Nr. 74 (13304)

2019-07-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 74 (13304) skaitykite:

 • Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se – tei­si­nin­kas Ju­lius Ar­laus­kas
 • Tai­kant ska­ti­ni­mo prie­mo­nes nuo lie­pos 1 die­nos li­go­ni­nė­je dar­bą pra­dė­jo gy­dy­to­ja aku­še­rė gi­ne­ko­lo­gė
 • Šalia ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to iš­kils Lie­tu­vos vals­ty­bės ir is­to­ri­nė vė­lia­vos
 • Įžieb­tos elek­tro­ni­nės švies­len­tės sto­te­lė­se
 • Kad au­to­mo­bi­lio nu­oma ne­tap­tų skau­džiu iš­ban­dy­mu Jū­sų pi­ni­gi­nei
 • IKI skel­bia: at­ke­lia­vo „Auk­si­nės va­lan­dos“ – 10 pro­cen­tų nuo­lai­da su kor­te­le „IKI Pre­mi­ja Sen­jo­rams“ ga­lio­ja kiek­vie­ną die­ną
 • Do­ras gy­ve­ni­mas la­biau mo­ko ne­gu gud­rūs žo­džiai
 • Už braš­kę 140 Eur?, ar­ba Pra­šo­me ro­jaus kam­pe­lio
 • Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kams vėl iš­ban­dy­mas saus­ra
 • Dar­že­lių te­ri­to­ri­jos ir du spor­to aikš­ty­nai prie mo­kyk­lų bus at­ra­kin­ti iki 20 va­lan­dos, in­ven­to­rių ža­da­ma ap­draus­ti
 • Se­zo­ną or­kest­ras „Sva­jo­nė” už­bai­gė įteik­da­mas Aly­tui mu­zi­ki­nę do­va­ną – nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę
 • Val­do­vų rū­muo­se – Liub­li­no uni­ją at­spin­din­tys me­no kū­ri­niai
 • Nau­ja­sis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas – Jau­nius Ja­no­nis
Šil­ta­sis me­tų lai­kas ga­li bū­ti ne tik pui­kus me­tas atos­to­gau­ti, bet ir įgy­ti nau­jų įgū­džių, pa­tir­ties ar net at­ras­ti pa­tin­kan­tį nuo­la­ti­nį dar­bą. To­kią ga­li­my­bę...
Kiekvienas svajoja apie įspūdingai atrodančią kiemo aplinką, tačiau ne paslaptis, kad eksterjero atnaujinimui reikalingos ir ne tokios mažos investicijos. Visgi, jei pasitelksite kelias gudrybes,...
Kad aly­tiš­kių iš­rink­tie­ji į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą no­ri gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas, liu­di­ja šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­si­tvir­tin­tas...
Gegužės pabaigoje Alytaus miesto savivaldybės taryba, pasipiktinusi, kad jai savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Dzūkijos vandenys“ teikia tvirtinti didesnes, jau su Valstybine kainų ir energetikos...
Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos val­do­se jau ant­rus me­tus puo­se­lė­ja­ma na­tū­ra­li mau­ri­ta­niš­ka pie­va. Vie­ni džiū­gau­ja, kaip gra­žu, ki­ti ste­bi­si, pik­ti­na­si. Vie­ni šiuos gė­ly­nus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.