Nr. 129 (13505)

2020-11-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 129 (13505) skaitykite:

 • Kas­dien fik­suo­ja­mi nau­ji už­si­krė­ti­mo re­kor­dai
 • Pri­tar­ta Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos stei­gi­mui
 • Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis – nuo­to­li­niu bū­du
 • Mo­kyk­los va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo Auk­sė Sa­pe­žins­kie­nė
 • Aly­taus ra­jo­ne mo­der­ni­zuo­tas dar vie­nas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius
 • Ka­da ga­li­ma kirs­ti ir ge­nė­ti me­džius, o ka­da lei­di­mai šiems dar­bams ne­iš­duo­da­mi?
 • Laiš­kai, ku­riuos at­ne­šė... lai­kas
 • Jot­vin­gių gim­na­zi­jos ver­slo idė­jos pri­sta­ty­tos „Dzū­kų Pit­che”
 • Die­viš­kos Lė­lės, įkvėp­tos bal­tų mi­to­lo­gi­jos
 • Jaut­ri psi­cho­lo­gės ži­nu­tė pa­aug­liams: jūs ne­pri­va­lo­te įtik­ti sa­vo tė­vams.
 • Pa­ta­ri­mai, kaip kon­struk­ty­viai kal­bė­tis ir bū­ti iš­girs­tiems
 • Ne­for­ma­lu­sis vai­kų ug­dy­mas ka­ran­ti­no me­tu ne­nu­trūks
 • Moks­li­nin­kų duo­me­nys: pa­svei­ku­sio pa­cien­to or­ga­niz­me ko­ro­na­vi­ru­sas ga­li gy­ven­ti iki tri­jų mė­ne­sių, ta­čiau jis ne­bė­ra pa­vo­jin­gas
 • Dai­va Raz­mu­vie­nė: lap­kri­čio mė­ne­sį fik­suo­ja­mas ko­ro­na­vi­ru­sas vy­res­niems as­me­nims ga­li bū­ti su­si­jęs su Vė­li­nė­mis
 • KTU fi­zi­kas Be­nas Gab­rie­lius Ur­bo­na­vi­čius. Ava­ri­ja Ast­ra­vo elek­tri­nė­je: pa­vo­jaus bran­duo­li­nei sau­gai nė­ra, bet skaid­ru­mo – la­bai trūks­ta
Pastaruoju metu mieste interpeliacijų pasipylė kaip iš gausybės rago. Kai kuriems tarybos nariams svarbiau griauti ir naikinti. Nereikia argumentų ar rimtų priežasčių. Tiesiog reikia galvų. Nuverstas...
In­ter­ne­tas su­tei­kia ga­li­my­bę tie­sio­giai ste­bė­ti įvai­rius įvy­kius – nau­jie­nos dar nie­ka­da ne­skli­do taip grei­tai ir taip pla­čiai. Ta­čiau tarp nau­jie­nų šian­dien ne­re­tai...
Tą nak­tį ra­jo­no cen­tri­nės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nio sky­riaus ve­dė­ją gy­dy­to­ją Vi­tol­dą Mac­ke­vi­čių sku­biai ope­ra­ci­jai iš­kvie­tė iš na­mų. Ope­ra­ci­nė­je gu­lė­jo žmo­gus su...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.