Nr. 74 (13304)

2019-07-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 74 (13304) skaitykite:

 • Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se – tei­si­nin­kas Ju­lius Ar­laus­kas
 • Tai­kant ska­ti­ni­mo prie­mo­nes nuo lie­pos 1 die­nos li­go­ni­nė­je dar­bą pra­dė­jo gy­dy­to­ja aku­še­rė gi­ne­ko­lo­gė
 • Šalia ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to iš­kils Lie­tu­vos vals­ty­bės ir is­to­ri­nė vė­lia­vos
 • Įžieb­tos elek­tro­ni­nės švies­len­tės sto­te­lė­se
 • Kad au­to­mo­bi­lio nu­oma ne­tap­tų skau­džiu iš­ban­dy­mu Jū­sų pi­ni­gi­nei
 • IKI skel­bia: at­ke­lia­vo „Auk­si­nės va­lan­dos“ – 10 pro­cen­tų nuo­lai­da su kor­te­le „IKI Pre­mi­ja Sen­jo­rams“ ga­lio­ja kiek­vie­ną die­ną
 • Do­ras gy­ve­ni­mas la­biau mo­ko ne­gu gud­rūs žo­džiai
 • Už braš­kę 140 Eur?, ar­ba Pra­šo­me ro­jaus kam­pe­lio
 • Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kams vėl iš­ban­dy­mas saus­ra
 • Dar­že­lių te­ri­to­ri­jos ir du spor­to aikš­ty­nai prie mo­kyk­lų bus at­ra­kin­ti iki 20 va­lan­dos, in­ven­to­rių ža­da­ma ap­draus­ti
 • Se­zo­ną or­kest­ras „Sva­jo­nė” už­bai­gė įteik­da­mas Aly­tui mu­zi­ki­nę do­va­ną – nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę
 • Val­do­vų rū­muo­se – Liub­li­no uni­ją at­spin­din­tys me­no kū­ri­niai
 • Nau­ja­sis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas – Jau­nius Ja­no­nis
Šil­ta­sis me­tų lai­kas ga­li bū­ti ne tik pui­kus me­tas atos­to­gau­ti, bet ir įgy­ti nau­jų įgū­džių, pa­tir­ties ar net at­ras­ti pa­tin­kan­tį nuo­la­ti­nį dar­bą. To­kią ga­li­my­bę...
Kiekvienas svajoja apie įspūdingai atrodančią kiemo aplinką, tačiau ne paslaptis, kad eksterjero atnaujinimui reikalingos ir ne tokios mažos investicijos. Visgi, jei pasitelksite kelias gudrybes,...
Kad aly­tiš­kių iš­rink­tie­ji į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą no­ri gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas, liu­di­ja šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­si­tvir­tin­tas...
Gegužės pabaigoje Alytaus miesto savivaldybės taryba, pasipiktinusi, kad jai savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Dzūkijos vandenys“ teikia tvirtinti didesnes, jau su Valstybine kainų ir energetikos...
Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos val­do­se jau ant­rus me­tus puo­se­lė­ja­ma na­tū­ra­li mau­ri­ta­niš­ka pie­va. Vie­ni džiū­gau­ja, kaip gra­žu, ki­ti ste­bi­si, pik­ti­na­si. Vie­ni šiuos gė­ly­nus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.