Pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma” ieš­ko se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je

Maxima
Prekybos tinklas „Maxima“ ieško norinčiųjų dirbti.
Šil­ta­sis me­tų lai­kas ga­li bū­ti ne tik pui­kus me­tas atos­to­gau­ti, bet ir įgy­ti nau­jų įgū­džių, pa­tir­ties ar net at­ras­ti pa­tin­kan­tį nuo­la­ti­nį dar­bą. To­kią ga­li­my­bę lie­tu­viš­kas pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma“ šią va­sa­rą su­tei­kia dau­giau nei 800 nau­jų se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je. Pre­ky­bos tin­klas ieš­ko įvai­raus am­žiaus žmo­nių, tu­rin­čių mo­ty­va­ci­jos dirb­ti, įgy­ti nau­jos pa­tir­ties ir esant no­rui tęs­ti kar­je­rą įmo­nė­je ir va­sa­rai pa­si­bai­gus.

„Prie ko­man­dos kvie­čia­me pri­si­jung­ti ir jau­ni­mą, ir įvai­rių ki­tų am­žiaus gru­pių žmo­nes. Taip pat tuos, ku­rie dėl tam tik­rų prie­žas­čių ga­li dirb­ti tik lanks­čiu gra­fi­ku, ieš­ko pa­pil­do­mo dar­bo. Jau­ni­mui tai pui­ki pro­ga įgy­ti dar­bo pa­tir­ties, de­rin­ti dar­bą ir lais­va­lai­kį pa­jū­ry­je ar pa­si­ma­tuo­ti did­mies­tį prieš pra­de­dant stu­di­jas. Be to, se­zo­ni­nis dar­bas ga­li tap­ti ir nuo­la­ti­niu. Svar­biau­sia, kad dar­buo­to­jas bū­tų mo­ty­vuo­tas dirb­ti ir įgy­ti nau­jų įgū­džių. Dar­bo pa­tir­tis nė­ra tiek svar­bi, nes mes su­tei­kia­me vi­sus rei­kia­mus ap­mo­ky­mus“, – sa­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Mar­ga­ri­ta Ple­ša­kie­nė.

At­ši­lus orams ir di­dė­jant klien­tų srau­tams par­duo­tu­vė­se, pa­stip­ri­ni­mo pre­ky­bos tin­klas ieš­ko vi­so­je Lie­tu­vo­je, bet ypač Vil­niu­je ir Kau­ne, kur pla­nuo­ja įdar­bin­ti apie 400 nau­jų dar­buo­to­jų.

Ta­čiau, anot M.Ple­ša­kie­nės, dar­buo­to­jų ieš­ko­ma ne tik šiuo­se mies­tuo­se. Esant po­rei­kiui, į ki­tus mies­tus dar­buo­to­jai ga­lė­tų bū­tų ve­ža­mi iš Va­rė­nos, Ša­kių, Kaz­lų Rū­dos, Prie­nų, Birš­to­no, Elek­trė­nų, Vie­vio, Se­re­džiaus, Vil­ki­jos, Rau­dond­va­rio, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų, Gargž­dų, Lent­va­rio, Vo­kės, Gri­giš­kių, Kai­šia­do­rių, Žiež­ma­rių, Pa­lan­gos, Šven­to­sios ir Ne­rin­gos. Da­liai dar­buo­to­jų Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­lan­go­je ir Ni­do­je ga­li bū­ti su­tei­kia­ma ir gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

„Sie­kia­me sa­vo dar­buo­to­jams su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes są­ly­gas, ku­rios leis­tų pa­to­giai de­rin­ti dar­bą ir lais­va­lai­kį, to­dėl se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams su­tei­kia­mos ga­li­my­bės dirb­ti lanks­čiu dar­bo gra­fi­ku – ke­tu­rias dar­bo die­nas, po ku­rių se­ka ke­tu­ri lais­va­die­niai“, – pa­sa­ko­ja M.Ple­ša­kie­nė.

Se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se su­tei­kia­mos to­kios pa­čios ga­ran­ti­jos ir pri­va­lu­mai kaip ir nuo­la­ti­niams pre­ky­bos tin­klo dar­buo­to­jams. Su vi­sais su­da­ro­mos ne­ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys, jiems su­tei­kia­mi to­kie pa­tys mo­ky­mai ir to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bės.

Dar­bo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos iš­mo­kos ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, li­gos, ar­ti­mų­jų mir­ties at­ve­jais, pa­ra­ma gi­mus vai­kui, pa­pil­do­mos mo­ka­mos atos­to­gos su­da­rius san­tuo­ką ir ki­tais at­ve­jais. Par­duo­tu­vių dar­buo­to­jams kas­dien pa­tie­kia­mi karš­ti pie­tūs.

Ypa­tin­gą dė­me­sį „Ma­xi­ma“ ski­ria dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems vai­kų: ge­riau­siai be­si­mo­kan­tiems vai­kams or­ga­ni­zuo­ja­mos va­sa­ros sto­vyk­los ir su­tei­kia­mos „Ma­xi­ma­lis­tų“ sti­pen­di­jos, di­džių­jų šven­čių ir Rug­sė­jo 1-osios pro­ga do­va­no­mis pra­džiu­gi­na­mos dau­gia­vai­kės šei­mos. Pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės iš­mo­kos taip pat tai­ko­mos ir dar­buo­to­jams, ku­rie au­gi­na ne­įga­lius vai­kus.

Dar­bui va­sa­rą „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se, mais­to ga­my­bos ce­chuo­se ir san­dė­liuo­se pre­ky­bos tin­klas ieš­ko ka­si­nin­kų-par­da­vė­jų, kon­sul­tan­tų, kon­sul­tan­tų-par­da­vė­jų, kro­vė­jų, par­da­vė­jų, sa­lės dar­buo­to­jų, ta­ro­ma­tų ope­ra­to­rių, va­ly­to­jų, vyr. ka­si­nin­kų, už­sa­ky­mų kom­plek­tuo­to­jų, san­dė­lio dar­buo­to­jų, vi­rė­jų, ke­pė­jų, kon­di­te­rių, ki­tų ce­cho dar­buo­to­jų. Dėl lais­vų po­zi­ci­jų no­rin­tys kvie­čia­mi tei­rau­tis vi­so­se „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vė­se. Taip pat in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti pre­ky­bos tin­klo in­ter­ne­to sve­tai­nės www.ma­xi­ma.lt rub­ri­ko­je „Kar­je­ra“ ar­ba pa­si­tei­rau­ti pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu +370 620 73 333 ar­ba +370 620 11 116.

67-uo­sius gy­va­vi­mo me­tus šį ru­de­nį su­tik­sian­ti hu­mo­ro gru­pė „Sprig­tas“ su­kvie­tė pa­čius ge­riau­sius drau­gus ir šį žan­rą my­lin­čius žiū­ro­vus. Bu­vo pri­si­min­ti ir karš­tais plo­ji­mais pa­gerb­ti į ana­pi­lį iš­ke­lia­vę šios gru­pės va­do­vai: Va­len­ti­nas Kir­lys ir Do­mas Dab­riš­ka bei il­ga­me­čiai „Sprig­to“ da­ly­viai a. a. Vy­tau­tas Pu­zas ir a. a. Ro­mu­al­das Mak­si­ma­vi­čius.

Da­bar­ti­nė „Sprig­to“ va­do­vė Ire­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad is­to­ri­niam ko­lek­ty­vui jie abu su vy­ru Juo­zu va­do­vau­ja jau 22 me­tus: „Nie­ka­da ne­ma­niau, kad tu­rė­si­me tiek pa­ra­ko jam va­do­vau­ti.“

Šven­ti­nes kal­bas da­ly­viams ir žiū­ro­vams sa­kė iš Drus­ki­nin­kų mies­to šven­tės at­sku­bė­jęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Ire­na pa­si­džiau­gė, kad prieš 22 me­tus ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko ini­cia­ty­va įsteig­ta, ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta Va­len­ti­no Kir­lio pre­mi­ja gy­vuo­ja iki šiol, ir pri­sta­tė gar­bin­gą ko­mi­si­ją: Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rę Eg­lę Se­rei­či­kie­nę, „Juo­kio“ sam­bū­rio di­rek­to­rių, sa­ty­ri­ką hu­mo­ris­tą Vac­lo­vą Vi­čių iš Vil­niaus, ra­jo­no gar­bės pi­lie­tę Ge­no­vai­tę Šva­bie­nę, Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kę Da­nu­tę Ba­čins­kie­nę, Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­ną, ar­tis­tų ar­tis­tą Vin­cu­lį – Kęs­tu­tį Tu­my­ną ir ko­mi­si­jos sek­re­to­rę vy­res­ni­ą­ją bib­lio­te­ki­nin­kę Ni­jo­lę Stak­vi­le­vi­čie­nę.

Or­ga­ni­za­to­rė I.Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­dė­ko­jo šven­tės rė­mė­jams, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, UAB „Dzū­ki­jos gra­ni­tas“, ver­sli­nin­kams Jo­nui Rut­kaus­kui ir Vir­man­tui Ja­ciuns­kui, UAB „AL­Trek­la­ma“, UAB „Sa­vas kal­nas“, UAB „Dzū­ki­jos bal­dų fab­ri­kas“, Aly­taus se­niū­ni­jos ben­druo­me­nėms: Luks­nė­nų „Spin­du­liui“ ir „Drū­tam dzū­kui“, Ge­nių ir Užu­ba­lių ben­druo­me­nėms, in­for­ma­ci­niams rė­mė­jams laik­raš­čiui „Aly­taus nau­jie­nos“, žur­na­lui „Šluo­ta“ ir fotografui Juo­zui Mu­zi­ke­vi­čiui.

Ge­ras tris va­lan­das ai­dė­jo žiū­ro­vų juo­kas ir plo­ji­mai, nie­kas ne­sku­bė­jo na­mo, vi­siems rū­pė­jo ko­mi­si­jos ver­dik­tas. Ra­jo­no me­rui A.Vrub­liaus­kui pa­vie­ši­nus ko­mi­si­jos spren­di­mą, žiū­ro­vai plo­ji­mais pri­ta­rė, kad pre­mi­ja iš­da­ly­ta ly­gio­mis da­li­mis vi­siems ko­lek­ty­vams. Hu­mo­ro gru­pių va­do­vai ap­do­va­no­ti kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės E.Se­rei­či­kie­nės pa­dė­kos raš­tais, rė­mė­jų do­va­nė­lė­mis ir gė­lė­mis, pa­dė­ko­ta ir da­ly­vių mai­ti­ni­mą ruo­šu­siems Ire­nai ir Al­bi­nui Ado­mai­čiams, Ge­na­di­jui Mi­ku­le­vi­čiui bei Ge­nu­tei ir Li­nui Nor­kū­nams.

Šven­tė bai­gė­si, žiū­ro­vai iš­si­skirs­tė, po ben­dros ko­lek­ty­vų nuo­trau­kos ir va­ka­rie­nės ar­tis­tai su­si­rin­ko rek­vi­zi­tą ir pa­trau­kė na­mo, pa­dė­ko­ję ir pa­sa­kę or­ga­ni­za­to­riams „Iki pa­si­ma­ty­mo“.

Or­ga­ni­za­to­rių inf.

 

Užs. Nr. 0174

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.