Sa­vi­val­dy­bės su­reng­ti ver­slo pus­ry­čiai: Aly­tu­je pa­si­gen­da­ma vieš­bu­čio, kem­pin­go, ga­li pa­brang­ti van­duo

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (15)
2019 Rugpjūtis 29
Nuotrauka
Į ver­slo pus­ry­čius at­vy­ko apie pus­šim­tis įmo­nių va­do­vų. Tai liu­di­ja, kad jiems svar­bios sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl mies­to ir ver­slo plėt­ros, vie­ti­nės val­džios ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mas. Stankevičienės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­džia Dzū­ki­jos sos­ti­nės įmo­nių va­do­vus pa­kvie­tė į ver­slo pus­ry­čius, ku­rie, me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, ga­li bū­ti ren­gia­mi kas pus­me­tį ar kas ket­vir­tį. Toks ben­dra­vi­mo su ver­slu for­ma­tas leis­tų sa­vi­val­dy­bės va­do­vams pri­sta­ty­ti idė­jas dėl mies­to plėt­ros, nes, kaip sa­kė me­ras, pas­ta­ruo­ju me­tu ver­slas ir mies­to val­džia per daug ne­ben­dra­vo. O ben­drau­ti šiuo me­tu ypač svar­bu – bus ren­gia­mas Aly­taus stra­te­gi­nės plėt­ros pla­nas iki 2030-ųjų. Ver­sli­nin­kų pa­siū­ly­mai la­bai lau­kia­mi.

Ne­ten­ki­na Kau­no ke­lio re­konst­ruk­ci­jos ati­to­li­ni­mas

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ver­slo pus­ry­čiuo­se įmo­nių va­do­vams pir­miau­sia iš­dės­tė da­bar sa­vi­val­dy­bės ga­li­mus su­teik­ti plo­tus nau­joms įmo­nėms kur­tis. Tai Pra­mo­nės par­kas, tu­rin­tis apie 60 hek­ta­rų, ku­rio jau už­im­ta apie 50 proc.

Li­kę ne­už­im­ti maž­daug 3 hek­ta­rų že­mės skly­pai yra per ma­ži bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, juos dar ga­li­ma pa­di­din­ti iki 5–6 hek­ta­rų, ta­čiau ir to­kie ne­ten­ki­na ver­sli­nin­kų, ieš­kan­čių di­de­lių skly­pų vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Dėl Pra­mo­nės par­ke, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ku­ria­mų nau­jų įmo­nių šiuo me­tu yra pa­si­ra­šy­ta 11 in­ves­ti­ci­nių su­tar­čių, vyk­do­mos 8. Su kai ku­riais ver­sli­nin­kais dėl ne­pra­de­da­mų vyk­dy­ti dar­bų jos nu­trau­kia­mos ar­ba pa­čių ver­slo įmo­nių, ar­ba sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va.

Pa­sak mies­to me­ro, da­bar sa­vi­val­dy­bės per­ka ga­li­my­bių stu­di­ją dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) įren­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je: „Kai tu­rė­si­me šią stu­di­ją, bus at­ski­ra dis­ku­si­ja dėl LEZ kū­ri­mo.“

N.Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, pa­si­nau­do­jus „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­gal­ba į šią te­ri­to­ri­ją ga­li­ma pri­trauk­ti iki 600 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti 2 tūkst. 500 nau­jų dar­bo vie­tų. Ta­čiau kol kas dar vyks­ta teis­mi­nis gin­čas dėl ae­ro­dro­mo že­mės skly­po, jo re­zul­ta­tai tu­ri pa­aiš­kė­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je.

Per ver­slo pus­ry­čius mies­to va­do­vas pa­si­da­li­jo sa­vi­val­dy­bės ne­ten­ki­nan­čia ži­nia dėl Kau­no ke­lio re­konst­ruk­ci­jos ar­ba jo pla­ti­ni­mo. Tai iš 2024-ųjų nu­ke­lia­ma į 2030-uo­sius. Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės, ne­su­tin­kan­čios su šio ter­mi­no nu­kė­li­mu, yra pa­ren­gu­sios krei­pi­mą­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, ne­tru­kus jis tu­rė­tų bū­ti įteik­tas nau­jam su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui.

„Kai iš Aly­taus Kau­nas pa­sie­kia­mas dau­giau nei per va­lan­dą, tai ne­kon­ku­ren­cin­ga mū­sų mies­tui“, – pa­brė­žė N.Ce­siu­lis.

„Aly­tus ne­tu­ri nor­ma­laus vieš­bu­čio“

Ver­slo pus­ry­čiuo­se sa­vi­val­dy­bės va­do­vų iš­sa­ky­tos min­tys dėl Dai­nų slė­ny­je, ne­to­li pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to, ruo­šia­mo maž­daug 25 arų že­mės skly­po vieš­bu­čio sta­ty­bai, bu­vo nau­jie­na ne vie­nam ver­sli­nin­kui.

„Aly­tus ne­tu­ri nor­ma­laus vieš­bu­čio. Vyks­tan­čių spor­to ren­gi­nių da­ly­viai nak­vo­ja, pa­vyz­džiui, Birš­to­ne, taip iš mū­sų iš­ke­liau­ja pi­ni­gai. Mes tu­ri­me ba­sei­ną, ge­rą spor­to sa­lę, čia ga­lė­tų vyk­ti dau­giau ren­gi­nių, bet ne­ga­li­me pa­siū­ly­ti ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos. Ver­slui ga­lė­si­me vieš­bu­čio sta­ty­bai pa­siū­ly­ti skly­pą Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­jo­je“, – ver­slo pus­ry­čiuo­se kal­bė­jo mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

Taip pat Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­to­ma įreng­ti kem­pin­gą, nes pro mies­tą pra­va­žiuo­ja daug tu­ris­tų ir jiems rei­ka­lin­ga vie­ta trum­pam ap­si­sto­ji­mui. Kem­pin­gui vie­tos pla­nuo­ja­mos prie „Šaš­ly­ki­nės“, „Dai­na­vos“ siu­vi­mo fab­ri­ko kai­my­nys­tė­je, Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio te­ri­to­ri­jo­je ar me­de­ly­no te­ri­to­ri­jo­je, ku­ris už­ima 24 hek­ta­rų plo­tą ir su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­tar­ta, kad ji tu­rė­tų ati­tek­ti mies­tui. Pas­ta­ro­ji vie­ta ga­li bū­ti siū­lo­ma ir vieš­bu­čio sta­ty­bai.

Me­de­ly­no te­ri­to­ri­ją me­ras įvar­di­jo kaip pa­trauk­lią ver­slui.

Vi­sos šios idė­jos dėl mies­to plėt­ros tu­ri at­si­ras­ti Aly­taus stra­te­gi­nės plėt­ros pla­ne iki 2030 me­tų.

Kaip per ver­slo pus­ry­čius sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, da­bar pra­dė­ju­sios veik­ti re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos turėtų įgyti ju­ri­di­nį sta­tu­są ir per jas bus skirs­to­mos eu­ro­pi­nės lė­šos re­gio­nams.

Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bai va­do­vau­ja mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, tad per ver­slo pus­ry­čius jis in­for­ma­vo, kad re­gio­nuo­se tu­ri at­si­ras­ti po vie­ną van­dens tie­ki­mo įmo­nę. Aly­taus re­gio­ne pra­dė­jus veik­ti vie­nai to­kiai įmo­nei aly­tiš­kiams pa­brang­tų van­duo dėl pa­di­dė­sian­čių są­nau­dų jį tie­kiant ki­toms sa­vi­val­dy­bėms. Tad šio­je sri­ty­je sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų lau­kia di­de­lės de­ry­bos ir su­si­ta­ri­mai.

Kri­ti­ka sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­piui

Ver­sli­nin­kai mies­to val­džiai prie­kaiš­ta­vo dėl per ma­žo dė­me­sio tech­ni­nėms spor­to ša­koms. Tam dar skir­tas ae­ro­dro­mas, bet kai jo ne­liks, šios spor­to ša­kos nu­ken­tės.

N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, to­kioms spor­to ša­koms ne­bū­ti­nai rei­ka­lin­gas ae­ro­dro­mas, mies­te yra vyk­do­ma ir ki­tų pro­jek­tų tech­ni­nėms spor­to ša­koms.

Ne vie­nas ver­sli­nin­kas kri­ti­ka­vo sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pį, ku­ria­me skel­bia­ma pa­se­nu­si in­for­ma­ci­ja apie kai ku­rias mies­to įmo­nes. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys į to­kią kri­ti­ką at­sa­kė, kad šis tin­kla­la­pis at­nau­ji­na­mas, me­tų pa­bai­go­je tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nau­jas.

Dėl per ma­žo dė­me­sio grįž­tan­tie­siems iš emig­ra­ci­jos, jų in­teg­ra­vi­mo vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pa­reiš­kė, kad tam vei­kia Lie­tu­vy­bės cen­tras, nuo­lat ben­drau­ja­ma su Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­riu, su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais kal­ba­ma dėl pa­pil­do­mos pa­gal­bos grįž­tan­tiems iš emig­ra­ci­jos vai­kams bei jų tė­vams.

Me­ras ža­dė­jo to­kius ver­slo pus­ry­čius reng­ti kas pus­me­tį ar kas ket­vir­tį. Nuo­la­ti­niam ben­dra­vi­mui su ver­slu sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia Ver­slo ta­ry­ba.

Į ver­slo pus­ry­čius at­vy­ko apie pus­šim­tis įmo­nių va­do­vų. Tai liu­di­ja, kad jiems svar­bios sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl mies­to ir ver­slo plėt­ros, vie­ti­nės val­džios ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mas. 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Pastatys viešbutį ir miestas suklestės. Proteliai. Statyk kokį nori viešbutį mirštančiam kaime, jokių šansų. Ko čia važiuot turistam ir į ką žiūrėt? Ne bent, kad pačiam centre prie savivaldybės pastato apleisto statinio nesusitvarko? Geležiniai stagnatoriai.

  Komentaras

  Labai patraukli medelyno vieta, bet kokio dydžio viešbutis bus ,kad prireikė tiek hektaru? O gal kažkas jau planuoja ir patys ten jaukiai įsikurti? Taigi stovi “viešbutis” šalia savivaldybės, patatytas tik įrengt belieka.

  Komentaras

  Alytaus sėkmingo vystymo problema verslų ir kartais teisėsaugos tandemai. Valdia tokia, kokią šie susiformuoja per rinkimus. Tad šie ir neturi ką rimta pasakyt apie miesto vystymą. O bent dalis valdininkų žino. Neprasidėt su vietos verslais. Bus problemos. Dėl, kad nelabai pajėgūs rimtesnius projektus vykdyt ir daugumoj sunkumai, bei prasti mentalitetai. Per tai užsistabdę ir žemyn.

  Komentaras

  Verti vieni kitų. Susirinko ir nėr klausimų, kad per vasarą nevyksta per savivaldę projektai iš es paramos lėšų. Kur didmiesčiai vysto kiek gali. Alytuj dalis gamybinių įmonių žmones atleidinėja. Reiškia didėjanti stagnacija verslams tinka. Savybė, nepasako į akis, o už... didėja. Per teisėsaugos įtarimus aktyviai tarybos narei, reiškia gijos link užkulisinių užsakovų. Kur dalis tuoj vieni kitų nepažins. Kaip su kartais pasijuntančiais kvapais. Nėr kam paaiškint pavojinga ar ne. Bet kvapai būna... Gudručių miestas.

  Komentaras

  Deja, alytiškiai išsirinko tokio lygio valdžią. Kur po paskutinio tarybos posėdžio vaizdas. Kad, apart rezgimo koalicijų ir peticijų vieni prieš kitus dėl paminklų ir miesto likučių nepasidalijimo, rimčiau nešviečia. Ir šis susitikimas net dėl ateities pagerinimo vieni ir kiti nebando ką nors siūlyt.

  Komentaras

  reikia iškelti į buvusius Medvilnės, Skydinių ar Almos pastatus, o savivaldybės pastate įrengti viešbutį. Tada būtų biznis. Viešbutis medelyno teritorijoje? O kiek lėšų reikės įdėti, kad viešbučio svečias saugiai patektų į miesto centrą?
  Ponai, pirma pagalvokite ir apgalvokite, o po to siūlykite.

  Komentaras

  Marijampolėje ir jaunus į valdžią išsirinko. Kur pradžioj mandravot pradėjo. Bet ten taryboj labiau patyrę ir verslai atsakingai reagavo. Ir padėtis į gerą keitėsi. Alytuj pasakėlėm ir pašaipėlėm už akių. Ir kaip bėjėgiai

  Komentaras

  Šios kadencijos taryba teoriškai stipriausia iš iki šiol. Buvę 2 merai, net verslo asioacijų prezidentų prezidentas... Reiškia kaip niekad gerai turėtų būt verslo interesai atstovaujami. Mero poste n kadencijų taryboje. Verslininkų dauguma gyvena Alytuj ir apie valdžias sukasi ir patys renkasi. O paskaičius tarsi pirmą kartą susipažinsta ir apie miesto problemas vieni kitiems persako.

  Komentaras

  Tam ir skirta es parama. Kad naudojant modernizuotų ir pigintų. Alytuj projektai per es silpna vieta. Nes čia darbas su ministerijom, kokybė, terminai. Reikalinga ūkinė kompetencija ypač svarbiausiuuose, kaip mero poste. O čia ir nėra. Nors tiek daug metų taryboj. Jei neišmoko, ne tos srities gabumai. Kaip ir atskiri patyrę politikai pateisina nekompetenciją ir neatsakomybę valdyme. Ko šiais laikais niekas sau neleidžia. O Alytuj ir visuomenė tai pateisina.

  Komentaras

  Alytus iš didmiesčių išsiskiria, kad per paskutinius mėnesius realiai nevyksta rimti projektai. Kaip kitur dūzgia nuo pertekliaus. Nes per vasarą per es plėtros projektus stengias ekonomiškai sustiprėt savivaldybės ir užsidirbt žiemai. Kad išlaikytų valdininkus ir žmonėm gerint. Alytuj to nevykdydami išlaiko pagal didmiesčių efektyvumą beveik 2 kart daugiau valdininkų. Juolab pagal gyventojų aptarnavimo skaičių kas ryt į Vilnių, Kauną...išvažiuoja daug. Vėl projektai būsimuoju laiku. Kaip kitur jau konkrečius rezultatus turi. Trumpiau Alytuj per mažas reiklumas per savivaldą. Kitur reikalavimai daug didesni.

  Komentaras

  Realybė tokia kaip ir dėl kempingo. Prieš kelis mėnesius regis buvo sudaryta darbo grupė vietai parinkt. Dirbant kelių savaičių sočiai ir jau dalim įrengta. Bet kaip 10 n metų pakalba ir nėr kam atsakyt. Rimčiau per paaskutinius mėnesius buvo galima dalį klausimų sėkmingai spręst. Strigo net valdančių koalicijos mažesnių partnerių iniciatyvos. Strateginė problema laiku netvirtinami per tarybą reikiami sprendimai. Pagal LR Vietos sav. Įst.20 str. - mero kompetencija savalaikė raidos analizė ir strategijų teikimas bei užtikrinimas jų vykdymo, laiku posėdžių organizavimas. - Liepos mėnesį posėdžio nėra, rimtos analizės ir strategijų ir nėra. Pagal 29 str. - savivaldybės adm. dir. teikia siūlymus dėl leistino darbuotojų skaičiaus ir savivaldybės veiklos optimizavimo ir efektyvinimo priemonių. - Ir nesimato. Net nėra su kuo kalbėt. Nors į postus skirtų sugebantį miesto bendrąjį planą suvokt. O lozungus nuo anksčiau perkartot ir sulėtint, kas anksčiau dar šiek tiek judėjo. Na ir nesimato verslo, iš kurių mokesčių lėšų išlaikoma savivaldybė, rimtesnių reikalavimų miesto labui.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.