„Pa­sau­lis kei­sis į ge­ra, jei pats pa­sau­ly pa­si­kei­si” (24)

Sventickas
Kazimieras Sven­tic­kas la­bai daug jė­gų ir ener­gi­jos sky­rė vi­suo­me­ni­nei veik­lai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas (1946-03-14–2020-12-08)

Ei­da­mas 75-uo­sius me­tus mi­rė ži­no­mas Aly­taus kraš­to žmo­gus, švie­suo­lis, įvai­rių pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų puo­se­lė­to­jas so­cia­li­nių moks­lų (eko­no­mi­kos) dak­ta­ras Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas. Pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo gy­do­mas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės spe­cia­li­zuo­ta­me CO­VID-19 ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­nia­me sky­riu­je.

K.Sven­tic­kas gi­mė 1946 m. ko­vo 19 d. Del­ni­cos kai­me, Šeš­to­kų se­niū­ni­jo­je, Laz­di­jų ra­jo­ne. Vai­kys­tės me­tai pra­bė­go Toms­ko sri­ty­je. 1973 m. bai­gė Vil­niaus vals­ty­bi­nį uni­ver­si­te­tą, Eko­no­mi­kos fa­kul­te­tą, kva­li­fi­ka­ci­ja – eko­no­mis­tas.

1988 m. Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jos Eko­no­mi­kos fa­kul­te­te ap­gy­nė di­ser­ta­ci­ją te­ma ,,Eko­no­mi­nės in­for­ma­ci­jos for­ma­vi­mo ir nau­do­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mas ope­ra­ty­vi­niam val­dy­mui“. Pas­ku­ti­nės dar­bo­vie­tės – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Val­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas-eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­jas (1991–1994 m.); Lie­tu­vos že­mės ūkio ban­kas. Sky­riaus val­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas Aly­tu­je ir Kau­ne (1994–1999 m.); UAB „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ po­ro­lo­no ga­myk­los ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas (1999–2014 m.).

Ak­ty­viai da­ly­va­vo vi­suo­me­ni­nia­me ir po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me. Sa­vo moks­li­nius dar­bus, straips­nius, po­li­ti­nes įžval­gas pub­li­ka­vo re­gio­ni­nė­je bei res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je, dau­ge­lio kny­gų au­to­rius.

K.Sven­tic­kas la­bai daug jė­gų ir ener­gi­jos sky­rė vi­suo­me­ni­nei veik­lai, bu­vo pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos drau­gi­jos „Mū­sų Dzū­ki­ja“ va­do­vas, Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ vie­nas iš stei­gė­jų, Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS klu­bo na­rys, vie­nas iš Aly­taus pi­lie­ti­nio ju­dė­ji­mo, Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos stei­gė­jų bei vie­nas ak­ty­viau­sių jos na­rių, ko­vo­jo už šios mo­kyk­los kaip is­to­ri­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą.

Spė­jo pa­si­džiaug­ti ir daug pa­stan­gų pa­rei­ka­la­vu­sio dar­bo re­zul­ta­tu – mo­kyk­la res­tau­ruo­ta ir pri­kel­ta nau­jam gy­ve­ni­mui.

K.Sven­tic­kas bu­vo Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS klu­bo vie­nas iš stei­gė­jų, pa­li­kęs svar­bų pėd­sa­ką jo veik­lo­je. „Ka­zi­mie­ras – mū­sų klu­bo pro­tas, gar­bė ir są­ži­nė. Jis ve­dė klu­bo met­raš­tį, ap­ra­šy­da­vo mū­sų veik­lą. Pri­si­min­si­me jį kaip šil­tą ir ge­rą žmo­gų, ku­ris vi­sus ap­gaub­da­vo sa­vo rū­pes­čiu ir nie­ka­da ne­gai­lė­jo pa­ta­ri­mų. Vos prieš ke­lias sa­vai­tes drau­ge lan­kė­mės Rum­bo­nių pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se. La­bai sun­ku pa­ti­kė­ti, kad vi­sai ne­tru­kus po to Ka­zi­mie­ras nuo dar­bų dėl li­gos at­si­trau­kė ne trum­pam, kaip pats sa­kė, bet am­žiams. Dė­ko­ja­me li­ki­mui, do­va­no­ju­siam mums ben­dra­vi­mo džiaugs­mą su kil­nios šir­dies ir dva­sios žmo­gu­mi“, – sa­ko Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS klu­bo pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius.

„Doc. dr. Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas – eko­no­mis­tas ir fi­lo­so­fas, ty­rė­jas, ra­šy­to­jas, vi­suo­me­ni­nin­kas, nuo­la­tos kaž­kur sku­ban­tis, ta­čiau su iš­skir­ti­ne ati­da iš­klau­san­tis pa­šne­ko­vą ir su­ran­dan­tis jam rei­ka­lin­gą at­sa­ky­mą. Į prie­kį jį ve­dė min­tis, kad drą­sios sva­jo­nės su­ku­ria žmo­gaus ga­lią ir po­ky­čius. Gal to­dėl 2003 me­tais dr. Ka­zi­mie­ro Sven­tic­ko ini­cia­ty­va ir bu­vo įkur­ta Aly­taus kraš­to moks­li­nin­kų drau­gi­ja „Vi­zi­ja“, ku­rios tiks­lai – pro­pa­guo­ti moks­lo lai­mė­ji­mus, rū­pin­tis kraš­tie­čių moks­li­niais lai­mė­ji­mais ir jų pri­tai­ky­mu prak­ti­ko­je. Jis, dau­ge­lio moks­li­nių ir švie­čia­mų­jų lei­di­nių au­to­rius, ža­di­no vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą ir pa­do­ru­mą, nes pats bu­vo aukš­tos mo­ra­lės žmo­gus, sie­kian­tis pats ir kvie­čian­tis ki­tus tu­rė­ti pras­min­gą vi­zi­ją. Ta­čiau net ir drą­siau­sio­se vi­zi­jo­se ne­ga­lė­jo­me įsi­vaiz­duo­ti, kad jo gy­vy­bę pa­sig­lemš pan­de­mi­ja… Il­sė­kis ra­my­bė­je, Ka­zi­mie­rai“, – su ko­le­ga moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ na­rių var­du at­si­svei­ki­na prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė.

„Ma­no pa­žin­ties su dr. Ka­zi­mie­ru Sven­tic­ku pra­džio­je bu­vo da­ly­kų, dėl ku­rių nuo­mo­nės sky­rė­si, bet me­tams bė­gant ta­po­me ben­dra­min­čiai ir, drįs­tu pa­sa­ky­ti, – drau­gai. Jis ma­ne pra­tur­ti­no sa­vo ži­nio­mis, įkvė­pė, ska­ti­no. La­bai ver­ti­nu Jo pi­lie­ti­nes ini­cia­ty­vas, už­si­de­gi­mą dėl svar­bių mū­sų ra­jo­no, vi­sos Dzū­ki­jos rei­ka­lų. Pu­nios ši­las, Kur­nė­nų mo­kyk­los at­nau­ji­ni­mas ir ki­ti svar­būs pro­jek­tai bu­vo Jo šir­dies ne­ri­mas, ne­gęs­tan­ti vil­tis, ne­nuils­ta­ma veik­la. Mie­las Ka­zi­mie­rai, Jū­sų gy­ve­ni­mo žvaigž­dė už­ge­so, bet li­ko jos ryš­ki švie­sa. Aš Jus vi­sa­da pri­si­min­siu kaip vie­ną švie­siau­sių mū­sų kraš­to žmo­nių. Pa­si­ge­siu Jū­sų. Il­sė­ki­tės ra­my­bė­je“, – Aly­taus ra­jo­no ben­druo­me­nės var­du žo­dį ta­ria Al­gir­das Vrub­liaus­kas, sa­vi­val­dy­bės me­ras.

Draugai ir bendražygiai

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Iškeliavus Kazimierui į Amžinybę, meldžiame Dievą, jo žmonai ir artimiesiems sveikatos ir Dievo palaimos.

  Kazimierai,
  Kiek daug dienų gražių, saulėtų.
  Galėjom būti dar visi kartu,
  O ne stovėti ir liūdėti ties Tavo tylinčiu kapu.

  Ačiū Tau už žinią, kad esi laimingas Amžinybėje, ir už priminimą kad yra sielų bendravimas su gyvaisiais.

Kiti straipsniai