Pu­nios ši­lo vir­smas gam­ti­niu re­zer­va­tu su­stab­dy­tas: ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­si­vy­lę, ben­druo­me­nės in­te­re­sai pa­ten­kin­ti (204)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotrauka
Da­bar 2 tūkst. 770 hek­ta­rų plo­tą už­iman­tis, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­tis Pu­nios ši­las tu­ri du sau­go­mos te­ri­to­ri­jos sta­tu­sus: 457 hek­ta­rų dy­džio gam­ti­nis re­zer­va­tas, už­iman­tis šeš­ta­da­lį vi­sos te­ri­to­ri­jos, li­ku­si da­lis – bo­ta­ni­nis-zo­o­lo­gi­nis draus­ti­nis. Re­na­to Ja­kai­čio nuotr.
Šį ant­ra­die­nį Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė su­stab­džiu­si Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros ren­gi­mą, pa­gal ku­rią di­džio­ji da­lis Pu­nios ši­lo tu­rė­jo tap­ti gam­ti­niu re­zer­va­tu. Taip įvyk­dy­tas ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos lie­pos vi­du­ry­je pa­si­ra­šy­tas pa­ve­di­mas. Šios te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ra jau bu­vo bai­gia­ma reng­ti, vy­ko pas­ku­ti­niai vie­ši­ni­mo dar­bai, su­de­ri­nus su ati­tin­ka­mo­mis vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bū­tų pra­si­dė­jęs gam­ti­nio re­zer­va­to stei­gi­mas. Su­stab­džius šį pro­ce­są ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ap­gai­les­tau­ja, kad at­ei­ties kar­toms ne­bus iš­sau­go­ta ver­tin­giau­sia ir di­džiau­sia Lie­tu­vo­je sen­gi­rė, iki šių die­nų iš­lai­kiu­si pir­mykš­čių di­džių­jų ša­lies gi­rių bruo­žų. O vie­tos ben­druo­me­nės at­sto­vai to­kią ži­nią pri­ima kaip po­zi­ty­vią.

Bai­mi­no­si, kad bus ap­ri­bo­tas lan­ky­ma­sis

Be­veik prieš dve­jus me­tus Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba pa­ren­gė įsa­ky­mą dėl Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­re­ga­vi­mo, ku­ria nu­ma­to­ma di­dži­ą­ją Pu­nios ši­lo da­lį, iš­ski­riant lais­vai lan­ko­mą rek­re­a­ci­nę te­ri­to­ri­ją, pa­vers­ti gam­ti­niu re­zer­va­tu.

Da­bar 2 tūkst. 770 hek­ta­rų plo­tą už­iman­tis, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­tis Pu­nios ši­las tu­ri du sau­go­mos te­ri­to­ri­jos sta­tu­sus: 457 hek­ta­rų dy­džio gam­ti­nis re­zer­va­tas, už­iman­tis šeš­ta­da­lį vi­sos te­ri­to­ri­jos, li­ku­si da­lis – bo­ta­ni­nis-zo­o­lo­gi­nis draus­ti­nis.

Jį, kaip ūki­nį vie­ne­tą, val­do vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Prie­nų re­gio­ni­nis pa­da­li­nys, čia vei­kia Pu­nios gi­ri­nin­ki­ja. Sau­go­mos te­ri­to­ri­jos būk­lės prie­žiū­rą bei ti­ria­mą­ją veik­lą or­ga­ni­zuo­ja Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, ku­rios būs­ti­nė yra Birš­to­ne. Pu­nios ši­las yra ver­tin­giau­sia su­dė­ti­nė šio re­gio­ni­nio par­ko da­lis.

Apie ren­gia­mą ši­lo per­tvar­ką su­ži­no­ję prie jo esan­čių tri­jų kai­mų ben­druo­me­nės ir pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos drau­gi­jos „Mū­sų Dzū­ki­ja“ at­sto­vai krei­pė­si į Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ją, Aly­taus ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką pra­šy­da­mi su­reng­ti su­si­ti­ki­mą su per­tvar­kos ini­cia­to­riais.

Toks su­si­ti­ki­mas vy­ko pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je. Jo me­tu gy­ven­to­jai iš­sa­kė bai­mes dėl ap­ri­bo­to lan­ky­mo­si Pu­nios ši­le, – gir­di, ne­bus ga­li­ma nei ka­da pa­no­rė­jus pa­gry­bau­ti ar pa­uo­gau­ti, juk re­zer­va­te tai drau­džia­ma.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos at­sto­vai pa­reiš­kė, kad Pu­nios ši­lo nau­ją pla­na­vi­mą or­ga­ni­zuo­ja ši tar­ny­ba, o ini­cia­to­rė – Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Bu­vo įvar­dy­ta, kad toks pla­na­vi­mas pra­si­dė­jo po Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vų vi­zi­to ši­le, sie­kiant iš­sau­go­ti jau nie­kur Lie­tu­vo­je ne­ap­tin­ka­mą uni­ka­lų sen­gi­rės kraš­to­vaiz­dį ir ja­me esan­čias gam­tos ver­ty­bes.

Tam esan­ti ir ki­ta prie­žas­tis – dėl di­de­lių bu­vei­nių re­tų ir sau­go­mų fau­nos bei flo­ros rū­šių įvai­ro­vės Pu­nios ši­las yra vie­nas ver­tin­giau­sių miš­kų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je.

Šias prie­žas­tis su­si­ti­ki­me su Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jais įvar­di­jo Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos at­sto­vai. Ta­čiau gy­ven­to­jų to­kie ar­gu­men­tai ne­įti­ki­no, – ne­iš­sklai­dė jų bai­mių dėl at­si­ra­sian­čio gam­ti­nio re­zer­va­to.

„Be­veik dve­jus me­tus vy­ko dis­ku­si­jos, pa­ga­liau įsi­klau­sy­ta“

Lie­pos vi­du­ry­je ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka pa­ra­šė pa­ve­di­mą Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai stab­dy­ti Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros ren­gi­mą. Taip stab­do­mas Pu­nios ši­lo vir­smas gam­ti­niu re­zer­va­tu.

Šį ant­ra­die­nį mi­nė­ta tar­ny­ba pa­skel­bė su­stab­džiu­si par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ren­gi­mą, ku­ri jau bu­vo bai­gia­ma reng­ti. Bir­že­lio mė­ne­sį pra­si­dė­jo pa­kar­to­ti­nis bai­gia­mo­jo eta­po vie­ši­ni­mas, po ku­rio bū­tų vy­kęs pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros de­ri­ni­mas su ati­tin­ka­mo­mis vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

K.Ma­žei­ka pa­ve­di­me tar­ny­bai nu­ro­dė, kad pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros ren­gi­mas stab­do­mas įver­ti­nus Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, vie­tos gy­ven­to­jų ar­gu­men­tus.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ko­men­tuo­da­mas nu­ma­to­mą steig­ti Pu­nios ši­lo gam­ti­nį re­zer­va­tą, taip pat sto­jo gy­ven­to­jų pu­sėn: „Aš ma­tau ben­druo­me­nės nuo­gąs­ta­vi­mą ir no­rą pa­da­ry­ti re­zer­va­tą, ku­ris ne­tar­naus žmo­nėms – ne­ga­li­ma įei­ti, uo­gau­ti, gry­bau­ti, nau­do­tis su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis, ku­rios ne­ken­kia gam­tai, o kaip tik lei­džia žmo­nėms jo­mis pa­si­nau­do­ti. Tai ko mes no­ri­me? Ten tik­rai pa­da­ry­tu­me re­zer­va­tą, ku­ria­me nie­ko ab­so­liu­čiai ne­ga­lė­tu­me da­ry­ti. Ma­nau, kad ten gy­ve­nan­čios ben­druo­me­nės žo­dis yra svar­biau­sias.“

„Be­veik dve­jus me­tus vy­ko dis­ku­si­jos, pa­ga­liau įsi­klau­sy­ta į pa­sta­bas“, – tvir­ti­no pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos drau­gi­jos „Mū­sų Dzū­ki­ja“ pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas.

Po­zi­ty­viai ži­nią apie su­stab­dy­tą Pu­nios ši­lo pa­ver­ti­mą gam­ti­niu re­zer­va­tu ver­ti­no ir Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas: „Ben­druo­me­nė jo ne­no­rė­jo dėl įvai­rių ap­ri­bo­ji­mų, trū­ko pa­si­ti­kė­ji­mo, kad jų ne­bus.“

No­ras iš­sau­go­ti ir įžvel­gia­mi in­te­re­sai

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos Kraš­to­vaiz­džio ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ag­nė Ja­si­na­vi­čiū­tė, po mi­nist­ro pa­si­ra­šy­to pa­ve­di­mo tar­ny­ba ne­tu­rė­jo ki­to ke­lio, kaip su­stab­dy­ti Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros ren­gi­mą: „Da­bar pla­na­vi­mo pro­ce­sas stab­do­mas. La­bai ti­ki­mės, kad dar pa­vyks jį at­nau­jin­ti ir su­teik­ti pa­kan­ka­mą ap­sau­gą Pu­nios ši­lui, vie­nin­te­lei sen­gi­rei Lie­tu­vo­je, ku­ri dar yra iš­sau­go­ju­si pir­mykš­čių Lie­tu­vos gi­rių bruo­žų su gam­ti­niu po­žiū­riu ne­įkai­no­ja­mais šim­ta­me­čiais me­džiais mil­ži­nais.“

Sky­riaus ve­dė­ja mi­nė­jo, kad dėl gam­ti­nio re­zer­va­to stei­gi­mo Pu­nios ši­le bu­vo ap­si­spręs­ta pa­ste­bė­jus nuo­lat in­ten­sy­vė­jan­čius miš­ko kir­ti­mus vi­so­je bo­ta­ni­nio-zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio te­ri­to­ri­jo­je. O dėl vie­ti­nės ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mo gam­ti­nio re­zer­va­to stei­gi­mui A.Ja­si­na­vi­čiū­tė pa­reiš­kė, kad tam prieš­ta­rau­jan­čių gy­ven­to­jų nė­ra daug, tik ke­lios gru­pės, tik­riau­siai su­in­te­re­suo­tos me­džiok­le ši­le, nes re­zer­va­te ne­bū­tų ga­li­ma to da­ry­ti: „Vi­suo­me­nė bu­vo ne­tei­sin­gai in­for­muo­ta dėl lan­ky­mo už­drau­di­mo. Pu­nios ši­lo lan­ky­mas, pa­di­di­nus jo gam­ti­nio re­zer­va­to plo­tą, bū­tų ga­li­mas rek­re­a­ci­nio ir eko­lo­gi­nės ap­sau­gos funk­ci­nio pri­ori­te­to zo­no­se, o ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai tu­rė­tų tei­sę uo­gau­ti ir gry­bau­ti gam­ti­nio re­zer­va­to re­gu­liuo­ja­mos ap­sau­gos zo­no­je.“

Dėl su­in­te­re­suo­tu­mo me­džiok­le pa­na­šiai kal­bė­jo ir Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Re­na­tas Ja­kai­tis: „Šiuo me­tu la­bai jau­čia­mi do­mi­nuo­jan­tys me­džiok­lės in­te­re­sai, tik pri­si­den­giant vi­suo­me­ne. Tam tiks­lui pa­si­rink­ti ke­li ak­ty­vūs ly­de­riai, ku­rie net neat­si­klau­sę di­džio­sios vi­suo­me­nės da­lies, ta­ria­mai kal­ba vi­sų var­du. Pu­nios ši­las yra vals­ty­bi­nis miš­kas, ku­ria­me tu­ri bū­ti svar­bus ne tik gru­pe­lės vie­ti­nių gy­ven­to­jų, bet ir vi­sos Lie­tu­vos vi­suo­me­nės in­te­re­sas iš­sau­go­ti šią uni­ka­lią ša­lies sen­gi­rę. La­bai skau­du bei sun­kiai su­vo­kia­ma, kad dėl trum­pa­lai­kių ir ne pir­mos bū­ti­ny­bės at­rak­ci­jų, to­kių kaip me­džiok­lė, gry­ba­vi­mo da­li­nio ap­ri­bo­ji­mo, ši iš­skir­ti­nės ver­tės, Lie­tu­vo­je ana­lo­gų ne­tu­rin­ti sen­gi­rė pa­smer­kia­ma su­nai­ki­ni­mui.“

R.Ja­kai­tis tei­gė, kad Pu­nios ši­le, į re­zer­va­ti­nę zo­ną ne­įtrau­kia­mo­je rek­re­a­ci­nė­je da­ly­je, nu­ma­ty­ti pa­žin­ti­niai ta­kai, po­il­sio zo­nos, o re­gu­liuo­ja­mos ap­sau­gos re­zer­va­ti­nė­je zo­no­je gry­bau­ti ir uo­gau­ti vie­ti­niams gy­ven­to­jams bū­tų lei­džia­ma pa­gal Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko nu­ma­ty­tą tvar­ką. Bū­tent tai ir gąs­di­na vie­ti­nius gy­ven­to­jus.

Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­tei­kė sa­vo, kaip pats sa­kė, as­me­ni­nę nuo­mo­nę: „Ar tik­rai dėl to tu­ri nu­ken­tė­ti sen­gi­rė be ga­li­my­bės iš­sau­go­ti bent vie­ną vien­ti­są miš­ko ma­sy­vą su na­tū­ra­liai su­si­for­ma­vu­sia miš­ko eko­sis­te­ma?“

Šiuo me­tu Pu­nios ši­las gam­ti­niu re­zer­va­tu ne­tam­pa, – ben­druo­me­nės in­te­re­sai nu­ga­lė­jo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų su­ma­ny­mus. Ar pas­ta­rie­ji bus re­a­li­zuo­ti at­ei­ty­je, dar ne­aiš­ku. To­kio re­zer­va­to kū­ri­mo sche­ma per Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo ko­rek­tū­rą jau be­veik pa­reng­ta, tai iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos kai­na­vo be­veik 5 tūkst. eu­rų. Šio re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­rą ren­gė vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai