Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Si­tu­a­ci­ja Aly­taus li­go­ni­nė­je – kri­ti­nė” (18)

Vytautas Bakas
Dėl be­pras­mių žmo­nių mir­čių, ku­rių, kaip tei­gia­ma, bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti, nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų skun­dų dėl ga­li­mai ne­ko­ky­biš­kų VšĮ Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės tei­kia­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų bei ap­sun­kin­tų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas raš­tu krei­pė­si į šios li­go­ni­nės stei­gė­jus. Laiš­ke Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui Arū­nui Dul­kiui, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riams, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riui Sei­mo na­rys ra­gi­na už­tik­rin­ti li­go­ni­nės funk­cio­na­vi­mą bei tin­ka­mą ir ko­ky­biš­ką svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą, pa­ge­rin­ti svei­ka­tos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jams. Taip pat – at­lik­ti at­ve­jo ana­li­zes įvy­kių, pa­si­bai­gu­sių as­me­nų mir­ti­mis, ir im­tis ak­ty­vių veiks­mų si­tu­a­ci­jai keis­ti.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­tu­je bu­vo mi­ni­mas ne vie­nas skau­dus at­ve­jis, kuo­met pa­cien­tai mirš­ta ne­su­lau­kę tin­ka­mos pa­gal­bos, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis Aly­taus ap­skri­tis yra tarp pir­mau­jan­čių pa­gal taip va­di­na­mą per­tek­li­nio žmo­nių mir­tin­gu­mo at­ve­jų skai­čių Lie­tu­vo­je.

Vi­siš­kai ne­se­niai Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo, kad Aly­taus mies­to gy­ven­to­jui J.R. Li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo–sku­bio­sios pa­gal­bos gy­dy­to­jas, nu­sta­tęs diag­no­zę, t. y. pneu­mo­ni­ją (ne­pa­tiks­lin­ta), ig­no­ra­vo pneu­mo­ni­jai ne­bū­din­gus simp­to­mus, ne­ty­rė jų su­si­da­ry­mo prie­žas­čių, ne­sky­rė ty­ri­mų. Pa­sak Tei­sė­jų ko­le­gi­jos, ne­pa­sky­rę KT ir neu­ro­lo­go ap­žiū­ros, gy­dy­to­jai ne­si­lai­kė po­sky­ry­je nu­ro­dy­to diag­nos­ti­kos al­go­rit­mo.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja api­ben­drin­da­ma kon­sta­ta­vo, kad Li­go­ni­nės gy­dy­to­jai ne­pa­kan­ka­mai rū­pes­tin­gai su­rin­ko duo­me­nis apie J. R. li­gos anam­ne­zę, ne­įver­ti­no gal­vos skaus­mo prie­žas­ties, ne­įta­rė gal­vos sme­ge­nų trau­mos ir (ar) in­tra­ce­reb­ri­nės he­ma­to­mos, diag­no­zės pa­tiks­li­ni­mui lai­ku ne­pa­sky­rė KT ty­ri­mo, nors tu­rė­jo ir (ar) ga­lė­jo tą pa­da­ry­ti. To­dėl li­go­ni­nės gy­dy­to­jų veiks­mų ne­tei­sė­tu­mas pa­si­reiš­kė tuo, kad J. R., tei­kiant svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, kiek tai bu­vo su­si­ję su li­gos diag­no­za­vi­mu, KT ty­ri­mo lai­ku ne­pa­sky­ri­mu, tiek Pri­ėmi­mo–sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je, tiek jį sta­cio­na­ri­za­vus į Vi­daus li­gų I-ąjį sky­rių, ne­bu­vo už­tik­rin­tas mak­si­ma­lus ati­du­mo, rū­pes­tin­gu­mo, ap­dai­ru­mo, at­sar­gu­mo ir kva­li­fi­kuo­tu­mo stan­dar­tas.

De­ja, teis­mo po­sė­džio me­tu Li­go­ni­nė sa­vo kal­tę ne­igė, įro­di­nė­da­ma pa­ties J.R. ir (ar) jo ar­ti­mų­jų kal­tę, t. y. tai, kad J. R. ir jo su­tuok­ti­nė pa­žei­dė pa­rei­gą in­for­muo­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus apie sa­vo svei­ka­tą, ki­tus pa­cien­tui ži­no­mus duo­me­nis, ta­čiau Tei­sė­jų ko­le­gi­ja ne­su­ti­ko su šiais ar­gu­men­tais. Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja iki šiol net neat­si­pra­šė ve­lio­nio J. R. ar­ti­mų­jų už sa­vo klai­das ir jiems su­kel­tas pa­sek­mes.

Dar vie­nas skau­dus at­ve­jis, pa­si­bai­gęs mir­ti­mi, veik prieš me­tus mi­ru­sio aly­tiš­kio R. J. Vy­riš­kis bu­vo pri­sta­ty­tas į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę pra­ėjus dau­giau nei 1 val. nuo iš­kvie­ti­mo (GMP lauk­ta 40 min po iš­kvie­ti­mo). De­ja, nu­vy­kus į Li­go­ni­nę ir to­liau bu­vo del­sia­ma teik­ti rei­kia­mą gy­dy­mą.

Lie­pos 13 d. Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja kon­sta­ta­vo, kad „li­go­ni­nė ne­si­lai­kė in­sul­to gy­dy­mo re­ko­men­da­ci­jų pa­slau­gas teik­ti mak­si­ma­liai grei­tai, to­dėl pa­cien­tas ne­ga­vo mak­si­ma­liai efek­ty­vių pa­slau­gų.“

Ko­mi­si­ja ma­nė, kad tei­kiant pa­slau­gas mak­si­ma­liai grei­tai ir efek­ty­viai, R. J. tu­rė­jo dau­giau ga­li­my­bių ge­res­nei baig­čiai, to­dėl Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad ža­la (mir­tis kaip in­sul­to pa­sek­mė) ki­lo dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų trū­ku­mo (už­del­si­mo su­teik­ti tin­ka­mą in­sul­to gy­dy­mą) ir ga­lė­jo bū­ti iš­ven­gia­ma (pa­slau­gas su­tei­kus mak­si­ma­liai grei­tai, R. J. sa­va­lai­kiai per­kė­lus į IGC, ti­ki­my­bė iš­gy­ven­ti bū­tų di­des­nė, nes lai­kas yra vie­nas svar­biau­sių fak­to­rių tei­kiant svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas in­sul­to at­ve­ju).

Pa­sak Sei­mo na­rio V.Ba­ko, si­tu­a­ci­jos ana­li­zė ro­do, kad dėl ne­tin­ka­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų at­sa­ko­my­bę tu­rė­tų pri­si­im­ti čia vei­kian­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų stei­gė­jai, šiuo at­ve­ju mies­to sa­vi­val­dy­bė ir Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja: „Aly­taus li­go­ni­nė, ku­ri vei­kia vi­so Aly­taus re­gio­no mas­tu, tu­ri du stei­gė­jus – mi­nis­te­ri­ją ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę. Bū­tent stei­gė­jai pri­va­lo im­tis veiks­mų, ku­rie iš es­mės pa­keis­tų li­go­ni­nės tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę ir pri­ei­na­mu­mą. At­ve­jai, ku­rie pa­si­bai­gia pa­cien­tų mir­ti­mis ir vė­liau jų nag­ri­nė­ji­mas per­si­ke­lia į teis­mo sa­les – ne­ pa­vie­niai, o nuo­la­ti­niai. Stei­gė­jai šiuo at­ve­ju tu­ri už­tik­rin­ti, kad bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, kad žmo­nės lai­ku su­lauk­tų pa­gal­bos. Tu­ri bū­ti at­lik­ta si­tu­a­ci­jos ir kon­kre­čių at­ve­jų ana­li­zė, tu­ri bū­ti ku­rio­se bū­tų iš­ski­ria­mi trū­ku­mai, pa­reng­tas ir vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas veiks­mų pla­nas, tu­ri bū­ti for­mu­luo­ja­mos kon­kre­čios už­duo­tys li­go­ni­nės ir ki­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­joms, ski­ria­mi bū­ti­ni iš­tek­liai. Pa­ga­liau tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas nuo­la­ti­nis svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ir ko­ky­bės re­gio­ne ver­ti­ni­mas.“

Sei­mo na­rys dėl pa­cien­tų mir­čių krei­pė­si ir į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ro­rę Ni­dą Gruns­kie­nę, pra­šy­da­mas įver­tin­ti in­for­ma­ci­ją, ar tei­kiant svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas kon­kre­čiais at­ve­jais, ku­rie pa­si­bai­gė pa­cien­tų mir­ti­mi nė­ra nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

 

Sei­mo na­rio Vy­tau­to Ba­ko biu­ro pra­ne­ši­mas

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kaip smonga į ekonominio genocido pinkles taip ir sminga. Patys paspartindami. Tradiciškai per teisėsaugą slopindami.., pribaigdami. Kas dar judėt gali. Seimūnas taip ir pratempė kadenciją didvyriškam neveiklume, pasyvume. Dar reikia taip sugebėt ramiai ištūnot, gaunant tokį solidų valdišką atlyginimą už alytiškių interesų atstovavimą.

  Komentaras

  Va kur nuvedė lanzirginių ir jų pedopartijų sveikatos politika: iš normaliai veikusios Tarybinės sveikatos apsaugos nusikalstamai, purvinnų rankučių pakėlimu kažkoks chaosas: kainuoja daugiau , miršta tai pat daugiau! O Alytaus mieste ir rajone , esant tik savanaudiškiems merams iš tikro Pietų Lietuva beveik palikta išmirimui! Ar ne laikas mums suprasti, kad ne tie ir ne taip esame valdomi ir į teisiamų jų suolus susodinti visus tai įtakojusius psiaudo patriotus?

  Komentaras

  Yra skirtumai tarp pradedančių dirbt daktarų, ir patyrusių. Kur Alytuj mandri politrukai ir kiti ir daktarus kaip už kvailelius laiko. Greiti vertint. Atseit, ateis jauni. Jie jau ateina. Bet jiems dar pairties įgyt ir eksperimentuoja kol.. O rodikliai didėja.

  Komentaras

  Kritinės mirtingumo ligoninėj priežastys, apie ką nedrysta ir šis seimūnas. Tai: 1) neatsakingi valdžios veiksmai. Kai nerreaguoja į pastabas dėl mažų medikų atlyginimų. Mero didelės naujametinės išmokos vienam, kur teisėtumą visi bijo vertint. O tarp medikų erzelyną padidino, nes kaip su kvailiais elgias. 2) pagyvenusių miestas, nes jauni dėl normalių darbų stygiaus evakuojas. Kadangi valdžia nesirūpina ekonomika, pustuščiai pramonės parko ir aerodromo plotai rodo, dzin valdžiai. 3) galimos padangų gaisro pasekmės, kur ir valdžia per neatsakingumą gaisrą prasileido ir dar dabar.., šios pasekmės tik blogins. Nes gaisro metu išsiskyrę kietos dalelės irsta lėtai.. - Taip sakant visur per pačių neatsakingumą valdyme. Ir nėr ant ko verst atsakomybės, apart kokią valdžios kokybę renkas, taip ir turi. Bet išlaiko dėsnį, renkas tokius į valdžią, prie kurių nesiskaitymas su žmonėm tik didėja.

  Komentaras

  Alytuj nei karo nereikia, nes ir be karo per pačių aplaidumą valdyme miršta žmonės. Ir tik vienas seimūnas, nors ilgai miegojęs, dryso prabilt. Kiti, kaip be žado. Menkniekiuose gali erzintis, kur rimčiau kinkos silpnos
  Net po anonimais atskiri drasūs už tiesos sakymą įžeidinėt retą alytiškį, bet tik rimčiau ir net per teisėsaugos tyrimus slepiasi ir slepiami kaip ,,po bobų sijpnais". Nors į viešą erdvę erelius vaizdavę.. Praktiškai viešumoj nėra rimtų politikų,kur pagal kompetencijas sugebėtų laiku vardint problemas ir siūlyt jų sprendimus naudingus miesto interesų labui. Apart kaip apgailėtini prisitaikėliai kaip patiems bent kokia kaina išgyvent. Nors į viešumą vaizduoja, tikro žmoniškumo nėra.

  Komentaras

  Ato ponuli, kur lig šiol buvai,kad nieko nematei ? Ant laurų miegojai? Prieš rinkimus pabudai ir užgiedojai,... ar tik Alytaus žmonės miršta? Seime sėdėdamas už reformas medicinoj balsavai, ....už ligoninių skyrių uždarymą , etetų mažinimą basavai... o dabar žiū ligonių gydyt nera kam, senjorai nepakeldami pastovaus spaudimo ir krūvio išėjo į poilsį, jaunimas išvažiavo ( gi p.SKvernelis pasakė išvažiuokit=nereikalingi) ir prasidėjo reformos begalinis skyrių ir ligoninių uždarinėjimas,...typo visi sveikais tapo,....nu bet numiršta ir ką?

  Komentaras

  Vienok pačių alytiškių politikams perteklinis mirtingumas per ligoninę nedomina. Dzin jiems. Čia, jei viešai demonstruoja rūpestį žmogum, dzin jiems tas žmogus. Tokie jau yra. O seimūnas ne vietinis, išorinis. Leido sau akcentuot problemą. Tiesa, problemos sprendimas primityvus skūst .., čia dalis vietinių ir skundinėjimus politika laiko. Tiesa, per paskutinius rinkimus tik skundinėtojų Alytus nerinko. Vienok daugiau, seimo narys ir pramiegojo kadenciją nedrysdamas paliest rimtesnių problemų.

  Komentaras

  Nemaniau,kad toks cirkininkas,... nesąžininga ir neprofesionalu,... fe,...neskanu skaityti,.... puola užguitus nualintus medikus, jauną laikiną direktorių,....už šitą niekada nebalsuosiu,.... beje siūlau jį patį į ligoninės direktoriaus pareigas,....-tegul parodo kaip sumažins eiles ir išves ligoninę į pirmaujančių vietą,.. tevul nepamiršta, kad šiai ligoninei užverstas visos pietų lietuvos uždarytų ligoninių skyrių krūvis, o ir didžiausias senstančių gyventojų% ,.. linkiu sekmės p.Bakui siulytinose pareigose

  Komentaras

  Atkreiptinas dėmesys, kad prie rimtos demokratijos ir savivaldos visos aktualios miesto problemos turi būt viešinamos, analizuojamos. Bet, pav. ligoninės atveju tik neseniai per šalies žiniasklaidą prasismelkė info apie naujametines išmokas ligoninėj vienam. Kad kaž kur gegužį ligoninės profsajunga valdžiai teikus raštą dėl mažų atlyginimų. Ir Alytuj per visas sritis tabu. Nei meras su politikais ir per rinkimus tylu. Tas pats apie kitas strategines sritis pramonės parko ir aerodromo-orlaivių sasajų įpatumus reikšmes miesto vystymui rodo. Turim dvaro lygį, kur tam tikrom temom ir nuomonių reikšt neleidžia, slopina. O padidėjęs mirtingumas čia tik pasekmės, kurių giluminių priežasčių iki šiol bandoma nematyt ir analizuot. Pats meras su tarybos nariais gali apie kokį menkniekį čiulbėt iki .., bet apie rimtas strategines temas TABU. Per ką tik miesto problemos didėja. Nes negali nesprendžiamos problemos negilėt. Proeita iki tiek, kad net Prezidentas atvykęs į Alytų ir susitikęs su meru, leidžia sau tik bonsus reklamuot. Rimtom temom ir jie ..vengia.

  Komentaras

  Politikų kompetencijos pirmiems pastebėt ir teikt analizes dėl Alytaus problemų. Jų tikras priežastis ir sprendimų būdus. Pirma su meru ir taryba išanalizuot. O kreipimasi į teisėsaugą, Alytuj paskutinius rinkimus pralošė tie, kurie bandė per teisėsaugą manipuliuodami spaust. Ir šiandien atviri klausimai politikams dėl Alytaus problemų. Kur rimtos analizės dėl strateginių stambių obkektų pramonės parko ir aerodromo efektyvaus išnaudojimo miesto labui. Kodėl dėl ligoninės ir medikų mažų atlyginimų tradicišksi nereaguojama? Dar kaip patyčios, išmoka vienam dideles naujametines išmokas ir visi matydami, tylėkit. Kodėl kitiems maži atlyginimai. Mobingų atvejai per teisėsaugą net slopinant rimtų temų viešinimą. Beje visa tai gerai žino Prezidentas, LR Gen. prokurorė. Kurie nepasižymi viešo intereso gynimu. Kaip ir meras su taryba. Kurie žiūri kaip tyliau, ramiau jiems patiems išgyvent. O jei kas, už savo kliauzas vykdytojus pakišt.

  Komentaras

  Rimčiau galima pagirt seimo narį už problemos iškėlimą. Ko pirmiau pagal savo kompetencijas nepadaro meras su taryba. Problemos senos. Ir nors taryboj visą laiką keli atstovai, jie kolegų interesų negina. Pagal Konst. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Anoj kadencijoj buvo net medikų kolektyvinis pareiškomas dėl mobingų, kur pradžioj tyrė teisėsauga. Vėliau tradiciškai nutraikė- tylėt kaip vergam. Net šių metų kaž kur gegužės mėnesį miesto vadovams buvo teiktas raštas dėl medikų mažų algų. Niekas, net ir seimo narys nereagavo. Kaip ir dideles nauametines išmokas vienam. Dabar dar užsiundo teisėsaugą, kad pamokytų medikus kaip už dykutį gydyt. Kitur po tokių fintų darbus paliko 10 medikų. Nepakęsdami už mažus atlyginimus. Tegu gaudami gerus atlyginomus politikai su teisėsauga eina gydyt. Žinučiai. Kaip Alytuj nėr kam teikt rimtos analizės dėl didelių plotų pramonės parko ir aerodromo efektyvaus nepanaudojomo miesto labui. Nes turtingi. Teisėsauga per viešo asmens nepagrystai naudojant privatų institutą užslopinus, kad niekas neprabiltų. Dabar eilė medikų likučius pribaigt. Kaip lengva, būnant politikais vietoj rimtų analizių apskundžia momente silpniausius ir atseit, rūpinas žmonėm.

  Komentaras

  Konstitucijoj parašyta, valdžia dirba žmonėms. Tik Alytuj, nereaguojama, kad didžiausias perteklinis mirtingumas. Mobinginė sistema. Dėl ligoninės problemų, anoj kadencijoj buvo net vieši medikų pareiškimai dėl mobingų. Nereagavo valdžia, teisėsėuga. Naujametinės išmokos vienam, po ko trūksta lėšų kitiems medikams normaliems atlyginimams, nereaguota
  Net per rinkimus niekas ligoninės problemų nelietė. Tarsi tai normalu. Dar įvertint padangų gaisro pasekmes, kur sveikatos neprideda. Ir pasekmės, dėl mažų atlyginimų medikams nervai..Kiti traukiasi. Kur ateina nauji, praktikų trūksta ir treniruojas.. per žmonių gyvybes. O pagal skiriama dėmesį per paskutinius mėnesius Alytuj kelis kartus lankęsis Prezidentas, jie su meru ir.. tik bonsų vystymą reklamuoja. Nes rimtesnių problemų Alytus neturi. Tas pats ir rinkta taryba, jie iš vis kaip paskui įvykius. Trumpiau, ne visiems žmonėms Alytuj galioja Konstitucija. Yra ponai ir vergai.. O valdžioj net gerus valdiškus atlyginimus ir tarybos narių išmokas moka, kad jiems dzin...

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.