„Sa­ka­lė­lio” pra­di­nė mo­kyk­la: ne fa­sa­das vai­kus mo­ko! (326)

Saulė Pinkevičienė
Di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė
Di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė primena, kad „Sa­ka­lė­lis“ yra pa­ti tau­piau­sia, tai yra ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui (va­di­na­mo­sioms „ūki­nėms reik­mėms“) su­nau­do­jan­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­ga. Šis skai­čius – be­ne per­pus ma­žes­nis už Lie­tu­vos mo­kyk­lų vie­nam mo­ki­niui iš­lei­džia­mų iš­lai­dų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui vi­dur­kį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Vie­nin­te­lis pa­grįs­tas ar­gu­men­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je – mo­ki­nių skai­čius. Jei tė­vai ne­si­ren­ka vie­nos ar ki­tos mo­kyk­los, tai ji ir pri­va­lo bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ta. Ta­čiau už­pil­dy­tos mo­kyk­los, ku­rio­se ne­trūks­ta mo­ki­nių, tu­ri tei­sę gy­vuo­ti. Lan­kan­tis Is­lan­di­jo­je su Nord­plus Ju­nior pro­jek­to veik­lo­mis te­ko net­gi ma­ty­ti, kaip, trūks­tant pa­tal­pų, sa­vi­val­dy­bė pa­si­rū­pi­na mo­bi­liu pa­sta­tu ir ja­me vyks­ta pa­mo­kos pu­sei šim­to vai­kų. Toks mo­ko­ma­sis pa­sta­tas yra kil­no­ja­mas ir pa­sta­to­mas prie tų mo­kyk­lų, ku­rio­se trūks­ta vie­tų. Mo­ki­nių skai­čius mo­kyk­lo­se ne­ri­bo­ja­mas. Taip pat mo­kyk­lo­se nė­ra spor­to sa­lių, bet ša­lia jų vei­kia spor­to cen­trai, ku­riuo­se yra erd­vios spor­to sa­lės ir ba­sei­nai po at­vi­ru dan­gu­mi, kur mo­ki­niai spor­tuo­ja“, – da­li­ja­si įžval­go­mis Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė.

 „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la šiuo me­tu yra vie­na iš siū­lo­mų per­tvar­ky­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų, ta­čiau ak­ty­vi mo­kyk­los ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka su tuo. Mo­kyk­la iš­si­ski­ria mo­der­nia ug­dy­mo ap­lin­ka, ji tau­pi (vie­nin­te­lė mū­sų mies­te, įsi­ren­gu­si sau­lės elek­tri­nę ant pa­sta­to sto­go), ta­čiau rei­kė­tų at­nau­jin­ti įvaiz­džiui truk­dan­tį pa­sta­to fa­sa­dą ir nau­jai ap­tver­ti te­ri­to­ri­ją.

V.Vi­tuns­kai­tė pa­brė­žia: vis dėl­to šie dar­bai nė­ra pir­mos bū­ti­ny­bės rei­ka­las, nes vi­du­je įstai­ga su­tvar­ky­ta, šil­ta, jau­ki ir mo­der­ni, o tė­vai už jos iš­li­ki­mą „bal­suo­ja“ už­ra­šy­da­mi sa­vo at­ža­las į 1-ąją kla­sę prieš dve­jus me­tus.

No­rė­tų pa­vers­ti do­no­ru

Nė­ra to blo­ga, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra – įsi­bė­gė­jęs švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos trau­ki­nys pa­ska­ti­no mo­kyk­las gar­siau pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve. Ten­ka lan­ky­tis ne vie­no­je švie­ti­mo įstai­go­je, dau­ge­lis at­vi­rau­ja nuo­sek­liai dir­ban­čios, su­kan­čios gal­vą, kaip tap­ti pa­trauk­lio­mis, bet gar­sin­tis – sa­ko, ne­re­tai tie­siog „ne­pri­ei­na ran­kos“.

Ki­ta ver­tus, ben­druo­me­nės vis drą­siau gi­na sa­vo tei­ses, gi­li­na­si į įsta­ty­mus. Su švie­ti­mo val­di­nin­kais vie­šai dis­ku­tuo­ja, ar­gu­men­tus dės­to ir mo­ki­niai. Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai prieš šven­tes ra­šė laiš­kus ne Ka­lė­dų Se­ne­liui, bet me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui.

„Sa­ka­lė­lis“ įsi­kū­ręs Vidz­gi­ry­je, 1975 me­tais sta­ty­ta­me pa­sta­te, ku­ria­me iš pra­džių gy­va­vo dar­že­lis, vė­liau bu­vo per­kel­tos ir pra­di­nės kla­sės, nes trū­ko vie­tos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, o 2003-iai­siais dar­že­lio vai­kai bu­vo iš­kel­ti ir li­ko tik pra­di­nė mo­kyk­la.

Da­bar, kaip liau­dies iš­min­tis sa­ko, – trūkt už va­džių ir vėl iš pra­džių. Siū­lo­ma „Sa­ka­lė­lį“ re­or­ga­ni­zuo­ti, kol kas pa­lie­kant ta­me pa­čia­me pa­sta­te, bet kei­čiant sta­tu­są į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos sky­rių. O po ke­le­rių me­tų – per­kel­ti mo­ki­nius ir fi­ziš­kai į apy­tuš­tę Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją.

Ki­taip ta­riant, pa­vers­ti do­no­ru, o li­ku­sį tuš­čią, bet pui­kiai pri­tai­ky­tą pra­di­nu­kų reik­mėms, pa­sta­tą – pri­va­ti­zuo­ti.

„Sa­ka­lė­lio“ ūki­nės iš­lai­dos – ma­žiau­sios Aly­tu­je

Su švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­ma­ny­mais ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­kan­ti „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nė siū­lo pa­si­gi­lin­ti į sta­tis­ti­ką.

Pa­si­ro­do, „Sa­ka­lė­lis“ yra pa­ti tau­piau­sia, tai yra ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui (va­di­na­mo­sioms „ūki­nėms reik­mėms“) su­nau­do­jan­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­ga. Šis skai­čius – be­ne per­pus ma­žes­nis už Lie­tu­vos mo­kyk­lų vie­nam mo­ki­niui iš­lei­džia­mų iš­lai­dų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui vi­dur­kį.

Mo­kyk­la yra 100 proc. už­pil­dy­ta, jo­je mo­ko­si 272 mo­ki­niai, ku­rių vie­nam ten­ka 6 kv. m plo­to. Nors „Sa­ka­lė­lis“ įsi­kū­ręs dar­že­liui pro­jek­tuo­ta­me pa­sta­te, įstai­ga sėk­min­gai per­pla­na­vo erd­ves: iš­grio­vus vi­di­nes per­tva­ras, įreng­tos erd­vios 90 kv. m plo­to kla­sės, kiek­vie­no­je jų yra rū­bi­nė ir sa­ni­ta­ri­nis maz­gas.

„Sa­ka­lė­lio“ tau­pu­mo pa­slap­tis – sau­lės elek­tri­nė ant įstai­gos sto­go. Ši įstai­ga yra pir­mo­ji Lie­tu­vo­je pra­di­nė mo­kyk­la, įgy­ven­di­nu­si to­kį su­ma­ny­mą.

„Pra­dė­ju­si va­do­vau­ti mo­kyk­lai la­bai no­rė­jau, kad ji ei­tų ne tik eko­lo­gi­jos ir gam­tos tau­so­ji­mo lin­kme, bet ir re­a­liai tau­py­tų biu­dže­to lė­šas, ta­čiau po­li­ti­kus įti­kin­ti ne­bu­vo leng­va“, – pri­si­me­na di­rek­to­rė V.Vi­tuns­kai­tė.

Šiuo me­tu per­tvar­kos kon­teks­te sau­lės elek­tri­nė „sto­guo­ja“ pra­di­nę mo­kyk­lą iki 2022 me­tų, gal­būt dėl to ir pa­teik­tas siū­ly­mas dar dve­jus me­tus pa­lik­ti „Sa­ka­lė­lį“ veik­ti to­se pa­čio­se pa­tal­po­se.

Kiek­vie­no­je kla­sė­je – in­te­rak­ty­vi len­ta

V.Vi­tuns­kai­tė sa­ko, kad pra­di­nė mo­kyk­la sten­gė­si at­nau­jin­ti vi­sas pa­tal­pas. Ga­li­my­be mo­kė­ti ma­žiau už elek­trą džiau­gia­si įmo­nė, ga­mi­nan­ti pra­di­nu­kams val­gy­ti, juo­lab kad at­nau­jin­ta ir vir­tu­vės įran­ga. Trūks­ta tik kon­vek­ci­nės kros­ne­lės, o štai 45 me­tų (!) kep­tu­vę pa­vy­ko nu­pirk­ti vos vie­no ta­ry­bos na­rio bal­so per­sva­ra.

Vi­so­se „Sa­ka­lė­lio“ kla­sė­se įreng­tos in­te­rak­ty­vios len­tos, spe­cia­li­zuo­tas mu­zi­kos ka­bi­ne­tas – su nau­ju elek­tri­niu pia­ni­nu. Mu­zi­kos mo­ky­to­ja Re­da Vo­kie­tai­tie­nė pa­ste­bi, kad vai­kai mėgs­ta mu­zi­kuo­ti ir au­ten­tiš­kais liau­dies in­stru­men­tais, pa­vyz­džiui, įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų kan­klė­mis.

Be­je, ar ži­no­te, kad Dzū­ki­jai šis in­stru­men­tas ne­bū­din­gas? Vai­kai ži­no, nes „Sa­ka­lė­lis“ gar­sė­ja et­no­kul­tū­ri­niu ug­dy­mu. Se­nie­ji liau­diš­ki ra­kan­dai jo in­ter­je­re de­ra su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­na­ši der­mė tai­ko­ma ir ug­dy­mo pro­ce­se.

Įreng­ta at­ski­ra kla­sė an­glų kal­bos pa­mo­koms, ke­ra­mi­kos stu­di­ja su de­gi­mo kros­ni­mi, ku­ria nau­do­ja­si ir įstai­gos kai­my­nai, juo­lab elek­tra pi­ges­nė.

Di­de­lė­se (pa­tal­pos pras­me) kla­sė­se at­si­ran­da ga­li­my­bė įreng­ti edu­ka­ci­nes erd­ves, kiek­vie­na kla­sė tu­ri sa­vo vei­dą. Vyks­ta ro­bo­ti­kos ir pro­gra­ma­vi­mo už­si­ė­mi­mai, ku­riuos ve­da mo­ky­to­ja As­ta Les­vin­čiū­nai­tė, in­te­rak­ty­vių pa­mo­kų kū­ri­mo am­ba­sa­do­rė Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne.

Įreng­ta la­bo­ra­to­ri­ja gam­tos reiš­ki­nių ste­bė­ji­mui, nes „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nu­kai da­ly­vau­ja švie­ti­mo pro­gra­mo­je NA­SA Glo­bal, o jų mo­ky­to­ja Li­ja­na Gu­dai­tie­nė šie­met ap­do­va­no­ta už nuo­pel­nus švie­ti­mui Aly­taus mies­to „Me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se 2020“.

„Ne tas fo­nas“ ir ko­ri­do­rių plo­tis

„Esa­me po­li­tiš­kai ap­leis­ti, jau­čia­me spau­di­mą ir įtam­pą. Ne­ski­ria­ma lė­šų tvo­rai ir mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui, nors tu­ri­me pa­ren­gę mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tą ir ga­lė­tu­me įsi­reng­ti re­ku­pe­ra­ci­nę sis­te­mą, tuo­met su­ma­žin­tu­me iš­lai­das už šil­tą van­de­nį ir šil­dy­mą.

„Ne tas fo­nas“, – at­sa­ky­ta, pa­tei­kus pra­šy­mą skir­ti lė­šų mo­kyk­los ap­lin­kai. Vi­sa­da yra ką to­bu­lin­ti, bet džiau­gia­mės tuo, ką su­kū­rė­me ir ką tu­ri­me, te­gul tik lei­džia dirb­ti“, – sa­ko V.Vi­tuns­kai­tė.

Kas at­si­tik­tų, jei „Sa­ka­lė­lis“ tap­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi?

„Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­los ben­druo­me­nę iš es­mės ste­bi­na siū­ly­mas dis­kri­mi­nuo­ti bū­tent „Sa­ka­lė­lio“ vai­kus, iš­ke­liant juos į pra­stes­nes są­ly­gas Vid­gzi­rio pro­gim­na­zi­jo­je: „Kaip mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ed­var­das Biels­kis sa­kė su­si­ti­ki­me su švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­re Jo­lan­ta Ur­ba­no­vič, nė vie­na­me tei­sės ak­te nė­ra pa­ra­šy­ta, ko­kie tu­ri bū­ti įstai­gos ko­ri­do­riai, nes juo­se ne­vyks­ta ug­dy­mo pro­ce­sas. Da­bar sa­ko, kad Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je ko­ri­do­riai per pla­tūs, o „Sa­ka­lė­ly­je“ – per siau­ri. Kai no­ri muš­ti, laz­dą vi­sa­da ra­si, bet šiuo at­ve­ju įsta­ty­mais laz­da „ne­pa­tvir­tin­ta“.

Ben­druo­me­nės ne­įti­ki­na ir ar­gu­men­tas dėl spor­to sa­lės, ku­rios „Sa­ka­lė­ly­je“ nė­ra – bent jau spe­cia­li­zuo­tos. Ta­čiau yra pa­pras­ta sa­lė, ku­rio­je ne tik šo­kių ir fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kos vyks­ta, bet ir nuo­mo­to­jų ne­trūks­ta.

Sa­lę pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je nuo­mo­ja­si ka­ra­tė klu­bas, jo­gos stu­di­ja, vyks­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro bei fut­bo­lo tre­ni­ruo­čių už­si­ė­mi­mai. Su­au­gu­siems tin­ka, vai­kams – ne?

Be­je, „Sa­ka­lė­lio“ ko­man­da kas­met ski­na lau­rus mies­to kvad­ra­to, „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ var­žy­bo­se. 4 mė­ne­sius per me­tus 2–4 kla­sių mo­ki­niai spor­tuo­ja ba­sei­ne. Be to, per­kė­lus „Sa­ka­lė­lio“ mo­ki­nius į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, ne­bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos vi­siems pra­di­nu­kams spor­tuo­ti spor­to sa­lė­je.

Įstai­ga ga­li pa­si­gir­ti iš­skir­ti­nai di­de­le te­ri­to­ri­ja (apie 1,5 ha), jo­je yra įreng­tos 4 lau­ko kla­sės (2 mo­bi­lios), sce­na, fut­bo­lo ir lais­va­lai­kio aikš­te­lės, edu­ka­ci­nės ap­lin­kos mo­ki­nių ty­ri­mi­nei veik­lai.

2018 me­tais mo­kyk­la bu­vo iš­rink­ta kaip vie­na iš tri­jų, gra­žiau­siai edu­ka­ci­nes ap­lin­kas tvar­kan­čių švie­ti­mo įstai­gų mies­te. Mo­ki­niai gry­na­me ore daug lai­ko pra­lei­džia vi­sais me­tų lai­kais, to­dėl ap­tver­ta, sau­gi te­ri­to­ri­ja jai – di­de­lis pri­va­lu­mas.

 „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­los ben­druo­me­nė ne­links­mai pa­juo­kau­ja: bent jau pre­ky­bos cen­tro šio­je te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­ti tik­rai ne­pa­vyks, nes tie­siog pri­trūks pu­sės hek­ta­ro iki nu­sta­ty­to bū­ti­no plo­to.

Lauko klasės įrengtos su tėvų parama, jie dalyvavo talkose, tiekė medieną, įrengė sceną, vienas tėtis suvirino futbolo vartus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai