Nr. 132 (13508)

2020-11-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 132 (13508) skaitykite:

 • Vis daugiau Alytaus miesto mokyklų renkasi nuotolinį ugdymą, to pageidauja ir tėvai
 • Nau­ja Aly­taus kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba iš­rink­ta nuo­to­li­niu bū­du
 • Bai­gia­mas įgy­ven­din­ti Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­cien­tų tei­sių ir pa­slau­gų ko­ky­bės sri­ty­se pro­jek­tas
 • „Te­lia“ Ka­lė­dų do­va­na: sva­jo­nių rin­ki­nys na­mams
 • Žinia ūki­nin­kams: mo­ka­mos iš­mo­kos už ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pį
 • Naujausias tyrimas: paaugliai alkoholio vartojo mažiausiai per 25 metus
 • Ka­ran­ti­nas – pui­kus me­tas sta­lo žai­di­mams!
 • Už že­mi­nan­čius ko­men­ta­rus in­ter­ne­te – pi­ni­gi­nė bau­da
 • Pa­dė­ti ak­lie­siems ir sil­pna­re­giams ka­ran­ti­nas – ne kliū­tis
 • Kli­ma­to kai­tai švel­nin­ti ir gam­ti­nei įvai­ro­vei iš­sau­go­ti – se­no­sios ga­ny­mo tra­di­ci­jos
 • Aly­tu­je pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai teks­ti­lės at­lie­koms – su­rinks nau­do­ji­mui tin­ka­mus dra­bu­žius ir ava­ly­nę
 • A.Žemaičio gėlininkystės ūkis vėl papuošė Alytaus rajono erdves
 • Mo­der­ni­zuo­ja­mo­je Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je ga­mi­na­ma ža­lio­ji ener­gi­ja
Šiais me­tais ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas smul­kiems šei­mos ir vi­du­ti­niams ūkiams bei jau­nie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti. Dau­ge­liui tai ta­po ga­li­my­be mo­der­ni­zuo­ti ar net...
„Kiek sa­ve pa­me­nu – vi­są lai­ką pa­dė­da­vau tė­vams ūky­je, tad sa­vo ūkio įkū­ri­mas bu­vo tik lai­ko klau­si­mas“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą api­bū­di­na prieš tre­jus me­tus Kel­mės ra­jo­ne...
Spalio 25 dieną pasibaigę rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą parodė visą būsimojo Seimo sudėtį. Opozicija su pozicija apsikeitė vietomis, iš Seimo dingo kai kurie senbuviai, atėjo nemažai naujų,...
Parduotuvės lentynoje ar salone apžiūrinėdami dulkių siurblį, virdulį ar išmanųjį telefoną ne visuomet susimąstome: o kiekgi jis mums bus reikalingas? Tiesiog jaučiame, kad jo mums reikia čia ir...
Ar ži­no­te, kad slap­ta­žo­dis sau­go ne tik jū­sų elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tę, pa­sky­rą so­cia­li­nia­me tin­kle, bet ir vi­są be­lai­dį (Wi-Fi) tin­klą na­muo­se? Da­lis in­ter­ne­to...
Lai­kas pa­dik­ta­vo ne­tra­di­ci­nę gim­ta­die­nio šven­ti­mo for­mą. Kaip by­lo­ja pir­ma­sis Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los met­raš­tis, mo­kyk­la sa­vo dar­bą pra­dė­jo 1957 me­tų lap­kri­čio 10...
„Esa­me nu­si­tei­kę kū­ry­biš­kai, pa­si­ruo­šę pri­im­ti iš­šū­kius ir lanks­čiai re­a­guo­ti į be­si­kei­čian­čią si­tu­a­ci­ją“, – taip jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ nuo­tai­kas...
Labai dažnai galima išgirsti nuomonę, kad išrinkti dovaną stipriosios lyties atstovui yra kur kas paprasčiau nei moteriai ar merginai. Vis dėlto, dėmesį verta atkreipti ir į tai, kad susidūrusios su...
Naivu tikėtis, kad aistra ir noras kuo daugiau laiko praleisti lovoje jungs visada. Tiek ilgiau drauge gyvenantys mylimieji, tiek šios srities specialistai vieningai tvirtina, jog visa apimanti aistra...
Pasaulis tampa vis mažesnis ir net patys tolimiausi kampeliai – vis paprasčiau pasiekiami. Natūralu, kad didina mainus tarp pasaulio šalių. Tiek prekių, tiek paslaugų, tam tikrų dalių, galiausiai,...
Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16-ąją buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė.
Specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikai – socialiniai atskirčiai jautrios grupės. Tam, kad socialinė šių grupių atskirtis mažėtų, o integracija didėtų, Varėnoje dar 2019...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.