Nr. 101 (13917)

2023-09-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 101 (13917) skaitykite:

 • Aly­tiš­kių šei­mos šilt­na­my­je au­ga ne agur­kai, o ma­žie­ji me­de­liai bon­sai
 • Aly­taus ra­jo­ne – ne­ei­li­niai kro­vi­niai
 • Pa­si­tei­si­ni­mų TOP5: kaip žmo­nės daž­niau­siai ne­igia klau­sos pro­ble­mas?
 • Kaip ten su co­liais ir cen­ti­met­rais?
 • Be­veik penk­ta­da­lis sta­ty­bų ben­dro­vių – prie ban­kro­to ri­bos
 • Dvi­gu­bai pa­di­din­tos kom­pen­sa­ci­jos už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą:
 • dos­nus su­si­ta­ri­mas ar no­ras vie­no­dai pa­dė­ti vi­siems ra­jo­no vai­kams?
 • Vi­siems ra­jo­no vai­kams – vie­no­das fi­nan­sa­vi­mas
 • Pa­ty­ri­mi­nė­je sto­vyk­lo­je – uk­rai­nie­čių aša­ros ir dė­kin­gu­mas
 • Įvy­ko 89-ie­ji Li­go­nių svei­ka­tos at­lai­dai Krikš­to­ny­se
 • Rei­kia ti­kė­tis, kad mo­kyk­lo­se, nag­ri­nė­jant lie­tu­viš­kas tar­mes, ka­da nors bus pa­si­nau­do­ta ir Pal­my­ros Pra­cu­vie­nės dzū­kiš­ko­mis ei­lė­mis
 • Ke­liauk, pa­žink, už­fik­suok
 • Ar­bo­ris­tas apie ru­de­nį so­di­na­mus me­džius: sėk­mę le­mia so­di­nu­ko svei­ka­ta ir tei­sin­gas so­di­ni­mas
Aso­cia­ci­ja „Ali­ten“ Aly­taus vi­suo­me­nę jau ne pir­mą kar­tą pa­kvie­tė į Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čią ben­druo­me­niš­kai mal­dai ir ži­no­mų ope­ros so­lis­tų...
Dėl be­pras­mių žmo­nių mir­čių, ku­rių, kaip tei­gia­ma, bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti, nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų skun­dų dėl ga­li­mai ne­ko­ky­biš­kų VšĮ Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos...
Tri­jų vai­kų ma­ma Dai­va Pet­ro­šie­nė, dar bū­da­ma ma­žo­sios Pa­tri­ci­jos vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se, po sa­vo bu­to lan­gais su kai­my­nų pa­gal­ba įren­gė žai­di­mų ir po­il­sio erd­vę....
Tikriausiai nereikia pasakoti kaip atrodo pelė – ją visi bent jau paveiksliukuose yra matę. Tai kenkėjas, kuris veržiasi į žmonių gyvenamąsias erdves dar nuo tada, kai žmonės gyveno olose. Pelėms,...
Drėgmės surinkėjas yra prietaisas, kuris sumažina ir palaiko oro drėgmės lygį namuose. Tai padeda pagerinti sveikatą ir užtikrinti jaukumą, išvengti pelėsio ir nemalonaus kvapo atsiradimo. Tačiau kaip...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.