Nr. 140 (13516)

2020-12-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 140 (13516) skaitykite:

  • Sei­mo na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas Dzū­ki­jos ne­pa­mirš­ta
  • Gy­ven­to­jai dar tu­ri lai­ko teik­ti pa­siū­ly­mus
  • Dr. Dai­va Vė­ly­vy­tė: „Tiek gri­pas, tiek ko­ro­na­vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja pa­si­reiš­kia pa­na­šiais kli­ni­ki­niais simp­to­mais, ta­čiau pa­žei­di­mai per­sir­gus vie­na ar ki­ta li­ga – vi­siš­kai skir­tin­gi”
  • „Nau­ja yra vi­sai už­mirš­ta se­na”, ar­ba Kuo įdo­mios mu­zie­ji­nin­kų eks­pe­di­ci­jos
  • Gruo­džio snai­gės yra ma­žos žvaigž­dės, tu­rin­čios ste­buk­lin­gą Ka­lė­dų sko­nį
  • To­bu­lė­jo­me, au­go­me, pa­ty­rė­me, kū­rė­me
  • Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na ne­tra­di­ciš­kai
  • STE­AM iš­šū­kis Aly­tu­je – pri­im­tas: nuo lop­še­lio-dar­že­lio iki gim­na­zi­jos!
  • Ra­jo­no ben­druo­me­nės ku­ria sau­gią ap­lin­ką ir ma­ži­na nu­si­kals­ta­mu­mą
  • Dė­vė­tus rū­bus ati­duo­da­me ne­mo­ka­mai – tik pa­sa­ky­ki­te, ko rei­kia
Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Dar šį pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 30-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė, ga­vu­si nu­ro­dy­mą iš San­ta­ros kli­ni­kų, pla­na­vo pa­pil­do­mai įsteig­ti 30 lo­vų už­si­krė­tu­siems...
„Alytaus šilumos tinklai“ kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracija rengia ieškinį.
„Kar­tais tu­ri pro­jek­to idė­ją, vi­zi­ją, o re­a­ly­bė­je jis ne­pa­vyks­ta. O įgy­ven­din­da­mi šį pro­jek­tą pa­ma­tė­me, kad vis­kas bu­vo pui­ku – ir vi­zi­ja, ir re­a­ly­bė, jis tik­rai...
Žmonių veiklai ir pramonės industrijai nesustojamai augant, vis labiau aktualus tampa vandens panaudojimo ciklas, kad galėtume mėgautis nenutrūkstamais kokybiškais procesais ir kaip galėdami mažiau...
Artėjančių didžiųjų metų švenčių nuotaikos jau ima vis labiau spalvinti mūsų kasdienybę, tad paruošėme Jums šūsnį rekomendacijų, kad šis nuostabus ir šiais metais nusimatantis kiek kitoks švenčių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.