Nau­ja­me­tis kon­cer­tas grei­čiau­siai įvyks pa­va­sa­rį, bet nau­ja pro­gra­ma „Sva­jo­nė in ROCK” jau pa­ke­liui pas žiū­ro­vus (358)

Saulė Pinkevičienė
Jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ vadovai Daiva Martikonytė ir dirigentas Karolis Variakojis savo entuziamu užkrečia ir jaunuosius muzikantus, kurie šiuo metu nuotoliniu būdu rengia naują koncertinę programą pagal grupės „Queen“ muziką. Loretos Gaižiuvienės nuotr.
Jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ vadovai Daiva Martikonytė ir dirigentas Karolis Variakojis savo entuziamu užkrečia ir jaunuosius muzikantus, kurie šiuo metu nuotoliniu būdu rengia naują koncertinę programą pagal grupės „Queen“ muziką. Loretos Gaižiuvienės nuotr.
„Esa­me nu­si­tei­kę kū­ry­biš­kai, pa­si­ruo­šę pri­im­ti iš­šū­kius ir lanks­čiai re­a­guo­ti į be­si­kei­čian­čią si­tu­a­ci­ją“, – taip jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ nuo­tai­kas api­bū­di­na vie­na jo va­do­vų Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė. Jau­nų­jų mu­zi­kan­tų mo­ty­va­ci­ją la­bai pa­kė­lė ir nuo­sta­bi nau­jie­na, kad or­kest­ro di­ri­gen­to Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo įkur­tas an­sam­blis „Sy­na­est­he­sis“ pel­nė pres­ti­ži­nę Ern­sto von Sie­men­so fon­do pre­mi­ją an­sam­blio ka­te­go­ri­jo­je. Jos dy­dis – 75 tūkst. eu­rų, o pre­mi­ja skir­ta pa­gerb­ti ir pa­ska­tin­ti jau­nus ko­lek­ty­vus, ku­rių dau­gu­ma na­rių nė­ra per­ko­pę 35 me­tų am­žiaus. Ern­sto von Sie­men­so mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mas ne­re­tai pa­va­di­na­mas „mu­zi­kos No­be­lio pre­mi­ja“.

– Kaip or­kest­ro mu­zi­kan­tai re­a­ga­vo į nau­jie­ną, kad „Sva­jo­nės“ di­ri­gen­to Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo įkur­tas šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos an­sam­blis „Sy­na­est­he­sis“ lai­mė­jo pres­ti­ži­nę mu­zi­ki­nę pre­mi­ją?

Ne­ga­lė­jo­me pa­ti­kė­ti ir tie­siog ply­šo­me džiaugs­mu! Ste­bė­ti­na, kaip stip­riai mu­zi­ka su­ar­ti­na žmo­nes. „Sy­na­est­he­sis“ tik­rai pa­žįs­ta­mas ir aly­tiš­kiams – kas­met klau­so­mės jų sprog­di­nan­čios ener­gi­jos kon­cer­tų, at­ve­rian­čių mums nau­jas šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos erd­ves. Gai­la, kad spa­lį su­pla­nuo­tą kon­cer­tą te­ko at­šauk­ti. Kuo ge­riau­sios klo­ties, nuo­šir­džių klau­sy­to­jų ne tik gar­siau­sio­se pa­sau­lio sa­lė­se, bet ir Lie­tu­vos re­gio­nuo­se (ži­nia, tu­riu gal­vo­je pir­miau­siai Aly­tų), lin­ki­me Ka­ro­liui ir vi­sam an­sam­bliui!

 

– O kaip šiuo me­tu gy­vuo­ja „Sva­jo­nė“? Kaip pa­ko­re­ga­vo dar­bo rit­mą pa­va­sa­ri­nis ir da­bar­ti­nis ka­ran­ti­nas?

– Pa­va­sa­ri­nis ka­ran­ti­nas, nuo­to­li­nis mo­ky­ma­sis ta­po staig­me­na. Iš­ėjo­me į pir­mą­jį ka­ran­ti­ną vos pra­dė­ję re­pe­tuo­ti Lud­wi­go van Be­et­ho­ve­no VII sim­fo­ni­jos II da­lį. At­slū­gus šo­kui ir su­si­vo­kus si­tu­a­ci­jo­je, kad ben­dros or­kest­ro re­pe­ti­ci­jos il­gą lai­ką bus ne­įma­no­mos, ėmė­me or­ga­ni­zuo­ti veik­lą nuo­to­li­niu bū­du. O kas yra įma­no­ma sim­fo­ni­nio or­kest­ro na­riams, ne­tu­rin­tiems ga­li­my­bės re­pe­tuo­ti drau­ge? Pir­miau­sia – kū­ri­nio per­klau­sos „You­Tu­be“ plat­for­mo­je ir in­di­vi­du­a­lus sa­vo par­ti­jos mo­ky­ma­sis su met­ro­no­mu (toks įren­gi­nys, ne­gai­les­tin­gai ka­lan­tis rit­mą, ne­lau­kian­tis, kol mu­zi­kan­tas iš­vy­nios tech­niš­kai su­dė­tin­gą vie­tą) ir mo­ko­mai­siais įra­šais. Mo­ko­mie­ji įra­šai – tai mo­ky­to­jų ar vy­res­nių­jų or­kest­ran­tų lė­čiau / grei­čiau įgro­tos at­ski­rų in­stru­men­tų par­ti­jos. Įra­šę sa­vo par­ti­ją, keis­da­vo­mės įra­šais ir gro­da­vo­me, pa­vyz­džiui, I smui­kai su II smui­kų įra­šu, III smui­kai su vio­lon­če­lių ir kon­tra­bo­sų įra­šu ir pa­na­šiai. Dau­giau­sia, ro­dos, bu­vo 4 ar 5 bal­sų įra­šas. Na, apie gar­so ko­ky­bę nė­ra ko kal­bė­ti – tik pa­si­tel­kęs ypa­tin­gai la­kią vaiz­duo­tę, gro­da­mas su to­kiu įra­šu, ga­li įsi­vaiz­duo­ti Be­et­ho­ve­ną… Per ZO­OM, mesen­džerį jung­da­vo­mės kon­sul­ta­ci­- jo­ms, tech­niš­kai su­dė­tin­ges­nių vie­tų mo­ky­mui­si mo­ky­to­jai kur­da­vo vi­de­o­fil­mu­kus-pa­mo­kas. Kar­to­ju, apie gar­so ko­ky­bę ir in­ter­pre­ta­ci­ją jo­kios kal­bos ne­ga­lė­jo bū­ti – tik sche­ma­tiš­kas mo­ky­ma­sis, bet tik toks jis bu­vo įma­no­mas to­mis są­ly­go­mis…

 

– Ru­de­nį trum­pam tu­rė­jo­te ga­li­my­bę su­si­tik­ti?

– Tik­rai taip, ru­de­nį pra­dė­jęs re­pe­tuo­ti or­kest­ras ste­bė­ti­nai grei­tai at­si­ga­vo, la­bai žen­kliai „ūg­te­lė­jo“ ir nau­jie­ji or­kest­ran­tai – jie ypa­tin­gai en­tu­zias­tin­gai pri­ėmė pa­si­kei­tu­sias žai­di­mo tai­syk­les ir įsi­trau­kė į veik­lą. To­dėl drįs­tu ma­ny­ti, jog mū­sų „sche­ma­tiš­kas“ dar­bas ne­nu­ė­jo vel­tui.

Or­kest­rą la­bai mo­ty­va­vo ir tai, kad, nors pa­va­sa­rį at­si­dū­rė­me pri­vers­ti­nė­se pra­sto­vo­se, va­sa­ra „Sva­jo­nei“ „ne­šė“… ap­do­va­no­ji­mą po ap­do­va­no­ji­mo. Pa­juo­kau­siu, kad net kaž­kaip ne­sma­gu bu­vo – nie­ko ne­vei­kia­me, tik ap­do­va­no­ji­mus at­si­i­ma­me. Pir­mas or­kest­ro su­si­ti­ki­mas po ka­ran­ti­no – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, kur „Sva­jo­nei“ bu­vo įteik­ta pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos pa­dė­ka. Po ap­do­va­no­ji­mo mo­kyk­los kie­me­ly­je su­sė­do­me pir­ma­jai re­pe­ti­ci­jai, sau­lės ato­kai­to­je ne­ypa­tin­gai mums se­kė­si, nors su­si­ti­ki­mo nuo­tai­ka pa­ki­li. De­ja, re­pe­ti­ci­jos tuo ir bai­gė­si – atos­to­gos, pan­de­mi­jos grės­mė, ne­lei­džian­ti re­pe­tuo­ti pa­tal­po­se, o lau­ke – di­džiu­liai karš­čiai...

 

– Kiek­vie­na si­tu­a­ci­ja, kaip ir kiek­vie­na laz­da, tu­ri du ga­lus. Koks tas ant­ra­sis – ge­ra­sis – ga­las „Sva­jo­nei“?

– Mi­ni­ma­lis­ti­nė šiuo­lai­ki­nė mu­zi­ka ir Ter­ry Ri­ley at­ra­di­mas! Va­sa­ros pa­bai­go­je „Sva­jo­nei“ rei­kė­jo pa­gro­ti va­lan­dos truk­mės kon­cer­tą vai­kų šven­tė­je „Skam­ban­tis spal­vų mies­tas“. Or­kest­ras bu­vo ne­re­pe­ta­vęs jau še­šis (!) mė­ne­sius, at­gai­vin­ti sa­vą­jį re­per­tu­a­rą per dvi-tris re­pe­ti­ci­jas, dar ne­pil­nos su­dė­ties (juk va­sa­ra), vil­ties jo­kios. Ge­rai, kad di­ri­gen­to Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo mu­zi­ki­nis aki­ra­tis – kaip van­de­ny­nas, jis pa­siū­lė Ter­ry Ri­ley kū­ri­nį „In C“ (pa­klau­sy­ki­te in­ter­ne­te – ver­ta!). „Sva­jo­nės“ at­li­kė­jai, jau pa­kan­ka­mai val­dan­tys mu­zi­kos in­stru­men­tus ir tu­rin­tys di­ri­gen­to Ka­ro­lio su­for­muo­tus ba­zi­nius pro­fe­sio­na­laus or­kest­ri­nio mu­zi­ka­vi­mo įgū­džius, kū­ri­nį, ku­rio truk­mė 50 mi­nu­čių, at­li­ko kon­cer­te vos po... dvie­jų re­pe­ti­ci­jų. Kū­ri­nys pa­si­ro­dė toks įdo­mus ir žais­min­gas, jog sa­vo ini­cia­ty­va bū­rys or­kest­ran­tų jį at­li­ko ir lau­ko erd­vė­je ša­lia ka­vi­nės „Ka­vos skve­ras“. Na, dar ga­li­ma bū­tų pri­si­min­ti mi­ni­ma­lis­ti­nę im­pro­vi­za­ci­ją avia­ci­jos šven­tė­je Ne­mu­nai­ty­je. Štai to­kie mū­sų ka­ran­ti­ni­niai at­ra­di­mai.

 

– Ko­kios ant­ro­jo ka­ran­ti­no nuo­tai­kos, ką re­pe­tuo­ja­te šiuo me­tu?

– Ant­ra­sis ka­ran­ti­nas iš­ti­ko vėl (de­ja vu) prieš pat su­pla­nuo­tus edu­ka­ci­nius kon­cer­tus Aly­taus mies­to te­at­re ir vos pra­si­dė­jus nau­jo­sios pro­gra­mos „Sva­jo­nė in ROCK“ re­pe­ti­ci­joms. Šią pro­gra­mą pa­reng­ti mus pa­kvie­tė Li­nas Jakš­to­nis (VšĮ „Dai­na­vos kul­tū­ros pro­jek­tai“). Ir vėl už­si­da­rę na­muo­se klau­so­mės „Qu­e­en“ dai­nų, re­pe­tuo­ja­me su įra­šais – de­mo fai­lais (in­stru­men­tuo­čių au­to­rius – kom­po­zi­to­rius, at­li­kė­jas, pe­da­go­gas Ta­das Ši­lei­ka), ir vėl skam­ba sim­fo­ni­nis or­kest­ras na­muo­se! Kiek­vie­nas mū­sų mu­zi­kan­tas, gro­da­mas su įra­šu, ga­li sa­vo na­miš­kiams su­reng­ti „Qu­e­en“ kū­ri­nių kon­cer­tą, jei vi­si or­kest­ran­tai pri­ims šias žai­di­mo tai­syk­les ir at­sa­kin­gai iš­stu­di­juos re­per­tu­a­rą. Jiems da­bar la­bai sun­ku – su­pran­ta­ma, ypa­tin­gai gim­na­zis­tams, bet tu­riu vil­ties, kad mums pa­vyks. Ta­da, ma­nau, pri­reiks dar ke­lių ben­drų cha­riz­ma­tiš­ko­jo mū­sų di­ri­gen­to Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo va­do­vau­ja­mų re­pe­ti­ci­jų, vie­no su­si­ti­ki­mo su so­lis­tais, In­dre Anan­kai­te-Ka­laš­ni­ko­vie­ne ir Jus­ti­nu La­pa­tins­ku, ir ei­si­me į sce­ną…

 

– Esa­te op­ti­mis­tai, ti­ki­tės, kad su­si­ti­ki­mas su žiū­ro­vais įvyks dar šie­met?

– Jei žiū­ro­vams bus ri­bo­ja­mos ga­li­my­bės pa­tek­ti į kon­cer­tą – tran­sliuo­si­me kon­cer­tus in­ter­ne­tu. Prem­je­ri­nis „Sva­jo­nės“ kon­cer­tas su­pla­nuo­tas gruo­džio 12 die­ną, Aly­taus mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je. Op­ti­mis­ti­nis sce­na­ri­jus – nau­ja­me­tis kon­cer­tas tu­rė­tų vyk­ti gruo­džio 28 die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, o re­a­lus sce­na­ri­jus – tik­riau­siai kon­cer­tas pa­va­sa­rį…

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai