Pa­vo­jin­gos at­lie­kos po že­me ar juo­do­sios rin­ki­mų tech­no­lo­gi­jos? (33)

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Sigitas Leonavičius
Sigitas Leonavičius: „Patvirtinu dar kartą, kad jokių kasinėjimų įmonėje nuo 2012 metų nebuvo vykdoma. Fotografijose yra užfiksuoti seni kadrai, juose ištrinta data, specialistai tą mato.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.

„Pa­si­tvir­ti­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų gau­ta in­for­ma­ci­ja apie UAB „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, ga­li­mai už­kas­tas ga­my­bos at­lie­kas“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Ja­me taip pat ra­šo­ma, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AAD) pa­rei­gū­nai sau­sio 15 die­ną pa­tik­ri­no šią te­ri­to­ri­ją, nau­do­da­mie­si sun­kias­vo­re ka­si­mo tech­ni­ka, ir nu­sta­tė, kad jo­je už­kas­tos ga­my­bos at­lie­kos.

AAD di­rek­to­riaus Vai­do Lau­kio tei­gi­mu, ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo ty­ri­mas tik pra­si­dė­jo. Už­kas­tų at­lie­kų kie­kiui ir su­dė­čiai nu­sta­ty­ti bei pa­da­ry­tai ža­lai ap­lin­kai įver­tin­ti dar bus at­lie­ka­mi iš­sa­mūs už­terš­tos te­ri­to­ri­jos ty­ri­mai. Nu­sta­čius fak­ti­nius už­kas­tų at­lie­kų kie­kius bei su­dė­tį, bus ap­skai­čiuo­ta ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la ir spren­džia­ma, ko­kių pri­va­lo­mų prie­mo­nių tu­ri bū­ti ima­ma­si ap­lin­kos būk­lei at­kur­ti. Įmo­nė tu­rės at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą ir iš­va­ly­ti at­lie­ko­mis už­terš­tą te­ri­to­ri­ją.

„Aly­taus nau­jie­nos“ va­kar pa­pra­šė pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją UAB „Trai­de­nis“ va­do­vo Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus: „Skun­dą dėl įmo­nė­je ga­li­mai už­ka­sa­mų ga­my­bos at­lie­kų sie­ju su pra­si­dė­ju­sia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų po­li­ti­ne kam­pa­ni­ja ir juo­do­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Nuo 2015 me­tų bū­da­mas ta­ry­bos na­riu ir tre­jus me­tus dirb­da­mas opo­zi­ci­jo­je pa­ty­riau, kad sun­kiau­sias dar­bas yra gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Pas­ku­ti­niai ka­si­mo dar­bai įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo at­lik­ti 2010–2012 me­tais, kai po gais­ro bai­gė­me at­sta­ty­ti ga­myk­lą. Dre­na­vo­me dėl už­si­ki­šu­sios ge­le­žin­ke­lio pra­lai­dos už­sem­tą te­ri­to­ri­ją, ku­rios vė­liau ga­myk­liš­kai ne­įveik­li­no­me, įren­gė­me van­dens tel­ki­nį. 2012 me­tais mus tik­ri­no Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, tu­rė­jo­me nuo­bau­dą. Jo­kie ka­si­nė­ji­mo dar­bai po to ne­vy­ko.

Skun­do ne­ma­čiau, apie jį su­ži­no­jo­me iš vie­ti­nio in­ter­ne­to por­ta­lo, po sa­vai­tės ap­si­lan­kė aukš­to ran­go Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ko­man­da. Skun­de yra pa­teik­tos se­nos ar­chy­vi­nės fo­to­gra­fi­jos, ku­rios ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, nes bu­vo pa­da­ry­tos 2012 me­tais vy­ku­sio ty­ri­mo me­tu, o ne 2018 me­tais, kaip tei­gia­ma.

Skun­dą ti­ria ko­mi­si­ja, mes pa­tei­kė­me vi­sus pra­šo­mus do­ku­men­tus, siū­lau pa­lauk­ti ty­ri­mo iš­va­dų. Pa­brė­žiu, kad pa­vo­jin­gas at­lie­kas įmo­nė uti­li­zuo­ja pa­gal griež­tos ap­skai­tos tai­syk­les, kas­met yra at­lie­ka­mi pla­ni­niai pa­tik­ri­ni­mai. Nuo­bau­dų tu­rė­jo­me, bet va­din­čiau tai stan­dar­ti­niais pro­ce­sais, nes jos at­si­ra­do dėl arit­me­ti­nių klai­dų, dėl ne­to ir bru­to svo­rio ne­ati­ti­ki­mų tie­ki­mo do­ku­men­tuo­se. Ten, kur dir­ba žmo­nės, jie ga­li ir klys­ti, bet tai tik­rai nė­ra pik­ty­bi­nės klai­dos.

Bet šiuo at­ve­ju kal­bė­ti apie ka­si­mus, lai­do­ji­mus, dirb­ti­nę sa­lą iš šiukš­lių ne­įma­no­ma net­gi te­oriš­kai. Jei taip bū­tų, mes tai de­kla­ruo­tu­me. Pa­sau­ly­je taip da­ro­ma, yra žie­di­nės eko­no­mi­kos stra­te­gi­ja, į ku­rią tu­rė­tu­me ei­ti. Už­sie­ny­je man te­ko ma­ty­ti, kaip iner­ti­nės me­džia­gos, ku­rių ne­be­ga­li­ma ki­tur pa­nau­do­ti, ne­ve­ža­mos į są­var­ty­nus, bet iš jų su­pi­la­mi kal­nai, ap­au­gi­na­mi, žmo­nės ga­li sli­di­nė­ti, ku­ria­ma in­fra­struk­tū­ra. Tai nė­ra nu­si­kal­ti­mas, bet tam tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka. At­lie­kų są­ra­še, pa­tvir­tin­ta­me ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu, plas­ti­ko drož­lės ir nuo­pjo­vos yra pa­žy­mė­tos ko­du AN – ab­so­liu­čiai ne­pa­vo­jin­gos. Ku­riant eko­lo­gi­nį pro­duk­tą gau­na­mas ša­lu­ti­nis pro­duk­tas, yra jo tvar­ky­mo di­rek­ty­vos, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis, tai yra griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma.

Sa­ky­čiau, kad ver­sli­nin­kas tu­rė­tų bū­ti su svei­ku pro­tu su­si­py­kęs, jei, in­ves­tuo­da­mas į ap­lin­kos tvar­ky­mą, da­ry­da­mas ją rek­re­a­ciš­kai pa­trauk­lią, pats terš­tų pa­vo­jin­go­mis ga­my­bos at­lie­ko­mis.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Man tai gaila, jei S.Leonavičiaus nepalaikysim ir neišrinksim į tarybą. Žiūrėjau visus tarybos posėdžius, dalyvavau susirinkimuose, sekiau žiniasklaidą, todėl užtikrintai galiu teigti, kad tai žmogus, kuris visur ir visada gynė alytiškius. Taryboje pasisakydavo visais aktualiausiais klausimais. O erudicijos, kompetencijos, įžvalgumo, žinių, komunikabilumo, garbingumo derinys nuteikia pagarbiai ir kelia pasitikėjimą šiuo žmogum. Šis užsakytas skandalas tik parodė, kaip jis trukdo tiems, kuriems nesvetima korupcija, savų protegavimas, miesto biudžeto švaistymas. S. Leonavičius nuo sunkumų ir problemų nebėga, jis jas sprendžia. Tikim, kad išsispręs ir šią

  Komentaras

  Viskas kinta. kas vakar neįmanoma, šiandien įmanoma. Atėjo momentas, kaip nepabūgę ano titulų ir rėksmingos retorikos po politika jau viena valstybinė institucija išdrįso. Tiesa priemonės gan žiaurios - bet kaip šaukė, taip atsišaukė. Klausimas, gal pradės ir kitos pagal savo kompetencijas? Nors ir šios numatomas tyrimas kaip dėl grunto, požeminio vandens.. - čia kitai pusei nerimas. Stresas. Nežinia dėl ateities. Nors šį straipsnį perskaičius kas suvokia - labai daug ryškėja. Vienok ir po šiais komentarais yra turiniu. Niekšelius surinks ir į teismą, parazitas... Kaip sąmoningai nukreipt nuo temos ir gal pasiprovokuot į aštresnius atsikirtimus? Kuriuos surinkus kaip dėl įžeidimo bėgt į teismą ir advokatei mokant tūkstančius - pasiekt... kaip atseit nuskriaustas ginasi? O anas toks-- anoks...Retorika sutampa su prieš kelis metus Alytaus teisėsaugos vykdytu tyrimu. Kur nustatė, kad galimai įžeidinėjo atseit po viešos įstaigos buhalterės darbo ir namų kompiuteriais. Tą buhalterę teisėsauga tik kaip liudytoja vardija. Ir nevardija kas konkrečiai gal po kitų -jos kompiuteriu rašinėjo? Reiškia palieka spragą ir dabar gal po kitų kompiuteriais ant kitų varyt ir jei kas, ana tik liudytoja. O jūs kvailiukai per teismus lupkites. O jei savo laiku nors žmoniškai perspėtų, kita situacija. Gal ir šis taip nesisklaidytų, per ką nebūtų tokių drastiškų priemonių. Beje šią medžiagą turi meras, dalis politikų. Ir net po ,,Už Alytus' kaip kurie veikėjai susipažinę. Bet...

  Komentaras

  Juk is buteliu vandeni geriam. Vadinasi ir buteliai nera atliekos. Kaskim chebra i laukus ir darzus, sykiu ir drenaza nachaliavu pasidarysim :) Neklausysim Sigio instrukciju, kaip butelkas rusiuoti

  Komentaras

  Kaip kitiems rezgė - taip pačiam gryžta. Šansas nelaimėt rinkimų ir sąrašą nusitempt žemyn... Bus įdomus tik kontroliuojančiom institucijom su savo rezginukais ir Alytuj kaip baisiausią sapną prisimins. Kažin, ar norės kas ir pažint kaip būna panašiais atvejais? Nors ir dabar kaip po visų fintų ramiai gali žmonėms į akis žiūrėt - čia kaip gamtos mįslė. Aplinkos apsaugos agentūra stojo prieš Alytaus žemelės alinimą užkasinėjant, kaip priklauso utilizuot. Kaip pasielgs taryboj politikai ir judėjimo lyderis? Tik prakalbo apie atsakomybę už sąrašą - taip ir atėjo proga įrodyt tą tikrą atsakomybę. Nors dar anų metų vasarą po tam tikrų bajeriukų buvo frazė - gali nutempt visą sąrašą. Ir tarybai gėdą padaryt. Nes vis tik tam tikrais atvejais tarybos 27 nariai kaip komanda atsako už bendrą šios kadencijos tarybos lygį.

  Komentaras

  Inspektoriai rado užkastas gamybos atliekas - FAKTAS. Ką čia dar kliedit savo straipsniuose ir komentaruose. Koks skirtumas kuriais metais užkasei. Dar apie gaisriuką papasakok, kas ten degė ir kam ?

  Komentaras

  Jau vėl keli uodegą ? Vėl pradedi mankštinti savo liežuvėlį ? Iš 15 komentarų 9 tavo, nes stiliukas tai nesikeičia. Nesikeičia ir tavo puldinėjamas žmogus, vėl pradedi... Gal pirma susimokėk teismo priteistas sumas už šmeižimą ?

  Komentaras

  AAD atstovė Ieva Krikštopaitytė sako, kad "Traidenio" atveju nustatytas įmonės gamybos metu susidarančių NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ užkasimo faktas"... Taigi visi šmeižikai dar kartą perskaitykit, kad neapsikiaulintumėt taip, kaip prieš savo rinkėjus apsikiaulino R.Šarknickas, kuris savo feisbuke parašė, kad pas Leonavičių "žemėje tonomis užkastos cheminės medžiagos... " !!! Rinkėjų akyse Seimo narys nuo šios dienos bus tik menkysta ir šmeižikas, kuris neteko mūsų pasitikėjimo. Seimo narys sąmoningai menkina "Traidenio" firmos reputaciją, todėl turėtų atsakyti pagal galiojančius įstatymus

  Komentaras

  Kaip meistriškai nušokama nuo šiukšlių užkasimo fakto prie nereikšmingų detalių! Bravo. Pasiremiama mistiniais specialistais. Ir jokios atgailos, jokio kaltės jausmo. Baisu, normaliame pasaulyje toks žmogus neturėtų jokių šansų vadintis elito atstovu. O pas mus tampa tarybos nariu, rūmų prezidentu, atstovauja Lietuvą Ukrainoje, žmonės jį vadina gerbiamu. Nors gerbti juk nėra už ką?

  Komentaras

  Sigitas Leonavičius-šaunus politikas, kovojantis už paprastus žmones. Išprusęs. Kompetentingas, neima savivaldybės nario atlyginimo, drąsiai išsako tiesą. Galėtų būti meru. Šitoks čia nusikaltimas- užkastos šiukšlės. Sovietiniais laikais visi jas užversdavo žemėmis. Tai neišporceliuoti pinigai savo bičiulių gatvių asfaltavimui. Labai negražiai prieš rinkimus elgiasi pavyduoliai . Protingi žmonės , manau, į viską pasižiūrės iš esmės ir atsirinks už ką balsuoti.

  Komentaras

  Taip stabdo, kad agentūra įeina į įmonės teritoriją ir su sunkia technika atkasa.... O štai atsakymų kaip rimtas politikas turėtų atsakyt -nesigirdi. Kur konkretūs teikti sprendimų projektai pagal datas ir numerius užregistruoti savivaldybėj - nesimato.. Kodėl viena kalba -kitaip gaunas? Tik nuo temos nukreipt į asmenų kurie neįtinka žeminimus. Tik prieš ubagus erelis..

  Komentaras

  Jau kas straipsny aprašyta baisu paskaičius. Kartojas ir vadina kaip normaliais procesais. Advokatams moka tūkstančius... kad teismų metu kaip elgias -GĖDA.... Kaip ir kiek šia tema per komentarus prisisklaides. Gėda. kaip kolegoms tarybos nariams ir alytiškiams į akis žiūrėt...Per mero suformuotą sąrašą atėjęs ir kaip ..atsidėkoja?

  Komentaras

  Realybė tokia, kad šmeižikas niekaip nenurimsta ir šiandien. Aišku, sunku suvaldyt liežuvį, kai esi pripratęs laisvai lieti purvą. Bet kai teismas sustabdo ir dar reikia uždirbti pinigėlius atsiskaityti už padarytą žmonėms žalą, tai tada jau visai riesta, nes amžinas bedarbis pagaliau turėjo į s i d a r b i n t i. Šie jo komentarai rodo, kad kreivą medį neįmanoma ištiesinti, o purviną jo liežuvį neįmanoma nuplauti

  Komentaras

  Šios kadencijos pradžioj iš kart buvo rodyta. Ne balsuot aklai, parodyta kaip spręst švietimo ir kitus klausimus. Po komentarais iššokdavo kvailys... Atsikirtus kaip už įžeidimus pats. Pasirodo po viešos įstaigos buhalterės darbo ir namų kompiuteriais. Nes ana tik liudytoja vardijama ir teisėsauga konkrečių nevardija.. Dabar vėl tos pačios problemos tik paūmėję... Anam grįžta...Blogi visi, per kurių sąrašus atėjo ir kiti...

  Komentaras

  Gana čia visus mokyti ir nurodinėti. Amžinai visais nepatenkintas, amžinai visus kritikuoji, bet savęs bemoksi pletkininke nematai. Pirma savo šmeižto pasėkmes susitvarkyk

  Komentaras

  Tikra opozicija skaitos pagal tarybos Reglamentą kaip oficialiai taryboj pasiskelbia. Įteikdami parašais sutvirtintą pareiškimą su alternatyvia valdantiems programa. Tokie taryboj pasitvirtinę socdemai. Šis pradžioj per piliečius atėjęs.., dabar po ,,Už Alytų" - kur pradžioj pozicija buvo. Dabar nesimato -ar jie pozicija, ar rimta opozicija. O tai, kad pakalba kaip politikams maža...Štai šį pradžiamokslį reikia suvokt būnant taryboje.

  Komentaras

  Gėda. Tikras politikas ir parklupęs turi sugebėt garbingai atsistot. Dirba žmonių naudai. Kaip tarybos narys vardint datom ir numeriais kurie registruoti savivaldybės duomenų bazėj teiktus alternatyvius sprendimų projektus kaip dėl atliekų... ir geresnės kokybės už esamus. Argumentuot tiesiai. o čia kas kur neįtiko vadina niekšeliais, teismais grasina gal pats primokėdamas advokatams tūkstantines sumas už, kad... GĖDA. Tokių dar nebuvo Alytaus politikoj. o ir klupę reti sugebėjo garbingai atsistot.

Kiti straipsniai