Nr. 146 (13229)

2018-12-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 146 (13229) skaitykite:

 • Vy­tas Ja­zep­či­kas: „Koks ma­no in­dė­lis, kad Aly­tui bū­tų ge­riau gy­ven­ti?”
 • Ne­ofi­cia­lių pa­dė­kų gy­dy­to­jams ma­žė­ja
 • Aly­taus mies­to so­de at­lie­ka­mi sa­ni­ta­ri­niai kir­ti­mai
 • Tak­si ir pa­ve­žė­jų tei­kia­mos pa­slau­gos
 • vie­no­dos, o dar­bo rei­ka­la­vi­mai skir­tin­gi
 • Aly­tu­je pra­dė­jo veik­ti vie­nin­te­lė bu­din­ti vais­ti­nė
 • Vil­ka­viš­kio vys­ku­po ka­lė­di­nis svei­ki­ni­mas 
 • Psi­cho­lo­gas Ge­di­mi­nas­ Na­vai­tis: „Šven­tės – tai ga­li­my­bė pa­jaus­ti, ar ma­to­me pras­mę gy­ve­ni­me” 
 • Pro­jek­to „Jau­ni­mas ga­li” ka­lė­di­nis spor­ti­nis ren­gi­nys Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­je 
 • Šir­dies šauks­mas 
 • Šie­met už­au­gi­nu­si gri­kių der­lių, ki­tą­met „Vo­lun­gė­lės” ben­druo­me­nė grieb­sis pu­pų 
 • Pir­mo­jo Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos pa­što žen­klo šimt­me­tis 
 • Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se da­li­jo­si miš­ko ir dar­žo gė­ry­bių pa­slap­ti­mis bei jur­gi­nų gum­bais ta­rė­si keis­tis 
 • At­ly­gio di­di­ni­mui „Ma­xi­ma” ski­ria 9,5 mln. eu­rų  
 • Is­to­ri­nis mo­men­tas: Eval­das Dai­naus­kas – pir­ma­sis Šv. Hu­ber­to or­di­no ka­va­lie­rius 
 • Dzū­kuo­jan­ti Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė: „Jei pats ma­žas, tai ir ta­vo tė­vy­nė – nykš­tu­kų na­me­lis”
Va­kar Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ap­žiū­rai bu­vo su­ri­kiuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais lai­mė­ju­sios Kau­no...
Ramia širdimi didžiąsias metų šventes pasitinka Žuvintų kaimo ūkininkas Jonas Nevecka: nors jo prižiūrimi žemės hektarai šiemet ir neatseikėjo tiek derliaus, kiek tikėjosi šis dvidešimt šešerių metų...
Miroslavo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, per metus pasipildęs daugiau kaip dešimčia vaikų, tapo per ankštas iš viso 33 šios seniūnijos ikimokyklinukams. Paprastai darželiu vadinamą...
Va­kar pa­si­bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam auk­cio­nui par­duo­ti pro­fi­lak­to­riu­mą, esan­tį Ulo­nų g. 33A. Sta­ti­niu bu­vo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.