Nuo šian­dien Aly­tu­je ke­lei­vius vie­ti­niais marš­ru­tais ve­ža „Kaut­ra”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 21
Mikriukai
Va­kar Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ap­žiū­rai bu­vo su­ri­kiuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais lai­mė­ju­sios Kau­no ben­dro­vės „Kaut­ra“ au­to­bu­sai. Taip juos į šiuos marš­ru­tus iš­ly­dė­jo sa­vi­val­dy­bės, „Kaut­ros“ va­do­vai ir į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rin­kę aly­tiš­kiai, ku­riems bu­vo su­teik­ta tei­sė pir­mie­siems pa­va­žiuo­ti Dzū­ki­jos sos­ti­ne. Nuo šian­dien Aly­tu­je ke­lei­vius vie­ti­niais marš­ru­tais jau ve­ža „Kaut­ra“.

„At­si­ran­da nau­ja ke­lei­vių per­ve­ži­mo ko­ky­bė“

Lap­kri­čio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tis dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ir dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja Kau­no ben­dro­ve „Kaut­ra“.

Tuo­met „Kaut­ros“ va­do­vai pa­ža­dė­jo, kad iki Ka­lė­dų po mies­tą pra­dės va­ži­nė­ti šios ben­dro­vės nu­pirk­ti nau­ji au­to­bu­sai. Duo­tas žo­dis iš­te­sė­tas: va­kar vie­ti­nės val­džios ir aly­tiš­kių ap­žiū­rai Ro­tu­šės aikš­tė­je bu­vo su­ri­kiuo­ti au­to­bu­sai, o nuo šian­dien jie pra­de­da ke­lei­vius per­vež­ti vie­ti­niais marš­ru­tais.

„Mies­te at­si­ran­da nau­ja ke­lei­vių per­ve­ži­mo ko­ky­bė. Ti­ki­mės ir aukš­tos jų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bės, gra­fi­kų lai­ky­mo­si“, – sa­kė mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, Ro­tu­šės aikš­tė­je ap­žiū­rė­da­mas nau­jas vie­ti­nių marš­ru­tų trans­por­to prie­mo­nes.

„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas džiau­gė­si, kad lai­ku pa­vy­ko pa­reng­ti nau­jus au­to­bu­sus šiems marš­ru­tams ap­tar­nau­ti: „Mes ir vai­ruo­to­jai jau­čia­me di­de­lę at­sa­ko­my­bę. Ti­ki­mės ne­nu­vil­ti aly­tiš­kių.“

Au­to­bu­sai že­mag­rin­džai, pa­to­gūs įlip­ti ne­įga­lie­siems, ke­liau­jan­tiems su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais. Jų į Ro­tu­šės aikš­tę at­vy­ku­si ap­žiū­rė­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­jos na­rė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė už tai gy­rė sa­vi­val­dy­bę ir nau­jus ve­žė­jus, pa­reikš­da­ma, kad da­bar ne­įga­lie­ji bus la­biau ma­to­mi mies­te, nes ga­lės pa­si­nau­do­ti vie­ti­niu trans­por­tu.

Kau­no ben­dro­vė bū­si­miems au­to­bu­sų vai­ruo­to­jams, va­ži­nė­sian­tiems vie­ti­niais marš­ru­tais, bu­vo su­ren­gu­si mo­ky­mus. Jau įdar­bin­ta apie pu­sę rei­ka­lin­gų vai­ruo­to­jų, da­lies jų dar ieš­ko­ma, o kad ne­bū­tų truk­džių pra­dė­jus dirb­ti šiais marš­ru­tais, vai­ruo­to­jai įdar­bin­ti iš ki­tų „Kaut­ros“ ap­tar­nau­ja­mų zo­nų bei sri­čių.

Iš vi­so Aly­taus vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais trans­por­to prie­mo­nes vai­ruos apie 70 vai­ruo­to­jų. Šiais marš­ru­tais dar­bo die­no­mis va­ži­nės 4 di­de­li au­to­bu­sai, ku­riuo­se kar­tu su sto­vin­čiais ke­lei­viais yra iki 60 vie­tų, ir 25 ma­ži au­to­bu­sai iki 22 vie­tų kar­tu su sto­vin­čiai­siais. Sa­vait­ga­liais vie­ti­nius marš­ru­tus ap­tar­naus 19-22 ma­ži au­to­bu­sai.

Sugedus maršrutą aptarnau­jan­čiai transporto priemonei vežėjas įsipareigojęs per valandą ją pakeisti kita iš rezervo. Jame yra 1 didelis ir 2 maži autobusai.

Pa­dau­gė­jo marš­ru­tų, sto­te­lių, at­si­ran­da mė­ne­si­nis bi­lie­tas

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos Pal­mi­ros Raš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, iki šiol Aly­tu­je bu­vo 10 iš ei­lės ne­su­nu­me­ruo­tų vie­ti­nių marš­ru­tų, da­bar jų bus 12 ir vi­si bus su­nu­me­ruo­ti iš ei­lės.

Au­to­bu­sai va­žiuos ne tik įpras­ti­niais marš­ru­tais. Pa­sak P.Raš­kaus­kie­nės, da­bar vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo trans­por­to prie­mo­nės va­ži­nės Vin­gio, Vil­ties, Kau­no, Li­go­ni­nės, Kle­vų, Gar­di­no, Dau­gų, Ke­pyk­los, Jur­giš­kių, Drus­ki­nin­kų gat­vė­mis, daž­niau A.Jo­ny­no gat­ve.

Iš vi­so mies­te šiuo me­tu bus 170 sto­te­lių, iš ku­rių – 37 nau­jos. Jau be­veik vi­so­se sto­te­lė­se pa­skelb­ti nau­ji gra­fi­kai, o to­se, ku­rio­se jų dar nė­ra, at­si­ras ar­ti­miau­siu me­tu.

Nuo at­ei­nan­čio sau­sio va­žiuo­jant vie­ti­niais marš­ru­tais bus ga­li­ma nau­do­tis mė­ne­si­niais bi­lie­tais, ku­riuos aly­tiš­kiai ga­lė­da­vo įsi­gy­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius, kai dar vei­kė sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus au­to­bu­sų par­kas.

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­ną, jis kai­nuos 25 eu­rus. Ke­lei­viai, va­ži­nė­jan­tys su 50 proc. nuo­lai­da, šį bi­lie­tą ga­lės įsi­gy­ti už 12 eu­rų 50 cen­tų. O moks­lei­viams mė­ne­si­nis bi­lie­tas kai­nuos 5 eu­rus.

„Tu­rin­tie­ji mė­ne­si­nius bi­lie­tus ga­lės va­ži­nė­ti ne tik į dar­bą ir at­gal, vie­ti­niu trans­por­tu tu­rės tei­sę nau­do­tis ne­ri­bo­tą kar­tų kie­kį per mė­ne­sį, va­žiuo­ti su per­sė­di­mais, taip pat sa­vait­ga­liais, ypač di­de­lė nau­da yra moks­lei­viams“, – tei­gė P.Raš­kaus­kie­nė.

Mė­ne­si­nius bi­lie­tus bus ga­li­ma įsi­gy­ti iš vai­ruo­to­jų ir au­to­bu­sų sto­ty­je, ku­rią val­do taip pat ben­dro­vė „Kaut­ra“.

Iki at­ei­nan­čių me­tų ba­lan­džio pa­bai­gos bus įdieg­tas elek­tro­ni­nis mė­ne­si­nis bi­lie­tas, ku­ris bus pi­ges­nis nei nuo sau­sio at­si­ra­sian­tis po­pie­ri­nis. Iki ba­lan­džio pa­bai­gos tu­rė­tų bū­ti įdieg­tos ir ki­tos elek­tro­ni­nės pa­slau­gos vie­ti­niams marš­ru­tams, pa­vyz­džiui, at­si­ras­ti švies­len­tės mies­to cen­tro sto­te­lė­se, kur bus ma­ty­ti at­vyks­tan­tys au­to­bu­sai.

Vien­kar­ti­nio bi­lie­to kai­na iš­lie­ka ta pa­ti – 60 cen­tų.

Sa­vi­val­dy­bė su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šė su­tar­tis sep­ty­ne­riems me­tams su ga­li­my­be jas pra­tęs­ti dar tre­jiems me­tams. Pir­mo­sios su­tar­ties dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo maršrutais kai­na de­šim­čiai me­tų – per 18 mln. eu­rų su PVM, ant­ro­sios dėl šio­je sri­ty­je die­gia­mų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų – 1,4 mln. eu­rų su PVM.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.