Nau­jos Sei­mo De­mok­ra­tų frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos” na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Vy­riau­sy­bė už­si­žai­dė ri­bo­ji­mais, bet ku­rie il­ga­lai­kiai ri­bo­ji­mai tu­ri per­ei­ti Sei­mo fil­trą” (7)

Vytautas Bakas ir Saulius Skvernelis.
Vytautas Bakas ir Saulius Skvernelis.
Rug­sė­jo 7-ąją 13 Sei­mo na­rių – 10 iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos ir vi­si 3 Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vai ofi­cia­liai – su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je – pra­ne­šė apie įsteig­tą nau­ją De­mok­ra­tų frak­ci­ją „Var­dan Lie­tu­vos“. Jo­je dirbs iki šiol LVŽS frak­ci­jai pri­klau­sę Ri­ma Baš­kie­nė, Li­nas Ku­ku­rai­tis, Rū­ta Mi­liū­tė, Lai­ma Mo­ge­nie­ne, Lai­ma Na­gie­nė, Lu­kas Sa­vic­kas, Sau­lius Skver­ne­lis, Al­gir­das Ston­čai­tis, Ze­no­nas Strei­kus, To­mas To­mi­li­nas ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vai Al­gir­das But­ke­vi­čius, Do­mas Griš­ke­vi­čius bei aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas. Su juo ir kal­ba­mės apie nau­jos Sei­mo frak­ci­jos sie­kius, ko­dėl nu­spręs­ta kur­ti dar vie­ną opo­zi­ci­jo­je dirb­sian­čią ir cen­tro kai­rei pri­ski­ria­mą frak­ci­ją.

– Ko­dėl Jūs ir vi­si Miš­rios Sei­mo gru­pės na­riai nu­spren­dė­te dirb­ti nau­jo­je De­mok­ra­tų frak­ci­jo­je „Var­dan Lie­tu­vos“?

– Sei­mo na­riai iš LVŽS frak­ci­jos, ku­rie at­ėjo į nau­ją frak­ci­ją, yra pui­kiai man pa­žįs­ta­mi žmo­nės. Su dau­ge­liu ben­dra­dar­bia­vo­me pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me, ren­gė­me LVŽS pro­gra­mą, pri­ėmė­me daug svar­bių ir stip­rių spren­di­mų vi­suo­me­nės sau­gu­mo, so­cia­li­nė­je ir ki­to­se sri­ty­se. Su ko­le­go­mis iš Miš­rios gru­pės pui­kiai su­ta­rė­me sa­vi­val­dos klau­si­mais.

Kon­sul­tuo­jan­tis dėl nau­jos frak­ci­jos įkū­ri­mo, su­si­ta­rė­me dėl svar­biau­sių dar­bų vals­ty­bės val­dy­mo, sa­vi­val­dos, pi­lie­čių įga­li­ni­mo ir žmo­gaus tei­sių sri­ty­je. Frak­ci­jos dar­bo­tvarkėje at­si­ra­do vie­tos skaid­ru­mo, an­ti­ko­rup­ci­nėms, re­gio­nų stip­ri­ni­mo ini­cia­ty­voms.

Frak­ci­ja – tai pir­miau­sia ko­man­da, ku­rio­je at­si­ran­da nau­jos ga­li­my­bės at­sto­vau­ti kraš­tui, ku­rio žmo­nės ma­ne de­le­ga­vo į Sei­mą.

– Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo įvar­dy­ti svar­biau­si nau­jos frak­ci­jos dar­bai. Ko­kie dar­bai įtrauk­ti Jū­sų ini­cia­ty­va?

– Pir­mo­sios ar­ba pra­ėju­sios sa­vo ka­den­ci­jos Sei­me me­tu di­džiau­sią dė­me­sį sky­riau vals­ty­bės sau­gu­mo klau­si­mams, da­bar di­dži­ą­ją lai­ko da­lį ski­riu sa­vi­val­dai, re­gio­nams.

Kur­da­mi frak­ci­ją mes su­ren­gė­me ke­lias se­si­jas, su­si­ti­ki­mus, ku­riuo­se ta­rė­mės dėl ben­dros dar­bo­tvarkės, tiks­lų – to, kas mus vie­ni­ja. Kiek­vie­nas pa­tei­kė kon­kre­čius dar­bus, ku­riuos sie­kia nu­veik­ti. Tuo pa­grin­du bu­vo iš­skir­tos ke­tu­rios sri­tys, ku­rioms frak­ci­ja skirs ypa­tin­gą dė­me­sį. Tai vals­ty­bės val­dy­mas, pa­žan­gi eko­no­mi­ka, tva­rus vys­ty­ma­sis ir so­cia­li­nė ly­gy­bė. Bu­vau pa­pra­šy­tas ko­le­gų ko­or­di­nuo­ti vals­ty­bės val­dy­mo sri­ties dar­bo­tvarkės pa­ren­gi­mą. Kar­tu su ben­dra­žy­giais pa­ren­gė­me pa­siū­ly­mus, ku­rie svar­būs ben­drai de­mo­kra­tijos ir sa­vi­val­dos stip­ri­ni­mui ša­ly­je, ben­druo­me­nių ir pi­lie­čių įga­li­ni­mui.

 

– Sa­vi­val­dos sri­ty­je ak­cen­ta­vo­te bū­ti­ny­bę iš­sau­go­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, bet šiai val­džios ins­ti­tu­ci­jai svar­bus ir fi­nan­si­nis su­stip­ri­ni­mas.

– Šiuo me­tu sa­vi­val­da pa­ti­ria di­de­lį iš­šū­kį. Ant jos pe­čių gu­la kri­zių – tiek pan­de­mi­jos, tiek mig­ra­ci­jos val­dy­mo naš­ta, o Vy­riau­sy­bės spren­di­mai stip­riai vė­luo­ja ar­ba jų nė­ra, vi­suo­me­nė su­prie­šin­ta, įsi­tem­pu­si ir pa­var­gu­si.

Šiuo me­tu iš tie­sų iš­ki­lu­si vie­na di­džiau­sių grės­mių pa­čiai sa­vi­val­dai, – po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo dėl tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų, ne­sant su­ta­ri­mo tarp po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos, yra ri­zi­ka, kad žmo­nės ne­ga­lės tie­sio­giai rink­ti sa­vo mies­tų ir ra­jo­nų me­rų. Su­ta­rė­me, kad bū­ti­na ap­sau­go­ti sa­vi­val­dą ir žmo­nių tei­sę tvar­ky­tis sa­vo kraš­te ren­kant mies­tų ir ra­jo­nų va­do­vus.

Taip pat siū­ly­si­me stip­rin­ti sa­vi­val­dos fi­nan­si­nį pa­grin­dą: sa­vi­val­dai tu­ri ati­tek­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis, kad ji ga­lė­tų val­dy­ti že­mę, jei baig­ti že­mės re­for­mos pro­ce­sai.

 

– Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kri­ti­ka­vo­te Vy­riau­sy­bę dėl įve­da­mų ri­bo­ji­mų plin­tant ko­ro­na­vi­ru­sui. Jū­sų ma­ny­mu, jie per griež­ti?

– Vy­riau­sy­bė už­si­žai­dė ri­bo­ji­mais, kai ku­rie yra ne­adek­va­tūs, spe­ku­lia­ty­vūs ir ke­lia įtam­pas vi­suo­me­nė­je. Frak­ci­jo­je su­ta­rė­me, kad bet kurie il­ga­lai­kiai ri­bo­ji­mai, lie­čian­tys vi­są vi­suo­me­nę, da­ran­tys le­mia­mą įta­ką žmo­nių pa­grin­di­nėms lais­vėms ir tei­sėms, tu­ri per­ei­ti Sei­mo fil­trą. Sei­mas tu­ri at­lik­ti sa­vo dar­bą ir kas ga­li bū­ti ri­bo­ja­ma tik įsta­ty­mu, tai ne­ga­li bū­ti ri­bo­ja­ma ki­to­kiais, že­mes­niais tei­sės ak­tais.

 

– Kaip ga­lė­tu­mė­te api­bū­din­ti vie­ną iš nau­jos frak­ci­jos nu­ma­ty­tų veik­los sri­čių – pa­žan­gią eko­no­mi­ką?

– Eko­no­mi­ka tu­ri tar­nau­ti vi­siems. Ką tai reiš­kia? Pa­vyz­džiui, džiau­gia­mės, kad Lie­tu­va ar­tė­ja link 80 proc. Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­no­mi­kos vi­dur­kio, bet daž­nai nu­ty­li­ma, jog skir­tu­mai tarp di­džių­jų mies­tų ir, pa­vyz­džiui, Aly­taus, Tau­ra­gės ski­ria­si dau­giau nei du kar­tus. Jei Vil­niaus ir Kau­no eko­no­mi­ka jau vir­ši­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­no­mi­nį vi­dur­kį, tai Aly­taus, Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės ge­ro­kai nuo jo at­si­lie­ka. Tai ga­li­ma pa­keis­ti, bet tu­ri at­si­ras­ti stip­ri po­li­ti­nė va­lia Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je, la­bai nuo­šir­dus dar­bas pa­čio­je sa­vi­val­do­je.

Šiais me­tais Lie­tu­va tu­ri uni­ka­lią pro­gą in­ves­tuo­ti į re­gio­nus taip, kad šie skir­tu­mai bū­tų iš­ly­gin­ti. Tam ga­li bū­ti pa­nau­do­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma ir pa­ra­ma, skir­ta eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mui po pan­de­mi­jos.

Di­džiau­sias Lie­tu­vos ge­ro­vės au­gi­mo re­zer­vas yra re­gio­nai ir čia gy­ve­nan­čių žmo­nių po­ten­cia­las. Tam bū­ti­na pa­reng­ti la­bai aiš­kius kiek­vie­no re­gio­no spe­cia­li­za­ci­jos pla­nus, nu­ma­ty­ti in­ves­ti­ci­jas. Pra­ėjo me­tai, bet kol kas jo­kio Vy­riau­sy­bės po­slin­kio šio­je sri­ty­je ne­ma­ty­ti. Nau­jo­je frak­ci­jo­je yra pa­kan­ka­mai žmo­nių, ku­rie rink­ti re­gio­nuo­se, ir mes su­ta­ria­me, kad per šiuos me­tus Vy­riau­sy­bė kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis tu­ri pa­reng­ti re­a­lią re­gio­nų dar­bo­tvarkę ir ją fi­nan­suo­ti.

 

– Nau­jos Sei­mo frak­ci­jos tiks­luo­se – vi­suo­me­nės įtrau­ki­mas į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą, taip pat ža­lio­ji dar­bo­tvarkė. Ką kon­kre­čiai nu­ma­to­te nu­veik­ti šio­se sri­ty­se?

– Ko­rup­ci­ja yra tie­sio­gi­nė skur­do prie­žas­tis. Rei­ka­lin­gi po­ky­čiai teis­mų sis­te­mo­je, to­dėl vie­nas iš dar­bų, ku­riuos teik­si­me, tai ta­rė­jų teis­muo­se ins­ti­tu­tas. Iki šiol taip ir ne­at­si­ra­do po­li­ti­nės va­lios at­ver­ti teis­mus, įtrauk­ti vi­suo­me­nę į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą. Tai su­dė­tin­gas dar­bas, tam bū­ti­na keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją, ta­čiau šias ini­cia­ty­vas teik­si­me.

Dėl frak­ci­jos ža­lio­sios dar­bo­tvarkės ga­liu pa­sa­ky­ti, kad siū­ly­si­me vi­suo­me­nei at­ver­ti tar­šos duo­me­nis. Ža­lio­sios dar­bo­tvarkės pa­žan­gą sie­ja­me su vals­ty­bės sek­to­riu­mi, pa­vyz­džiui, iš­kas­ti­nio ku­rio nau­do­ji­mas, ža­lie­ji vie­šie­ji pir­ki­mai ir ki­ta.

Ma­no dė­me­sio cen­tre ir to­liau lie­ka ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ja, teis­mų sis­te­mos stip­ri­ni­mas ir skaid­ri­ni­mas, esu pa­ren­gęs įsta­ty­mų pa­tai­sų ir pa­siū­ly­mų re­gio­nų stip­ri­ni­mo, pra­ne­šė­jų ap­sau­gos sri­ty­se.

 

– Ka­dan­gi nau­ja Sei­mo frak­ci­ja dirbs Sei­mo opo­zi­ci­jo­je, ar pa­vyks įvyk­dy­ti nu­si­ma­ty­tus dar­bus?

– Dar­bas opo­zi­ci­jo­je, be abe­jo, yra spe­ci­fi­nis. Čia rei­kia ge­ro­kai dau­giau pa­stan­gų, kad bū­tum iš­girs­tas. Spren­di­mus pri­ima val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ta­čiau ma­no as­me­ni­nė pa­tir­tis pir­mai­siais me­tais dir­bant Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je liu­di­ja, kad bū­nant ma­žu­mo­je ga­li­ma pa­siek­ti, jog pa­siū­ly­mai bū­tų iš­girs­ti ir pri­ima­mi.

Pa­vyz­džiui, per šiuos me­tus pa­vy­ko iš­ju­din­ti Dzū­ki­jos kraš­tui svar­bius klau­si­mus. Kar­tu su spe­cia­liai Sei­me įkur­ta Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pe iš­ju­di­no­me me­tų me­tais įstri­gu­sius klau­si­mus dėl ke­lio Aly­tus–Kau­nas re­konst­ruk­ci­jos. Pa­ga­liau pra­si­dė­jo re­a­lūs dar­bai.

Sei­me pa­vy­ko sėk­min­gai at­sto­vau­ti sa­vi­val­dos in­te­re­sams su­val­dant ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos su­kel­tas pro­ble­mas. Bū­tent Aly­tu­je su­ren­gė­me spe­cia­lų iš­va­žiuo­ja­mą­jį Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dį, kar­tu su vi­so re­gio­no me­rais su­ta­rė­me dėl dar­bų, ku­riuos bu­vo bū­ti­na pa­da­ry­ti. Pa­vy­ko įti­kin­ti Sei­mą, kad Vy­riau­sy­bė bū­tų įsta­ty­mu įpa­rei­go­ta kom­pen­suo­ti iš­lai­das ar­ba ža­lą, ku­rią pa­ty­rė sa­vi­val­da, įmo­nės ir pi­lie­čiai dėl ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos. Kaip ži­no­te, Aly­taus, Aly­taus ra­jo­no ir Laz­di­jų žmo­nės pir­mie­ji su­si­dū­rė su ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos ke­lia­mo­mis pro­ble­mo­mis ir jas spren­dė sa­vo jė­go­mis.

Frak­ci­jos tu­ri pa­pil­do­mų įran­kių, ku­rių ne­tu­ri vie­nas Sei­mo na­rys.

Frak­ci­ją, į ku­rią su­si­bū­rė­me, su­da­rys 13 Sei­mo na­rių, tai tre­čia pa­gal dy­dį frak­ci­ja Sei­me. Frak­ci­jo­je yra iš­ma­nan­čių­jų eko­no­mi­kos, so­cia­li­nės ap­sau­gos, švie­ti­mo, vals­ty­bės val­dy­mo, sa­vi­val­dos, tei­sėt­var­kos, smul­kio­jo ver­slo, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mus. Tu­ri­me du bu­vu­sius prem­je­rus, Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vus, mi­nist­rus, žmo­nes, tu­rin­čius pa­tir­ties sa­vi­val­do­je. Ke­li frak­ci­jos na­riai yra rink­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Esu įsi­ti­ki­nęs, kad frak­ci­jos bal­sas bus gir­di­mas, ža­da­me bū­ti kon­struk­ty­via opo­zi­ci­ja, ti­ki­mės ir iš val­dan­čių­jų bū­tent kon­struk­ty­vaus dar­bo. Be abe­jo, ti­ki­me, kad mums pa­vyks įgy­ven­din­ti tai, ką esa­me už­si­brė­žę.

 

– Jū­sų nuo­mo­ne, ar pa­vyks su­si­vie­ny­ti Sei­mo opo­zi­ci­nėms frak­ci­joms, ku­rioms da­bar, jei ne­klys­tu, pri­klau­so So­cial­de­mok­ra­tų, Dar­bo, Re­gio­nų par­ti­jos ir LVŽS?

– Pa­tir­ties vie­ni­jan­tis var­dan stra­te­gi­nių in­te­re­sų tu­ri­me. Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu bu­vo pa­siek­tas su­ta­ri­mas dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mų, te­ko va­do­vau­ti Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, ku­ria­me spren­di­mai bu­vo pri­ima­mi daž­niau­siai ben­drai su­ta­rus, po kon­sul­ta­ci­jų, dis­ku­si­jų. Aš ma­nau, kad ir da­bar ga­li­me su­tar­ti svar­biau­siais vals­ty­bės klau­si­mais, svar­bu, kad bū­tų ge­ra va­lia tar­tis ir kon­kre­tūs siū­ly­mai.

Kon­sul­tuo­da­mie­si dėl nau­jos frak­ci­jos įkū­ri­mo su­ta­rė­me dėl rei­ka­lin­gų dar­bų ir aiš­kios dar­bo­tvarkės Lie­tu­vai, jos žmo­nėms. Pa­ren­gė­me pro­gra­mą, kon­kre­čius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie leis mums su­grįž­ti prie bu­vu­sios dar­bo­tvarkės, su ku­ria dau­ge­lis iš mū­sų 2016 me­tais at­ėjo­me į po­li­ti­ką. Be abe­jo, ben­dra­dar­biau­si­me su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis, po­zi­ci­ja. Ieš­ko­si­me su­ta­ri­mo, nes jo la­bai rei­kia.

 

– Iš Sei­mo LVŽS frak­ci­jos į nau­jai su­si­kū­ru­si­ą­ją at­ėjo net 10 at­sto­vų. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me ir Jūs, nors bu­vo­te ir esa­te ne­par­ti­nis, dir­bo­te mi­nė­tos są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mo­je frak­ci­jo­je, to­dėl pa­žįs­ta­te bent di­dži­ą­ją da­lį da­bar pa­si­trau­ku­sių­jų iš frak­ci­jos. Jū­sų nuo­mo­ne, ko­dėl Sei­mo na­riai da­bar pa­si­trau­kė iš LVŽS frak­ci­jos?

– Po sėk­min­gų rin­ki­mų 2016 me­tais LVŽS pa­da­rė ne­ma­žai tik­rai sėk­min­gų ir rei­ka­lin­gų dar­bų. Per dve­jus su pu­se me­tų įvy­ko la­bai rei­ka­lin­gi po­ky­čiai vi­suo­me­nės sau­gu­mo, so­cia­li­nė­je ir ki­to­se sri­ty­se.

Lū­žis įvy­ko 2019 me­tais. Tos prie­žas­tys, kaip tuo­met sa­kiau, bū­tent ir bu­vo nu­to­li­mas nuo pra­džio­je iš­si­kel­tų tiks­lų ir ver­ty­bių. Jei pa­me­na­te, Ra­mū­nas Kar­baus­kis pri­ėmė spren­di­mą for­muo­ti Vy­riau­sy­bę su tei­sia­mų par­ti­jų at­sto­vais, svar­bias mi­nis­te­ri­jas bu­vo nu­tar­ta ati­duo­ti pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sių, tei­sia­mų par­ti­jų ly­de­riams. Ma­no nuo­mo­ne, aukš­čiau­sius pos­tus – mi­nist­rų, ko­mi­te­tų va­do­vų tu­ri už­im­ti ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos po­li­ti­kai, nes, kai at­si­tin­ka prie­šin­gai, žmo­nės nu­sto­ja pa­si­ti­kė­ti po­li­ti­kais, nu­si­vi­lia vals­ty­be. To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis dirb­ti ne­ga­lė­jau, to­dėl pa­si­trau­kiau ir nuo to lai­ko ne­da­ly­va­vau par­ti­jos veik­lo­je, tad ten vyks­tan­čių pro­ce­sų ne­ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti.

 

– Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad nau­jai su­si­kū­ru­si frak­ci­ja ne­tu­ri sie­kio tap­ti po­li­ti­ne par­ti­ja. Jei to­kio sie­kio nė­ra, ga­li­ma su­pras­ti, kad frak­ci­ja su­si­kū­rė tik tam tik­riems dar­bams įgy­ven­din­ti. Bet dar­bai da­ro­mi daž­niau­siai tu­rint po­li­ti­nių am­bi­ci­jų, kad ir ki­tuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Tad, ar tik­rai nau­ja frak­ci­ja ne­tu­ri pla­nų tap­ti po­li­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja?

– Šiuo me­tu tie­siog nė­ra spren­di­mo dėl ta­pi­mo po­li­ti­ne par­ti­ja. Be abe­jo­nės, skir­si­me dė­me­sį ar­tė­jan­tiems sa­vi­val­dos rin­ki­mams, ypač tai ak­tu­a­lu vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­tiems Sei­mo na­riams. Bent aš pats ke­ti­nu ak­ty­viai da­ly­vau­ti svars­tant Aly­taus kraš­tui svar­bius klau­si­mus, da­ly­tis sa­vo pa­tir­ti­mi su tais, ku­riems iš tie­sų rū­pi kraš­to at­ei­tis. Kaip ir iki šiol, ini­ci­juo­siu dis­ku­si­jas dėl svar­biau­sių dar­bų šiam re­gio­nui, jei bū­siu kvie­čia­mas, jo­se da­ly­vau­siu.

Klau­si­mo dėl po­li­ti­nės jė­gos tie­siog da­bar ne­svars­to­me, da­bar svar­biau­sia pa­si­ruoš­ti efek­ty­viam dar­bui frak­ci­jo­je. Prieš akis dar tre­ji me­tai dar­bo Sei­me, vi­si tu­ri­me pi­lie­čių su­teik­tus man­da­tus ir tą pa­rei­gą svar­bu at­lik­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik vie­na – Aly­taus mies­to ir šio kraš­to žmo­nės, ben­druo­me­nė nuo šiol tu­rės dar tvir­tes­nę at­ra­mą Sei­me.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  pilietis bakas savo priešrinkiminėje programoje nepranešė rinkėjams apie savo vojažus po partijas , negražu , reikėtu atsisakyti mandato jei yra garbės likučiu .

  Komentaras

  Tai pagal atstovavimą pagal Seimo narį nuo Alytaus miesto miestas kaip S.Skvernelio įtakoj? Taryboj valdantys socdemai su konservatoriais Seime opozicija su pozicija atseit priešpriešom. O Alytaus miesas visų skoniams. Ar dalukėm..? Kitap sakant Aytuj kitaip dėsniai veikia. Kaip ir valstiečių frakcijos Alytaus miesto taryboj nesuprasi kas su kuo? Ar kas paskui ką?

  Komentaras

  Kaip rimčiau nesugeba, prasideda krištoliniai. O praktikoj susidūrę kaip bejėgiai. Nors rurimos kompetencijos lengvai leidžia sprest problemas net per savivaldą. Pavyzdiui, kodėl pustuščias Alytaus pramonės parkas, kaip didmiesčių nuo pertekliaus dūzgia. Kodėl į Alytaus pramonės parką investavus apie 10 milijonų eurų, jis realiai pustuščias? O kiek smulkių imiruoja, ten viaus sudėjus kažin ar pasiekas 10 milijonų sudėtą įrengimui. Su kiek ten 10n darbo vietų per visus. Koks atsipirkimas, kaip šiuo metu po pakankamai daug laiko turėjo už apie 50 milijonų eurų jau veikt su nemažiau 500 darbo vietų per visus. Tada jau panašu į rimtesnį atsipirkimą ir mieste padėtis kitokia. Paskui kiti turėtų suktis. Geresni atlyginimai, daugiau gyventojų kaip didmiesčių lygiu. O jei neaišku, pasikalba šia tema su Alytaus ir Kauno teisėsaugos institucijų vadovais. Jei jiems neaišku, apie šias temas gali parodyt nutraukti ikiteisminių tyrimų ar teismo atskiras nutartis su jų parašais. Ir paklaust, ką tai reiškia? O tada su rangais susigūžia, kiti bando neatsimint..Kaip viskas paprasta. Jei pagal kompetencijas rimtai pradeda dirbt politikai. O ne kaip kurie pastoviai nežiniukai. Tik nepamiršta dosnių valdiškų atlyginimų atsiimt. Besako, kadangi nežinau, tai ir neimu viso atlyginimo. O pats Skvernelis apie Alytų daug žino. Kur kiti net Alytuj gal nežino?

  Komentaras

  Esmėj įstatymai neblogi. Bet sudarytos salygos daliai viršuj nesilaikyt, į apačias dar ir priblefuot gali ubagams. Pats Seimo narys jau gan pakankamai laiko, kad suvokt Alytaus miesto problemų net užkulisines priežastys. Deja, teoriškai kalba, realybėj susidūręs konkrečiais atvejais tarsi net susigūžia.

  Komentaras

  Prašymas kaip Seimo nariui nuo Alytaus miesto. -Kadangi savivaldybė vengia viešint visuomenei kiek paskolų ir kaip planuoja gražint, tuo pasidomėt kaip Seimo nariui. Ir paviešint visuomenei. Kaip ir kodėl nereaguojant į gyventojų mažėjimą nesimato švietimo pertvarkų ir rimtesmių miesto vystymo strategijų svarstymo taryboje. Nes pagal įstatymus būtent mero - tarybos priotitetinė kompetencija strategijų tvirtinimas ir atsakingumas už jų rezultatus bei atskaitingumas visuomenei. Ką esmėj turėtų pirmas meras viešint, bet. Jei nesugeba, gali ir kiti tarybos nariai inicijuot.

  Komentaras

  Kur kaip rinkto nuo Alytaus m. į Seimą iniciatyvos dėl teisingumo stokos Alytuj ir padėties per savivaldą? Kur Alytuj negebėdami rimtų strategijų vystyt pasiekė, kad. Vidutinių atlyginimų vidurkiai mažesni nei didmiesčiuose ir mažėja gyventojų. Kaip didmiesčiuose didėja. Kodėl nesimato, kad savivaldybė vykdytų reformų planą, kad proporcingai gyventojų mažėjimui mažintūs vicmerų, valdininkų skaičių. Nes esant gyventojų apie 49 tūkstančiai, savivaldybė patenka į mažesnę kategoriją mažiau 50 tūkstančių. Kur reikalavimai skirias, nei buvo kategorijoj nuo 50 tūkstančių iki 70 tūkstančių. Kodėl visuomenei neviešinama, kas atsakingi už lėšų į Ispanijos saskaitą pervedimai? Kodėl svarbūs klausimai dėl aerodromo 100 ha, dėl padangų gaisro likučių per teismus klamonami? Kodėl pustuščias pramonės parkas, vietoj rimto investuotojo pritraukimas, per smulkius sudeliotas n metų nuomai į priekį? Kaip kiti parkai pirmumą teikia stambesniems investuotojams. Alytui kaip atbulai, kas didmiesčiuose teisinasi.

Kiti straipsniai