„Nuo kiek­vie­no iš mū­sų po­žiū­rio pri­klau­so, ko­kio­je Lie­tu­vo­je no­ri­me ir ga­li­me gy­ven­ti...” (4)

Andrius Palionis. Da­lės La­zaus­kie­nės nuotr.
Andrius Palionis. Da­lės La­zaus­kie­nės nuotr.
Bai­gian­tis 2021-ie­siems, po per­trau­kos su ži­niask­lai­dos at­sto­vais vėl su­si­ti­kęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys An­drius Pa­lio­nis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ap­žvel­gė per šiuos me­tus Sei­me at­lik­tus dar­bus ir sa­vo, kaip Ap­lin­kos ap­sau­gos bei Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tų na­rio, už­re­gist­ruo­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus bei pa­teik­tus siū­ly­mus. Jis taip pat iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl re­gio­nų po­li­ti­kos ir spar­tes­nio jų vys­ty­mo­si, ne­ap­lenk­da­mas Prie­nų ir Aly­taus ra­jo­nų bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se bu­vo iš­rink­tas, gy­ven­to­jams rū­pi­mų klau­si­mų.

...kad var­to­to­jai ne­mo­kė­tų du kar­tus

An­drius Pa­lio­nis į Sei­mą iš­rink­tas tre­či­ą­kart. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją bai­gė at­sa­kin­go­mis že­mės ūkio mi­nist­ro pa­rei­go­mis, o šio­je – dar­buo­ja­si Lie­tu­vos re­gio­nų frak­ci­jos su­dė­ty­je ir at­sto­vau­ja opo­zi­ci­jai.

– Va­do­va­vi­mo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai lai­ko­tar­pis bu­vo la­bai at­sa­kin­gas, to­dėl ma­žiau lai­ko sky­riau par­la­men­ti­nei veik­lai, o da­bar vi­są sa­vo dė­me­sį ga­liu skir­ti Sei­mo na­rio pa­rei­goms. Tie­sa, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos pra­džia bu­vo ne­leng­va, nes bu­vau pa­skir­tas į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, po aš­tuo­ne­rių me­tų dar­bo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te te­ko iš nau­jo gi­lin­tis į ne­ži­no­mą sri­tį, per­vers­ti daug do­ku­men­tų ir iš­si­aiš­kin­ti, kaip ją reg­la­men­tuo­ja eu­ro­pi­nė tei­sė. Man tai bu­vo ne­ma­žas iš­šū­kis. Ga­liau­siai nuo šio bir­že­lio vėl ta­pau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­riu, esu ten, kur tu­riu dau­giau­sia kom­pe­ten­ci­jos“, – pa­ly­gi­no dvi pas­ku­ti­nes ka­den­ci­jas par­la­men­ta­ras A.Pa­lio­nis.

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, dar­bas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te pa­ska­ti­no ati­džiau pa­stu­di­juo­ti at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą.

– Su­si­pa­ži­nęs su eu­ro­pi­ne tei­se, pa­ma­čiau, kad Lie­tu­vo­je at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma yra reg­la­men­tuo­ja­ma kiek ki­taip nei ES di­rek­ty­vo­se, ku­rio­se juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad ter­šė­jai yra ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai. Mes, var­to­to­jai, pirk­da­mi įvai­rias pre­kes, su­si­mo­ka­me ir už pa­kuo­čių su­tvar­ky­mą, ku­ris įskai­čiuo­tas į kai­ną. Pi­ni­gai ati­ten­ka pre­kių ga­min­to­jams ir im­por­tuo­to­jams, ku­rie yra įsi­pa­rei­go­ję to­kias pa­kuo­tes su­tvar­ky­ti ir per­dirb­ti, ta­čiau at­lie­kų su­tvar­ky­mo už­duo­tys, ku­rias nu­ma­to Vy­riau­sy­bė, nė­ra am­bi­cin­gos. Kai ku­rių pa­kuo­čių su­tvar­ky­mas sie­kia 50 proc., ki­ta da­lis ke­liau­ja į są­var­ty­ną, – tei­gė A.Pa­lio­nis.

Anot jo, ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai ei­na leng­viau­siu ke­liu: jiems nu­ro­dy­tą 50 proc. nor­mą pa­sie­kia su­tvar­ky­da­mi ko­mer­ci­nia­me srau­te su­si­da­ran­čias pa­kuo­tes ir yra ne­su­in­te­re­suo­ti su­mo­kė­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams už ko­mu­na­li­nio srau­to pa­kuo­čių su­tvar­ky­mą.

To­dėl, pa­sak A.Pa­lio­nio, į miš­rių at­lie­kų srau­tą pa­te­ku­sių ir rū­šia­vi­mo įren­gi­nių at­skir­tų pa­kuo­čių tvar­ky­mas fi­nan­suo­ja­mas per vie­ti­nę rin­klia­vą. At­lie­kų tvar­ky­to­jai per­dir­bi­mui ne­tin­ka­mas pa­kuo­tes ve­ža su­de­gin­ti, o są­skai­tas pa­tei­kia sa­vi­val­dy­bėms, šios au­to­ma­tiš­kai mo­kes­tį per­ke­lia ant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pe­čių. To­dėl gy­ven­to­jai su­si­mo­ka du kar­tus: ir už pa­kuo­tę, ir už jos su­tvar­ky­mą.

– Šį pa­va­sa­rį už­re­gist­ra­vau pa­siū­ly­mą dėl Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kad vi­sos pa­kuo­čių at­lie­kos tu­ri bū­ti su­tvar­ko­mos ne gy­ven­to­jų, o ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų są­skai­ta. Vis dėl­to ko­mi­te­to pri­im­tas spren­di­mas bu­vo pa­keis­tas an­trą kar­tą ini­ci­juo­to bal­sa­vi­mo me­tu. Da­bar nu­ei­ta ki­tu ke­liu – ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai pri­va­lės skir­ti fi­nan­sa­vi­mą sa­vi­val­dy­bių at­lie­kų su­rin­ki­mo in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti, at­lie­kų su­rin­ki­mui ir su­tvar­ky­mui or­ga­ni­zuo­ti. Vis dėl­to, ma­tau ri­zi­ką, kad sis­te­ma ne­su­veiks, nes įsta­ty­me nė­ra api­brėž­ti fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jai ir ne­nu­ma­ty­tas kon­tro­lės me­cha­niz­mas, – pa­ste­bė­jo A.Pa­lio­nis.

Jo ma­ny­mu, sie­kiant iš­veng­ti dvi­gu­bo gy­ven­to­jų ap­mo­kes­ti­ni­mo, Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu ga­lė­tų įpa­rei­go­ti ga­min­to­jus ir im­por­tuo­to­jus pri­va­lo­mai pa­di­din­ti su­tvar­ko­mų pa­kuo­čių at­lie­kų kie­kius, pvz., nuo 50 proc. iki 90 proc., tuo­met bū­tų vyk­do­mos ir ko­mu­na­li­nio srau­to pa­kuo­čių tvar­ky­mo už­duo­tys. Ki­ta ver­tus, per­ei­nant prie žie­di­nės eko­no­mi­kos, rei­ka­lin­gas ir ga­min­to­jų su­in­te­re­suo­tu­mas ga­min­ti dau­giau per­dir­ba­mų pa­kuo­čių.


Pel­no mo­kes­čio leng­va­ta – pa­ska­ta per­kel­ti ver­slus į re­gio­nus

Su­grį­žęs į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą, par­la­men­ta­ras dir­bo prie rein­ves­tuo­ja­mo pel­no įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rio pa­siū­ly­mus už­re­gist­ra­vo šį ru­de­nį. Lie­tu­vo­je rein­ves­tuo­ja­mas pel­nas yra ap­mo­kes­tin­tas 15 proc. pel­no mo­kes­čiu. Ka­dan­gi dau­gu­ma pra­mo­nės par­kų, LEZ-ų su­telk­ta apie di­džiuo­sius mies­tus, A.Pa­lio­nis vi­lia­si, kad šiuo įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta pel­no mo­kes­čio leng­va­ta pa­ska­tin­tų ver­slus dau­giau in­ves­tuo­ti re­gio­nuo­se. Pel­no mo­kes­čio leng­va­ta ga­li pa­si­nau­do­ti tos įmo­nės, ku­rių me­ti­nė apy­var­ta ne di­des­nė nei 10 mln. eu­rų, to­kių įmo­nių 95 proc. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je tai­ko­mos tiks­li­nės, į aukš­tą­sias tech­no­lo­gi­jas, trans­por­to sek­to­riaus at­nau­ji­ni­mą nu­kreip­tos pel­no mo­kes­čio leng­va­tos.

 

Ak­va­kul­tū­ros ūkiai dir­ba skir­tin­go­mis kon­ku­ren­ci­jos są­ly­go­mis

A.Pa­lio­nio nuo­mo­ne, dar vie­na tai­sy­ti­na sri­tis: me­ti­niai že­mės mo­kes­čių ta­ri­fai ak­va­kul­tū­ros ūkiams, ku­rie at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se ski­ria­si net ke­lis kar­tus, to­dėl žu­vi­nin­kys­tės ūkiai dir­ba ne­vie­no­do­mis kon­ku­ren­ci­nė­mis są­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, UAB „Iš­lau­žo žu­vis“, ku­rios tven­ki­niai yra dvie­jų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, ki­tais me­tais Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei mo­kės pa­gal nu­sta­ty­tą 0,6 proc. ta­ri­fą, o Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei – pa­gal 3 proc. ta­ri­fą. Anot Sei­mo na­rio, ki­tos ša­lies sa­vi­val­dy­bės ak­va­kul­tū­ros ūkiams tai­ko 0,7–2,5 proc. že­mės mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tą. Ka­dan­gi ne­ma­žai ūkių yra eko­lo­gi­niai, ku­riuo­se vei­sia­mos žu­vys mai­ti­na­si gam­to­je ran­da­mu mais­tu ir pa­pil­do­mai be­veik ne­še­ria­mos, A.Pa­lio­nis siū­lo jiems nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lų že­mės mo­kes­čio ta­ri­fą (nuo 0,01 iki 0,2 proc.).

 

Siū­lo už­draus­ti ply­nus ir at­ve­ji­nius kir­ti­mus sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se

Pra­ėju­sią sa­vai­tę par­la­men­ta­ras už­re­gist­ra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, ku­riuo nuo 2023 me­tų sau­sio 1 die­nos siū­lo­ma už­draus­ti ply­nus ir at­ve­ji­nius kir­ti­mus sau­go­mų te­ri­to­ri­jų miš­kuo­se. A.Pa­lio­nio tei­gi­mu, va­sa­rą pa­ki­lęs oro ba­lio­nu virš Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko, jis pats įsi­ti­ki­no, kiek daug yra ply­nų kir­ti­mų, kaip ap­gai­lė­ti­nai at­ro­do iš­re­tin­ti miš­kai. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja, val­dan­ti apie 50 proc. vi­sų miš­kų plo­tų, dėl to ne­nu­ken­tės, nes ga­lės vyk­dy­ti kir­ti­mus ūki­niuo­se miš­kuo­se. O ir sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se pa­gal pa­reng­tus pro­jek­tus bū­tų lei­džia­ma at­ran­kos bū­du kirs­ti bran­džius ir li­gų bei ken­kė­jų pa­kenk­tus me­džius, taip pat mal­kau­ti. Sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ne­bū­tų ga­li­ma dirb­ti su miš­ko tech­ni­ka, ta­čiau at­si­ver­tų dau­giau už­im­tu­mo ga­li­my­bių gy­ven­to­jams.

Tie­sa, pa­sak A.Pa­lio­nio, Sei­me dar lau­kia dis­ku­si­jos su pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kais, nes, sie­kiant už­draus­ti jiems iš­kirs­ti miš­kus, rei­kia nu­ma­ty­ti ir kom­pen­sa­ci­jų me­cha­niz­mą.

– Drau­di­mas kirs­ti ply­nai ir at­ve­ji­niu kir­ti­mu ne­ga­lio­tų tiems pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, ku­rie miš­ką įsi­gi­jo iki 2023 me­tų sau­sio 1 die­nos, – tei­gė A.Pa­lio­nis.

Jis pa­ko­men­ta­vo Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos už­sa­ky­mu at­lik­tą stu­di­ją, ku­ri pa­tvir­ti­na, kad miš­kai ge­ne­ruo­ja pa­ja­mas ne tik iš par­duo­tos me­die­nos, ne ma­žiau jų, tie­sa, per il­ges­nį lai­ko­tar­pį, ga­li­ma gau­ti ker­tant tik bran­džius me­džius, taip pat iš rek­re­a­ci­jos, tu­riz­mo bei ki­tų pa­slau­gų.

– Mū­sų var­to­to­jiš­kas po­žiū­ris pri­va­lo keis­tis. Re­gio­ni­nių par­kų, ki­tų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų miš­kai tu­ri tap­ti sa­vo­tiš­kais pi­lo­ti­niais pro­jek­tais – juo­se rei­kia su­stab­dy­ti ply­nus ir at­ve­ji­nius kir­ti­mus, o ūki­nę veik­lą pa­kreip­ti į ža­li­ą­jį kur­są, juk miš­kai dau­giau­sia ab­sor­buo­ja CO2, – ak­cen­ta­vo par­la­men­ta­ras.

 

Au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­tis – so­cia­liai ne­tei­sin­gas

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu nuo 2023 me­tų au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis ga­lė­tų bū­ti pa­keis­tas au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­čiu. Tam pri­ta­rė ir Vy­riau­sy­bė, klau­si­mas bus svars­to­mas Sei­me. Re­gio­nų frak­ci­jos na­rys A.Pa­lio­nis pa­si­sa­ko prieš mo­kes­tį, ku­ris, jo nuo­mo­ne, bū­tų so­cia­liai ne­tei­sin­gas re­gio­nų kai­miš­ko­se vie­to­vė­se gy­ve­nan­čių žmo­nių at­žvil­giu, nes, pa­vyz­džiui, pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jai, tu­rin­tys se­nes­nius ir tar­šes­nius au­to­mo­bi­lius, mo­kė­tų dau­giau, nors į ke­lius iš­va­žiuo­ja vos ke­le­tą kar­tų per mė­ne­sį ap­si­pirk­ti ar pas gy­dy­to­jus. Tuo tar­pu vai­ruo­jan­tys dy­ze­li­nius au­to­mo­bi­lius, ku­rių CO2 iš­me­ti­mai ne­vir­ši­ja 100 g ki­lo­met­rui, nu­sta­ty­to mo­kes­čio ne­mo­kė­tų, nors au­to­mo­bi­lius nau­do­ja kas­dien, ter­šia orą ku­rą de­gin­da­mi did­mies­čių spūs­ty­se.

To­dėl A.Pa­lio­nis drau­ge su Re­gio­nų frak­ci­jos pir­mi­nin­ku Jo­nu Pins­ku­mi ke­ti­na siū­ly­ti ki­tą spren­di­mą.

– Jei­gu ju­da­me eko­lo­gi­jos link, bū­tų tei­sin­ga, jei ter­šė­jai mo­kė­tų pa­gal tai, kiek nu­va­žiuo­ja ki­lo­met­rų ir su­de­gi­na ku­ro. Tar­šos mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tas į ku­ro kai­ną, o at­ski­ro­je biu­dže­to ei­lu­tė­je su­rink­tos lė­šos pa­skirs­ty­tos ap­lin­kos ne­ter­šian­čioms, dar­naus ju­du­mo prie­mo­nėms, dvi­ra­čių ta­kų ir kt. in­fra­struk­tū­rai re­gio­nuo­se ge­rin­ti.

 

Apie vie­ti­nes ak­tu­a­li­jas, ben­dra­dar­bia­vi­mą su sa­vi­val­dy­bė­mis

Ap­ta­rus ren­gia­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas, Sei­mo ka­bi­ne­tuo­se ir už­ku­li­siuo­se vyks­tan­tį po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­lies­tos ir mū­sų kraš­to ak­tu­a­li­jos.

A.Pa­lio­nis tvir­ti­no pa­lai­kan­tis Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sie­kį tap­ti ku­ror­ti­ne te­ri­to­ri­ja, ir ne vien dėl di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės biu­dže­to, bet ir dėl gra­žios šio kraš­to gam­tos, ku­rios iš­skir­ti­nu­mas – vaiz­din­gos Ne­mu­no kil­pos. Tik, anot jo, ky­la klau­si­mas, kaip šią idė­ją įgy­ven­din­ti ir pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų rei­kia­mos in­fra­struk­tū­ros su­kū­ri­mui, ką pa­siū­ly­ti ver­slui, nes vie­na sa­vi­val­dy­bė ne­bus pa­jė­gi įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tų tiks­lų.

Sei­mo na­rys tei­gia­mai at­si­lie­pė ir apie Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės už­si­spy­ri­mą iš­sau­go­ti Prie­nų li­go­ni­nę ir gy­ven­to­jams rei­ka­lin­gas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas bei tu­rė­ti spren­džia­mą­ją ga­lią.

Pa­sak A.Pa­lio­nio, apie svei­ka­tos sis­te­mos re­for­mą pra­dė­ta kal­bė­ti dar anks­tes­nės ka­den­ci­jos me­tu – ir tuo­met, ir da­bar jis nu­si­sta­tęs prieš spren­di­mus, ku­rie re­gio­nų gy­ven­to­jams pa­blo­gin­tų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, ra­jo­ni­nė li­go­ni­nė tu­ri iš­lik­ti, dar dau­giau – jo­je yra tin­ka­mos są­ly­gos at­lik­ti ko­mer­ci­nes ope­ra­ci­jas, po ku­rių pa­cien­tai vyk­tų re­a­bi­li­ta­ci­jai į Birš­to­no sa­na­to­ri­jas. Ta­čiau tam rei­kė­tų abie­jų sa­vi­val­dy­bių ini­cia­ty­vos ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pri­ta­ri­mo.

Pa­si­tei­ra­vus, ar vien­man­da­tė­je Dai­na­vos apy­gar­do­je iš­rink­tą Sei­mo na­rį su sa­vi­val­dy­bė­mis sie­ja glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas, ypač spren­džiant opius vie­tos klau­si­mus, su­si­ju­sius ir su fi­nan­sa­vi­mu, A.Pa­lio­nis ko­rek­tiš­kai at­sa­kė, kad ben­dra­vi­mas su Prie­nų ra­jo­no ir Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­mis ga­nė­ti­nai ban­guo­tas, ma­žiau­siai „ban­gų“ – su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Jo tei­gi­mu, ne­re­tai jis dau­giau su­ži­no apie sa­vi­val­dy­bių po­rei­kius, tie­sio­giai ben­drau­da­mas su įstai­gų va­do­vais.

– Ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas pra­de­da­mas for­muo­ti dar ko­vo–ba­lan­džio mė­ne­siais, sa­vi­val­dy­bės gau­na už­klau­sas apie lė­šų po­rei­kį, rei­ka­lin­gą in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams. Jei­gu sa­vi­val­dy­bės ne­tu­rės vi­zi­jos, ne­pa­teiks po­rei­kio raš­tu, lė­šos ne­bus ski­ria­mos, net jei Sei­mo na­rys ir kreip­sis į Vy­riau­sy­bę, – ak­cen­ta­vo A.Pa­lio­nis.

 

Sie­kia įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus

Vie­šu­mo­je kurs­to­ma in­tri­ga, ko­kie bus A.Pa­lio­nio pla­nai po šios ka­den­ci­jos Sei­me: ar jis tęs par­la­men­ta­ro veik­lą, ar gal­būt ban­dys kan­di­da­tuo­ti į vie­nos iš sa­vo kraš­to sa­vi­val­dy­bių me­ro pos­tą. Į tai Sei­mo na­rys kon­kre­čiai ne­at­sa­kė, ta­čiau iš­dės­tė sa­vo po­žiū­rį dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų. Anot jo, me­rai tu­ri bū­ti ren­ka­mi tie­sio­giai ir bū­ti at­sto­vau­ja­mo­sios, o ne vyk­do­mo­sios val­džios pa­rei­gū­nai.

Jo tei­gi­mu, kar­tu su ruo­šia­mo­mis kon­sti­tu­ci­nė­mis pa­tai­so­mis, ku­rio­mis sie­kia­ma įtvir­tin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, ki­tą pa­va­sa­rį rei­kia pri­im­ti ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas, api­brė­žian­čias tie­sio­giai ren­ka­mo me­ro funk­ci­jas, įga­lio­ji­mus, at­sa­ko­my­bę ir pa­rei­gas.

– Kas­die­nia­me gy­ve­ni­me pi­lie­čiai va­do­vau­ja­si LR Sei­mo iš­leis­tais įsta­ty­mais, to­dėl esu at­sa­kin­gas už kiek­vie­ną Sei­me pri­im­tą įsta­ty­mą, ku­ris pri­si­de­da prie Lie­tu­vos žmo­nių ku­ria­mos ge­ro­vės, – A.Pa­lio­nis sa­ko, kad, dirb­da­mas Sei­me, at­sto­vau­ja ne tik Dai­na­vos rin­ki­mi­nės apy­lin­kės gy­ven­to­jams, bet ir kiek­vie­nam Lie­tu­vos pi­lie­čiui.

 

Lin­ki dos­nių šven­čių

Ar­tė­ja gra­žiau­sios me­tų šven­tės, jų pro­ga Sei­mo na­rys A.Pa­lio­nis siun­čia svei­ki­ni­mus iš­skir­ti­nai vi­siems Prie­nų ir Aly­taus ra­jo­nų bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bių žmo­nėms.

– Lin­kiu bū­ti svei­kiems, drą­siems, pi­lie­tiš­kiems, prin­ci­pin­giems ir at­sa­kin­giems. Gra­žius dar­bus dir­ba­me kas­dien. Ir nuo kiek­vie­no iš mū­sų po­žiū­rio į už­si­brėž­to tiks­lo sie­kį pri­klau­so, ko­kio­je Lie­tu­vo­je no­ri­me ir ga­li­me gy­ven­ti. Grū­das prie grū­do – ir, žiū­rėk, aruo­das jau pil­nas!, – su artėjančiomis šven­to­mis Ka­lė­do­mis ir Nau­jai­siais 2022 me­tais svei­ki­na An­drius Pa­lio­nis, prie­nie­čiams, birš­to­nie­čiams ir aly­tiš­kiams lin­kė­da­mas, kad šven­tės bū­tų dos­nios ir žmo­nių ran­ko­mis su­kur­to­mis do­va­no­mis, ir šil­ta ben­drys­te.

 

Da­lė La­zaus­kie­nė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mano galva reikėtų peržiūrėti ir atliekų surinkimo mokestį, nes dabar alytiškiai ,kai už gyvenamą plotą moka už buto balkonus, už sodus, kuriuose būna tik vasarą bei už kolektyvinius garažus, o Reipai su visa komanda ir turčiais moka tik iki 100 k.m., nors turi didžiausius rūmus ir ūkinius pastatus su gyvuliais!

  Komentaras

  Pasirodo, tai Seimo narys nuo Alytaus rajono rinktas. Metams baigiantis paaiškino žmonėms, ką nuveikė. Ko nemaryt iš Alytaus rajono tarybos 25 narių, ką nuveikė žmonių labui per metus? Nors ką nuveikė, jei rajonas rinkimams per kelias apygardas, vadinas kaip rimto rajono tik likučiai.

Kiti straipsniai