to­ją Sta­sį Ku­dir­ką, kai kal­bė­jo­si su vais­ti­nės ve­dė­ju Kęs­tu­čiu Ori­nu, pra­dė­ju­siu ra­šy­ti kny­gą apie S.Ku­dir­ką.

„Jau pats gy­dy­to­jas yra vais­tai“, – pa­kar­to­jau V.Mac­ke­vi­čiaus pa­ci­tuo­tus žy­maus veng­rų gy­dy­to­jo Mi­chai­lo Ba­lin­to žo­džius, skir­da­ma juos jam – gy­dy­to­jui, iš­gel­bė­ju­siam ma­ne po bai­sios ope­ra­ci­jos.

Aiš­ku, ši­tų žo­džių Vi­tol­dui Mac­ke­vi­čiui ne­te­ko pa­mirš­ti, nes kas­dien be­vaikš­tant po pa­la­tas juos pri­min­da­vo li­go­nių akys.

Iš tik­rų­jų, kai per me­tus sky­riu­je gy­dė­si per 1400 li­go­nių, ne iš­im­tis bu­vo ir mir­tis. Su­sir­gęs žmo­gus daug jaut­riau re­a­guo­ja į vis­ką ne­gu svei­kas. O po sun­kios ope­ra­ci­jos li­go­nio min­tys be per­sto­jo su­ka­si apie vie­ną ir tą pa­tį – ar pa­kil­siu, ar gy­ven­siu pil­nak­rau­jį gy­ve­ni­mą. Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius ta­da šil­tu jaut­ru­mu la­bai rū­pi­no­si li­go­niais, o jie at­sa­ky­da­vo, kad ge­riau­si vais­tai – gy­dy­to­jas Vi­tol­das.

***

Chi­rur­gas V.Mac­ke­vi­čius, at­ėjęs į sky­rių, pa­mirš­da­vo as­me­ni­nius rei­ka­lus. Ope­ra­ci­nė, pa­la­tos, Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rius... Vi­sas dė­me­sys li­go­niams, jų li­gos is­to­ri­joms, ieš­kant tin­ka­miau­sio gy­dy­mo bū­do. Gai­la, kad ta­len­tin­gas gy­dy­to­jas da­lį lai­ko, taip rei­ka­lin­go li­go­niams, bu­vo pri­vers­tas pra­leis­ti prie po­pie­rių.

Nors gy­ve­ni­mo tem­pai kei­tė­si, bet dar­bo chi­rur­gi­jo­je nor­ma­ty­vai – ne. Ži­no­ma, ga­lė­jo lai­ky­tis tik dar­bo va­lan­dų – „nuo–iki“, ta­čiau jei yra sun­kių li­go­nių, li­go­ni­nė­je jį su­tik­da­vo bet ku­riuo pa­ros me­tu. Me­nu, kaip po sun­kios ope­ra­ci­jos il­go­kai sky­riu­je pra­gu­lė­ju­si se­nu­tė sam­pro­ta­vo: „Gal dak­ta­rė­lis sa­vo na­mų ne­tu­ri – čia ir čia...“

Tu­rė­jo Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius ir na­mus, ir šei­mą, bet re­tai ne­bū­da­vo iš­ti­są pa­rą li­go­ni­nė­je. Bet jo, kaip gy­dy­to­jo, pa­šau­ki­mas prie li­go­nių bu­vo di­des­nis už sa­vus in­te­re­sus, bui­ties ge­ri­ni­mo rei­ka­lus. Lais­vo lai­ko gy­dy­to­jas kaip ir ne­tu­rė­jo, nes moks­li­nės me­di­ci­nos kū­rė­jai nau­do­juo­si jo ra­ši­niais, tin­ka­mais kli­ni­kų prak­ti­kai. Bū­da­mas darbš­tus, jaut­rios sie­los gy­dy­to­jas vi­sas sa­vo ži­nias, su­ge­bė­ji­mus ati­duo­da­vo li­go­nių la­bui, žmo­nių svei­ka­tai.

***

Pri­si­mi­ni­mai, at­ne­šę liū­de­sį skai­čiuo­jant lai­ką iki jo iš­ėji­mo am­ži­ny­bėn, pa­su­ko min­tis į tuos me­tus, kai Vi­tol­das Mac­ke­vi­čius dir­bo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je.

 

 

 

 

  Komentaras

  Gydytojas mane operavo prieš 31 metus. Be galo šiltas žmogus, turėjo nepaprastą jumoro jausmą. Pas Mackevičių žmonės operuotis nebijojo, pasitikėjo juo. Ir šiandien jaučiu jam dėkingumą. Ramybės, Jums Daktare...

  Komentaras

  Draugavo tėvai šeimomis. Malonus, šiltas žmogus buvo, ir kaip chirurgas puikus. Žinau, kaip jam nepatiko ir tuomet viešėjusi tvarka, kad be kyšio -nė žingsnio, jei neimi -jau ne savas...

  Komentaras

  Puikus buvo gydytoja,epaprastai jautrus.Jis mane įkalbėjo pašalinti apendicitą,nors skausmai jau buvo nurimę,bet jis sako dabar peta išoperuosiąs, o,kai naktį užeis skausmai - ooperuos koks nors praktikantas.taip ir įkalbėjo,nors labai bijojau.po to prie lovos pasėdėdavo ir būdavo įdomu pabendrauti apie Sibiro žmones apie tuometinę politika.Esu labai jam dėkinga, nes gyvenu be baimės, kad kada nors užeis priepuolis.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.