Nr. 85 (13315)

2019-08-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 85 (13315) skaitykite:

 • Pa­skir­tas Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas
 • Au­to­bu­sas – Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jai, sa­vi­val­dy­bės lė­šos – ma­žoms kla­sėms
 • Ven­ciū­nuo­se įreng­tas LED ap­švie­ti­mas
 • Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­la tu­ri nau­ją va­do­vę
 • Aly­taus ko­le­gi­jo­je šie­met vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų stu­den­tų su­ma­žė­jo per­pus
 • Ne­si­ner­vink, jei kas nors va­žiuo­ja prie­ky­je ta­vęs, – pa­sau­lis ap­va­lus, gal­vok, kad va­žiuo­ji pir­mas
 • „...čia žie­ma, čia va­sa­ra...“
 • Oni­nių šven­tė Pu­nio­je: pa­gar­ba duo­nai ir svei­ki­ni­mai Onoms
 • Sie­kia­ma įam­žin­ti po­etės Onės Ba­liu­ko­nės at­mi­ni­mą
 • 2020-ųjų Lie­tu­vos ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė Sim­nas mi­nės baž­ny­čios 500 me­tų ju­bi­lie­jų
 • Aly­tų pa­puoš do­va­no­tos bal­tos ro­žės
 • Miš­kų gais­rai pa­ste­bi­mai vei­kia kli­ma­tą
 • Etio­pi­jo­je – re­kor­das: per die­ną pa­so­din­ta 200 mln. me­džių
Prieš iš­drįs­da­mi įženg­ti į Pal. kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­są (pa­lia­ty­vio­sios slau­gos li­go­ni­nę), apei­na­me šios įstai­gos pa­sta­tą tris kar­tus ir dar 10 mi­nu­čių sto­vi­me lau­ke....
Šį ant­ra­die­nį Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė su­stab­džiu­si Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­rek­tū­ros...
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ne­šė, kad su­lai­ky­tas 25-erių aly­tiš­kis, įta­ria­mas lie­pos 18-ąją apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių Dzū­ki­jos...
Šie­me­tės lie­pos 15 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­kar­to­ti­nai pa­tei­kė­me dar 2019 me­tų ko­vo mė­ne­sį pa­reng­tas vie­tos ben­druo­me­nių...
Vos prieš ke­lias die­nas su Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­ja at­si­svei­ki­nu­si abi­tu­rien­tė Si­mo­na Šiu­šy­tė už­si­bū­ti gim­ti­nė­je ne­pla­nuo­ja – jos lau­kia ki­tos Eu­ro­pos ša­lys....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.