Pasipiktinę naujomis šar­vo­ji­mo sa­lėmis gyventojai ketina važiuoti net į Seimą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (13)
2019 Gegužė 16
šar­vo­ji­mo salė
Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją apie Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mą ir apie šar­vo­ji­mo sa­lių įren­gi­mą, krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pik­tin­da­mie­si to­kio ob­jek­to at­si­ra­di­mu po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais.                                                                                                             Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.   
Dau­giau kaip 80 Aly­taus mies­to Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no Mik­lu­sė­nų, Ūd­ri­jos ir Nau­jo­sios gat­vių gy­ven­to­jų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, kad ne­bū­tų kei­čia­ma pa­sta­to Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­skir­tis ir kad prie jų gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­at­si­ras­tų šar­vo­ji­mo sa­lės. Žmo­nės ne­no­ri pa­tir­ti ne­igia­mų emo­ci­jų, bai­mi­na­si kri­sian­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės dėl ša­lia at­si­ra­sian­čių šar­vo­ji­mo sa­lių, taip pat juos gąs­di­na pa­di­dė­sian­ti ap­lin­kos tar­ša dėl au­to­mo­bi­lių srau­to pa­gau­sė­ji­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Už­va­kar da­ly­vau­jant ke­lioms de­šim­tims Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų vy­ko vie­šas mi­nė­to Mik­lu­sė­nų gat­vės pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mo svars­ty­mas. Kaip pa­ste­bė­jo šio pro­jek­to va­do­vas, tai emo­ci­nis ne­pri­ta­ri­mas, nes įsta­ty­mai ne­pa­žei­džia­mi. O čia ke­ti­nan­tie­ji reng­ti šar­vo­ji­mo sa­les įžvel­gė kon­ku­ren­tų įta­ką.

Da­bar pre­kiau­ja lai­do­ji­mo reik­me­ni­mis

Mik­lu­sė­nų g. 17A esan­tis pa­sta­tas šiuo me­tu pri­ski­ria­mas gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­skir­čiai. Ta­čiau jau ku­rį lai­ką čia pre­kiau­ja­ma lai­do­ji­mo reik­me­ni­mis – kars­tais, dra­bu­žiais, taip pat už­si­i­ma­ma mi­ru­sių as­me­nų per­ve­ži­mu. 

Be­veik prieš tre­jus me­tus Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję apie ga­li­mą pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mą į pa­slau­gų ir ga­li­my­bę čia reng­ti šar­vo­ji­mo sa­les, krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę ir, kaip pa­tys sa­kė, tuo­me­tį me­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių, kad to pa­sta­to pa­skir­tis ne­bū­tų kei­čia­ma. Gy­ven­to­jai su­abe­jo­jo, ar ap­skri­tai gy­ve­na­ma­ja­me na­me ga­li bū­ti tei­kia­mos ir pre­ky­bos lai­do­ji­mo reik­me­ni­mis pa­slau­gos.

Ta­da bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas raš­tu gy­ven­to­jams at­sa­kė, kad Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­sta­to pa­grin­di­nė pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji, o pa­sta­to sa­vi­nin­kas, no­rė­da­mas vyk­dy­ti ko­kią nors veik­lą, pri­va­lo pa­keis­ti jo nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Ta­čiau iki šiol pa­sta­te sėk­min­gai pre­kiau­ja­ma lai­do­tu­vėms skir­tais reik­me­ni­mis, o prieš tai čia vei­kė šie­na­vi­mui skir­tų pre­kių par­duo­tu­vė.

Tad sa­vi­val­dy­bė ne pa­gal pa­skir­tį nau­do­ja­mą pa­sta­tą už­fik­sa­vo tik po gy­ven­to­jų krei­pi­mo­si.

Kei­čiant pa­skir­tį – gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas

Pas­ta­ruo­ju me­tu Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­ži­no­ję jau ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją apie Mik­lu­sė­nų g. 17A pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mą į paslaugų ir apie šar­vo­ji­mo sa­lių įren­gi­mą, krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pik­tin­da­mie­si to­kio ob­jek­to at­si­ra­di­mu po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais. Dau­giau kaip 80 Mik­lu­sė­nų, Ūd­ri­jos ir Nau­jo­sios gat­vės gy­ven­to­jų pa­si­ra­šė to­kį pa­si­pik­ti­ni­mo krei­pi­mą­si.

Gir­di, šar­vo­ji­mo sa­lėms ne vie­ta gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne, – nuo­lat gy­ven­to­jus per­se­kios ne­igia­mos emo­ci­jos, at­seit dėl to­kio ob­jek­to veik­los nu­ken­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė, pa­dau­gės au­to­mo­bi­lių šio­je te­ri­to­ri­jo­je, tad pa­di­dės ir ap­lin­kos tar­ša.

Šio mė­ne­sio pra­džio­je gru­pė šios Aly­taus te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jų lan­kė­si pas mies­to me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, jam iš­dės­tė sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus dėl kai­my­nys­tė­je at­si­ra­sian­čių šar­vo­ji­mo sa­lių.

Už­va­kar vy­ku­sia­me pa­sta­to pa­skir­ties pro­jek­to vie­ša­me svars­ty­me da­ly­va­vo ke­lios de­šim­tys Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų, ne­gai­lė­ju­sių kri­ti­kos bū­si­mam ob­jek­tui po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais.

„Šar­vo­ji­mo sa­lės tu­ri at­si­ras­ti už­mies­ty­je, o ne čia. Ko­kius vaiz­dus mes ma­ty­si­me pro lan­gus, ką iš­vys pa­grin­di­ne Nau­ją­ja gat­ve at­vyks­tan­tie­ji į mies­tą. Mes ne prieš ver­slą, bet to­kiam ver­slui čia ne vie­ta. Kur sta­tys au­to­mo­bi­lius at­va­žiuo­jan­tie­ji į lai­do­tu­ves? Jei sa­vi­val­dy­bė pri­ims tei­gia­mą spren­di­mą, va­žiuo­sim į Sei­mą“, – pik­ti­no­si gy­ven­to­jai.

„Čia tik emo­ci­nis ne­pri­ta­ri­mas“

Pa­sta­to pa­skir­ties pro­jek­to va­do­vas, tu­rin­tis in­di­vi­du­a­lią įmo­nę Aud­rius Ar­ba­čiaus­kas į gy­ven­to­jų reiš­kia­mus prie­kaiš­tus pa­reiš­kė: „Čia tik emo­ci­nis ne­pri­ta­ri­mas, tei­sės ak­tai ir mies­to ben­dra­sis pla­nas tam ne­pri­eš­ta­rau­ja.“

Tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir svars­ty­me da­ly­va­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas. Jis sa­kė, kad dėl au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je ir dėl ki­tų per ap­si­lan­ky­mą pas me­rą iš­sa­ky­tų prie­kaiš­tų dėl te­ri­to­ri­jos sau­gu­mo bus at­sa­ky­ta raš­tu.

Pro­jek­to vie­šo svars­ty­mo da­ly­viams pri­min­ta pa­keis­ta hi­gie­nos nor­ma, ku­ri jau ne­be­reg­la­men­tuo­ja at­stu­mų tarp lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų bei vai­kų ug­dy­mo įstai­gų.

Pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bei, tad, kaip sa­ko­ma, pas­ku­ti­nis žo­dis pri­klau­so nuo jos at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų. Ji tu­ri iš­duo­ti ir lei­di­mą keis­ti pa­sta­to pa­skir­tį.

„Ur­ba­ni­zuo­ta te­ri­to­ri­ja, ir vi­si tu­ri­me gy­ven­ti drau­giš­kai“

„Ir aš, bū­da­mas šios te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jas, ne­no­rė­čiau ma­ty­ti ša­lia šar­vo­ji­mo sa­lių. Ta­čiau įmo­nė ne­pa­žei­džia įsta­ty­mų. Yra pro­ble­ma dėl au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo, tai sa­vi­val­dy­bė tu­ri spręs­ti, taip pat rei­kia spręs­ti te­ri­to­ri­jos ap­švie­ti­mo, pa­sta­to, kur at­si­ras šar­vo­ji­mo sa­lės, ap­žel­di­ni­mo klau­si­mą. Ant lan­gų tu­rė­tų bū­ti už­dė­tos spe­cia­lios plė­ve­lės, kad ma­žiau ma­ty­tų­si. Bet tai ur­ba­ni­zuo­ta te­ri­to­ri­ja, ir vi­si tu­ri­me gy­ven­ti drau­giš­kai“, – min­ti­mis da­li­jo­si mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

Kol kas lai­do­ji­mo reik­me­nų pa­slau­gas Mik­lu­sė­nų g. 17A tei­kian­čios ben­dro­vės „Ilo­na­da“ di­rek­to­rė Ilo­na Ber­no­tie­nė dar tiks­liai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek kon­kre­čiai čia at­si­ras šar­vo­ji­mo sa­lių, kol kas pla­nuo­ja­mos dvi. O dėl gy­ven­to­jų reiš­kia­mo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ji tu­ri sa­vo nuo­mo­nę: „Tai rez­ga kon­ku­ren­tai. Įsta­ty­mų dėl at­stu­mų tarp šar­vo­ji­mo sa­lių ir gy­ve­na­mų­jų na­mų nė­ra. Čia pa­si­reiš­kia lie­tu­viš­kas bruo­žas – ne­at­ėjo ir neat­si­klau­sė. Bet mes to da­ry­ti ne­tu­ri­me.“

„Ilo­na­dos“ at­sto­vai vie­ša­me pa­sta­to pa­skir­ties kei­ti­mo pro­jek­to svars­ty­me da­ly­va­vu­siems žur­na­lis­tams pa­ro­dė prieš šį svars­ty­mą vy­ku­sio vie­no iš ak­ty­viau­sių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo reiš­kė­jų su­si­ti­ki­mo su vie­nos lai­do­ji­mo pa­slau­gų įmo­nės at­sto­vu nuo­trau­kas, – gir­di su juo bu­vo ap­tar­tos iš­sa­ky­ti­nos pa­sta­bos.

Pa­na­šu, kad pa­kel­tos ie­tys dėl at­si­ra­sian­čių šar­vo­ji­mo sa­lių ga­li bū­ti nu­leis­tos dėl ne­san­čių įsta­ty­mi­nių ga­li­my­bių su­stab­dy­ti pro­ce­są. Gal ir tei­sūs gy­ven­to­jai, pa­sa­kę: „at­ėjo ku­ni­gaikš­tis, iš­kė­lė kar­dą ir su­ri­ko, kad čia bus pi­lis, taip ir at­si­ti­ko.“ Juk lai­do­tu­vių ver­slas am­ži­nas, ka­žin ar ne be jo at­sto­vų įta­kos prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­keis­ta hi­gie­nos nor­ma, reg­la­men­ta­vu­si at­stu­mus tarp lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių ir gy­ve­na­mų­jų na­mų bei vai­kų ug­dy­mo įstai­gų?

  Komentaras

  manau reiketu sarvojimo namu dainu sleny ten kur buvo gegutes pastatas,tai butu visas kompleksas .Ralio varzybos plius vandens motociklai nemune alaus baras o is kitos pastato puses laidojimo namai

  Komentaras

  Šiandien prisiekė palygint jaunas Ukrainos Prezidentas. Po to paskelbė apie parlamento paleidimą. Paskelbė apie prezidento skiriamų, kaip generalinio prokuroro ir kitą atsakingų vadovų atleidimus. Sakė nekabint jo kaip Prezidento portretų valdininkų kabinetuose. Tegu išsikabina savo vaikų ir pasižiūri į akis jiems prieš pasirašydami sprendimus. Kad vėliau gėda nebūtų. Į vyriausybės atsikirtimus, kad nieko padaryt negali, sakė. Turit popieriaus ir rašiklius, kuriais rašykit atsistatydinimo pareiškimus. Kad užleistų vietas tiems, kurie sugeba. - Palyginimui kas Lietuvoj vyksta ir ypač Alytaus m. valdyme - kažkas toli nuo rimtos politikos ir savivaldos. Kur pagal LR Konstituciją valdžia turi dirbt žmonėms, valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. O ne erzint, kiršint ir visaip sunkint po saujele labui.. Kur ir tiems su laiku nepagerės...

  Komentaras

  Šis epizodas, kad nepaisoma alytiškių interesų tarsi kaip tradicija. Vienok yra rimtesnių bėdų. Kur meras pagal kompetenciją ir galėjo informuot tarybą iš pirmo posėdžio. Jei biudžete paskolų 17 milijonų eurų, tai kur tiek šiuo metu investicijų? Nes paskolos tik investicijoms gali būt ir pasibaigę didieji projektai. Reiškia grįžę refinansuotos lėšos? Jei šiais metais savivaldybė turi gražint 1,9 milijono paskolos, neskaitant kad palūkanoms daug moka, iš kur? Mažėjant alytiškių, kurie ir mokesčių mokėtojai skaičiui? Juk pačių prisiimtoj strategijoj 3 metams numatyta ne viršyt 4 proc. gyventojų mažėjimo. Kaip ir esamo 2 procentų, per dieną gaunasi apie 3 gyventojai mažėja, per daug. Dar ir likusiems kur straipsnį rašo nervus gadina. Taip sakant Alytaus tuštėjimo metas tęsiasi ir kaip ir spartinamas.

  Komentaras

  Kaip bebūtų, bet atsakomybė už straipsnį aprašytą epizodą, kad žmoniškai neišsisprendžia kur daug galimybių išspręst normaliai, kad ir delfi publikuojama dėl tarybos narių išmokų didinimo per mero sukurtą darbo grupę, atsakomybė kas mero postą užima. Kur būtent pagal LR Vietos sav. įst. 20 str. 1p., - būtent meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. O pagal 20 str., 5., - meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš savivaldybės tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų. - Tad vėl tai, kad iš pirmo tarybos posėdžio nevardinta rimta raidos analizė kiek gyventojų ir biudžeto paskolų - reiškia to pasekoje siūlomi sprendimai. Kur kaip ir nelabai puošia šios kadencijos tarybos veiklos pradžią. ir toks įtarimas nekuklus, ar čia jaunas meras su didele patirtimi tarsi taryba manipuliuoja, ar dar kitaip vyksta?

  Komentaras

  Štai jau per Delfi Lietuvos mastu viešina. Kad naujoje Alytaus miesto kadencijos taryboje sudaryta darbo grupė .. siūlo būsimam antram naujos kadencijos tarybos posėdžiui trečdaliu didinti iki tol buvusias tarybos nario išmokas. Reiškia dar rimtai dirbt nepradėję ir antro posėdžio nesurengę kur kiti padarę ir atsakingus postus su atsakomybe patvirtinę eina į priekį - Alytuj rūpinasi savimi...? Esmėj per Lietuvą vieninteliai taip elgiasi. Ar čia sveikint naują tarybą, ar ...bet išbandymas naujai tarybai rimtas. Kur Telšiuose, Marijampolėje tarybos nariai tokias situacijas sutramdė. Ir parodė ribas esantiems valdžioje, kad pirma reikia dirbt pagal įstatymus ir bendruomenės labui. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. 2) --meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė. 3) - būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą. - Dabar kurį punktą gerai daro? Kaip po priesaikos priėmimo jau prasideda naujos tarybos-mero darbas ir atsakomybė. O čia gaunasi pirmumas pas juos - savimi pasirūpinti,.. ir toliau nėra ką gero pridurti. Kur panašėtų nors, kad pirma žmonėms dirba ir jais rūpinasi. Tad kiekvienas alytiškis jau išvadas gali pasidaryti.. O juk valdžioje su didelėm politinėm patirtim. Kur kiekvienas tarybos narys esmėj netiesiai analizuoja ir dubliuoja mero veiklą. Tai jei jų dalis prabuvę daug metų tarybos nariais ir taip elgiasi - tai klausimas ko išmoko? Ar tik tiek..?

  Komentaras

  Labai komentare tiksliai pastebėjo apie padorumo stoką. Kur ir problemų priežastis Alytaus miesto valdyme tęsiasi deja ir prie šios naujos valdžios. Nes ši problema net ir naujos valdžios per paskutinį mėnesį įmanoma gana nesunkiai išspręst abiejų pusių naudai. Vienok ir nauja valdžia tęsia daugiau konfrontacijos didėjimo kelią, nei surast šiam momentui reikalingus sprendimus. Aišku verslai elgiasi, kad išgyvent, veikia kaip į kampą įstumti. Bet tai nereiškia, kad pateisinama kitų žmonių gerbūvio bloginimo sąskaita. O su nauja valdžia ir kartojasi problemos. Tarsi kažkas jiems davę komandą fas ant likusių alytiškių jiems bloginant ar per erzelynus sekinant. kad blogėtų..? Toks įspūdis susidaro ir kiek matosi naujos valdžios pirmų veiksmų, kur kol kas vieninteliai kol kas iš pirmų tarybos posėdžių jei žiūri kaip pasididint sau kaip tarybos nariams išmokas, nors vieninteliai aplink dar nespėja po antrą tarybos posėdžio surengt ir susideliot atsakingus kad į priekį judėtų ir ką sugeba aplink, o jie jau dėl savęs..? Jei dėl galimo šalto vandens kainų didinimo ruošia kur prasismelkė truputį informacijos ir vėl tylu tarsi nereikšmingas alytiškiams klausimas būtų - kažkaip ta įvykių seka dedasi ne noru dirbt alytiškių labui? O greičiau blogint per kur prieina... Vis bandoma įdiegt link blogiau, nei, kad siekt gerint. Jau anoje kadencijoje iš atskirų tiesiog liejosi ciniška neapykanta retiems miesto viešo intereso gynimo atvejams, dabar regis ir į šią pereina.

  Komentaras

  šioje situacijoje labai keistai skamba žodžiai – kas čia tokio, natūralu, gyvena žmonės ir prie kapinių. taip, miršta, gyvena... Bet kodėl jei yra galimybių padaryti tai kitur ir be problemų, norima būtent čia, kad ir įžeidžiant daug gyventojų?
  Kur jūsų visų padorumas? Kur žmoniškumas? Juk ne savo žemę dalijat? Tuo labiau žiauriai elgiatės būdami tik laikini savo postuose ir savo versluose.
  Imkite ir paskaitykite nors ploniausią knygelę apie padorumą.

  Komentaras

  Konkrečią atsakomybę per savivaldą Alytaus mieste nusako įstatymai. Kur pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 1p. -meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Tad kaip naujas meras davė taryboje priesaiką, iš kart atsakomybė. Kas bebūtų tam momente mero poste ir atsakomybė. Ir jau reikia pradėt spręst problemas. Mokintis ar paskui valdininkų pasakas ar intrigas anų nėra kada vaikščiot. Reikia taisyti jei ir buvo blogų sprendimų. Alytaus rajono meras gali daugiau vaizduot, bet jis Dauguose dėl ir gyventojų priekaištų ankstesniems rajono savivaldybės sprendimams, jis pats aiškinasi net ir šiomis dienomis kaip geriau žmonėm. O nesidangsto, kad buvo ir nieko padaryt negalima. O galėtų ir.. Bet to sau neleidžia, ką Alytaus miesto valdžioje sau leidžia. O Alytuje tęsiasi kaip erzelynai lygiose vietose, kur kitur seniai būt normaliai išsisprendę.

  Komentaras

  Alytaus mieste daug apleistų plotų kur tinkamesnė vieta laidotuvių paslaugoms. Ten net dėl privažiavimų nėra labai palanku. Tad kitoje vietoje spręst įmanoma ir daug gerėsnėm sąlygom. O tai, kad šie valdžioje, esmėj dalis tų pačių nes net rimta opozicija anoje kadencijoje nelabai matėsi kad sugeba, dar parodykit. Kada jiems žmonės rūpėjo. Nes valdžioje su protarpiais per visus paskutinius 30 metų. Per kuriuos jei Utena išlaikius buvusias gamyklas ir rinkas ir šiandien gerai vystosi, Alytus nyksta. Net bankai miesto centre jau pardavinėjasi patalpas. Net Alytaus rajono meras, jau koks bebūtų, ir tas paskutinėm dienom reaguodamas į Daugų gyventojų priekaištus dėl ginčytinų žemės plotų panaudojimo Dauguose aiškinasi. Kaip pakoreguot nuo anos kadencijos priimtus sprendimus dėl tų žemės plotų. Kurie šiuo metu netenkina gyventojų interesų. Juolab jei yra priekaištai dėl šios žemės plotų. miesto meras gali įpareigot savivaldybės nors l. administratorių, jei nesugeba per mėnesį pasitvirtint pastovaus ką sugeba net Varėna, kartu su savivaldybės architektu paieškot kitų palankesnių sprendimų siūlymų. Kur nors dalinai abiem suinteresuotom pusėm būtų priimtini. Nors galėtų ir tarybos plėtros komitetas pagal kompetenciją paieškot sprendimų, bet dar nepatvirtintas, kaip Alytaus rajone jau pasitvirtinę. Nes valdžia turi dirbt žmonėms. O ne žemės sklypams... Pirmas Alytus ten kitokia situacija. Ten privatūs namai, per atstumą ir aiškios ribos.. Čia daugiaaukščiai ir per maži privažiavimo plotai. Šalia pagrindinė gatvė, kur pravažiuoja dideli auto srautai ir garsai... Nelabai tos gedulingos rimties ir šviečiasi. Nors ką kalbėt, kaip miesto centro palink Rotušės pastatą 10n metų normaliau susitvarkyt nesugeba. Kaip stovi pastatas vaiduoklis -taip ir stovi... kaip paminklas Alytaus miestui per savivaldą - žiūrėkit, ir viską suprasit...Kaip alytiškiai geba per savivaldą tvarkytis.

  Komentaras

  Gyvena žmonės ir prie kapinių, pvz. pirmas Alytus. Prie pat "Putinėlio" vaikų darželio koplyčia ir šarvojimo salės, toks gyvenimas. Prie visko reikia priprasti. Prie ko čia meras ir šarvojimo salė? Konkurentai "kusina"?

  Komentaras

  Merą rinkome,kad padėtų spręsti problemas mums paprastiems alytiškiams,o šis jo požiūris nesutampa su mūsų.Įdomu ar jis norėtų čia gyventi,ir kad jo mažamečiai vaikai visa tai matytų kasdieną,ką siūlo verslininkai,kad jo vaikai neturėtų kiemo?!

  Komentaras

  Už kiekvieną atitinkamą laikotarpį Alytaus miesto valdyme atsakomybė tenka merui -tarybai. Net jei prieš buvo ir nekokybiški sprendimai priimti, esami valdžioje turi taisyt. Nes pagal įstatymus meras atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei. Kaip ir tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Šiuo atveju pagal LR Vietos sav. Įst. 29 str., 8., 14) -savivaldybės administracijos direktorius organizuoja savivaldybės bendrojo plano, detalių planų... rengimą. Reiškia normaliai vertinant ir paskutinio mėnesio sočiai, kad nauja valdžia pradėtų spręst problemas ir jei reikia, taisyti nuo anksčiau likusius nesklandumus. Ir šiai naujai valdžiai pateisinimo nėra, kodėl nepadaryta. Kodėl pats naujas meras neina susitikt su gyventojais šiuo klausimu, o siunčia savivaldybės architektą, kuris tik vykdytojas? Yra ir daugiau jau padidėjusių problemų dėl to, kad Alytaus miesto valdžia nesugeba susidėlioti struktūrų. Kaip ir gal ne visai suvokia, ką daryti? Nes su ūkine kompetencija stygius ir regis užsisklendę nenori girdėt. Kas ir sugeba spręst problemas. Kaip ir ant vietos verslininko pastatų švieslentėse užrašai -,,taikoma nerealios paskutinio išsipardavimo nuolaidos" ar kur rašo, atseit grupuotės..? Gerb., kodėl net gretimos kaimiškos savivaldybės kaip Varėna, Alytaus rajonas sugebėjo ir po antrą šios naujos kadencijos tarybos posėdį surengt ir atsakingus paskirt bei jau sprendžia tokio pobūdžio problemas. Kaip ir Alytaus rajono meras dėl Dauguose kylančių nesklandumų ir dėl žemės panaudojimo paskirties domisi ir analizuoja, kaip geriau padaryti. O Alytuje ir vėl nėra kam spręsti problemų žmonių labui. Nors valdžios sočiai. Ir meras su taryba, net 2 Seimo nariai nuo Alytaus miesto.. Ir nesprendžiamų problemų tik daugėja. Nes išties reikalinga ir tokios paslaugos. Bet tam ir atitinkamos vietos gali būt pasiūlytos ir kur neužimtų plotų sočiai per Alytų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.