Nr. 103 (13333)

2019-09-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 103 (13333) skaitykite:

 • Nau­jos tvo­ros ir nuo­tai­kin­gi var­tai šie­met pa­puoš ir li­ku­sius 7 Aly­taus dar­že­lius
 • Lai­ku su­tvar­ky­tos siū­lės gelbs­ti nuo bran­gaus re­mon­to
 • Kas ket­vir­tas pen­si­nin­kas ap­len­kia ban­kus
 • Rei­kia pi­ni­gų? Pi­ni­gų yra!
 • Bu­vu­si Sim­no že­mės ūkio mo­kyk­la: ne­ra­mu dėl mo­ki­nių lan­ko­mu­mo
 • Dzū­ki­jo­je res­tau­ruo­ja­mi pa­vel­do ob­jek­tai
 • Aly­taus ra­jo­ne vyks­ta se­niū­nai­čių rin­ki­mai
 • Alo­vės mo­kyk­la su­lauks sta­ty­bi­nin­kų
 • Ra­jo­no vai­kai ir to­liau gaus spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą
 • Mo­ky­to­jams kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės
 • iš­lai­dos – ieš­ko­mas che­mi­jos mo­ky­to­jas
 • Gi­lui­čio pa­plū­di­my­je bus įreng­tas pon­to­ni­nis liep­tas
 • Jau­ni­mo par­kas tu­ri tap­ti vi­sų par­ku 
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­džia Dzū­ki­jos sos­ti­nės įmo­nių va­do­vus pa­kvie­tė į ver­slo pus­ry­čius, ku­rie, me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, ga­li bū­ti...
Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los kaip ir dau­gu­ma ša­lies švie­ti­mo įstai­gų nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko va­kar. Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė ry­te bu­vo nu­ma­ty­ta ir Dau­gų Vla­do...
Galima pasidžiaugti, jog šiuolaikinis pasaulis nesustoja tobulėjęs, o tam tikrų tabu, vyravusių gana ilgą laiką, vis sparčiau ir sparčiau atsisakoma. Vienas tokių pavyzdžių – sekso prekės. Šiandien ši...
Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras (AKKC) at­sig­rę­žia į sa­vo is­to­ri­ją: ban­do iš­sau­go­ti Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­to kul­tū­ros rū­mų pra­ei­tį liu­di­jan­čius...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.