Nr. 85 (13315)

2019-08-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 85 (13315) skaitykite:

 • Pa­skir­tas Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas
 • Au­to­bu­sas – Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jai, sa­vi­val­dy­bės lė­šos – ma­žoms kla­sėms
 • Ven­ciū­nuo­se įreng­tas LED ap­švie­ti­mas
 • Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­la tu­ri nau­ją va­do­vę
 • Aly­taus ko­le­gi­jo­je šie­met vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­den­tų su­ma­žė­jo per­pus
 • Ne­si­ner­vink, jei kas nors va­žiuo­ja prie­ky­je ta­vęs, – pa­sau­lis ap­va­lus, gal­vok, kad va­žiuo­ji pir­mas
 • „...čia žie­ma, čia va­sa­ra...“
 • Oni­nių šven­tė Pu­nio­je: pa­gar­ba duo­nai ir svei­ki­ni­mai Onoms
 • Sie­kia­ma įam­žin­ti po­etės Onės Ba­liu­ko­nės at­mi­ni­mą
 • 2020-ųjų Lie­tu­vos ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė Sim­nas mi­nės baž­ny­čios 500 me­tų ju­bi­lie­jų
 • Aly­tų pa­puoš do­va­no­tos bal­tos ro­žės
 • Miš­kų gais­rai pa­ste­bi­mai vei­kia kli­ma­tą
 • Etio­pi­jo­je – re­kor­das: per die­ną pa­so­din­ta 200 mln. me­džių
Prieš iš­drįs­da­mi įženg­ti į Pal. kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­są (pa­lia­ty­vio­sios slau­gos li­go­ni­nę), apei­na­me šios įstai­gos pa­sta­tą tris kar­tus ir dar 10 mi­nu­čių sto­vi­me lau­ke....
Šį ant­ra­die­nį Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė su­stab­džiu­si Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros...
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ne­šė, kad su­lai­ky­tas 25-erių aly­tiš­kis, įta­ria­mas lie­pos 18-ąją apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių Dzū­ki­jos...
Šie­me­tės lie­pos 15 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­kar­to­ti­nai pa­tei­kė­me dar 2019 me­tų ko­vo mė­ne­sį pa­reng­tas vie­tos ben­druo­me­nių...
Vos prieš ke­lias die­nas su Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­ja at­si­svei­ki­nu­si abi­tu­rien­tė Si­mo­na Šiu­šy­tė už­si­bū­ti gim­ti­nė­je ne­pla­nuo­ja – jos lau­kia ki­tos Eu­ro­pos ša­lys....
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.